Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản của huyện phúc thọ, TP hà nội

129 709 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG NGUYỄN VIỆT CƯỜNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN NSNN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN ÁNG HÀ NỘI - 2015 MỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI CAM ĐOAN iv DANH MỤC TỪ NGŨ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ vi I LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1 Khái niệm vai trò NSNN, ngân sách cấp huyện 1.1.1 Khái niệm NSNN, hệ thống NSNN .3 1.1.2 Vai trò NSNN 1.2 Đầu tư quản lý đàu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 1.2.1 Khái niệm đầu tư đặc điểm hoạt động đầu tư công trình xây dựng thuộc ngân sách Nhà Nước 1.2.2 Mục đích đầu tư quản lý dự án đầu tư thuộc nguồn vốn Nhà nước 12 1.2.3 Đăc điểm quản lý dự án đầu tư xây dựng 13 1.2.4 Qui trình thưc hiê dư ̣ á n đầ u tư xây n dưn g 16 1.2.5 Chứ c quả n lý dư ̣ á n đầ u tư xây dưn g 25 1.3 Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước .30 1.3.1 Chủ thể quản lý đối tượng quản lý 30 1.3.2 Quản lý vốn đầu tư xây dựng 31 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý NSNN đầu tư cho XDCB 34 vi i vi 1.4.1 Quan̉ lý vĩ mô 34 1.4.2 Bộ máy, nhân lực chế quản lý vi mô 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN NSNN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA HUYỆN PHÚC THỌ GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 38 2.1 Giới thiệu chung kinh tế xã hội huyện phúc thọ 38 2.1.1 Đặc điểm địa lý, tự nhiên huyện Phúc Thọ 38 2.1.2 Hiện trạng Kinh tế xã hội huyện Phúc Thọ 39 2.2 Thực trạng đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN huyện Phúc Thọ giai đoạn 2010-2014 42 2.2.1 Thực trạng đầu tư 42 2.3 Thực trạng quản lý vốn NSNN đầu tư XDCB huyện Phúc Thọ từ năm 2010 2014 60 2.3.1 Kết đạt 60 2.3.2 Nội dung quy trình quản lý vốn NSNN đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ 64 2.3.3 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế chủ yếu quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN huyện Phúc Thọ 72 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA HUYỆN PHÚC THỌ ĐẾN NĂM 2020 79 3.1 Định hướng nhu cầu đầu tư XDCB huyện Phúc Thọ từ đến 2020 79 3.1.1 Định hướng đầu tư XDCB huyện Phúc Thọ giai đoạn từ đến 2020 79 3.1.2 Dự báo nhu cầu vốn đầu tư XDCB huyện Phúc Thọ giai đoạn đến 202080 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý vốn NSNN đầu tư XDCB huyện phúc thọ giai đoạn từ đến 2020 81 3.2.1 Xây dựng chiến lược, kế hoạch huy động vốn đầu tư XDCB 81 3.2.2 Tăng cường tính chủ động, sáng tạo cấp quyền địa phương công tác đầu tư XDCB 85 3.2.3 Nâng cao hiệu quản lý vốn NSNN đầu tư XDCB 86 3.2.4 Nâng cao lực máy cán quản lý vốn đầu tư XDCB 87 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vốn đầu tư XDCB .87 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 TÀ I LIÊU THAM KHẢ O iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hoàn toàn thực Các số liệu, kết quả, đoạn trích dẫn nêu luận văn dẫn nguồn xác phạm vi hiểu biết Tác giả NGUYỄN VIỆT CƯỜNG DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ NSNN năm từ 2010 - 2014 địa bàn huyện Phúc Thọ .44 Bảng 2.2: Cơ cấu vốn đầu tư XDCB chia theo ngành 45 Bảng 2.3: Danh mục công trình toán huyện Phúc Thọ năm 2010 -2014 52 Bảng 2.4: Tình hình nợ đọng XDCB huyện Phúc Thọ tính đến thời điểm 31/12/2013 53 Bảng 3.1 Dự kiến vốn đầu tư huy động 81 v DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 1.1: Cơ cấu hệ thống NSNN .4 Hình 1.2: Trình tư đầ u tư xây dưn g 17 Hình 1.3: Chu trình củ a dư ̣ á n đầ u tư xây g 18 dưn Hình 1.4: Nội dung báo cáo đầu tư xây dưn g .19 Hình 1.5: Nội dung lập dự án đầu tư 21 Hiǹ h 1.6: Chứ c quan̉ lý dự ań đầu tư XDCT 25 Hình 1.7: Cấu trú c phân chia công viêc 26 ̣ Hiǹ h 1.8: Tổ chứ c hoaṭ đôṇ g quan̉ lý dự ań .27 Hình 1.9: Quy trình kiểm soát và đánh giá dự án 30 Hiǹ h 1.10: Cać nhân tố chiń h có an̉ h hưở ng đến công tać quan̉ lý dự ań 37 Hình 2.1: Bộ máy quan nhà nước tham gia trình quản lý vốn NSNN đầu tư XDCB địa bàn huyện Phúc Thọ 55 Hình 2.2: Mối quan hệ chủ thể tham gia dự án đầu tư XDCT 66 Sơ đồ 2.1: Quy trình lập phân bổ kế hoạch vốn NSNN đầu tư XDCB địa bàn huyện Phúc Thọ 58 Sơ đồ 2.2: Quy trình cấp phát toán VĐT XDCB 59 DANH MỤC TỪ NGŨ VIẾT TẮT VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA XDCB Xây dựng NSNN Ngân sách Nhà nước NĐ Nghị định CP Chính phủ GPMB Giải phóng mặt QLDA Quản lý dự án XDCT Xây dựng công trình KTXH Kinh tế xã hội XHCN Xã hội chủ nghĩa NSĐP Ngân sách địa phương NSTW Ngân sách Trung ương HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân GTGT Thuế Giá trị gia tăng TNDN Thuế Thu nhập doanh nghiệp vii I LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Đầu tư xây dựng hoạt động đầu tư vô quan trọng, tạo hệ thống sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, tiền đề để thực công nghiệp hoá - đại hoá đất nước Quản lý đầu tư xây dựng hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp luôn biến động điều kiện môi trường pháp lý, chế sách quản lý kinh tế chưa hoàn chỉnh thiếu đồng thay đổi nước ta Phúc Thọ huyện ngoại thành thành phố Hà Nội, có truyền thống cách mạng Đóng góp vào thành công nghiệp đổi kinh tế làm thay đổi mặt huyện phải kể đến vai trò công cụ tài việc phân bổ sử dụng hợp lý nguồn lực vai trò giải pháp kinh tế tài chính, góp phần tăng cường quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ Tuy nhiên, vài năm gần tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, khối lượng vốn đầu tư huy động hạn hẹp so với nhu cầu vốn đầu tư Mặt khác, tình trạng thất thoát, lãng phí hoạt động đầu tư XDCB diễn phổ biến phạm vi nước, làm cho vốn đầu tư sử dụng đạt hiệu thấp Đây vấn đề ngày trở nên xúc điều đáng lo ngại cần quan tâm Đảng, Nhà nước nói chung cấp, ngành huyện Phúc Thọ nói riêng Để khắc phục tình trạng trên, em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội” để nghiên cứu 10 Bảng 3.1 Dự kiến vốn đầu tư huy động Đơn vị: Triệu đồng Hạng mục Tổng nhu cầu vốn đầu tư Ngân sách thành phố Ngân sách huyện Ngân sách xã 2013 - 2020 % cấu vốn 2.700.752 100 965.125 36 1.585.376 59 150.251 (Nguồn: Phòng Tài – Kế hoạch huyện Phúc Thọ) 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý vốn NSNN đầu tư XDCB huyện phúc thọ giai đoạn từ đến 2020 3.2.1 Xây dựng chiến lược, kế hoạch huy động vốn đầu tư XDCB - Quy hoạch cho đầu tư XDCB nội dung bước đầu tiên, quan trọng, điều kiện tiên quyết, sở cho đầu tư xây dựng công trình Do đó, để đầu tư XDCB đạt hiệu công tác lập quy hoạch xây dựng NTM cần quan tâm đặc biệt Khi công tác quy haọch trọng mức tạo thống quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng hạ tầng quy hoạch sử dụng đất; gắn kết chặt chẽ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, ngành địa phương Đồng thời, quy hoạch công cụ chủ yếu để quản lý, xây dựng công trình theo hướng văn minh, đại Quy hoạch xác, khoa học, bảo đảm phát triển bền vững xã hội Quy hoạch XDCB thực đơn vị hành sở cấp xã - Khi nói đến việc quy hoạch, kế hoạch cần phải xét mặt tổ chức không gian tổng thể cấu hạ tầng, không gian lãnh thổ vùng Quy hoạch kết cấu hạ tầng đối tượng quy hoạch lãnh thể quy hoạch vùng địa phương Bởi vậy, công tác quy hoạch gắn liền với trách nhiệm cao UBND cấp công tác quy hoạch hạ tầng địa phương - Yêu cầu quy hoạch không gian tổng thể lẽ toàn xã gồm: + Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã cần nghiên cứu phương án cấu tổ chức không gian, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội trạng xã Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã để triển khai quy hoạch sản xuất, quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội quy hoạch sử dụng đất địa bàn + Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã xác định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, bảo tồn công trình văn hoá lịch sử, xác định vị trí, quy mô, định hướng kiến trúc cho công trình công cộng cấp xã; khu vực có tính đặc thù khác + Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã xác định hướng tổ chức hệ thống khu dân cư cải tạo thôn xóm cũ: Xác định quy mô dân số, tiêu đất cho nhóm hộ, quy mô chiếm đất nhu cầu đất toàn thôn Đối với vùng nhiều cố thiên tai cần cảnh báo nêu rõ giải pháp phòng chống chongườivàgiasúc + Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã xác định hướng tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật toàn xã kết nối thôn với vùng sản xuất, với trung tâm xã vùng liên xã (gồm hạ tầng phục vụ sản xuất phục vụ đời sống) - Để làm tốt công tác quy hoạch huyện Phúc Thọ cần tập trung vào vấn đề chủ yếu sau: Một là, đẩy mạnh việc gắn kế hoạch với quy hoạch xây dựng nhằm thu hút vốn đầu tư XDCB, nhà đất đai, bảo vệ môi trường, đặc biệt phải quy hoạch nông thôn theo hướng đô thị hoá Tức quy hoạch đảm bảo phân bố công trình kết cấu hạ tầng phù hợp với phân bố mật độ sản xuất dân cư 82 Cần xây dựng sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư giải pháp vốn cho công tác khảo sát, quy hoạch đầu tư phát triển sở hạ tầng đô thị Đây giải pháp tạo điều kiện huy động nhiều nguồn vốn đầu tư XDCB địa bàn huyện Hai là, quy hoạch hoàn chỉnh hạng mục hạ tầng xã hội toàn địa bàn huyện Khi có quy hoạch, kế hoạch phù hợp với sách phát triển kinh tế - xã hội góp phần đẩy mạnh sản xuất, giảm bớt chi phí, giá thành tăng khả phục vụ hạ tầng kỹ thuật cho sản xuất đời sống sinh hoạt nhân dân Để nâng cao mức sống nhân dân, mục tiêu phải cụ thể hoá khu xác định tỷ lệ cân đối cho hạ tầng công trình toàn huyện địa phương xã, thị trấn Ba là, nâng cao chất lượng lập giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ NSNN - Việc lập giao kế hoạch vốn đầu tư phải đảm bảo quy định Nhà nước Giao kế hoạch vốn đầu tư phải gắn với nhu cầu thực tế công trình phù hợp với tiến độ thi công hạng mục công trình, tránh tình trạng cấp phát vốn tràn lan dẫn đến hiệu sử dụng vốn không cao Việc giao kế hoạch vốn tràn lan thừa so với yêu cầu vốn để thực xây dựng công trình đó, lại thiếu vốn cho công triìn khác, qua dẫn đến tình trạng chỗ thiếu chỗ thừa, nơi thất thoát vốn Nghiêm cấm việc ứng vốn nợ khối lượng dẫn đến quản lý vốn không chặt chẽ Đây tượng xin ứng vốn trước vốn mà khối lượng công triìn thực chưa đảm bảo, chưa thực nghiệm thu - Công tác giao kế hoạch vốn đầu tư theo hướng cụ thể sau để đảm bảo vốn cho công trình thực theo tiến độ: Dành 40% để toán nợ XDCB hoàn thành; dành 45% để phân bổ cho công trình chuyển tiếp; dành 15% để phân bổ cho công trình đủ thủ tục đầu tư theo quy định Đảm bảo đủ vốn để hoàn thành công trình nhóm C năm công trình nhóm B năm kể từ khởi công Bốn là, đẩy mạnh công tác thông tin xúc tiến đầu tư Sau quy hoạch XDCB kế hoạch đầu tư XDCB xã cấp có thẩm quyền thông qua, việc làm cần phải coi trọng công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi quy hoạch kế hoạch Đặc biệt, cần lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư với nội dung cụ thể để tổ chức xúc tiến đầu tư (vận động theo dự án hướng tới nhóm đối tác, tiềm có lực chọn, định hướng phù hợp) - Công khai, minh bạch, tăng cường công tác giám sát, tham gia cộng đồng với quy hoạch, kế hoạch Các báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm hàng năm cần có tham gia tầng lớp dân cư nhằm tập hợp trí tuệ tập thể, hạn chế sai sót Công khai đồ quy hoạch để chủ đầu tư dễ dàng tiếp cận, sử dụng trình lập dự án đầu tư XDCB - Gắn trách nhiệm kinh tế, trị với chất lượng định phê duyệt quy hoạch người có thẩm quyền: cách chức, đền bù vật chất, chí truy cứu trách nhiệm hình tuỳ hậu dự án đầu tư xây dựng; xoá bỏ tư tưởng làm quy hoạch theo nhiệm kỳ, theo ý đồ cá nhân, cục người có thẩm quyền - Ngân sách huyện cố gắng bố trí đủ cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch Chủ trương đầu tư dự án xây dựng hay sai phụ thuộc vào chất lượng công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng Vì vậy, quyền địa phương cần bố trí hợp lý vốn NSNN cho công tác quy hoạch, kế hoạch Đội ngũ cán tham gia vào công tác quy hoạch, kế hoạch phải nhận thức rõ tầm quan trọng công tác quy hoạch, kế hoạch nhằm tránh tình trạng vốn NSNN không giải ngân 84 khối lượng công tác quy hoạch hoàn thành Năm là, thực tiến độ công trình XDCB Trước mắt, tập trung rà soát, đánh giá dự án phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng (như: giao thông, điện, thuỷ lợi…) Triển khai lập danh mục dự án ưu tiên đầu tư; tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng - Tiến hành rà soát, kiểm tra, xác minh khoản nợ đọng vốn đầu tư xây dựng, sở bố trí nguồn vốn để toán dứt điểm công trình hoàn thành đưa vào sử dụng chưa toán Kho bạc nhà nước cần thường xuyên chuẩn bị, sẵn sàng nguồn vốn để toán khối lượng XDCB hoàn thành đủ điều kiện toán, đảm bảo tiến độ công trình Sáu là, tăng cường lực quản lý cho quyền, cán chuyên môn lĩnh vực quản lý hành Nhà nước, tham gia lập nhiệm vụ thiết kế phê duyệt quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch; quản lý nhà đất; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý khai thác sử dụng công trình đô thị 3.2.2 Tăng cường tính chủ động, sáng tạo cấp quyền địa phương công tác đầu tư XDCB Để việc đầu tư XDCB đạt kết tốt, trước tiên phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tạo thống cao nhận thức đảng, nhân dân xã quan điểm, nội dung, phương pháp, cách làm, chế sách Nhà nước xây dựng bản, để hệ thống trị sở người dân hiểu rõ, từ đồng tâm, chung sức, tạ giác, chủ động tham gia Đầu tư XDCB có tham gia trực tiếp người dân với vai trò chủ thể tầng lớp, tổ chức xã hội Việc bảo đảm không gian kinh tế, văn hoá, xã hội ổn định, môi trường sinh thái bền vững Sự chủ động, sáng tạo địa phương, từ lãnh đạo cấp, ngành đến quần chúng yếu tốt định cho thành công Cần có đạo tập trung, sâu sát, cụ thể, thường xuyên kiểm tra đôn đốc thu hút tham gia chủ động, tích cực hệ thống trị nhân dân địa bàn Cấp uỷ Đảng, quyền, Mặt Tổ quốc đoàn thể sở phải xem nhiệm vụ trị quan trọng thường xuyên Trên sở mục tiêu, nội dung chung chương trình, chế sách chung Nhà nước, địa phương phải vào đặc điểm, lợi yêu cầu thiết người dân, cần phát huy dân chủ rộng rãi, tiếp thu ý kiến nhân dân, có cách làm chủ động, sáng tạo, lựa chọn nội dung thiết cần làm trước, cần tập trung đầu tư, nội dung làm sau, cách thức huy động nguồn lực tổng hợp 3.2.3 Huy động nguồn lực đầu tư XDCB Nhu cầu vốn đầu tư XDCB lớn, vậy, cần huy động đa dạng vốn đầu tư từ nguồn, theo tư tưởng chung phát huy nội lực địa phương chính, khai thác nguồn thu chỗ từ giao đất có thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng.Giải pháp thu hút vốn từ NSNN chủ yếu tăng nguồn thu ngân sách (tăng nguồn thu thuế, thu phí, nguồn thu từ quỹ sử dụng đất…) thực tiết kiệm chi ngân sách nhằm tạo nguồn vốn cho đầu tư XDCB Chính vậy, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tăng cường ý thức trách nhiệm người dân nghĩa vụ nộp thuế có biện pháp, chế tài nghiêm khắc hành vi trốn lậu thuế Tuy nhiên cần coi trọng giải hài hoà lợi ích kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp xã hội ban hành sách, chế độ động viên vào NSNN thông qua thuế phí Đây nguồn thu lớn làm tốt đem lại hiệu cao việc thu hút sử dụng vốn cho đầu tư XDCB huyện 86 3.2.4 Nâng cao lực máy cán quản lý vốn đầu tư XDCB - Đổi tổ chức máy xác định chức quản lý quan chuyên trách phối hợp, đảm bảo phối kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thống quan nhà nước trình thực chức quản lý, hạn chế thấp chồng chéo, lấn sân lẫn - Nâng cao lực đội ngũ cán quản lý vốn đầu tư XDCB; trọng công tác đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán quản lý Cần trang bị cho đội ngũ cán quản lý đầy đủ kiến thức lý thuyết thực tiễn quản lý, vừa có kiến thức xã hội vừa có kiến thức kinh tế, kỹ thuật; đồng thời có phẩm chất đạo đức tốt; phân bổ hợp lý nguồn cán quản lý phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… Để thực nội dung này, cần phải rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức có, kiên xử lý cán yếu lực, phẩm chất đạo đức; đồng thời có kế hoạch cụ thể tuyển dụng, đào tạo đào tạo lại, bố trí xếp hợp lý đội ngũ cán công chức máy QLNN Tăng cường đội ngũ cán quản lý làm công tác chuyên môn lĩnh vực thuộc kết cấu hạ tầng 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vốn đầu tư XDCB Một là, nâng cao chất lượng công tác tra quan tra - Nâng cao chất lượng tra, tránh nể nang, khép kín, thiếu khách quan thực tra dự án XDCB nội ngành thực Có chế tài xử lý nghiêm trưởng đoàn tra tra viên trực tiếp thực nhiệm vụ tra có hành vi dung túng cho sai phạm - Tăng cường lực cho đội ngũ cán làm công tác tra, kiểm tra quan tra, từ nâng cao công tác tra Uỷ ban nhân dân huyện cần phải kiện toàn lực lượng tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng đủ mạnh, có chuyên môn nghiệp vụ chuyên gia giỏi lĩnh vực đầu tư xây dựng cán phải có phẩm chất đạo đức có uy tín trung thực Hai là, phát huy vai trò giám sát cộng đồng - Các xã, thị trấn cần thực nghiêm túc quy định công khai, minh bạch hoạt động dự án đầu tư XDCB Xử lý vi phạm hành chủ đầu tư nhà thầu không treo biển báo biển báo thiếu thông tin theo quy định Luật Xây dựng năm 2014có hiệu lực từ 1/1/2015, đạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát tầng lớp dân cư - Cơ quan mặt trận Tổ quốc đạo ban tra nhân dân xã, thị trấn tuyên truyền vận động tổ chức, công dân tham gia giám sát việc triển khai thực dự án đầu tư XDCB - Có chế khuyến khích, khen thưởng bảo vệ, đề cao vai trò giám sát cộng đồng (đại diện Mặt trận Tổ quốc), đoàn thể, hiệp hội, quan báo chí hoạt động dự án đầu tư XDCB, nhằm phát hiện, ngăn chặn, phòng, chống, tham nhũng, thất thoát, lãng phí ngân sách, tiền tài sản nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quản lý vốn đầu tư XDCB Ba là, tăng cường hoạt động giám sát dự án đầu tư XDCB Luật NSNN văn pháp quy có liên quan đến đầu tư từ nguồn vốn NSNN quy định chặt chẽ quy trình, chế quản lý đầu tư từ khâu lập kế hoạch, xét duyệt, thẩm định kế hoạch, dự án đến khâu cấp phát quản lý vốn toán Nói trình thủ tục đại phận quan đơn vị liên quan tuân thủ cách nghiêm ngặt, nhiều 88 mang tính chất hình thức, đầu tư dàn trải theo cảm tính, thất thoát lớn, tượng tiêu cực, tham nhũng xẩy ra, nguồn vốn NSNN chưa sử dụng có hiệu Do đó, cần hoàn thiện chế giám sát vốn đầu tư từ NSNN sau: - Tăng cường hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân cấp theo hướng: có kế hoạch giám sát thường xuyên hàng năm theo nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân, kết hợp giám sát định kỳ với giám sát đột xuất số dự án trọng điểm Huyện, giám sát hoạt động dự án đầu tư XDCB trường hợp cụ thể nhằm tạo yêu cầu, áp lực cao cho quan chức trình thực thi quản lý vốn đầu tư XDCB - Tăng cường chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư gắn trách nhiệm người có thẩm quyền với trách nhiệm thực chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư phòng, ngành Quy định trách nhiệm cá nhân người có thẩm quyền định đầu tư, xử lý kỷ luật đồng thời xử phạt hành lĩnh vực kế hoạch đầu tư không chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư Việc thực nghiêm túc chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư giúp phòng, ngành phân tích đánh giá tình hình đầu tư XDCB nhằm có phương án đạo điều hành cách phù hợp, để sửa đổi, bổ sung kịp thời chế, sách quản lý lĩnh vực KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trên sở phương pháp luận chung vật biện chứng, vật lịch sử, luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp: Thống kê, tổng hợp, phân tích so sánh để nghiên cứu làm rõ vấn đề liên quan đến quản lý vốn NSNN hoạt động đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ, luân văn vớ i đề tài : “Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội” đạt kết cụ thể sau: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận chung quản lý vốn đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN - Đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN giai đoạn 2010 - 2014 huyện Phúc Thọ - Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ giai đoạn từ đến 2020 Trong pham nghiêm cò n han vi nghiên cứ u cuả đề tà i, kiế n thứ c, thờ i gian và kinh chế , luân văn không trá nh khỏ i nhữ ng sai só t, rấ t mong đươc sự đó ng gó p ý kiế n củ a cá c Thầ y, Cô giá o và nhữ ng nhà chuyên môn để luân văn đươc hoà n thiên Trong quá trì nh nghiên cứ u và thưc hiê n đề tà i, tá c giả xin đươc tron g gử i lờ i cả m ơn đến cá c Thầy, Cô giá o, cá c đồ ng nghiêp và ban be đa giu p hoa n tha nh ̀ ̃ ́ ̃ ̀ ̀ luân văn nà y Đăc , cá c chuyên gia biê xin gử i lờ i biết ơn t sâu sắ c đến giá o viên hướ ng dân – Thầy PGS.TS Nguyễn Văn Áng đã dân trân , giú p đỡ em rất nhiêt hướ ng tì nh và tân tâm suố t quá trì nh thưc văn nà y Xin trân tron g cả m ơn! 90 hiê luân n TÀ I LIÊU THAM KHẢ O [1] Các văn báo cáo hàng năm (2010-2015) Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố Hà Nội Huyện uỷ - HĐND – UBND huyện Phúc Thọ Kinh tế - Xã hội – ANQP – CCHC – Xây dựng Đảng hệ thống trị [2] Luâṭ Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày ngày 29 tháng 11 năm 2005 củ a Quố c hôị [3] Đầu tư số 59/2005/QH11 ngaỳ 29 thań g 11 năm 2005 củ a Quố c Luâ t hôị [4] sử a đổ i bổ sung môt Luât số điều củ a cać luât liên quan đến đầu tư xây dưn g ban số 38/2009/QH12 19 thang năm 2009 cu a Quố c hôi ̉ ̀ ́ ̉ [5] Xây dưn Luâ g số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 củ a Quố c t hôị [6] Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính Phủ quản lý chất lượng công trình [7] Nghi đ̣ iṇ h số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 củ a Chính phủ quản lý chi phí đầ u tư đầ u tư xây dưng công trinh̀ [8] Nghi đ̣ iṇ h số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và đươc sử a đổ i, bổ sung môt số điều tai Nghi ̣ điṇ h số 83/2009/NĐ-CP ngà y 15/10/2009 củ a Chinh ́ phủ quan̉ lý dự ań đầu tư xây dưng công trinh ̀ [9] Nghi ̣ điṇ h số 48/2010/NĐ-CP ngà y 07/5/2010 củ a Chính phủ về hơp đồ ng hoaṭ đôṇ g xây dưng [10] Nghi ̣ điṇ h số 85/2009/NĐ-CP ngà y 15/10/2009 củ a Chinh phủ ́ Hướ ng dân thi hành Luât Đấu thầu và lưa Đấu thầu cho n nhà thầ u xây dưn g theo Luât [11] Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/05/2012 UBND Thành phố Hà Nội thay Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 ban hành qui định số nội dung quản lý đầu tư xây dựng dự án đầu tư địa bàn Thành phố Hà Nội [12] Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 UBND Thành phố Hà Nội ban hành qui định số nội dung quản lý đầu tư xây dựng dự án đầu tư địa bàn Thành phố Hà Nội [13] Lê Văn Thiṇ h, Nguyên Viêt Hù ng, Nguyên Thanh, Vũ Văn Liên (2010), Tà i liêu nghiê p dưn g công trinh, Công ty cổ phần đao ̀ ̀ tao Huy Kim Thuâṇ , Nguyên vụ quả n lý dự á n đầu tư xây tư vấn đấu thầu và phát triển doanh nghiêp Viêṭ Nam, Ha Nôị ̀ [14] Thông tư số 04/2010/TT-BXD củ a Bô ̣ Xây dưn g hướ ng dân lâ và quan̉ p lý chi phí đầ u tư xây dưng công triǹ h [15] Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài Chính quy định toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước [16] Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngà y 31/7/2009 củ a Bô ̣ Xây dưng hướ ng dân môt số nôi dung quan̉ lý chất lươn g công trinh ̀ xây dưng [17] Uỷ ban nhân dân huyện Phúc Thọ (2010-2014), Báo cáo toán ngân sách năm 2010-2014 [18] Pham Văn Vaṇ g (2012), Giá o trình quả n tri ̣dự á n đầu tư, Hà Nôị [19] Trang thông tin điên tử Bô ̣ Kế hoac̣ h va đầ u tư, Bô ̣ Xây g, Bô ̣ Ta i ̀ ̀ dưn chinh, Tổ ng ́ cuc thố ng kê, http://WWW.vi.wikipedia.org… [...]... nhau, cú mi quan h rng buc cht ch vi nhau trong quỏ trỡnh thc hin nhim v thu chi ca tng cp ngõn sỏch C cu NSNN c mụ t theo s sau: Ngân sách nhà nớc Ngân sách Trung Ương Ngân sách địa phơng Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp Quận, huyện, thị xã (gọi chung là cấp huyện) Ngân sách cấp xã, phờng, thị trấn ( gọi chung là cấp xã) Hỡnh 1.1: C cu h thng NSNN T chc h thng NSNN luụn gn lin vi vic t chc b mỏy Nh... lý chung d ỏn cụng trỡnh, tc l qun lý ton b quỏ trỡnh Cụng vic qun lý ny bao gm ton b quỏ trỡnh t u d ỏn n lỳc nghim thu cụng trỡnh v bn giao s dng Cụng vic qun lý d ỏn cụng trỡnh do n v thit k tin hnh ch trong phm vi giai on thit k v c gi l qun lý d ỏn thit k Cụng vic qun lý d ỏn cụng trỡnh do n v thi cụng tin hnh thuc phm vi giai on thi cụng d ỏn cụng trỡnh v c gi l qun lý thi cụng Cụng vic qun lý. .. hoỏ cỏc vn lý lun chung nht v qun lý vn u t xõy dng c bn bng ngun vn NSNN - ỏnh giỏ thc trng u t xõy dng c bn bng ngun vn NSNN giai on 2010 - 2014 ca huyn Phỳc Th - xut gii phỏp tng cng qun lý vn ngõn sỏch nh nc cho u t xõy dng c bn ca huyn Phỳc Th n nm 2020 3 i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu: Cụng tỏc qun lý vn ngõn sỏch nh nc cho u t xõy dng c bn Phm vi nghiờn cu: cụng tỏc qun lý vn ngõn... p va iờ u kiờn tụ t nhõ t cho phep Chc nng ca qun lý d ỏn cú th khỏi quỏt thnh chc nng quyt nh, nhim v lờn k hoch, t chc, iu hnh, khng ch d ỏn Nu tỏch ri cỏc chc nng ny thỡ d ỏn khụng th vn hnh cú hiu qu, mc tiờu qun lý cng khụng thc hin c Quỏ trỡnh thc hin mi d ỏn u cn cú tớnh sỏng to, vỡ th chỳng ta thng coi vic qun lý d ỏn l qun lý sỏng to Qun lý d ỏn cụng trỡnh phi l cỏc t chc tham gia vo hot... nghiờn cu lm rừ vn liờn quan n qun lý vn NSNN trong hot ng u t xõy dng c bn ca huyn Phỳc Th II NI DUNG Ngoi phn m bi v kt lun, ti c chia thnh 3 chng: Chng 1: C s lý lun chung v qun lý vn ngõn sỏch nh nc cho u t xõy dng c bn Chng 2: Thc trng cụng tỏc qun lý vn ngõn sỏch nh nc cho u t xõy dng c bn ca huyn Phỳc Th giai on 2010 -2014 Chng 3: Gii phỏp tng cng qun lý vn ngõn sỏch nh nc cho u t xõy dng... qu qun lý, s dng ngun kinh phớ ny cng quyt nh mc thnh cụng ca cỏc chớnh sỏch xó hi Trong gii quyt cỏc vn xó hi, Nh nc cng s dng cụng c thu iu chnh, cỏc loi thu trc thu v giỏn thu ngoi mc ớch trờn cng cú tỏc dng hng dn tiờu dựng hp lý Kinh phớ ca NSNN c chi cho cỏc s nghip quan trng ca Nh nc nh: s nghip kinh t, s nghip vn húa, s nghip giỏo dc v o to, s nghip khoa hc v hỡnh thc l chi tiờu dựng nhng... cụng c rt quan trng tỏc ng vo nn kinh t nhm thc hin mc tiờu tng trng v cụng bng xó hi, l hỡnh thc c bn hỡnh thnh v s dng cú k hoch qu tin t tp trung nhm m rng sn xut theo nh hng XHCN v tha món nhu cu ngy cng tng ca nhõn dõn Ngõn sỏch c dựng khuyn khớch s dng hp lý ti nguyờn trong tt c cỏc thnh phn kinh t, cỏc ngnh sn xut xó hi, phỏt huy mt tớch cc ca c ch th trng NSNN c s dng khụng ch nhm m bo s tng... chung n nn kinh t NSNN cũn ginh mt phn khỏc u t cho cỏc doanh nghip cụng ớch, doanh nghip cn thit cho dõn sinh; NSNN ó m bo ngun kinh phớ hp lý u t cho xõy dng c s kt cu h tng, to mụi trng v iu kin thun li cho s hỡnh thnh cỏc doanh nghip thuc cỏc ngnh then cht, cỏc tp on kinh t, cỏc tng cụng ty, cỏc doanh nghip thuc cỏc thnh phn kinh t khỏc ra i v phỏt trin Cỏc chớnh sỏch thu cng l mt cụng c sc bộn nh... dng: Cụng trỡnh xõy dng l mt loi cụng vic cú c trng in hỡnh ca mt d ỏn Cho dự ú l mt khu tp th, mt tũa nh vn phũng hay l mt 10 chic cu thỡ cng u l mt nhim v mang tớnh mt ln, u cú chc nng v tiờu chun cht lng nht in h, u cú yờu cu v k hn ca cụng trỡnh v cú d toan ó phờ duyt, vỡ vy, nú u cú th tr thnh i tng ca qun lý d ỏn 1.2.1.5 Khai niờm d an u t xõy dng cụng trỡnh: Theo Luõt xõy dn cụng trinh la tõp... hnh thuc phm vi giai on thi cụng d ỏn cụng trỡnh v c gi l qun lý thi cụng Cụng vic qun lý d ỏn cụng trỡnh do ch u t tin hnh, nu y thỏc cho n v giỏm sỏt tin hnh qun lý giỏm sỏt c gi l t vn giỏm sỏt xõy dng cụng trỡnh 1.2.2 Mc ớch u t v qun lý d ỏn u t thuc ngun vn Nh nc: V phng din chung mc ớch ca u t th hin mc ớch ca ch u t l: Thụng qua hot ng u t thu c mt s li ớch no ú Xột v mt li ớch thỡ mc ớch ca
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản của huyện phúc thọ, TP hà nội , Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản của huyện phúc thọ, TP hà nội , Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản của huyện phúc thọ, TP hà nội , Phương pháp nghiên cứu., Hình 1.1: Cơ cấu hệ thống NSNN, - Sả n phẩ m xây dưng công trình có tính đơn chiế c và chịu ảnh củ a, - Sả n phẩ m thườ ng có kích thướ c lớ n, tron, Hình 1.4: Nội dung báo cáo đầu tư xây dưng., Hình 1.5: Nội dung lập dự án đầu tư, thiết kế, đấ u thầu và thi công:, Hình 1.7: Cấ u trú c phân chia công viêc̣ ., Hình 1.8: Tổ chứ c hoat, g quả n lý dự á n., Hình 1.9: Quy trình kiểm soá t và đá nh giá dự á n., Hình 1.10: Cá c nhân tố chính có ả nh hưở ng đến công tá c quả n lý dự á n, Bảng 2.2: Cơ cấu vốn đầu tư XDCB chia theo ngành., Hình 2.1: Bộ máy cơ quan nhà nước tham gia quá trình quản lý vốn NSNN đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Phúc Thọ, - Thứ nhất: Lập và phân bổ kế hoạch vốn NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Phúc Thọ., Thứ ba: Nội dung, quy trình cấp phát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua Kho bạc nhà nước, Sơ đồ 2.2: Quy trình cấp phát thanh toán VĐT XDCB của Kho bạc NN Phúc Thọ, Hình 2.2: Mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia dự án đầu tư XDCT, b. Công tác quản lý đầu tư XDCB:, TÀ I LIÊU THAM KHẢ O

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay