Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cơ khí xuất nhập khẩu việt nam

102 605 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NHẬT SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHAN THỊ THU HIỀN MÃ SINH VIÊN : A22232 NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NHẬT Giáo viên hƣớng dẫn : Th.S Nguyễn Thanh Huyền Sinh viên thực : Phan Thị Thu Hiền Mã sinh viên : A22232 Ngành : Kế Toán HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp đề tài “Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập Việt Nhật” hoàn thành với giúp đỡ nhiều cá nhân tổ chức Trước hết, em xin bày tỏ cảm ơn chân thành tới giảng viên Th.S Nguyễn Thanh Huyền người trực tiếp hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu đề tài khóa luận tốt nghiệp Nhờ bảo hướng dẫn tận tình cô, em tìm hạn chế suốt trình viết khóa luận để kịp thời sửa chữa nhằm hoàn thiện khóa luận cách tốt Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Quản lý- Kinh tế trường Đại học Thăng Long tận tình truyền đạt kiến thức suốt thời gian em học tập trường Với kiến thức tiếp thu trình học không tảng cho nghiên cứu khóa luận em mà hành trang quý báu để giúp em công việc sau Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình anh chị công tác Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập Việt Nhật giúp đỡ em việc cung cấp số liệu, tài liệu để em hoàn thành khóa luận Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Phan Thị Thu Hiền LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Phan Thị Thu Hiền Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỜ ĐẦU CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1 Bán hàng 1.1.2 Doanh thu 1.1.3 Các khoản giảm trừ doanh thu 1.1.4 Doanh thu 1.1.5 Giá vốn hàng bán 1.1.6 Lợi nhuận gộp 1.1.7 Chi phí bán hàng 1.1.8 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.1.9 Kết bán hàng 1.2 Các phƣơng thức bán hàng 1.2.1 Bán buôn 1.2.2 Bán lẻ 1.2.3 Bán hàng qua đại lý, ký gửi 1.3 Xác định giá vốn hàng bán 1.3.1 Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho 1.3.2 Chi phí thu mua 1.4 Kế toán bán hàng 1.4.1 Chứng từ sử dụng 1.4.2 Tài khoản sử dụng 1.4.3 Phương pháp hạch toán 11 1.5 Kế toán xác định kết bán hàng 16 1.5.1 Chứng từ sử dụng 16 1.5.2 Tài khoản sử dụng 17 1.5.3 Phương pháp hạch toán 19 1.6 Tổ chức sổ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng .21 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NHẬT 23 2.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập Việt Nhật 23 2.1.1 Khát quát chung Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập Việt Nhật 23 2.1.2 Tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập Việt Nhật 24 2.1.3 Tổ chức kế toán Công ty Cổ phẩn Cơ khí Xuất nhập Việt Nhật 26 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập Việt Nhật 28 2.2.1 Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập Việt Nhật 28 2.2.2 Tổ chức sổ kế toán bán hàng 46 2.2.3 Tổ chức kế toán xác định kết bán hàng 54 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NHẬT 71 3.1 Đánh giá kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập Việt Nhật 71 3.1.1 Ưu điểm 71 3.1.2 Nhược điểm 72 3.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập Việt Nhật 72 3.2.1 Giải pháp phần mềm kế toán 72 3.2.2 Giải pháp mở sổ đặc biệt 72 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Thang Long University Library DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTC Bộ tài CCDC Công cụ dụng cụ CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HTK Hàng tồn kho KKĐK Kiểm kê định kỳ KKTX Kê khai thường xuyên KPCĐ Kinh phí công đoàn QĐ Quyết định QLDN Quản lý doanh nghiệp TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định VNĐ Việt Nam Đồng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Mẫu báo giá (đơn đặt hàng) 29 Bảng 2.2 Phiếu xuất kho 30 Bảng 2.3 Sổ chi tiết hàng hóa 31 Bảng 2.4 Hóa đơn GTGT 32 Bảng 2.5 Phiếu thu .33 Bảng 2.6 Mẫu báo giá 34 Bảng 2.7 Phiếu xuất kho 35 Bảng 2.8 Biên giao nhận hàng hóa .36 Bảng 2.9 Hóa đơn GTGT 37 Bảng 2.10 Phiếu Thu 38 Bảng 2.11 Biên xử lý hàng chất lượng 39 Bảng 2.12 Hóa đơn GTGT hàng giảm giá 40 Bảng 2.13 Phiếu chi 41 Bảng 2.14 Biên xử lý hàng không đạt tiêu chuẩn 42 Bảng 2.15 Hóa đơn GTGT hàng trả lại .43 Bảng 2.16 Phiếu nhập kho 44 Bảng 2.17 Phiếu chi 45 Bảng 2.18 Sổ chi tiết chi phí giá vốn 46 Bảng 2.19 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng 47 Bảng 2.20 Bảng tổng hợp chi tiết doanh thu, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 48 Bảng 2.21 Sổ nhật kí chung 49 Bảng 2.22 Sổ doanh thu bán hàng 52 Bảng 2.23 Sổ chi phí giá vốn 53 Bảng 2.24 Bảng tỷ lệ trích bảo hiểm 54 Bảng 2.25 Tính lương nhân viên Đỗ Minh Tâm 55 Bảng 2.26 Bảng chấm công nhân viên 56 Bảng 2.27 Bảng trích nộp bảo hiểm 57 Bảng 2.28 Bảng toán tiền lương 58 Bảng 2.29 Hóa đơn GTGT 59 Bảng 2.30 Phiếu chi 60 Thang Long University Library Bảng 2.31 Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn 61 Bảng 2.32 Bảng tính phân bổ khấu hao tài sản cố định 63 Bảng 2.33 Hóa đơn tiền điện 64 Bảng 2.34 Phiếu chi 65 Bảng 2.35 Trích nhật kí chung 66 Bảng 2.36 Sổ chi phí bán hàng 67 Bảng 2.37 Sổ chi phí quản lí doanh nghiệp 68 Bảng 2.38 Sổ xác định kết kinh doanh 69 Bảng 3.1 Nhật kí thu tiền .74 Bảng 3.2 Nhật ký chi tiền 74 Bảng 3.3 Nhật ký mua hàng 75 Bảng 3.4 Nhật ký bán hàng 75 Sơ đồ 1.1 Kế toán bán hàng theo phương thức bán buôn qua kho .12 Sơ đồ 1.2 Kế toán bán hàng theo phương thức bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia toán 12 Sơ đồ 1.3 Kế toán bán hàng theo phương thức bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia toán 13 Sơ đồ 1.4 Kế toán bán hàng trả góp 13 Sơ đồ 1.5 Kế toán bán hàng theo phương thức gửi đại lý (Bên giao đại lý) 14 Sơ đồ 1.6 Kế toán bán hàng theo phương thức gửi đại lý (Bên nhận đại lý) .14 Sơ đồ 1.7 Kế toán phân bổ chi phí thu mua cho hàng hóa bán kỳ 14 Sơ đồ 1.8 Kế toán giá vốn hàng bán đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 16 Sơ đồ 1.9 Kế toán chi phí bán hàng .19 Sơ đồ 1.10 Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp .20 Sơ đồ 1.11 Kế toán xác định kết bán hàng 21 Sơ đồ 1.12 Hình thức ghi sổ nhật ký chung 22 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ máy Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập Việt Nhật 24 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty Cổ phần 26 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ tổ chức sổ kế toán Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập Việt Nhật 27 2.2.3.2 Kế toán xác định kết bán hàng Bảng 2.35 Trích nhật kí chung Mẫu sổ 03a– DN Đơn vị: Công ty Cổ phần XNK Việt Nhật Ban hành theo TT200/2014/TT – BTC Địa chỉ: số 26 đường Lý Thánh Tông, Đông ngày 22/12/2014 Bộ Tài Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 06 năm 2015 Trang: Chứng từ Số phát sinh S T Đã NT T Số ghi Ghi Diễn giải d hiệu sổ SH NT Nợ Có sổ ò TK n g Cộng trang trước mang sang 30/6 PKC 30/6 Kết chuyển giảm 511 9.595.000 X trừ doanh thu 521 9.595.000 30/6 PKC 30/6 Kết chuyển 511 635.635.000 X doanh thu 911 635.635.000 30/6 PKC 30/6 Kết chuyển giá 911 427.285.000 X vốn hàng bán 632 427.285.000 30/6 PKC 30/6 Kết chuyển chi 911 88.450.890 X phí bán hàng 641 88.450.890 30/6 PKC 30/6 Kết chuyển quản 911 100.839.751 X lí doanh nghiệp 642 100.839.751 Cộng mang sang trang sau (Nguồn: Phòng Kế toán tài chính) 66 Thang Long University Library Bảng 2.36 Sổ chi phí bán hàng Đơn vị: Công ty Cổ phần Cơ khí XNK Việt Nhật Địa chỉ: Số 26 đường Lý Thánh Tông, Đồng Ngàn, Từ Sơn Mẫu sổ 03b –DN Ban hành theo TT số 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài SỔ CÁI Tháng 06 năm 2015 Quyển số: Trang: Tên tài khoản: chi phí bán hàng Số hiệu: 641 Chứng từ NT ghi sổ Số NT NKC Tr Dò an ng g Diễn giải Đơn vị tính: Đồng VN Số tiền TK Nợ Có Số dư đầu kỳ 10/6 BBGNHH 30/6 PKT 30/6 PKT 30/6 BPBCP 30/6 BPBKH 30/6 PKC Thanh toán chi phí vận chuyển 10/6 gửi hàng bán Xác định lương 30/6 nhân viên phận bán hàng Trích lương 30/6 nhân viên Phân bổ công 30/6 cụ dụng cụ 30/6 Trích khấu hao Kết chuyển chi 30/6 phí bán hàng Cộng số phát sinh kỳ Số dư cuối kỳ 111 200.000 334 23.500.000 338 3.531.000 242 3.462.782 214 27.250.000 911 88.450.890 88.450.890 88.450.890 (Nguồn: Phòng Kế toán tài chính) 67 Bảng 2.37 Sổ chi phí quản lí doanh nghiệp Đơn vị: Công ty Cổ phần Cơ khí XNK Việt Nhật Địa chỉ: Số 26 đường Lý Thánh Tông, Đông Ngàn, Từ Sơn Mẫu sổ 03b –DN Ban hành theo TT số 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài SỔ CÁI Tháng 06 năm 2015 Quyển số: Trang: Tên tài khoản: Chi phí quản lí doanh nghiệp Số hiệu: 642 NT ghi sổ Chứng từ Số NT 12/06 PC256 12/06 20/06 0000822 20/06 18/06 PC258 18/06 30/06 PKT 30/6 30/06 PKT 30/06 30/06 BPBCP 30/06 30/06 BPBKH 30/06 30/06 PKC 30/06 Diễn giải NKC Tra Dò ng ng Số dư đầu kỳ Chi tiền mua máy fax hộp mực in dùng cho văn phòng Thanh toán tiền điện Chi tiền mua chuột máy tính Xác định lương nhân viên phận QLDN Trích bảo hiểm Phân bổ công cụ dụng cụ Trích khấu hao Kết chuyển sang TK 911 Cộng số phát sinh tháng Số dư cuối tháng TK đối ứng Đơn vị tính: Đồng VN Số tiền Nợ 111 2.050.000 111 3.000.000 111 150.000 334 68.200.000 338 7.768.200 242 6.888.218 214 12.783.333 Có 100.839.751 100.839.751 100.839.751 (Nguồn: Phòng Kế toán tài chính) 68 Thang Long University Library Bảng 2.38 Sổ xác định kết kinh doanh Đơn vị: Công ty Cổ phần Cơ khí XNK Việt Nhật Địa chỉ: Số 26 đường Lý Thánh Tông, Đông Ngàn, Từ Sơn Mẫu sổ 03b –DN Ban hành theo TT số 200/2014/TT –BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài SỔ CÁI Tháng 06 năm 2015 Quyển số: Số hiệu: 911 Tên tài khoản: Xác định kết kinh doanh Chứng từ NT ghi sổ Số NT 30/06 PKC 30/06 30/06 PKC 30/06 30/06 PKC 30/06 30/06 PKC 30/06 Diễn giải NKC T D ò n n g g Số dư đầu kỳ Kết chuyển doanh thu Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết chuyển chi phí bán hàng Kết chuyển chi phí quản lí doanh nghiệp Trang: Đơn vị tính: Đồng VN Số tiền Nợ 511 Có 635.635.000 632 427.285.000 641 88.450.890 642 100.839.751 Cộng số phát sinh tháng Số dư cuối kỳ (Nguồn: Phòng Kế toán tài chính) 69 − Kết toán xác định kết bán hàng Để xác định công việc kinh doanh kỳ doanh nghiệp lỗ hay lãi Cuối tháng, kế toán dựa vào số TK 911 để xác định kết bán hàng tháng sau: Lợi nhuận gộp Kết bán hàng = Doanh thu - Giá vốn hàng bán = 635.635.000 427.285.000 = 208.350.000 = Lợi nhuận gộp = = - 208.350.000 19.059.359 Chi phí bán hàng 88.450.890 - Chi phí quản lí doanh nghiệp 100.839.751 Vậy kết bán hàng doanh nghiệp tháng là: 19.059.359 VNĐ 70 Thang Long University Library CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NHẬT 3.1 Đánh giá kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập Việt Nhật 3.1.1 Ưu điểm 3.1.1.1 Về tổ chức máy kế toán Bộ máy kế toán công ty tổ chức phù hợp với quy mô công ty, phù hợp với chuyên môn người Hầu hết nhân viên phòng kế toán người có trình độ Cao đẳng Đại học, nắm vững chuyên môn sử dụng thành thạo máy vi tính góp phần cung cấp đầy đủ, kịp thời cho ban giám đốc đặc biệt thông tin hàng hoá tiêu thụ xác định kết hoạt động kinh doanh công ty Công ty sử dụng Excel làm công cụ hỗ trợ công việc kế toán, phần giảm nhẹ khối lượng công việc hạch toán ghi sổ, in sổ lưu trữ số liệu 3.1.1.2 Về áp dụng chế độ chuẩn mực kế toán Công ty áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT – BTC ban hành ngày 22/12/2014 thay cho định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính, phù hợp với đặc điểm tình hình công ty Công ty áp dụng đầy đủ tài khoản có liên quan đến trình bán hàng, tiêu thụ hàng hóa, tạo điều kiện cho việc ghi chép hàng hóa tiêu thụ khoản doanh thu công nợ 3.1.1.3 Về công tác bán hàng xác định kết bán hàng Nhìn chung công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty tổ chức thống từ khâu xuất hàng đến khâu toán Công tác kế toán bán hàng đảm bảo theo dõi tình hình bán hàng, tình hình hàng hóa nhập kho, hàng hóa tiêu thụ, hàng hóa tồn kho giúp cho công việc quản lý hàng hóa, vật tư cách chặt chẽ đảm bảo theo dõi tình hình toán tiền hàng với khách hàng Giúp quản lý tốt trình tiêu thụ hàng hóa Nói cách tổng quát, công tác hạch toán kế toán công ty kế toán công tác bán hàng xác định kết bán hàng thực cách đơn giản, dễ hiểu đảm bảo trình hạch toán kế toán công ty 71 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh kết công tác tổ chức kế toán mà kế toán công ty đạt được, tồn số vấn đề hạn chế đòi hỏi công ty phải đưa giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán 3.1.2.1 Về việc chưa sử dụng phần mềm kế toán Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập Việt Nhật chưa áp dụng kế toán máy vào công tác kế toán mà sử dụng công cụ Excel để hỗ trợ hạch toán Tuy nhiên, phần mềm kế toán giúp nhân viên dễ hiểu trình tự kế toán, cách ghi sổ, dễ sửa sai sót số liệu không sử dụng phần mềm kế toán tiết kiệm cho công ty chi phí mua quyền 3.1.2.2 Về việc mở sổ nhật ký đặc biệt Công ty chưa sử dụng sổ nhật ký đặc biệt để ghi chép nghiệp vụ phát sinh Công ty nên xem xét vấn đề mở sổ nhật ký đặc biệt nâng cao tính hiệu công tác kế toán bán hàng 3.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập Việt Nhật 3.2.1 Giải pháp phần mềm kế toán Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán vào việc hạch toán, điều giúp giảm khối lượng công việc nhân viên kế toán vào cuối tháng, quý, năm Việc áp dụng phần mềm kế toán đồng nghĩa với việc cập nhật chứng từ ban đầu, tức kế toán theo dõi cách liên tục từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nắm bắt sát tình hình bán hàng đơn vị, giảm bớt việc ghi chép số lượng sổ kế toán Phần mềm kế toán giúp cho việc khai thác số liệu khâu kế toán thuận lợi, nhân viên kế toán nắm bắt số liệu thông tin tất khâu kế toán khác có liên quan Bên cạnh đó, cần lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp Fast Accounting, Misa, Excel Accounting để phù hợp với hình thức sổ Nhật ký chung với yêu cầu sử dụng Công ty 3.2.2 Giải pháp mở sổ đặc biệt Các sổ nhật ký đặc biệt hình thức nhật ký chung : Nhật ký thu tiền (S03a1- DN): dùng để ghi chép nghiệp vụ thu tiền doanh nghiệp Mẫu sổ mở riêng cho thu tiền mặt, thu tiền ngân hàng, cho loại tiền Nhật ký chi tiền (S03a2- DN): dùng để ghi chép nghiệp vụ chi tiền doanh nghiệp Mẫu sổ mở riêng cho chi tiền mặt, chi tiền qua ngân hàng, cho loại tiền 72 Thang Long University Library Nhật ký mua hàng (S03a3- DN): dùng để ghi chép nghiệp vụ mua hàng theo loại hàng tồn kho đơn vị, dùng để ghi chép theo hình thức trả tiền sau mua ( chịu) Trường hợp trả tiền trước cho người bán phát sinh nghiệp vụ mua hàng ghi vào sổ Nhật ký bán hàng (S03a4- DN): dùng để ghi chép nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp, ghi chép nghiệp vụ bán hàng theo hình thức thu tiền sau Sau mẫu sổ nhật ký đặc biệt mà doanh nghiệp nên sử dụng: 73 Bảng 3.1 Nhật kí thu tiền Mẫu số 03a1 –DN Đơn vị: Công ty CP Cơ khí XNK Việt Nhật Ban hành theo TT 200/2014/TT –BTC ngày Địa chỉ: Số 26 đường Lý Thánh Tông, Đông 22/12/2014 Bộ tài Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh NHẬT KÝ THU TIỀN Tháng năm 2015 Chứng từ Ghi Có TK NT Ghi Nợ TK khác ghi Diễn giải TK 111 Số hiệu NT 511 3331 sổ SH Tiền A B C D Thu tiền CT 0000176 02/06 02/06 TNHH Trung 6.050.000 5.500.000 550.000 PT130 Thắng … … 0000177 Thu tiền CT 10/6 10/6 12.100.000 11.000.000 1.100.000 PT136 CP Hoàng Sơn … … … Ngày 30 tháng 06 năm 2015 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Bảng 3.2 Nhật ký chi tiền Mẫu số 03a2 –DN Đơn vị: Công ty CP Cơ khí XNK Việt Nhật Ban hành theo TT 200/2014/TT –BTC ngày Địa chỉ: Số 26 đường Lý Thánh Tông, Đông 22/12/2014 Bộ tài Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh NHẬT KÝ CHI TIỀN Tháng năm 2015 Chứng từ Ghi Nợ TK NT Ghi Có TK TK khác ghi Diễn giải 111 Số hiệu NT 211 133 sổ SH Tiền A B C D Thanh toán BBGNHH 10/6 10/6 chi phí vận 200.000 641 200.000 PT136 chuyển Thanh toán 0000390 mua máy 12/6 12/6 2.255.000 205.000 642 2.050.000 PC356 fax+ hộp mực in 22/6 … PC261 … 22/6 Chi tiền mua hàng 13.200.000 1.200.000 156 12.000.00 … Người ghi sổ (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Ngày 30 tháng 06 năm 2015 Giám đốc (ký, họ tên) 74 Thang Long University Library Bảng 3.3 Nhật ký mua hàng Mẫu số 03a3 –DN Đơn vị: Công ty CP Cơ khí XNK Việt Nhật Ban hành theo TT 200/2014/TT –BTC ngày Địa chỉ: Số 26 đường Lý Thánh Tông, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 22/12/2014 Bộ tài NHẬT KÝ MUA HÀNG Tháng 06 năm 2015 Chứng từ Tài khoản ghi Nợ NT NVL, TK khác Diễn giải ghi sổ CC SH NT Hàng hóa SH Tiền DC A B C D Nhập mua ốc 02/6 0002287 02/6 80.000.000 80.000.000 max Nhập mua 03/6 0000259 03/6 công tắc phải 40.000.000 40.000.000 dream Mua hàng CT 12/6 0000343 12/6 3.150.000 3.150.000 Hưng Long Ngày 30 tháng 06 năm 2015 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Bảng 3.4 Nhật ký bán hàng Đơn vị: Công ty CP Cơ khí XNK Việt Nhật Mẫu số 03a4 –DN Ban hành theo TT 200/2014/TT –BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài Địa chỉ: Số 26 đường Lý Thánh Tông, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh NHẬT KÝ BÁN HÀNG Tháng 06 năm 2015 Chứng từ Phải thu từ Ghi có TK doanh thu NT ghi Diễn giải người mua SH NT Hàng hóa T.P DV sổ ( ghi Nợ) 2/6 0000176 2/6 BH cho CTTrung Thắng 5.500.000 5.500.000 10/6 0000177 10/6 BH cho CT Hoàng Sơn 11.000.000 11.000.000 12/6 0000178 12/6 BH cho CT Thành Nam 55.000.000 55.000.000 15/6 0000180 15/6 BH cho CT Đại Nam 44.00.000 44.00.000 Ngày 30 tháng 06 năm 2015 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) 75 (ký, họ tên) KẾT LUẬN Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khâu tác động trực tiếp đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Xác định đắn kết bán hàng điều kiện tồn phát triển doanh nghiệp đồng thời điều kiện để khẳng định vị trí doanh nghiệp thương trường Tổ chức tốt, hợp lý công tác kế toán bán hàng kết bán hàng góp phần tích cực vào việc hoàn thiện máy kế toán doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nhà quản trị có thông tin tình hình kết hoạt động kinh doanh nhanh chóng, kịp thời để có điều chỉnh cho phù hợp Để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty đòi hỏi người làm công tác kế toán không nắm vững mặt lý luận mà phải hiểu sâu sắc thực tế hoạt động Công ty vận dụng cách khoa học lý luận thực tiễn, đưa giải pháp có tính thiết thực nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán Trong thời gian thực tập Công ty cổ phần Xuất nhập Việt Nhật, giúp đỡ tận tình anh chị phòng Kế toán tài bảo tận tình cô Th.s Nguyễn Thanh Huyền, em hoàn thiện đề tài “Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập Việt Nhập” Trong trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài, có nhiều hạn chế kinh nghiệm, kiến thức nên viết em không tránh khỏi thiếu sót Em mong đóng góp ý kiến thầy cô giáo để viết em hoàn thiện Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Kế toán đặc biệt hướng dẫn tận tình cô Th.s Nguyễn Thanh Huyền giúp đỡ phòng Kế toán tài Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập Việt Nhật tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thiện đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Ngày 30 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Phan Thị Thu Hiền Thang Long University Library TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt PGS TS Nguyễn Thị Đông (2007), Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán, NXB Tài Chính, Hà Nội Chế độ kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (ban hành theo định 15/2006/QĐ-BTC, ngày 20/03/2006) – Nhà xuất lao động -xã hội (2006) PGS TS Đặng Thị Loan – Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp –Nhà xuất kinh tế Quốc Dân TS.Trần Phước (chủ biên) tập thể tác giả - Kế toán thương mại dịch vụ Nhà xuất Tài (2009) Giáo trình môn Tổ chức hạch toán – Ths Nguyễn Thanh Huyền Ketoanthienung.com.vn Niceaccounting.com [...]... Xuất nhập khẩu Việt Nhật” Nội dung khóa luận gồm ba phần: Chƣơng 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập khẩu Việt Nhật Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần tƣ vấn công nghệ và thiết... Long University Library CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NHẬT 2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập khẩu Việt Nhật 2.1.1 Khát quát chung về Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập khẩu Việt Nhật Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập khẩu Việt Nhật được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2006, do Sở Kế hoạch Đầu... kế toán, đặc biệt là kế toán bán hàng trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập khẩu Việt Nhật em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động kinh doanh cũng như công tác bán hàng, kế toán bán hàng và đã chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp là: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập. .. 1.11 Kế toán xác định kết quả bán hàng TK 632 TK 911 TK 511 Kết chuyển Kết chuyển giá vốn hàng bán doanh thu thuần TK 641 TK 521 Kết chuyển chi phí bán hàng Kết chuyển giảm trừ DT TK 642 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 1.6 Tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Các hình thức sổ kế toán theo qui định Theo quy định của chế độ kế toán hiện hành các doanh nghiệp hạch toán theo Thông... quy mô sản xuất của Công ty ngày càng được mở rộng Ngoài ra, Công ty đã không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng thị phần tiêu thụ 23 2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập khẩu Việt Nhật Sơ đồ 2.1 Sơ đồ bộ máy tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập khẩu Việt Nhật HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PHÕNG PHÕNG KỸ THUẬT KCS KẾ TOÁN TÀI... thụ hàng hóa, dịch vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ và được thể hiện thông qua chỉ tiêu lãi hoặc lỗ Nếu doanh thu thuần lớn hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lãi, ngược lại doanh thu thuần nhỏ hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lỗ Kết quả bán hàng = Lợi nhuận gộp Chi phí - bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp Trong một kỳ kế toán, việc xác định kết quả bán hàng sẽ giúp được nhà quản... University Library CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1 Bán hàng Bán hàng là quá trình doanh nghiệp thực hiện việc chuyển hóa vốn kinh doanh của mình từ hình thái hiện vật (hàng) sang hình thái giá trị (tiền) thông qua phương tiện thanh toán. .. khăn, đưa Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập khẩu Việt Nhật đi lên, vững bước trên thị trường Cùng hoà chung với sự thay đổi của cơ chế thị trường Công ty Cổ phần Cơ khí Xuất nhập khẩu Việt Nhật luôn hoạt động theo luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty Năm 2006, nắm bắt được nhu cầu của thị trường về ô tô, xe máy, ban lãnh đạo Công ty đã mạnh dạn quyết định phát triển thêm ngành nghề mua bán phụ tùng... nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp là những chi phí phát sinh có liên quan chung đến toàn bộ hoạt động quản lí của doanh nghiệp mà không phân bổ được cụ thể cho hoạt động nào 2 Thang Long University Library 1.1.9 Kết quả bán hàng Kết quả bán hàng là phần chênh lệch giữa lợi nhuận gộp của hoạt động bán hàng với các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp Kết quả bán hàng phản ánh kết quả cuối cùng... khoản hàng tồn kho chỉ sử dụng đầu kỳ hạch toán (để kết chuyển số dư đầu kỳ) và cuối kỳ hạch toán (để kết chuyển số dư cuối kỳ) Trị giá hàng xuất kho được tính theo công thức: Giá trị hàng hóa Giá trị hàng hóa Giá trị hàng hóa Giá trị hàng hóa = + xuất bán trong kỳ tồn kho đầu kỳ nhập trong kỳ tồn cuối kỳ 15 Sơ đồ 1.8 Kế toán giá vốn hàng bán tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cơ khí xuất nhập khẩu việt nam , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cơ khí xuất nhập khẩu việt nam , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cơ khí xuất nhập khẩu việt nam , CHƢƠNG 3. PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NHẬT 71

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay