Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng hải vân

144 738 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD HẢI VÂN SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VIỆT DŨNG MÃ SINH VIÊN : A21031 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD HẢI VÂN Giáo viên hƣớng dẫn : ThS Nguyễn Thanh Thủy Sinh viên thực : Nguyễn Việt Dũng Mã sinh viên : A21031 Chuyên ngành : Kế toán HÀ NỘI - 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, lời em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới giáo viên hƣớng dẫn: Nguyễn Thanh Thủy tận tình hƣớng dẫn em suốt trình nghiên cứu thực đề tài Em xin gửi lời c m ơn đến thầy c giáo khoa Kinh tế - Qu n l , thầy c trƣờng Đ i học Th ng Long, trang bị cho em nh ng kiến thức kinh nghiệm qu giá trình học tập t i trƣờng Ngoài ra, em xin gửi lời c m ơn tới c , ch , anh, chị C ng ty cổ phần ĐT XD i Vân t o điều kiện gi p đ em thời gian thực tập Công ty Trong trình thực tập, c ng nhƣ trình làm khóa luận tốt nghiệp, trình độ b n thân c ng nhƣ kinh nghiệm thực tiễn h n chế nên khóa luận kh ng thể tránh khỏi nh ng thiếu sót, em mong nhận đƣợc kiến đóng góp thầy c để khóa luận tốt nghiệp đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành c m ơn! LỜI CAM ĐOAN T i xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự b n thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn kh ng chép C ng trình nghiên cứu ngƣời khác Các d liệu th ng tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc đƣợc tr ch dẫn r ràng T i xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Việt D ng Thang Long University Library MỤC LỤC VÀ ƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Khái quát chung chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.1 Đặc điểm ngành xây dựng sản phẩm xây lắp có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .2 1.2 Chi phí sản xuất kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp .3 1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất 1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí 1.2.2.2 Phân loại theo khoản mục chi phí tính giá thành 1.2.2.3 Phân loại theo mối quan hệ chi phí khối lượng công việc 1.2.2.4 Phân loại theo chi phí đối tượng chịu chi phí 1.2.3 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí 1.2.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí 1.2.3.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 1.2.4 Kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp .7 1.2.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.2.4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 1.2.4.3 Kế toán chi phí máy thi công 10 1.2.4.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 13 1.2.4.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất cuối kỳ 15 1.3 Giá thành sản phẩm kế toán giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 16 1.3.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 16 1.3.2 Phân loại giá thành sản phẩm 16 1.3.3 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 17 1.3.4 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 17 1.3.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 18 1.3.6 Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp 19 1.4 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 21 1.5 Đặc điểm kế toán theo hình thức khoán gọn xây lắp 21 1.5.1 Kế toán đơn vị giao khoán 22 1.5.2 Kế toán đơn vị nhận khoán 23 1.6 Tổ chức sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 25 CHƢƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HẢI VÂN 27 2.1 Tổng quan công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng Hải Vân 27 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 27 2.1.1.1 Giới thiệu khái quát chung công ty 27 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý doanh nghiệp 27 2.1.3 Tổ chức máy kế toán 29 2.1.3.2 Các sách áp dụng công ty 30 2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng Hải Vân 31 2.2.1 Khái quát chung đặc điểm kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp 31 2.2.2 Nội dung kế toán chi phí sản xuất công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Vân 32 2.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 42 2.2.2.3 Chi phí sử dụng máy thi công 54 2.2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 66 2.2.2.5 Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 77 Thang Long University Library 2.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm 80 2.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang 80 2.2.3.2 Kế toán tính giá thành sản phẩm 80 CHƢƠNG 3: MỘT SỔ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HẢI VÂN 82 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phân đầu tƣ xây dựng Hải Vân 82 3.1.1 Ưu điểm 82 3.1.2 Nhữn hạn chế tồn 84 3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần ĐT&XD Hải Vân 85 3.2.1 Ý kiến hoàn thiện máy kế toán 85 3.2.2 Ý kiến hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ 85 3.2.3 Ý kiến hoàn thiện nội dung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty 85 3.2.3.1 Về kỳ hạch toán 85 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHXH B o hiểm xã hội BHYT B o hiểm y tế BHTN B o hiểm thất nghiệp CCDC C ng cụ dụng cụ CPSX Chi ph s n xuất GTGT Giá trị gia t ng HMCT ng mục c ng trình KPCĐ Kinh ph c ng đoành MTC Máy thi công NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp NVL Nguyên vật liệu NCTT Nhân c ng trực tiếp TK Tài kho n TSCĐ Tài s n cố định SXKD S n xuất kinh doanh SXC S n xuất chung Thang Long University Library DANH MỤC BIỂU Biểu 2.1: Tr ch hợp đồng xây dựng 33 Biểu 2.2: Giấy đề nghị t m ứng mua nguyên vật liệu 35 Biểu 2.4: óa đơn GTGT mua nguyên vật liệu trực tiếp 36 Biểu 2.5: Đề nghị toán t m ứng 37 Biểu 2.6 óa đơn GTGT mua nguyên vật liệu trực tiếp 38 Biểu 2.7: Uỷ nhiệm chi 39 Biểu 2.8: Sổ chi tiết chi ph nguyên vật liệu trực tiếp 40 Biểu 2.9:Nhật k chung n m 2015(tr ch) 41 Biểu 2.10: Sổ 1541(Tr ch) .42 Biểu 2.11: ợp đồng lao động thuê nhân c ng 44 Biểu 2.12 Phiếu giao nhận c ng việc 46 Biểu 2.13 B ng chấm c ng nhân c ng trực tiếp tháng 01/2015(trích) 47 Biểu 2.14: B ng kê đề nghị toán lƣơng tháng 49 Biểu 2.16: Phiếu chi tiền mặt toán lƣơng tháng 50 Biểu 2.17 Sổ chi tiết tài kho n 1542 51 Biểu 2.18 Sổ nhật k chung (tr ch) 52 Biểu 2.19.Sổ TK1542 (Trich) 53 Biểu 2.20 óa đơn GTGT mua x ng dầu 55 Biểu 2.21 ợp đồng thuê máy thi công 56 Biểu 2.22 Nhật trình sử dụng máy thi c ng 57 Biểu 2.23: óa đơn GTGT thuê máy thi c ng 58 Biểu 2.24: Uỷ nhiệm chi toán tiền thuê máy thi c ng 59 Biểu 2.25.Giấy đề nghị toán t m ứng 60 Biểu 2.26: B ng t nh khấu hao máy thi c ng n m 2015 61 Biểu 2.27 B ng phân bổ chi ph khấu hao máy thi c ng 62 Biểu 2.28 Sổ chi tiết chi ph sử dụng máy thi c ng 63 Biểu 3.1 Bảng tính khấu hao máy thi công quý I năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD HẢI VÂN Mã Ngày tính khấu hao Tên tài sản TS001 Máy trộn bê t ng Jg150 TS002 Máy trộn bê t ng Jg150 Đầm dùi onda TS003 GX160 Đầm dùi onda TS004 GX160 Đầm dùi onda TS005 GX160 Đầm dùi onda TS006 GX160 TS007 Xe t i Kamaz TS008 Máy xúc Huyndai Cộng 01/02/2009 01/02/2009 BẢNG TÍNH KHẤU HAO MÁY THI CÔNG QUÝ I NĂM 2015 Số Giá trị KH Tài sản cố định đầu kỳ Tài sản cố định cuối kỳ tháng kỳ KH Hao mòn lũy Giá trị Hao mòn lũy Giá trị Nguyên giá Nguyên giá kế lại kế lại 150.000.000 109.375.000 40.625.000 96 4.687.500 150.000.000 114.062.500 35.937.500 150.000.000 109.375.000 40.625.000 96 4.687.500 150.000.000 114.062.500 35.937.500 01/07/2014 6.000.000 1.500.000 4.500.000 24 1.000.000 6.000.000 2.500.000 3.500.000 01/07/2014 6.000.000 1.500.000 4.500.000 24 1.000.000 6.000.000 2.500.000 3.500.000 01/07/2014 6.000.000 1.500.000 4.500.000 24 1.000.000 6.000.000 2.500.000 3.500.000 01/07/2014 6.000.000 1.500.000 4.500.000 24 1.000.000 6.000.000 2.500.000 3.500.000 01/05/2009 1.100.000.000 641.666.667 458.333.333 01/04/2010 1.600.000.000 750.000.000 850.000.000 3.024.000.000 1.616.416.667 1.407.583.333 96 96 34.375.000 1.100.000.000 676.041.667 423.958.333 50.000.000 1.600.000.000 800.000.000 800.000.000 96.750.000 3.024.000.000 1.713.166.667 1.214.083.333 Ngày 31 tháng 03 năm 2015 Ngƣời lập biểu (K , họ tên) (Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính) 87 Thang Long University Library C n vào biểu tổng chi ph khấu hao máy thi c ng qu I 96.750.000 VNĐ Áp dụng phƣơng pháp “giá trị thực theo dự toán” công trình “Trường mầm non Thạch Sơn” có chi phí MTC sau: ệ số phân bổ Tổng chi ph máy thi c ng cần phân bổ Tổng giá trị thực theo dự toán 96.750.000 = 0,34 286.735.053 = = Chi ph máy thi c ng phân bổ cho c ng trình trƣờng mầm non Th ch Sơn = ệ số phân bổ = 0,34 x x Giá trị thực theo dự toán c ng trình 176.135.450= 59.886.053 Biểu 3.2 Bảng phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ quý I năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD HẢI VÂN BẢNG P ÂN BỔ C I P Í: MÁY MÓC T IẾT BỊ CÁC CÔNG TRÌN XÂY DỰNG QUÍ STT NĂM 2015 CP MTC theo Diễn gi i dự toán Trƣờng mầm non Tỷ lệ Giá trị T ệ số theo dự toán phân bổ 1543XD hoàn (phân bổ) thành 176.135.450 176.135.450 0,34 59.886.053 100% CT điện chiếu sáng 197.543.164 110.599.603 0,34 36.863.947 56% Cộng 373.678.614 286.735.053 Th ch Sơn 96.750.000 Ngày 31 tháng 01 n m 2015 Ngƣời lập biểu (K , họ tên) (Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính) 88 Bên c nh kho n mục chi ph máy thi c ng bị nh hƣởng t ng kho n chi ph tiền lƣơng nhân viên lái máy mà t i kế toán c ng ty h ch toán vào tài kho n 1544- chi ph s n xuất chung Để đ m b o t nh ch nh xác kho n mục chi ph máy thi c ng theo quy định hành, em xin tách tiền lƣơng nhân viên lái máy 5.500.000 khỏi kho n mục chi ph s n xuất chung hàng tháng Nhƣ tổng chi ph s n xuất chung sổ chi tiết qu gi m 16.500.000 tƣơng ứng với mức t ng sổ chi tiết TK 1543-chi ph sử dụng máy thi c ng Khi sổ chi tiết tài kho n 1543 bị thay đổi nhƣ sau: Số liệu dựa sở c t ng thêm 16.500.000 tiền lƣơng nhân viên lái máy phần chênh lệch gi m chi ph khấu hao Bên c nh c ng ty cân nhắc việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi ph khấu hao máy móc thi c ng cho c ng trình dựa chi ph NVL trực tiếp thực tế phát sinh cho c ng trình sử dụng Nhật trình ca máy ch nh xác 89 Thang Long University Library Biểu 3.4: Sổ chi tiết chi phí máy thi công Công ty cổ phần ĐT&XD Hải Vân Sổ chi tiết tài khoản 1543 Tài kho n: 1543 – Chi phí máy thi công Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015 C ng trình: Trƣờng mầm non Th ch Sơn Tài Chứng từ Diễn giải Ngày Số 07/01/2015 Đ0002536 31/01/2015 TTTU03 31/01/2015 TTTU03 31/01/2015 PKT3101 … … 31/03/2015 PKT3103 31/03/2015 PKT3103 khoản Số dƣ đầu kỳ: Phát sinh nợ Phát sinh có đối ứng Thuê máy thi công Mua dầu phục vụ máy thi c ng Thuê máy bơm bê tông Lƣơng NV lái máy 331 30.000.000 141 4.857.000 141 3.500.000 334 5.500.000 214 59.886.053 … Chi phí K TSCĐ KC chi phí máy 1545 thi công 126.278.753 126.278.753 Cộng 126.278.753 Số dƣ cuối kỳ: Ngày 31 tháng 03 năm 2015 Kế toán trƣởng Ngƣời lập biểu (K , họ tên) K , họ tên) Thẻ t nh giá c ng trình “Trƣờng mầm non Th ch Sơn” đƣợc t nh l i nhƣ sau, chi ph s n xuất chung điều chỉnh gi m so với tổng c 16.500.000 l i 211.334.038 90 Biểu 3.4: Thẻ tính giá thành công trình Công ty cổ phần ĐT&XD Hải Vân THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP CÔNG TRÌNH: Nhà tầng phòng trường mầm non Thạch Sơn Từ ngày 01/01/2015 đến 31/03/2015 STT Chỉ tiêu Tổng số Dở dang đầu kỳ Các khoản mục chi phí NVL TT NCTT MTC SXC 0 0 CPSX phát sinh 2.779.176.601 1.912.560.900 529.002.910 126.278.753 211.334.038 kỳ Giá thành s n 2.779.176.601 1.912.560.900 529.002.910 126.278.753 211.334.038 phẩm hoàn thành Dở dang cuối kỳ 0 0 Ngày 31 tháng năm 2015 Ngƣời lập biểu 3.2.3.2 Ý kiến hoàn thiện chứng từ kế toán chi phí nhân công trực tiếp iện t i c ng ty sử dụng Phiếu giao nhận c ng việc kiêm hợp đồng toán tiền lƣơng cho c ng nhân viên, b ng chấm c ng kiêm b ng t nh lƣơng điều làm cho kế toán khó theo d i Vì vậy, c ng ty nên tách riêng hợp đồng khoán khối lƣợng c ng việc, b ng chấm c ng, b ng chấm c ng b ng toán lƣơng c ng nhân viên đồng thời có thêm biên b n nghiệm thu khối lƣợng c ng việc hoàn thành để tiện theo d i Em xin đƣa mẫu chứng từ sử dụng chi ph NCTT thay đổi nhƣ sau: 91 Thang Long University Library + ợp đồng khoán khối lƣợng c ng việc Biểu 3.8: Hợp đồng khoán khối lượng công việc (kiến nghị) ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU VÀ XÂY DỰNG HẢI VÂN CT: TRƢỜNG MẦM NON THẠCH SƠN HỢP ĐỒNG KHOÁN KHỐI LƢỢNG CÔNG VIỆC THÁNG C ng trình: Trƣờng mầm non Th ch Sơn Tờ số 03 Phần giao khối lƣợng: Stt Nội dung c ng việc A Đổ móng bê t ng sỏi mác 200 Bê t ng móng rộng >250cm, sỏi mác 200 Xây tƣờng tầng Tổng cộng Thời gian Đơn vị t nh Khối lƣợng Giao Đơn giá VNĐ Thành tiền B Giao Hoàn thành Yêu cầu đ t m3 100,027 428.748 42.886.376 02/01/15 31/01/15 100% m3 30,070 342.787 10.307.605 02/01/15 31/01/15 100% 02/01/15 31/01/15 100% … m2 322 200.000 64.400.000 146.685.783 Làm tròn: 146.685.783 đồng Đơn giá t nh đến s n phẩm cuối bao gồm c : nhân c ng + dụng cụ lao động Yêu cầu chất lƣợng: nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật Yêu cầu an toàn lao động: đ m b o an toàn lao động c ng việc Đơn giá khối lƣợng chất lƣợng, số tiền đƣợc toán là: tr m bốn sáu triệu,sáu tr m tám n m ngàn b y tr m tám ba đồng chẵn Ngày 31 tháng 01 n m 2015 NGƢỜI GIAO VIỆC NGƢỜI N ẬN VIỆC CÁN BỘ KỸ T UẬT KIỂM TRA ĐỘI TRƢỞNG (K , họ tên) (K , họ tên) (K , họ tên) (K , họ tên) 92 + B ng chấm c ng cho c ng nhân trực tiếp tham gia thi c ng c ng trình Biểu 3.9:Bảng chấm công công nhân trực tiếp thi công tháng 1(Kiến nghị) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HẢI VÂN CT:TRƢỜNG MẦM NON THẠCH SƠN BẢNG CHẤM CÔNG Tháng 01 n m 2015 Đội trƣởng: Nguyễn Hùng Sơn Số ngày làm việc tháng (ghi theo công) Stt 27 Quy công Tổng cộng Họ tên … 27 28 30 31 Ngày làm việc Trần Ch Tâm x x x x x … x x x 26 26 Nguyễn Đàm Sơn Trần i Ninh … Lê Thị Bình x x x x … x x x x 25 25 x x x x x … x x x x 25 25 … x x x x x … Ngày nghỉ Làm đêm … x x x 24 … 24 Cộng DUYỆT GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên) KẾ TOÁN (Ký, họ tên) 93 Ngày 31 tháng 01 n m 2015 ĐỘI TRƢỞNG (Ký, họ tên) Thang Long University Library + Biên b n nghiệm thu c ng việc Biểu 3.10: Biên nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành (Kiến nghị) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa điểm, ngày 31 tháng 01 năm 2015 BIÊN BẢN SỐ 01 NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: Trƣờng mầm non Th ch Sơn Đối tƣợng nghiệm thu: Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Ngƣời giám sát thi c ng xây dựng c ng trình Chủ đầu tƣ ngƣời giám sát thi c ng xây dựng c ng trình Tổng thầu hình thức hợp đồng tổng thầu; b) Ngƣời phụ trách kỹ thuật thi c ng trực tiếp Nhà thầu thi c ng xây dựng c ng trình Trong trƣờng hợp hợp đồng tổng thầu, ngƣời giám sát thi c ng xây dựng c ng trình chủ đầu tƣ tham dự để kiểm tra c ng tác nghiệm thu c ng việc tổng thầu với nhà thầu phụ Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : ngày tháng n m Kết th c : ngày tháng n m T i: ………………… Đánh giá c ng việc xây dựng thực hiện: a) Về tài liệu làm c n nghiệm thu b) Về chất lƣợng c ng việc xây dựng c) Các kiến khác có d) Ý kiến ngƣời giám sát thi c ng xây dựng c ng trình chủ đầu tƣ c ng tác nghiệm thu c ng việc xây dựng tổng thầu nhà thầu phụ Kết luận : - Chấp nhận hay kh ng chấp nhận nghiệm thu, đồng cho triển khai c ng việc xây dựng - Yêu cầu sửa ch a, hoàn thiện c ng việc xây dựng thực yêu cầu khác có Giám sát thi công Phụ trách thi công (Ký, ghi rõ tên ) (Ký, ghi rõ tên) 94 + B ng toán tiền lƣơng: Biểu 3.11: Bảng toán tiền lương (Kiến nghị) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD HẢI VÂN BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG (TRÍCH) (CT: Trƣờng mầm non Thạch Sơn) Tháng 01 n m 2015 STT ọ tên Chức vụ Thời gian Số c ng Đơn giá Lƣơng thời gian Phụ cấp khác Tổng số Trần Ch Tâm Tổ trƣởng 26 217.312 5.650.112 1.000.000 6.650.112 Nguyễn Đàm Sơn Công nhân 25 217.312 5.432.800 600.000 6.032.800 Trần Công nhân 25 217.312 5.432.800 600.000 6.032.800 27 Lê Thị Bình Công nhân 24 217.312 5.215.488 600.000 5.815.488 146.685.783 16.600.000 163.285.783 i Ninh 675 Tổng Ngƣời lập biểu (K , họ tên) Kế toán trƣởng (K , họ tên) 95 K nhận Giám đốc (K , họ tên, đóng dấu) Thang Long University Library KẾT LUẬN Xây dựng b n nh ng ngành quan trọng kinh tế Nền kinh tế với xu hƣớng ngày có phát triển vƣợt bậc kéo theo s n phẩm ngành xây dựng c ng kh ng ngừng có nh ng bƣớc tiến vƣợt bậc c chất lƣợng lẫn kiến tr c thẩm mỹ nhằm đáp ứng tốt cho nhu cầu ngày cao ngƣời sử dụng Thời gian thực tập t i c ng ty Cổ phần ĐT XD i Vân gi p em có thêm nhiều hiểu biết thực tế, trình ho t động s n xuất kinh doanh t i đơn vị xây lắp Qua thời gian thực tập t i c ng ty gi p em có hội va ch m, học hỏi thêm nhiều kiến thức sách nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng kế toán chi ph s n xuất t nh giá thành s n phẩm xây lắp Trong viết em có nh ng phân t ch, đề xuất dƣới góc nhìn sinh viên kế toán c ng tác kế toán chi ph s n xuất t nh giá thành s n phẩm C ng ty Cổ phần ĐT XD i Vân Do trình độ b n thân h n chế, thời gian tiếp x c với thực tế chƣa nhiều nên khóa luận kh ng tránh khỏi nh ng thiếu xót, h n chế Em mong nhận đƣợc góp , b o thầy, c giáo để nhận thức em vấn đề ngày hoàn thiện Một lần n a em xin bày tỏ long biết ơn sâu sắc tới c giáo – Ths Nguyễn Thanh Thủy tận tình hƣớng dẫn gi p đ em nhiều để em hoàn thành đƣợc khóa luận Em xin chân thành c m ơn Ban lãnh đ o C ng ty Cổ phần ĐT XD i Vân, đặc biệt tập thể cán phòng Tài ch nhKế toán gi p đ t o điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập Em xin chân thành c m ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Việt D ng TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định số 48/QĐ/2014 – BTC ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng BTC Slide gi ng Kế toán tài ch nh Giáo trình kế toán tài ch nh Một số tài liệu khác Thang Long University Library [...]... xây lắp Chƣơng 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng Hải Vân Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng Hải Vân Trong quá trình nghiên cứu, đƣợc sự chỉ dẫn tận tình của c giáo Nguyễn Thanh Thủy cùng với sự gi p đ của các anh chị phòng Kế toán. .. c giáo Nguyễn Thanh Thủy đã tận tình gi p đ em trong thời gian qua để em hoàn thành bài khóa luận Em xin chân thành c m ơn! CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1.1.1 Đặc điểm ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính. .. các kho n chi cho mỗi c ng trình để gi p nhà qu n l đƣa ra quyết định ch nh xác nhất Xuất phát từ tầm quan trọng của c ng tác h ch toán chi ph s n xuất và t nh giá thành s n phẩm, cùng thời gian thực tập t i C ng ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng i Vân em đã quyết định chọn đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng Hải Vân để nghiên... một số kiến nghị khắc phục nh ng mặt còn tồn t i nhằm hoàn thiện nội dung kế toán này t i c ng ty − Đối tượng nghiên cứu: Kế toán chi ph s n xuất và t nh giá thành s n phẩm trong doanh nghiệp xây lắp Thang Long University Library − Phạm vi nghiên cứu: Kế toán chi ph s n xuất và t nh giá thành s n phẩm xây lắp t i c ng ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng i Vân với bộ số liệu minh họa là tháng 1 n m 2015 − Phương... định, kịp thời lập báo cáo về chi ph s n xuất, t nh giá thành c ng trình xây lắp, cung cấp ch nh xác kịp thời các th ng tin h u dụng về chi ph s n xuất và giá thành phục vụ cho yêu cầu qu n lý của lãnh đ o doanh nghiệp 2 1.2 Chi phí sản xuất và kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất Chi ph s n xuất xây lắp là toàn bộ chi ph về lao động sống, lao động vật hóa... tác tổ chức kế toán chi ph của các doanh nghiệp xây dựng đòi hỏi ph i có sự ch nh xác, logic, t nh đ ng và đủ giá thành cho các công trình Việc phân t ch đ ng đắn kết qu ho t động s n xuất kinh doanh của các c ng ty xây dựng chỉ có thể dựa trên kết qu tổng hợp chi ph và t nh giá thành s n phẩm ch nh xác Do đó tổ chức tốt c ng tác kế toán chi ph s n xuất và tính giá thành công trình xây lắp để xác định... ng, xây lắp của doanh nghiệp xây lắp trong một thời kỳ nhất định, bao gồm chi ph nhân c ng, tƣ liệu lao động và đối tƣợng lao động cấu thành nên s n phẩm xây lắp 1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất Để có thể kiểm tra, so sánh chi ph xây lắp thực tế phát sinh với dự toán chi ph s n xuất xây lắp đƣợc phân lo i theo yếu tố chi ph và kho n mục chi ph , mối quan hệ chi ph và khối lƣợng c ng việc, chi ph và. .. nghề khác, nó đƣợc thể hiện một cách r nét qua các s n phẩm xây lắp và quá trình để t o ra nh ng s n phẩm này Do vậy, do vậy kế toán chi ph và t nh giá thành cho s n phẩm trong doanh nghiệp xây lắp c ng có sự khác biệt nhất định so kế toán chi ph và t nh giá thành s n phẩm của nh ng ngành nghề còn l i + Đặc điểm s n phẩm xây lắp: S n phẩm xây lắp mang t nh chất riêng lẻ đó là nh ng c ng trình, h ng... t ch đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi ph s n xuất Nó là cơ sở lập dự toán chi ph s n xuất, lập kế ho ch cung ứng vật tƣ, kế ho ch quỹ tiền lƣơng, t nh toán nhu cầu sử dụng vốn lƣu động định mức 1.2.2.2 Phân loại theo khoản mục chi phí tính giá thành Cách phân lo i này dựa vào c ng dụng của chi ph và đối tƣợng ,trong xây lắp cơ b n giá thành s n phẩm đƣợc chia thành các kho n mục chi ph sau:... tiếp, chi ph nhân c ng trực tiếp, chi ph sử dụng máy thi c ng, chi ph s n xuất chung phát sinh trong kỳ phục vụ thi c ng s n phẩm xây lắp, c ng trình hoặc HMCT -Giá thành s n xuất s n phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao trong kỳ; hoặc giá thành s n phẩm xây lắp hoàn thành chờ tiêu thụ -Ph n ánh chi ph nguyên vật liệu trực tiếp, chi ph nhân c ng trực tiếp, vƣợt trên mức bình thƣờng kh ng đƣợc t nh vào giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng hải vân , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng hải vân , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng hải vân , Giáo viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Thanh Thủy Sinh viên thực hiện : Nguyễn Việt Dũng, 1 Tổng quan về công ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng Hải Vân 27, Sơ đồ 2.3: Quy trình hạch toán chung của công ty, Biểu 2.10: Sổ cái 1541(Trích), Biểu 2.11: Hợp đồng lao động thuê nhân công, Biểu 2.16: Phiếu chi tiền mặt thanh toán lương tháng 1, Biểu 2.24: Uỷ nhiệm chi thanh toán tiền thuê máy thi công, Biểu 2.26: Bảng tính khấu hao máy thi công năm 2015, Biểu 2.32: Bảng thanh toán tiền lương bộ phận bảo vệ cấp dưỡng, Biểu 0.34: Bảng tính các khoản trích theo lương của nhân viên khối biên chế, Biểu 2.41: Sổ cái TK1545(Trích), Biểu 3.11: Bảng thanh toán tiền lương (Kiến nghị)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay