Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà

192 792 1
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ SINH VIÊN THỰC HIỆN MÃ SINH VIÊN : LÊ THÙY LINH : A21149 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN Hà Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Giáo viên hƣớng dẫn Sinh viên thực Mã sinh viên Chuyên ngành : Ths.Nguyễn Trung Thùy Linh : Lê Thùy Linh : A21149 : Kế toán Hà Nội – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, lời em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới giáo viên hƣớng dẫn: ThS Nguyễn Trung Thùy Linh tận tình hƣớng dẫn em suốt trình nghiên cứu thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo khoa Kinh tế - Quản lý, thầy cô trƣờ ững kiến thức kinh nghiệm quý giá trình học tậ ờng Ngoài ra, em xin gửi lời cảm ơn ều kiện giúp đỡ em thời gian thực tập Công ty Trong trình thực tập, nhƣ trình làm khóa luận tốt nghiệp, trình độ thân nhƣ kinh nghiệm thực tiễ ế nên khóa luận tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cô để em học thêm đƣợc nhiều kinh nghiệm Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép Công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử ận có nguồn gố ợc trích dẫn rõ ràng ệm lờ Sinh viên Lê Thùy Linh Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 1.2 1.3 Khái quát chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.1.1 Đặc điểm ngành xây dựng 1.1.2 Đặc điểm sản phẩm xây lắp Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.2.1 Chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 1.2.2 Vai trò nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.3 Giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.4 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp Kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 1.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 1.3.2 Tài khoản sử dụng 1.3.3 Các phương pháp tập hợp chi phí 1.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên.9 1.3.5 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì 21 1.4 1.5 1.6 Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp 21 1.4.1 Đối tượng kì tính giá thành sản phẩm xây lắp 21 1.4.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 22 1.4.3 Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp 24 Đặc điểm kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm theo phƣơng thức khoán gọn DNXL 24 1.5.1 Đơn vị nhận khoán không tổ chức máy kế toán riêng 24 1.5.2 Đơn vị nhận khoán tổ chức máy kế toán riêng 25 Hệ thống sổ kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp 28 1.6.1 Các hình thức sổ kế toán theo TT200/2014 - BTC 28 1.6.2 Hình thức nhật ký chung 28 1.6.3 Kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp điều kiện áp dụng kế toán máy 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 31 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần XDHT Sông Đà 31 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần XDHT Sông Đà 33 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần XDHT Sông Đà 35 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế toán công tác kế toán Công ty Cổ phần XDHT Sông Đà 37 2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần XDHT Sông Đà 41 2.2.1 Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần XDHT Sông Đà 41 2.2.2 Đối tượng tập hợp chí phí tính giá thành 42 2.2.3 Phương pháp tập hợp chi phí 42 2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty Cổ phần XDHT Sông Đà 42 2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 43 2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 66 2.3.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 72 2.3.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 79 2.3.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 99 2.4 Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 101 2.5 Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 102 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ .108 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 108 3.1.1 Ưu điểm 108 3.1.2 Những vấn đề tồn cần khắc phục 110 Thang Long University Library Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá 3.2 thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà .111 3.2.1 Hoàn thiện công tác trích khoản trích theo lương 111 3.2.2 Hoàn thiện cách hạch toán chi phí 113 KẾT LUẬN DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ MINH HỌA Sơ đồ 1.1.Trình tự kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .11 Sơ đồ 1.2 Trình tự kế toán chi phí nhân công trực tiếp .12 Sơ đồ 1.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công (Trƣờng hợp cung cấp lao vụ máy phận) 14 Sơ đồ 1.4 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công (Trƣờng hợp bán lao vụ máy phận ) 15 Sơ đồ 1.5 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công (Trƣờng hợp DN có không tổ chức đội máy thi công riêng không hạch toán riêng cho đội máy) 16 Sơ đồ 1.6 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công Trƣờng hợp thuê MTC .17 Sơ đồ 1.7 Kế toán chi phí sản xuất chung 19 Sơ đồ 1.8 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất .20 Mẫu 1.1 Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp 24 Sơ đồ 1.9 Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm đơn vị giao khoán .25 Sơ đồ 1.10 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đơn vị giao khoán (đơn vị nhận khoán có tổ chức kế toán riêng) 26 Sơ đồ 1.11 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đơn vị nhận khoán có tổ chức máy kế toán riêng 27 Sơ đồ 1.12 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung .29 Sơ đồ 1.13 Quy trình hạch toán theo hình thức kế toán máy 30 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy kế toán công ty Cổ phần XDHT Sông Đà .35 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán .38 Biểu 2.2 Phiếu yêu cầu mua vật tƣ 45 Biểu 2.3 Đơn đặt hàng 46 Biểu 2.4 Trích hợp đồng mua vật tƣ 47 Biểu 2.5 Biên giao nhận vật tƣ .49 Biểu 2.6 Hóa đơn GTGT 50 Biểu 2.7 Phiếu nhập kho 51 Biểu 2.8 Ủy nhiệm chi 52 Biểu 2.9 Giấy nợ 53 Biểu 2.10 Phiếu xuất kho .54 Biểu 2.11 Phiếu yêu cầu mua vật tƣ 55 Thang Long University Library Biểu 2.12 Đơn đặt hàng .56 Biểu 2.13 Hợp đồng mua bê tông thƣơng phẩm 57 Biểu 2.14 Biên bàn giao vật tƣ – hàng hóa 59 Biểu 2.15 Hóa đơn GTGT mua vật tƣ 60 Biểu 2.16 Bảng tổng hợp nhập xuất tồn 62 Biểu 2.17 Bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 63 Biểu 2.18 Sổ chi tiết tài khoản 621 (Trích) 64 Biểu 2.19 Sổ tài khoản 621 (Trích) 65 Biểu 2.20 Bảng trích nộp khoản trích theo lƣơng 67 Biểu 2.21 Bảng chấm công 68 Biểu 2.22 Bảng toán lƣơng 69 Biểu 2.23 Sổ chi tiết tài khoản 622 70 Biểu 2.24 Sổ tài khoản 622 71 Biểu 2.25 Hợp đồng thuê máy thi công .72 Biểu 2.26 Biên bàn giao máy thi công 74 Biểu 2.27 Hóa đơn GTGT chi phí máy thi công 75 Biểu 2.28 Biên lý hợp đồng 76 Biểu 2.29 Sổ chi tiết tài khoản 6237 77 Biểu 2.30 Sổ tài khoản 623 (trích) 78 Biểu 2.31 Bảng hệ số lƣơng 79 Biểu 2.32 Hợp đồng lao động 80 Biểu 2.33 Bảng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 81 Biểu 2.34 Bảng chấm công (Trích) 82 Biểu 2.35 Bảng toán lƣơng 83 Biểu 2.36 Bảng phân bổ tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng 84 Biểu 2.37 Sổ chi tiết tài khoản 6271 85 Biểu 2.38 Bảng tính phân bổ khấu hao (Trích) 86 Biểu 2.39 Sổ chi tiết tài khoản 6274 87 Biểu 2.40 Hợp đồng thầu phụ 88 Biểu 2.41 Hóa đơn GTGT 90 Biểu 2.42 Sổ chi tiết tài khoản 6277 91 Biểu 2.43 Giấy đề nghị tạm ứng 92 Biểu 2.44 Phiếu chi 92 Biểu 2.45 Giấy toán tạm ứng .93 Biểu 2.47 Hóa đơn GTGT tiếp khách 95 Biểu 2.48 Phiếu thu 96 Biểu 2.49 Sổ chi tiết tài khoản 6278 97 Biểu 2.50 Sổ tài khoản 627 98 Biểu 2.51 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất 100 Biểu 2.52 Sổ chi tiết tài khoản 154 101 Biểu 2.53 Thẻ tính giá thành 103 Biểu 2.54 Sổ nhật ký chung (Trích) 104 Biểu 3.1 Bảng trích nộp khoản trích theo lƣơng (kiến nghị) .112 Biểu 3.2 Sổ chi tiết tài khoản 6231 113 Biểu 3.3 Sổ chi tiết TK 6234 114 Biểu 3.4 Sổ TK 623 (kiến nghị) 115 Biểu 3.5 Sổ chi tiết TK 622 (kiến nghị) 116 Biểu 3.7 Bảng phân bổ tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng (kiến nghị) .118 Biểu 3.8 Sổ chi tiết TK 6274 (kiến nghị) 119 Biểu 3.9 Sổ chi tiết TK 6277 (kiến nghị) 120 Biểu 3.10 Sổ TK 627 (kiến nghị) 121 Biểu 3.11 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất (kiến nghị) 122 Biểu 3.12 Sổ chi tiết TK 154 (kiến nghị) 123 Biểu 3.13.Thẻ tính giá thành (kiến nghị) 124 Thang Long University Library Chi phí tiền lƣơng công nhân gia công thép gồm Bùi Văn Hải, Bùi Đức Hợp Quách Văn Mẫu khoản mục chi phí sản xuất chung nên chuyển sang khoản mụcchi phí nhân công trực tiếp Biểu 3.5 Sổ chi tiết TK 622 (kiến nghị) Mẫu số: S36 - DN (Ban hành theo Thông tƣ số: 200/2014/TT-BTC Ngày 24/12/2014 Bộ trƣởng BTC) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ MST: 0101334087 SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015 Tên tài khoản: Chi phí nhân công trực tiếp – CT Samsung Số hiệu: 622 Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu 31/10 BPBTL10 31/10 Tiền lƣơng phải trả tháng 10 334 26.759.259 30/11 BPBTL11 30/11 Tiền lƣơng phải trả tháng 11 334 25.462.963 31/12 BPBTL12 31/12 Tiền lƣơng phải trả tháng 12 334 26.944.444 31/12 PKT02 31/12 Kết chuyển CPNCTT quý 154 Chứng từ NT Diễn giải Cộng phát sinh TK đối ứng Số phát sinh Nợ Có 79.166.666 79.166.666 Số dƣ cuối kỳ 79.166.666 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 116 Chi phí tiền lƣơng nhân viên phục vụ công trình Samsung gồm lao động, khoản trích theo lƣơng đƣa vào chi phí doanh nghiệp cộng thêm KPCĐ Biểu 3.6 Sổ chi tiết TK 6271 (kiến nghị) Mẫu số: S36 - DN (Ban hành theo Thông tƣ số: 200/2014/TT-BTC Ngày 24/12/2014 Bộ trƣởng BTC) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ MST: 0101334087 SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015 Tên tài khoản: Chi phí nhân viên phục vụ công trình – CT Samsung Số hiệu: 6271 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu NT TK đối ứng Diễn giải Số phát sinh Nợ Có 31/10 BPBTL10 31/10 Tiền lƣơng nhân viên phục vụ công trình tháng 10 334 33.482.677 31/10 BPBTL10 31/10 Các khoản trích theo lƣơng 338 6.060.960 30/11 BPBTL11 30/11 Tiền lƣơng nhân viên phục vụ công trình tháng 11 334 37.542.698 30/11 BPBTL11 30/11 Các khoản trích theo lƣơng 338 6.268.713 31/12 BPBTL12 31/12 Tiền lƣơng nhân viên phục vụ công trình tháng 12 334 49.833.333 31/12 BPBTL12 31/12 Các khoản trích theo lƣơng 338 6.201.720 31/12 PKT04 31/12 Kết chuyển chi phí quý Cộng phát sinh 154 139.390.101 139.390.101 Số dƣ cuối kỳ 139.390.101 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 117 Thang Long University Library Bảng phân bổ tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng đƣợc lập lại theo kiến nghị Ví dụ tiền lƣơng tháng 12 Biểu 3.7 Bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương (kiến nghị) Đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng sông Đà BẢNG PHÂN BỔ LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG HẠNG MỤC: KHOAN CỌC NHỒI – CT SAMSUNG THÁI NGUYÊN Tháng 12 năm 2015 Đội thi công công trình Samsung Thái Nguyên TK 334 - Phải trả lao động TT Đối tƣợng sử dụng 1 TK 338 - Các khoản phải trả TK 335 - Chi Lƣơng Các khoản khác Cộng có TK 334 BHXH 3383 BHYT 3384 BHTN 3389 KPCĐ 3382 Cộng có TK338 10 11 12 TK622 - CPNCTT 26.944.444 - 26.944.444 26.944.444 - Trong danh sách 26.944.444 - 26.944.444 26.944.444 - - - 30.000.000 - Thuê TK623 CPSDMTC 30.000.000 - 30.000.000 TK627 – CPSXC 49.833.333 - 49.833.333 TK334 - Phải trả lao động Cộng Ngƣời lập (Ký, họ tên) 106.777.777 106.777.777 4.651.290 775.215 258.405 516.810 6.201.720 56.035.053 2.067.240 387.611 258.405 - 2.731.256 2.731.256 6.718.530 1.162.826 516.810 516.810 8.932.976 115.710.753 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 118 Chi phí khấu hao TSCĐ đƣa vào chi phí sản xuất chung gồm chi phí khấu hao Container VP 20 feet Biểu 3.8 Sổ chi tiết TK 6274 (kiến nghị) Mẫu số: S36 - DN (Ban hành theo Thông tƣ số: 200/2014/TT-BTC Ngày 24/12/2014 Bộ trƣởng BTC) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ MST: 0101334087 SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015 Tên tài khoản: Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ công trình Số hiệu: 6274 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số hiệu NT Nợ Có 31/10 BPBKH 10 31/10 Trích khấu hao TCSĐ phục vụ công trình tháng 10 214 875.000 30/11 BPBKH 11 30/11 Trích khấu hao TCSĐ phục vụ công trình tháng 11 214 875.000 31/12 BPBKH 12 31/12 Trích khấu hao TCSĐ phục vụ công trình tháng 12 214 875.000 31/12 PKT04 31/12 Kết chuyển chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ CT quý 154 2.625.000 2.625.000 Cộng phát sinh Số dƣ cuối kỳ 2.625.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 119 Thang Long University Library Các chi phí chuyển tiền ngân hàng cần phải loại khỏi chi phí sản xuất chung cụ thể loại khỏi chi phí dịch vụ mua TK 6277 Biểu 3.9 Sổ chi tiết TK 6277 (kiến nghị) Mẫu số: S36 – DN (Ban hành theo Thông tƣ số: 200/2014/TT-BTC Ngày 24/12/2014 Bộ trƣởng BTC) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ MST: 0101334087 SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015 Tên tài khoản: Chi phí dịch vụ mua phục vụ công trình – CT Samsung Số hiệu: 6277 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu NT 31/10 HĐ 0000010 31/10 Khối lƣợng thi công đập đầu cọc CT phải trả Cty Vĩnh Lộc 3311 420.961.668 31/10 HĐ 0000084 31/10 70% giá trị hợp đồng siêu âm cọc phải trả 3311 151.454.545 31/12 PKT04 31/12 TK đối ứng Diễn giải Kết chuyển chi phí dịch vụ mua phục vụ CT quý Số phát sinh Nợ Có 154 Số dƣ cuối kỳ 671.882.213 671.882.213 Cộng phát sinh 671.882.213 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 120 Biểu 3.10 Sổ TK 627 (kiến nghị) CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Mẫu số: S03b - DN (Ban hành theo Thông tƣ số: 200/2014/TT-BTC Ngày 24/12/2014 Bộ trƣởng BTC) MST: 0101334087 SỔ CÁI (TRÍCH) Từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015 Tên tài khoản: Chi phí sản xuất chung Số hiệu: 627 NTGS Chứng từ TK đối ứng Diễn giải Số hiệu NT … … … 31/10 HĐ 0000010 31/10 Khối lƣợng thi công đập đầu cọc CT Samsung phải trả 31/10 BPBTL10 31/10 31/10 BPBTL10 31/10 … … Số phát sinh Nợ Có … … 3311 420.961.668 … Tiền lƣơng nhân viên phục vụ công trình tháng 10 334 33.482.677 31/10 Các khoản trích theo lƣơng T10 CT Samsung 338 6.060.960 BPBKH10 31/10 Trích khấu hao TSCĐ T10 CT Samsung 214 875.000 … … … … … … 30/11 BPBTL11 30/11 Tiền lƣơng nhân viên phục vụ công trình tháng 11 CT Samsung 334 37.542.698 30/11 BPBTL11 30/11 Các khoản trích theo lƣơng T11 CT Samsung 338 30/11 BPBKH11 30/11 Trích khấu hao TSCĐ T11 CT Samsung 214 875.000 … … … … … … 31/12 HTƢ25.12 03/10 Chi phí nƣớc uống phục vụ CT Samsung 141 1.500.000 31/12 HTƢ25.12 25/10 Chi phí tiếp khách công trình Samsung 141 2.200.000 31/12 HTƢ25.12 20/11 Chi phí ăn uống động viên nhân viên CT Samsung 141 1.750.000 31/12 BPBTL12 31/10 Tiền lƣơng nhân viên phục vụ CT Samsung T12 334 49.833.333 31/12 BPBTL12 31/10 Các khoản trích theo lƣơng T12 CT Samsung 338 6.201.720 31/12 BPBKH12 31/12 Trích khấu hao TSCĐ T12 CT Samsung 214 875.000 31/12 PKT04 31/12 KC chi phí nhân viên phục vụ CT Samsung 154 139.390.101 31/12 PKT04 31/12 154 2.625.000 31/12 PKT04 31/12 154 671.882.213 Samsung ục vụ CT Samsung 121 6.268.713 … Thang Long University Library 31/12 PKT04 31/12 … … … Kết chuyển chi phí tiền khác phục vụ CT quý 154 … … Cộng phát sinh Số dƣ cuối kỳ Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) 26.150.000 … 3.749.424.19 … 3.749.424.198 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Với kiến nghị khiến chi phí thay đổi dẫn đến giá thành đổi Biểu 3.11 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất (kiến nghị) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Đội thi công công trình Samsung BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Quý năm 2015 Hạng mục công trình: Khoan cọc nhồi – CT Samsung Thái Nguyên STT Khoản mục chi phí Tài khoản Số tiền Chi phí NVLTT TK 621 6.074.387.974 Chi phí NCTT TK 622 79.166.666 Chi phí sử dụng MTC TK 623 1.426.385.501 Chi phí công nhân lái máy TK 6231 90.000.000 Chi phí khấu hao MTC TK 6234 473.385.501 Chi phí dịch vụ mua TK 6237 863.000.000 TK 627 840.047.314 Chi phí nhân viên TK 6271 139.390.101 Chi phí khấu hao TSCĐ TK 6274 2.625.000 Chi phí dịch vụ mua TK 6277 671.882.213 Chi phí tiền khác TK 6278 26.150.000 Chi phí SXC Cộng 8.419.987.455 122 Biểu 3.12 Sổ chi tiết TK 154 (kiến nghị) Mẫu số: S36 - DN (Ban hành theo Thông tƣ số: 200/2014/TT-BTC Ngày 24/12/2014 Bộ trƣởng BTC) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ MST: 0101334087 SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015 Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Số hiệu: 154 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu NT TK đối ứng Diễn giải Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh Nợ Có 19.357.723.181 31/12 PKT01 31/12 Kết chuyển CPNVLTT 621 6.074.387.974 31/12 PKT02 31/12 Kết chuyển CP NCTT 622 79.166.666 31/12 PKT03 6231 90.000.000 31/12 PKT03 31/12 Kết chuyển CP công nhân lái MTC 31/12 Kết chuyển CP khấu hao MTC 6234 473.385.501 31/12 PKT03 31/12 Kết chuyển CP dịch vụ mua 6237 MTC 863.000.000 31/12 PKT04 31/12 Kết chuyển CP nhân viên phục vụ 6271 công trình 139.390.101 31/12 PKT04 31/12 Kết chuyển chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ công trình 6274 2.625.000 31/12 PKT04 31/12 Kết chuyển chi phí dịch vụ mua phục vụ CT 6277 671.882.213 31/12 PKT04 31/12 Kết chuyển chi phí tiền khác 6278 phục vụ CT 26.150.000 31/12 PKT04 31/12 Giá thành hạng mục khoan cọc nhồi Samsung Thái Nguyên 155 27.750.710.636 8.419.987.455 Cộng phát sinh Số dƣ cuối kỳ 27.777.710.636 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 123 Thang Long University Library Biểu 3.13.Thẻ tính giá thành (kiến nghị) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ MST: 0101334087 THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ Tháng 12 năm 2015 Hạng mục: khoan cọc nhồi – CT Samsung Thái Nguyên Chỉ tiêu Tổng số tiền A 1.Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ 2.Chi phí SXKD phát sinh kỳ 3.Giá thành sản phẩm dịch vụ 4.Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ Đơn vị: Đồng Chia theo khoản mục NVLTT NCTT MTC CPSXC 19.357.723.181 14.907.315.171 150.000.000 1.580.879.583 6.074.387.974 2.719.528.427 79.166.666 1.426.385.501 840.047.314 27.777.710.636 20.981.703.145 229.166.666 3.007.265.084 3.559.575.741 8.419.987.455 0 0 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngƣời lập Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giá thành hạng mục tính toán lại theo kiến nghị không chênh nhiều giá trị Mà có thay đổi lớn số tiền khoản mục chi phí so với số trƣớc kiến nghị Sau hoàn thành khóa luận, em nhận thấy kế toán Công ty nhìn chung hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chế độ kế toán hành Cách quản lý chứng từ khoa học dễ theo dõi, đồng thời đƣợc hỗ trợ phần mềm kế toán SAS (SongDa Accounting System) giúp công việc kế toán trở nên dễ dàng, nhanh chóng Em hi vọng với vài kiến nghị em góp phần nhỏ giúp Công ty hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng hạch toán kế toán nói chung Qua đó, Công ty hoạt động hiệu 124 Để phát huy vai trò cung cấp thông tin kinh tế tài kế toán cách có hiệu phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp công tác kế toán nói chung công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cần không ngừng cải tiến hoàn thiện Việc tập hợp chi phí phải đủ công tác tính giá thành sản phẩm đƣợc xác Tính xác hợp lý việc xác định giá thành sản phẩm yếu tố đinh giúp công ty đứng vững khẳng định vị thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt thành phần kinh tế chế thị trƣờng Công ty đặc biệ n công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chính điều giúp công ty quản lý tốt chi phí sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạ giá thành sản phẩm nhƣng đảm bảo sản phẩm có chất lƣợng tốt, góp phần tạo đƣợc chỗ đứng công ty kinh tế thị trƣờng khắc nghiệt Qua thời gian đƣợc thực tập Công ty , em thực học hỏi đƣợc nhiều điều, đƣợc tìm hiểu cách vận hành, hạch toán công tác kế toán đây, đặc biệt công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Qua tìm hiểu, em tự rút đƣợc ƣu điểm nhƣợc điểm kế toán chi phí giá thành Công ty nhƣ ều cố gắng nhƣng với khả ời gian tiếp xúc với thực tế chƣa nhiều nên chắ khóa luận không tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cô giáo để em có điều kiệ ến thức ốt cho công tác thực tế ỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo ThS Nguyễ ể thầy cô khoa Kinh tế – Quản lý trƣờ cán nhân viên công ty khóa luận tốt nghiệ Em xin chân thành cảm ơn! i họ giúp đỡ Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2016 Sinh viên Lê Thùy Linh Thang Long University Library TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS NGND Ngô Thế ủy (2013), Giáo trình kế toán tài ội PGS TS Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán ội Giáo trình Kế toán tài doanh nghiệp ọc Kinh tế Quố ội TS Phan Đức Dũng (2010), Kế toán chi phí giá thành, NXB Thống kê ộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà , Giáo viên hƣớng dẫn : Ths.Nguyễn Trung Thùy Linh Sinh viên thực hiện : Lê Thùy Linh, B. Đại diện bên nhận: Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà, Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bốn mƣơi mốt triệu bảy trăm năm mƣơi nghìn đồng chẵn./. Giá trị hợp đồng trên là giá tạm tính, B. Đại diện bên mua: Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng sông Đà, II. Bên nhận: CÔNG TY CỐ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay