Hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing cho công ty TNHH hải long việt nam

90 714 1
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài : HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO CÔNG TY TNHH HẢI LONG VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM TRƢỜNG THỊNH MÃ SINH VIÊN: A21425 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ MARKETING HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài : HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO CÔNG TY TNHH HẢI LONG VIỆT NAM Giáo viên hƣớng dẫn : ThS Nguyễn Tƣờng Minh Sinh viên thực : Phạm Trƣờng Thịnh Mã sinh viên : A21425 Chuyên ngành : Quản Trị Marketing HÀ NỘI - 2016 Thang Long University Library LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp thân tự thực có hỗ trợ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng, mạch lạc Tác giả xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan ! Sinh Viên Phạm Trƣờng Thịnh Mục Lục CHƢƠNG Cơ sở lý luận truyền thông marketing 1.1 Tổng quan truyền thông marketing 1.1.1 Khái niệm marketing 1.1.2 Vai trò marketing 1.1.2.1 Vai trò marketing doanh nghiệp 1.1.2.2 Vai trò marketing với khách hàng 1.1.3 Khái niệm marketing mix (marketing hỗn hợp) .2 1.1.4 Các công cụ marketing mix 1.1.5 Truyền thông marketing 1.1.5.1 Khái niệm truyền thông marketing .4 1.1.6 Các công cụ truyền thông marketing 1.1.6.1 Quảng cáo 1.1.6.2 Quan hệ công chúng(PR) 1.1.6.3 Xúc tiến bán 1.1.6.4 Marketing trực tiếp 10 1.1.6.5 Bán hàng cá nhân 12 1.2 Tiến trình phát triển chƣơng trình truyền thông hiệu 12 1.2.1 Mô hình truyền tin 12 1.2.2 Tiến trình phát triển chƣơng trình truyền thông hiệu 13 1.2.2.1 Xác định đối tƣợng nhận tin mục tiêu 14 1.2.2.2 Xác định mục tiêu truyền thông 14 1.2.2.3 Thiết kế thông điệp 16 1.2.2.4 Lựa chọn phƣơng tiện truyền thông 17 1.2.2.5 Xác định ngân sách truyền thông 18 1.2.2.6 Đánh giá kết truyền thông 19 1.3 Các yếu tố tác động đến truyền thông marketing 20 1.3.1 Môi trƣờng vĩ mô 20 1.3.2 Môi trƣờng vi mô 21 1.3.2.1 Doanh nghiệp 22 1.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh .22 1.3.2.3 Khách hàng 22 1.3.2.4 Nhà cung ứng 23 1.3.2.5 Công chúng 23 1.3.2.6 Các trung gian marketing 24 Thang Long University Library CHƢƠNG Thực trạng hoạt động truyền thông marketing công ty TNHH Hải Long Việt Nam .26 2.1 Tổng quan công ty TNHH Hải Long Việt Nam 26 2.1.1 Sơ lƣợc công ty 26 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty 26 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty THHH Hải Long Việt Nam .27 2.1.3.1 Chức năng, nhiệm vụ phận 27 2.1.4 Kết kinh doanh công ty THHH Hải Long Việt Nam năm 2013, 2014, 2015 29 2.2 Môi trường marketing .30 2.2.1 Môi trƣờng vĩ mô 30 2.2.1.1 Môi trƣờng kinh tế 30 2.2.1.2 Môi trƣờng tự nhiên 30 2.2.1.3 Môi trƣờng nhân học .31 2.2.1.4 Môi trƣờng công nghệ 31 2.2.1.5 Môi trƣờng trị pháp luật 32 2.2.1.6 Môi trƣờng văn hóa 32 2.2.2 Môi trƣờng vi mô 32 2.2.2.1 Doanh nghiệp 32 2.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh .33 2.2.2.3 Khách hàng 35 2.2.2.4 Nhà cung cấp .36 2.2.2.5 Công chúng .36 2.2.2.6 Các trung gian 37 2.3 Thực trạng marketing công ty Hải Long Việt Nam 37 2.3.1 Chính sách sản phẩm .37 2.3.2 Chính sách giá 38 2.3.3 Chính sách phân phối 39 2.4 Thực trạng hoạt động truyền thông marketing công ty Hải Long Việt Nam ……………………………………………………………………………… 40 2.4.1 Quảng cáo .40 2.4.2 Khuyến mại 44 2.4.3 Quan hệ công chúng (PR) .44 2.4.4 Bán hàng cá nhân 45 2.4.5 Marketing trực tiếp .46 2.4.5.1 Hệ thống website .46 2.4.5.2 Marketing công cụ tìm kiếm 52 2.4.5.3 Mạng xã hội: 53 2.5 Các hạn chế truyền thông marketing công ty Hải Long .56 CHƢƠNG Các giải pháp hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing công ty TNHH Hải Long Việt Nam 57 3.1 Phân tích SWOT cho hoạt động truyền thông marketing Hải Long Việt Nam 57 3.1.1 Điểm mạnh(Strengths) 57 3.1.2 Điểm yếu (Weaknesses) .58 3.1.3 Cơ hội (Opportinities) 58 3.1.4 Thách thức(Threats) 59 3.2 Định hƣớng phát triển kinh doanh hoạt động truyền thông marketing Công ty Hải Long Việt Nam 59 3.2.1 Định hƣớng phát triển kinh doanh .59 3.2.2 Định hƣớng hoạt động truyền thông marketing thời gian tới 60 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing cho công ty Hải Long Việt Nam 60 3.3.1 Đề xuất quảng cáo 60 3.3.2 Đề xuất khuyến mại (Xúc tiến bán): 64 3.3.3 Đề xuất quan hệ công chúng(PR) 65 3.3.4 Đề xuất bán hàng cá nhân 66 3.3.5 Đề xuất marketing trực tiếp .67 3.4 Một số đề xuất khác nhằm hỗ trợ cho hiệu công cụ truyền thông ……………………………………………………………………………… 73 Thang Long University Library DANH MỤC MINH HỌA Hình 2.1 Hình ảnh website gốm sứ Thanh Hải 33 Hình 2.2 Hình ảnh website gốm sứ Sơn Hà 34 Hình 2.3 Một số sản phẩm công ty Hải Long Việt Nam .38 Hình 2.4 Một viết đƣợc chạy Facbook Ads Hải Long 41 Hình 2.5 Hình ảnh banner quảng cáo cty Hải Long .42 Hình 2.6 Hình ảnh công ty chƣơng trình S-Việt Nam 43 Hình 2.7 Catalogue công ty Hải Long Việt Nam 43 Hình 2.8 Một số chƣơng trình khuyến mại công ty 44 Hình 2.9 Showroom công ty Hải Long Việt Nam 45 Hình 2.10 Hình ảnh website http://gomxaydung.vn 47 Hình 2.11 Hình ảnh website http://battrangceramics.com.vn 47 Hình 2.12 Hình ảnh website http://gomhailong.com 48 Hình 2.13 Thông tin sản phẩm website 49 Hình 2.14 Đo tốc độ tải trang công cụ PageSpeed Insights 49 Hình 2.15 Độ tƣơng thích với thiết bị di động theo đánh giá Webmastertool .50 Hình 2.16 Lƣợng truy cập website gomhailong.com qua công cụ Google Analytic 51 Hình 2.17 Phân tích nguồn truy cập website gomhailong.com qua công cụ Similarweb 51 Hình 2.18 Hình ảnh SEO từ khóa”ngói âm dƣơng” công ty 52 Hình 2.19 Hình ảnh thứ hạng từ khóa Hải Long công cụ Cốc Cốc .53 Hình 2.20 Trang Fanpage Hải Long Việt Nam .54 Hình 2.21 Lƣợng thích trang Fanpage Hải Long Việt Nam 55 Hình 2.22 Thời gian phản hồi lƣợng tƣơng tác viết Fanpage 55 Hình 3.1 Ví dụ TVC phát Youtube .61 Hình 3.2 Hình ảnh banner quảng cáo website 62 Hình 3.3 Hình ảnh minh họa mini game 65 Hình 3.4 Website thƣơng mại điện tử Hotdeal.vn .67 Hình 3.5 Lƣợng ngƣời truy cập qua thiết bị di động năm 68 Hình 3.6 Công cụ tìm kiếm Bing Microsoft 69 Hình 3.7 Phân tích, nghiên cứu từ khóa công cụ Google Keyword Planer 70 Hình 3.8 Giao diện Facebook Ads 71 Hình 3.9 Giao diện website Lazada.com 72 Hình 3.10 Giao diện Instagram .73 Sơ đồ 1.1 Mô hình quy trình truyền thông 13 Sơ đồ 1.2 Các bƣớc thực chƣơng trình truyền thông 14 Sơ đồ 1.3 Các mức độ trạng thái liên quan đến hành vi mua khách hàng 15 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty THHH Hải Long Việt Nam 27 Sơ đồ 2.2 Kênh phân phối trực tiếp 39 Sơ đồ 2.3 Kênh phân phối trung gian 40 Bảng 1.1 Ƣu điểm hạn chế số phƣơng tiện quảng cáo chủ yếu .6 Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty Hải Long Việt Nam (giai đoạn 2013-2015) 29 Bảng 2.2 So sánh mức chênh lệch giá Hải Long Việt Nam số đối thủ cạnh tranh 39 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời kỳ nay, nhu cầu sử dụng sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt nói chung có chiều hƣớng gia tăng, làng nghề thủ công mỹ nghệ tiếng Việt Nam có bƣớc phát triển nhanh chóng để phục vụ cho nhu cầu Mặc dù làng nghề truyền thống gặp phải khó khăn khâu tìm đầu ra, cung cách kinh doanh lạc hậu, thƣờng tập trung vào sản xuất, chất lƣợng sản phẩm chƣa trọng đến việc làm cách để bán đƣợc sản phẩm Các hộ sản xuất làng nghề thƣờng bán sản phẩm cho thƣơng lái, trung gian giá thành đến tay ngƣời tiêu dùng thƣờng cao, đồng thời lãi suất sản phẩm lại thấp Các doanh nghiệp thuộc làng nghề sử dụng công cụ truyền thông để đƣa thông tin, sản phẩm dịch vụ đến khách hàng, việc kinh doanh gặp không khó khăn Nhận thức đƣợc điều này, công ty gốm sứ Hải Long Việt Nam có đầu tƣ không nhỏ cho công tác truyền thông marketing, nhiên đến nhiều hạn chế Chính đề tài “Hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing cho công ty TNHH Hải Long Việt Nam” có ý nghĩa thực tiễn lớn, giúp cho công ty Hải Long Việt Nam đánh giá đƣợc thực trạng công tác truyền thông đồng thời có biện pháp khắc phục nhƣợc điểm giúp công ty phát triển lớn mạnh, bền vững tƣơng lai Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu khóa luận nghiên cứu tổng quan truyền thông marketing, phân tích đánh giá thực trạng công cụ truyền thông marketing mà công ty gốm sứ Hải Long Việt Nam thực hiện, từ đề giải pháp khắc phục cho công tác truyền thông marketing thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp công tác truyền thông marketing cho sản phẩm công ty gốm sứ Hải Long Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Bài khóa luận tập trung nghiên cứu thực trạng công tác truyền thông marketing công ty gốm sứ Hải Long Việt Nam, nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác truyền thông marketing Về không gian: Căn vào liệu năm trở lại Thang Long University Library Phƣơng pháp nghiên cứu Bài khóa luận sử dụng phƣơng pháp tổng hợp, phân tích lý thuyết, phƣơng pháp nghiên cứu tình huống, phƣơng pháp thống kê, phƣơng pháp mô tả Ngoài ra, sử dụng phƣơng pháp số, để thu thập phân tích số liệu Bố cục Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tam khảo, nội dung khóa luận tốt nghiệp bao gồm ba phần: Phần 1: Cơ sở lý luận truyền thông marketing Phần 2: Thực trạng hoạt động truyền thông marketing công ty TNHH Hải Long Việt Nam Phần 3: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing Công ty Hải Long việt nam CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING 1.1 Tổng quan truyền thông marketing 1.1.1 Khái niệm marketing Cho đến có nhiều định nghĩa marketing doanh nghiệp nhiều tác giả khác tùy theo quan điểm ngƣời Theo hiệp hội marketing Hoa Kỳ (AMA) vào năm 2005 đƣa khái niệm marketing nhƣ sau: “Marketing chức quản trị doanh nghiệp, trình tạo ra, truyền thông phân phối giá trị cho khách hàng trình quản trị quan hệ khách hàng theo cách đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp cổ đông” Theo Phillip Kotler: “Marketing tiến trình qua cá nhân tổ chức đạt đƣợc nhu cầu ƣớc muốn thông qua việc sáng tạo trao đổi sản phẩm giá trị bên.” – Khái niệm ông xác định rõ ý tƣởng marketing nhu cầu trao đổi giá trị bên “Marketing toàn hệ thống hoạt động kinh doanh từ việc thiết kế, định giá, xúc tiến đến phân phối sản phẩm thỏa mãn nhu cầu thị trƣờng mục tiêu nhằm đạt đƣợc mục tiêu định.” (Bruce J.W William, Michel J.Etzel, Những nguyên tắc Marketing-Fundamental of Marketing) Theo GS Vũ Thế Phú lại đƣa khái niệm “Marketing toàn hoạt động doanh nghiệp nhằm xác định nhu cầu chƣa đƣợc thỏa mãn ngƣời tiêu dùng, để tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất đƣợc, tìm cách phân phối chúng đến địa điểm thuận lợi với giá thời điểm thích hợp cho ngƣời tiêu thụ.”- Khái niệm có ƣu điểm rõ ràng, dễ tiếp cận, nhấn mạnh tầm quan trọng công tác nghiên cứu nhu cầu thị trƣờng rõ hoạt động marketing Qua định nghĩa tác giả thấy với định nghĩa có quan điểm nhấn mạnh vào vấn đề khác nhau, nhƣng tựu chung lại: Marketing chuỗi hoạt động để thấu hiểu nhu cầu khách hàng nhằm thỏa mãn chúng để gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò marketing 1.1.2.1 Vai trò marketing doanh nghiệp Tất doanh nghiệp hoạt động mục đích cuối lợi nhuận Trong marketing cầu nối chung gian hoạt động doanh nghiệp với thị trƣờng, giúp doanh nghiệp định hƣớng sản phẩm theo thị trƣờng, nói cách khác marketing giúp tạo doanh thu cho doanh nghiệp Vì hoạt động doanh nghiệp bị chi phối hoạt động marketing Thang Long University Library + Muc tiêu: Tăng lƣợng truy cập website, lƣợng tiếp cận khách hàng với doanh nghiệp tăng mức độ nhận dạng thƣơng hiệu + Đối tƣợng hƣớng đến ngƣời hoạt động ngành kiến trúc, nội thất, xây dựng + Hình thức nội dung: Nên sử dụng hình ảnh động có hình ảnh sản phẩm logo công ty, màu sắc nên bắt mắt, hút, vị trí nên đặt trang chủ, kích thƣớc 468x60 300x250, nên khéo léo chèn backlink chứa từ khóa công ty vào banner để tạo thêm lƣợng truy cập cho website 10 + Chi phí: Sử dụng hình thức toán Pay Per Click (PPC) công ty phải trả tiền cho cú nhấp chuột khách hàng vào banner quảng cáo công ty − Đối với mạng xã hội (Facebook): Dịch vụ quảng cáo Facebook banner đƣợc nhiều doanh nghiệp sử dụng Giống nhƣ đặt banner website banner Facebook cần có tiêu chí nhƣ: + Mực tiêu: Tăng nguồn truy cập từ mạng xã hội cho website, lƣợng tƣơng tác cho facebook, lƣợng tiếp cận khách hàng công ty Trên Facebook đặt quảng cáo hoàn toàn kiểm soát đối tƣợng đƣợc quảng cáo Vì dùng công cụ nhƣ cách mở rộng thị trƣờng đến khu vực miền nam cách kiểm soát khu vực đối tƣợng nhận tin + Đối tƣợng: Đối tƣợng ngƣời hoạt động lĩnh vực xây dựng, giới hạn thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh lân cận + Hình thức, nội dung: Nên sử dụng banner với hình sinh động bắt mắt, banner nên có hình ảnh sản phẩm công ty, logo công ty số lời giới thiệu ngắn công ty chèn thêm ƣu đãi giá để thu hút thêm ngƣời xem + Thời gian, đối tƣợng: Thời gian 10-2h chiều 8-10h tối khung mà ngƣời Việt thƣờng sử dụng internet nhiều + Chi phí: Việc quảng cáo Facebook đƣợc tính theo ngày công ty chủ động chạy tạm dừng tùy thuộc vào tình hình tài công ty Là dạng link điều hƣớng từ web A sang web B Là hình thức chi trả quảng cáo cho lần nội dung quảng cáo đƣợc click 10 63 Thang Long University Library Đặ t biển quảng cáo trời: − Công ty Hải Long sử dụng hình thức này, nhƣng với số lƣợng nằm rải rác số khu vực ngoại thành Hà Nội Để đạt đƣợc hiệu cao công ty nên đặt biển quảng cáo theo tiêu chí + Mục tiêu: Tăng mức độ nhận diện thƣơng hiệu công ty + Hình thức, nội dung: Sử dụng hình ảnh bắt mắt, hút ngƣời xem, biển quảng cáo phải có hình ảnh sản phẩm công ty, logo, slogan đồng thời có số thông tin liên lạc + Vị trí: Nên đặt bên đƣờng lớn, đƣờng cao tốc, đƣờng vành đai, đƣờng có đông ngƣời qua lại 3.3.2 Đề xuất khuyến mại (Xúc tiến bán): Nhƣ tác giả trình bày thực trạng sử dụng công cụ khuyến công ty Hải Long Việt Nam chƣa đƣợc trọng Những chƣơng trình khuyến mại thiếu sức hấp dẫn, gây ý khách hàng Tần suất khuyến mại thấp, công tác lan truyền thông tin khuyến mại đến với ngƣời tiêu dùng Khuyến mại công cụ hữu ích việc tìm kiếm khách hàng giúp thay đổi hành vi mua khách hàng, mà Hải Long cần có bƣớc sau để thay đổi hiệu khuyến mại công ty Đầu tiên nên đa dạng hóa hình thức khuyến mại − Khuyến mại giảm giá sâu cho mặt hàng bán chậm, hàng tồn để giảm thiểu chi phí kho bãi nhƣ tăng khả luân chuyển sản phẩm, điều giúp khả thay đổi, cung cấp mặt hàng nhanh chóng − Thu thập thông tin khách hàng để quản lý lƣợng đơn đặt hàng đồng thời tạo thẻ tích điểm cho khách hàng , sau tích đủ số điểm quy đổi điểm số phần chiết khấu vào đơn hàng Sử dụng hình thức trì phát triển lƣợng khách hàng trung thành − Thêm nhiều đợt giảm giá: Hiện công ty có 2-3 đợt giảm giá năm, số lƣợng chƣơng trình khuyến mại nhƣ nên tăng thêm đợt giảm giá năm tháng công ty cần có chƣơng trình khuyến mại − Quay số trúng thƣởng: Công ty quay số để chọn khách hàng may mắn Những phần quà điểm số tích vào thẻ tích điểm chiết khấu cho đơn hàng 64 − Có thể khuyến mại cách bán trọn số sản phẩm có liên quan phụ trợ cho với giá thấp tổng giá bán lẻ, điều kích thích nhu cầu mua khách hàng, tạo lợi nhuận cho công ty − Có thể tổ chức mini game Fanpage, website để vừa tăng đƣợc lƣợng truy cập vừa tạo đƣợc chƣơng trình khuyến mại lạ, hấp dẫn với khách hàng Hình 3.3 Hình ảnh minh họa mini game 3.3.3 Đề xuất quan hệ công chúng(PR) Các hoạt động quan hệ công chúng mà Hải Long tham gia có hiệu định, nhƣng độ rộng tầm ảnh hƣởng xoay quanh khu vực công ty Vì cần mở rộng phạm vi hoạt động quan hệ công chúng Ngoài Hải Long cần trọng đến văn hóa doanh nghiệp công ty − Cải thiện nội dung tờ báo in báo mạng, nội dung báo nên viết điểm mạnh, yếu, chất lƣợng sản phẩm công ty Có thể thêm trích dẫn chuyên gia lĩnh vực đồ gốm sứ − Tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tổ chức kiện, chuyến du lịch cho cán nhân viên nhằm tăng tình đoàn kết công ty Hải Long nên tạo môi trƣờng làm việc thân thiện, thoải mái giúp nhân viên tin tƣởng họ làm việc môi trƣờng tốt − Thƣờng xuyên đánh giá nhân viên nhằm khen thƣởng, khiển trách nhân viên làm việc hiệu nhân viên làm việc chƣa tốt Lắng nghe tâm tƣ, nguyện vọng nhân viên đáp ứng nhu cầu thấy hợp lý Điều làm cho nhân viên công ty cảm thấy đƣợc coi trọng đồng thời tạo thêm động lực cho họ làm việc Công ty nên thiết kế mẫu đồng phục cho nhân viên để thể đƣợc môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp nhƣ giúp công ty có sắc riêng 65 Thang Long University Library − Tại địa phƣơng doanh nghiệp nên tiếp tục hoạt động từ thiện, tài trợ nên tham gia thêm hoạt động khác, nên tăng tần suất tham gia hoạt động từ thiện đồng thời cần mở rộng phạm vi hoạt động Mặt khác doanh nghiệp nên xây dựng mối quan hệ với quyền địa phƣơng nhằm thích ứng nhanh với thay đổi môi trƣờng trị pháp luật − Đối với giới truyền thông: Hải Long nên tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt với số tờ báo mạng nhƣ báo in, để đảm bảo thƣơng hiệu giữ đƣợc hình ảnh đẹp tâm trí khách hàng Đồng thời có khả giải khủng hoảng truyền thông cách nhanh chóng − Cho lƣu hành, in ấn thêm ấn phẩm nhƣ catalogue, tờ rơi, băng rôn, hiệu, ấn phẩm giúp tăng độ nhận biết thƣơng hiệu mắt khách hàng đồng thời tài liệu cần phải có đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng 3.3.4 Đề xuất bán hàng cá nhân Đội ngũ nhân viên bán hàng công ty ngƣời trực tiếp tiếp xúc với khách hàng nên mặt doanh nghiệp Nâng cao kỹ năng, trình độ, nhân viên bán hàng giúp mặt doanh nghiệp thân thiện mắt khách hàng, đồng thời lợi cạnh tranh công ty Trong tƣơng lai Hải Long cần có thêm khóa học, buổi đào tạo để nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên bán hàng Trƣớc Hải Long thƣờng tập trung đào tạo cho nhân viên bán hàng với khách hàng doanh nghiệp khách hàng mua với số lƣợng lớn, nhƣng tƣơng lai, theo đề xuất phát triển kinh doanh tác giả đẩy mạnh phân khúc bán lẻ, Hải Long cần đầu tƣ việc đào tạo đội ngũ nhân viên để đáp ứng đƣợc nhiệm vụ Sử dụng thêm hình thức bán hàng cá nhân nhƣ bán triển lãm, hội trợ, mở sạp bán hàng siêu thị, trung tâm thƣơng mại điều vừa giúp tăng mức độ nhận diện thƣơng hiệu doanh nghiệp mà giúp doanh nghiệp tìm đƣợc khách hàng mới, khách hàng tiềm nâng cao hoạt động bán lẻ cho doanh nghiệp Thay đổi quy trình toán qua website, thủ tục toán qua ngân hàng cho thuận tiện cho khách hàng để đẩy mạnh khả bán lẻ website Áp dụng hình thức mua chung website nhƣ hotdeal.vn, cungmua.vn muachung.vn hình thức mua đƣợc nhiều khách hàng nhƣ doanh nghiệp sử dụng Đối với khách hàng họ tiết kiệm đƣợc chi phí 66 đơn hàng đƣợc gộp với số lƣợng lớn, doanh nghiệp họ bán đƣợc sản phẩm với số lƣợng lớn giảm thiểu đƣợc chi phí vận chuyển Đặc biệt sản phẩm công ty, việc vận chuyển sản phẩm thƣờng khó khăn kho bãi nằm xa trung tâm Hà Nội dẫn đến chi phí vận chuyển cao, việc sử dụng hình thức mua chung giảm thiểu chi phí vận chuyển chung đơn hàng giúp mở rộng thị trƣờng bán lẻ cho công ty Hình 3.4 Website thương mại điện tử Hotdeal.vn 3.3.5 Đề xuất marketing trực tiếp Trong tƣơng lai công ty gốm sứ Hải Long Việt Nam nên lấy marketing trực tuyến làm trọng tâm phát triển Bởi tỷ lệ sử dụng internet ngƣời Việt Nam tiếp tục tăng thời gian tới, kênh thông tin mà doanh nghiệp khai thác tốt tạo đƣợc lợi cạnh tranh vô lớn − Website: Công ty Hải Long có website chính, với số lƣợng sản phẩm lớn, việc xếp sản phẩm khoa học điều cần thiết Ở website gomxaydung.vn battrangceramics.com.vn số sản phẩm, dòng sản phẩm đƣợc xếp chƣa hợp lý, gây rối khó tìm kiếm khách hàng Trong tƣơng lai để chuẩn bị cho đề xuất mở rộng sang phân khúc bán lẻ công ty, tất sản phẩm website phải có giá niêm yết điều kiện tiên 67 Thang Long University Library website thƣơng mại Đồng thời khách hàng cảm thấy thông tin sản phẩm đƣợc rõ ràng, minh bạch Bổ sung thông tin sản phẩm nhƣ thông số kỹ thuật, màu sắc, cách sử dụng, thời gian giao hàng, hình thức toán lên sản phẩm thiếu Những thông tin đóng vai trò quan trọng việc thu hút ý khách hàng, nhƣ tác động tới hành vi mua hàng Xây dựng phiên di dộng website, điều vô quan trọng có 85% số ngƣời dùng internet Việt Nam sử dụng thiết bị di động để vào mạng Phiên di động phải đƣợc thiết kế với giao diện phù hợp cho thao tác sử dụng thiết bị cảm ứng, có hình bé, đồng thời dung lƣợng website phải vừa đủ để đảm bảo tốc độ tải trang mức tốt nhƣng thông tin, hình ảnh website phải đầy đủ Hình 3.5 Lượng người truy cập qua thiết bị di động năm Đăng tải thêm viết kiện công ty, tin tức ngành, tin tức sản phẩm,… lên website đồng thời phải cập nhật thông tin khuyến mại doanh nghiệp nhanh có thể, phải đƣa chƣơng trình lên trang chủ, chọn vị trí cho thu hút, hấp dẫn ngƣời xem Trong thời đại đăng tải nhiều thông tin đủ, thông tin đƣợc đăng tải phải có chất lƣợng cao, thói quen sử dụng internet ngƣời thƣờng tập trung nhiều vào nội dung, nội dung phải hay, thú vị có nhiều ngƣời theo dõi, chia sẻ, với webstie có nội dung tốt không cần hình thức nhƣ mua lƣợng truy cập hay Adword trang có ngƣời dùng thật sử 68 dụng Chính đội ngũ quản lý website cua công ty nên áp dụng quy tắc ”Content 11 is King, link is Queen ” vào việc xây dựng nội dung, quy tắc bắt buộc ngƣời quản trị phải tập trung vào việc xây dựng nội dung chất lƣợng thay sử dụng công cụ để nâng cao số website − Marketing công cụ tìm kiếm Tăng lƣợng truy cập, lƣợng truy cập vào website công ty mức thấp, tiêu quan trọng SEO, để làm điều tăng việc đầu tƣ vào Adword, chạy thêm banner quảng cáo, đặt mua banner quảng cáo ứng dụng di dộng Ngoài việc tăng lƣợng truy cập, lƣợng truy cập đến từ đâu tiêu chí quan trọng việc tối ƣu công cụ tìm kiếm Hiện với việc bùng nổ mạng xã hội phiên truy cập website đến từ backlink đặt mạng xã hội số đƣợc công cụ tìm kiếm đánh giá cao Công ty nên có đạo với đội ngũ nhân viên để tăng lƣợng truy cập đến từ nguồn mạng xã hội Ngoài tối ƣu công cụ tìm kiếm cho Google, Hải Long nên đầu tƣ vào công cụ tìm kiếm nhƣ Bing, Cốc Cốc công cụ có cạnh tranh chi phí thấp việc đầu tƣ phát triển dễ dàng Việc phát triển tối ƣu hóa công cụ tìm kiếm bƣớc chuẩn bị tốt cho tƣơng lai, mà thị phần công cụ tìm kiếm co thể thay đổi Hình 3.6 Công cụ tìm kiếm Bing Microsoft 11 Quy tắc ý nói phải tập trung vào việc nâng cao chất lƣợng nội dung với ngƣời nhận tin 69 Thang Long University Library Tiếp tục đầu tƣ vào Adword, việc tối ƣu công cụ tìm kiếm giúp ích cho công ty thời gian dài với chi phí thấp, nhƣng tập trung vào SEO tốn nhiều thờigian Vì vậy, việc kết hợp sử dụng Adword cho từ khóa chƣa có thứ hạng tốt với SEO giúp hiệu đƣợc tăng rõ rệt Hình 3.7 Phân tích, nghiên cứu từ khóa công cụ Google Keyword Planer 12 Mặc dù công ty cần nghiên cứu, phân tích kỹ từ khóa có lƣợng truy cập lớn khách hàng sản phẩm, hệ thống chúng theo chiều mức độ cạnh tranh từ khóa để lên đƣợc ƣu tiên cho việc SEO nhƣ Adword Tránh việc sử dụng tràn lan gây lãng phí mà không đạt đƣợc hiệu nhƣ mong muốn − Nâng cao chất lƣợng Fanpage: Với số lƣợng ngƣời sử dụng mang xã hội ngày tăng nhƣ Việt Nam việc phát triển marketing trực truyến mạng xã hội điều vô cần thiết công ty Hải Long nói riêng doanh nghiệp nói chung Nhƣ viết phần thực trạng, mạng xã hội công ty mà tiêu biểu Fanpage tồn nhiều vấn đề Những vấn để phải đƣợc giải sớm doanh nghiệp muốn tiếp tục phát triển mở rộng thị trƣờng Hải Long cần thực số biện pháp sau để giải vấn đề tồn Đối với Facebook nói riêng mạng xã hội nói chung, việc phát triển nội dung chất lƣợng gần nhƣ giải đƣợc tất vấn đề từ lƣợng ngƣời truy cập, lƣợng tƣơng tác, thời gian truy cập,… Vì Hải Long cần tập trung vào việc đăng tải, cập nhật sản phẩm nhanh chóng, hình thức, nội dung phải thật hút ngƣời xem, kết hợp sử dụng xu hƣớng, concept truyền thông nhƣ gây cƣời, tự tôn dân tộc, tình cảm, đạo đức,… để nội dung đăng tải lên thu hút ngƣời xem 12 Là công cụ chuyên phân tích từ khóa mức phí chạy Adword Google 70 Hình 3.8 Giao diện Facebook Ads Giảm thời gian phản hồi với khách hàng, thời gian trễ cho lần phản hổi doanh nghiệp lớn xấp xỉ 6h/1 lần phản hồi Đây số cần phải cải thiện công ty muốn tiến thêm vào thị trƣờng bán lẻ Ngƣời quản trị cần sát nhân viên phụ trách Fanpage, số đƣợc Facebook liệt kê rõ ràng nên việc quản lý dễ dàng Ngoài có số phần mềm bên thứ cung cấp khả quản lý fanpage mà công ty cân nhắc nhƣ: Sproutsocial, AgoraPulse, Buffer, Sendible,… Tăng lƣợng like Fanpage, lƣợng “like” Fanpage công ty thấp, để tăng lƣợng “like” doanh nghiệp tham khảo dịch vụ Facebook ads, sử dụng doanh nghiệp trung gian bên ngoài, dịch vụ có ƣu điểm nhanh với chi phí hợp lý Mặc dù like “ảo” nhƣ không đƣợc Facebook đánh giá cao Chính doanh nghiệp nên kết hợp với việc xây dựng nội dung chất lƣợng để giải đƣợc vấn đề cách bền vững Doanh nghiệp sử dụng Facebook ads để tăng lƣợng tƣơng tác nhƣ ý khách hàng với doanh nghiệp Ƣu điểm hình thức chi phí/ lƣợt ngƣời tiếp nhận thông tin thấp Đồng thời chi phí chạy quảng cáo không phụ thuộc vào lƣợt ngƣời xem mà chia theo ngày, tạo đƣợc nội dung quảng cáo hấp dẫn thu hút đƣợc nhiều ngƣời xem giảm đƣợc chi phí trung bình lƣợt xem 71 Thang Long University Library − Các công cụ marketing trực tuyến khác: Hình 3.9 Giao diện website Lazada.com Ngoài kênh truyền thông kể số cách thức marketing tực tuyến khác nhƣ Zalo, G+, Twitter, quảng cáo ứng dụng di động, mạng wifi,các website thƣơng mại điện tử nhƣ Lazada, vatgia Công ty gốm sứ Hải Long cân nhắc sử dụng kênh để làm phong phú thêm kênh thông tin mà khách hàng tiếp nhận Ngoài mạng xã hội Facebook, cộng đồng sử dụng mạng khác tiêu biểu Instagram Việt Nam phát triển nhanh chóng Đối với mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Doanh nghiệp cần đầu tƣ vào kỹ chụp hình sản phẩm, tạo video ngắn chất lƣợng để thu hút ngƣời xem Instagram Công cụ đăng quảng cáo để tăng lƣợng tƣơng tác, truy cập đến website giống nhƣ facebook đồng thời quảng bá cho thƣơng hiệu, tăng độ nhận biết thƣơng hiệu khách hàng 72 Hình 3.10 Giao diện Instagram 3.4 Một số đề xuất khác nhằm hỗ trợ cho hiệu công cụ truyền thông − Về sản phẩm: + Công ty tập trung vào sản phẩm có thiết kế truyền thống, tƣơng lai công ty cần tập trung phát riển thêm sản phẩm với thiết kế đáp ứng đƣợc nhiều đối tƣợng khách hàng + Tiếp tục đầu tƣ thêm máy móc dây chuyền sản xuất, nhằm tăng suất, giảm giá thành sản phẩm, để có lợi cạnh tranh giá công ty + Chất lƣợng sản phẩm cần đƣợc cải thiện nữa, nâng cao khâu kiểm tra chất lƣợng đầu sản phẩm, kiểm tra sát khâu trung gian để giảm thiểu sản phẩm lỗi, nhằm giảm hao hụt chi phí sản xuất − Về giá: + Do có ƣu công nghệ nguồn cung cấp nguyên vật liệu mà công ty có cạnh tranh cao giá công ty cần nghiên cứu giá đối thủ cạnh tranh nhằm đƣa mức giá hợp lý để vừa giữ đƣợc lợi cạnh tranh vừa tạo mức lãi suất cao − Về phân phối: Để phát triển thị trƣờng bán lẻ tƣơng lai chữ P mà công ty cần đặc biệt quan tâm 73 Thang Long University Library + Đối với dòng sản phẩm gốm sứ xây dựng: Công ty cân nhắc tăng độ rộng kênh, thêm nhiều trung gian cấp độ kênh, nhằm tăng độ phủ sản phẩm lên nhiều khu vực khác Không nên tăng chiều dài kênh làm chậm thời gian vận chuyển đến khách hàng + Đối với dòng sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ, gia dụng: Công ty nên tăng thêm chiều dài kênh chiều rộng để sản phẩm công ty không tiếp cận đƣợc với khách hàng cách nhanh chóng mà tăng phạm vi tiếp cận khách hàng sản phẩm Mặc dù công ty cần đƣa thỏa thuận trung gian để đảm bảo quản lý đƣợc chất lƣợng nguồn gốc sản phẩm KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên số giải pháp tác giả đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động truyền thông cho công ty gốm sứ Hải Long Việt Nam Hy vọng giải pháp đƣợc thực thực tế giúp Hải Long nâng cao đƣợc hiệu kinh doanh nói chung hiệu hoạt động truyền thông marketing doanh nghiệp nói riêng 74 KẾT LUẬN Từ ngày đầu thành lập, công việc sản xuất kinh doanh công ty TNHH Hải Long Việt Nam gặp khó khăn Sau năm phát triển, trải qua nhiều khó khăn, thử thách công ty TNHH Hải Long Việt Nam đạt đƣợc thành công định, tạo đƣợc vị trí riêng tâm trí khách hàng Trong thành công không nhắc tới đóng góp không nhỏ công tác truyền thông marketing Từ việc hoàn thành tốt hoạt động truyền thông marketing đem đến khách hàng cho công ty đồng thời giữ đƣợc khách hàng trung thành, đem đến nguồn lợi nhuận không nhỏ cho công ty Mặt khác tạo đƣợc lợi cạnh tranh, bối cảnh cạnh tranh khốc liệt đến từ đối thủ thị trƣờng Mặc dù hoạt động truyền thông marketing công ty số hạn chế, yếu cần khắc phục để doanh nghiệp ngày phát triển nhanh chóng Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, khuôn khổ phạm vi mục tiêu nghiên cứu, khóa luận tốt nghiệp đặt giải vấn đề nhƣ sau: Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu tổng quan họat động truyền thông marketing Khóa luận sâu vào phân tích đánh giá thực trạng hoạt động truyền thông marketing công ty TNHH Hải Long Việt Nam Vận dụng nghiên cứu lý luận, khóa luận đƣa giải pháp cần thiết để hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing công ty nhằm khắc phục yếu điểm đƣợc phân tích Do thời gian tìm hiểu nghiên cứu lực thân có hạn, khóa luận chắn tránh khỏi thiếu sót nhầm lẫn đáng tiếc Tác giả mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến từ thầy cô giáo khoa Kinh tế - Quản lý để khóa luận đƣợc hoàn thiện Lời cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn thầy giáo Thạc sĩ Nguyễn Tƣờng Minh tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tác giả hoàn thành khóa luận Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Phạm Trƣờng Thịnh 75 Thang Long University Library DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt : Bruce J.W.William, Michel J.Etzel Những nguyên tắc Marketing Phillip, K (2014) Giáo trình quản trị Marketing NXB Lao động xã hội Trần, M Đ (2014) Giáo trình Marketing bàn NXB ĐHKTQD Trực tuyến: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91i_%C6%B0u_h%C3%B3a_c%C3 %B4ng_c%E1%BB%A5_t%C3%ACm_ki%E1%BA%BFm https://www.google.com/analytics/ https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=vi https://adwords.google.com/KeywordPlanner https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ https://www.youtube.com/user/InsideAdSense 76
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing cho công ty TNHH hải long việt nam , Hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing cho công ty TNHH hải long việt nam , Hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing cho công ty TNHH hải long việt nam , Giáo viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Tƣờng Minh Sinh viên thực hiện : Phạm Trƣờng Thịnh, CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING, Sơ đồ 1.3 Các mức độ trạng thái liên quan đến hành vi mua của khách hàng, Hình 2.2 Hình ảnh website gốm sứ Sơn Hà, Hình 2.9 Showroom của công ty Hải Long Việt Nam, CHƢƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH HẢI LONG, Hình 3.2 Hình ảnh banner quảng cáo trên website, Hình 3.3 Hình ảnh minh họa về một mini game, Hình 3.10 Giao diện Instagram

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay