Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế thị xã sơn tây cục thuế TP hà nội

139 828 2
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:26

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Bùi Huy Tuấn MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC BIỂU, VÍ DỤ LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM TRA THUẾ 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA THUẾ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò kiểm tra thuế 1.1.2 Nguyên tắc kiểm tra thuế 1.1.3 Các phương pháp hình thức kiểm tra thuế 1.2 NỘI DUNG KIỂM TRA THUẾ VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN KIỂM TRA THUẾ 12 1.2.1 Kiểm tra thuế bàn .12 1.2.2 Kiểm tra thuế trụ sở NNT 20 1.3 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN CỦA CÔNG TÁC KIẾM TRA THUẾ 25 1.3.1 Các tiêu định lượng 25 1.3.2 Các tiêu định tính 27 Thang Long University Libraty 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ 28 1.4.1 Các nhân tố chủ quan 28 1.4.2 Các nhân tố khách quan 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ Ở CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ SƠN TÂY - CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI THỊ XÃ SƠN TÂY VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ SƠN TÂY - CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 32 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội thị xã Sơn Tây 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Chi cục thuế thị xã Sơn Tây 33 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ Ở CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ SƠN TÂY - CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 34 2.2.1 Thực trạng công tác kiểm tra bàn Chi cục thuế thị xã Sơn Tây - Cục thuế thành phố Hà Nội 35 2.2.2 Thực trạng công tác kiểm tra trụ sở NNT 46 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ SƠN TÂY 65 2.3.1 Những kết đạt 65 2.3.2 Những hạn chế tồn công tác kiểm tra thuế 66 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 67 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ SƠN TÂY TRONG THỜI GIAN TỚI 71 3.1 QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ 71 3.1.1 Công tác kiểm tra phải đảm bảo việc chấp hành luật thuế, đảm bảo nguồn thu cho NSNN 71 3.1.2 Công tác kiểm tra thuế phải đảm bảo tính khách quan, bình đẳng thành phần kinh tế thuộc đối tượng kiểm tra, cương xử lý vi phạm thuế người nộp thuế 71 3.1.3 Công tác kiểm tra thuế phải tiến hành thường xuyên 72 3.1.4 Công tác kiểm tra phải tiến hành đơn giản, công khai thủ tục hành chính, không gây phiền hà cho NNT 72 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ SƠN TÂY - CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 73 3.2.1 Tăng cường công tác quản lý NNT 73 3.2.2 Đổi công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra thuế theo hướng bám sát với thực tế hoạt động doanh nghiệp 74 3.2.3 Xử lý nghiêm khắc, kịp thời trường hợp vi phạm pháp luật thuế sau kiểm tra thuế 75 3.2.4 Nâng cao lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp cán thuế 76 3.2.5 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác kiểm tra thuế 78 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 80 3.3.1 Với Tổng cục thuế Cục thuế thành phố Hà Nội 80 3.3.2 Với Chính phủ Bộ Tài 81 3.3.3 Với quan, ban ngành liên quan 82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 86 Thang Long University Libraty DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CQT Cơ quan thuế DN Doanh nghiệp ĐTNT Đối tượng nộp thuế GTGT Giá trị gia tăng HHDV Hàng hoá dịch vụ NSNN Ngân sách nhà nước NNT Người nộp thuế SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTĐB Tiêu thụ đặc biệt TNDN Thu nhập doanh nghiệp TTHT Tuyên truyền hỗ trợ KT- XH Kinh tế - xã hội DANH MỤC CÁC BIỂU, VÍ DỤ Số hiệu Tên mẫu, biểu, ví dụ Trang Biểu 2.1 Kế hoạch kiểm tra bàn Chi cục thuế Sơn Tây 38 Biểu 2.2 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kiểm tra bàn Chi cục thuế thị xã Sơn Tây 41 Biểu 2.3 Báo cáo tổng hợp kết kiểm tra hồ sơ thuế CQT 42 Biểu 2.4 Tình hình thực kế hoạch kiểm tra trụ sở NNT từ năm 2012 đến 2014 48 Biểu 2.5 Tỷ lệ NNT kiểm tra tổng số NNT hoạt động Chi cục thuế thị xã Sơn Tây 49 Biểu 2.6 Kết kiểm tra trụ sở NNT năm 2012 – 2014 49 Biểu 2.7 Kiểm tra Thuế TNDN Công Ty TNHH Thương Mại Hùng Thảo 52 Biểu 2.8 Kiểm tra Thuế TNDN Công Ty TNHH Thương Mại Hùng Thảo 52 Ví dụ 2.1 Doanh nghiệp có số thuế âm liên tục nhiều tháng liên tiếp 36 Ví dụ 2.2 Tiêu chí lập kế hoạnh kiểm tra DN ý thức chấp hành nộp hồ sơ khai thuế theo quy định 37 Ví dụ 2.3 Kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT Công ty TNHH thương mại Khánh Hùng kỳ tính thuế quý III năm 2014 43 Thang Long University Libraty Ví dụ 2.4 Kiểm tra trụ sở NNT Công Ty TNHH Thương Mại Hùng Thảo (Kiểm tra toán theo kê hoạch) 50 Ví dụ 2.5 Kiểm tra trụ sở NNT Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Metek (Kiểm tra DN giải thể) 58 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Những năm gần đây, với việc thực sách đổi kinh tế, mở cửa hội nhập, hệ thống sách thuế Việt Nam cải cách để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước Nhằm phát triển ý tưởng CQT DN trở thành bạn đồng hành việc thực nghĩa vụ thuế NSNN, chế tự khai tự nộp thuế thực thi quy mô nước từ ngày 01/01/2007 Cơ chế tạo điều kiện cho DN, cá nhân có nghĩa vụ thuế thực nghĩa vụ cách nhanh chóng, thuận lợi Tuy nhiên, giai đoạn đầu áp dụng chế NNT tự khai, tự nộp thuế có hạn chế định, phận DN cá nhân NNT có nhiều hành vi vi phạm pháp luật thuế, gian lận, trốn thuế Trong bối cảnh đó, kiểm tra thuế có vai trò quan trọng, qua công tác kiểm tra thuế cảnh báo, ngăn ngừa, phát xử lý gian lận thuế Hơn nữa, thông qua kiểm tra thuế giúp CQT phát bất hợp lý sách, pháp luật thuế để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi kịp thời, nhằm phát huy tốt vai trò thuế việc đảm bảo nguồn thu cho NSNN điều tiết vĩ mô kinh tế Bởi vậy, muốn nâng cao hiệu quản lý thuế, việc mà CQT cấp phải làm thường xuyên hoàn thiện nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế Công tác quản lý thuế Chi cục thuế thị xã Sơn Tây nằm tình hình chung nước Một mặt, phải tăng cường hoạt động kiểm tra thuế Mặt khác, phải đổi nội dung phương thức kiểm tra để vừa đảm bảo tăng cường hoạt động kiểm tra CQT, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh DN Điều có nghĩa phải làm tốt công tác kiểm tra thuế Chính vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế thị xã Sơn Tây” có ý nghĩa thực tiễn thiết thực Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Công tác quản lý thuế nói chung công tác kiểm tra thuế Việt Nam thu hút quan tâm nhiều nhà khoa học, nhà quản lý Việt Nam Đầu tiên phải kể đến giáo trình thuế như: “Giáo trình Nghiệp vụ thuế” Học viện Tài hay “Giáo trình Quản lý thuế” Học viện Tài chính… Trong 02 giáo trình này, sở lý luận thuế qua thực tế quản lý thuế Việt Nam số nước giới, tác giả dầy Thang Long University Libraty công nghiên cứu toàn diện vấn đề lý luận, thực tiễn công tác quản lý thuế Đặc biệt, “Giáo trình Quản lý thuế” Học viện Tài PGS.TS Lê Xuân Trường chủ biên, dành chương viết tra, kiểm tra thuế Tài liệu cung cấp vấn đề lý luận tra, kiểm tra thuế nghiệp vụ công tác tra, kiểm tra thuế Việt Nam Gần xuất nhiều đề tài nghiên cứu, viết có liên quan đến kiểm tra thuế Tuy nhiên, hầu hết đề tài, viết đề cập đến nội dung công tác kiểm tra thuế, đề tài thực nghiên cứu tổng thể kiểm tra thuế Trong đó, tiêu biểu công trình khoa học sau: - “Những kiến thức, kỹ cần thiết công chức làm công tác kiểm tra thuế” (2013) Lê Minh Nhựt Cổng thông tin điện tử Cục Thuế Kon Tum Bài viết này, tác giả đánh giá tổng quát nội dung kiểm tra thuế (kiểm tra trụ sở CQT kiểm tra trụ sở NNT), qua đề cập đến nhiệm vụ công chức làm công tác kiểm tra thuế nặng nề, phức tạp, nhiều cám dỗ; hiệu công tác kiểm tra thuế phụ thuộc nhiều vào ý thức trách nhiệm, lực chuyên môn công chức Cuối tác giả đưa 06 nhóm kiến thức, kỹ cần thiết cho công chức làm công tác kiểm tra thuế - Luận văn thạc sĩ kinh tế “Giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế có sở áp dụng kỹ thuật phân tích rủi ro Chi cục Thuế Cầu Giấy” (2010) Nguyễn Thu Thủy Đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận chung rủi ro cần thiết áp dụng kỹ thuật phân tích rủi ro kiểm tra thuế, sở tham khảo kinh nghiệm nước áp dụng kỹ thuật phân tích rủi ro kiểm tra để rút học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế sở áp dụng kỹ thuật phân tích rủi ro Việt Nam Chi cục thuế Cầu Giấy Đề tài đơn đề cập đến việc áp dụng kỹ thuật phân tích rủi ro kiểm tra thuế chưa nghiên cứu tổng thể công tác kiểm tra Ngoài công trình nghiên cứu đề cập đến khía cạnh định kiểm tra thuế như: - “Hiện đại hóa công tác tra thuế - Kinh nghiệm quốc tế giải pháp cho Việt Nam” (2005) Nguyễn Đẩu; - “Giải pháp khắc phục bất cập thuế GTGT” (2011) ThS Nguyễn Thanh Hưng Qua nội dung tóm tắt đề tài, viết nghiên cứu, vấn đề cho thấy, vấn đề lý luận tra, kiểm tra thuế nghiên cứu nhiều phát triển cách có hệ thống Tuy vậy, chưa có công trình khoa học luận văn, luận án nghiên cứu công tác kiểm tra thuế địa bàn Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội khoảng thời gian năm gần Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận kiểm tra thuế đề xuất số giải pháp khắc phục hạn chế, qua hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động kiểm tra thuế doanh nghiệp Luận văn không nghiên cứu hoạt động kiểm tra nội ngành Thuế Phạm vi nghiên cứu luận văn hoạt động kiểm tra thuế doanh nghiệp Chi cục thuế thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội giai đoạn từ 2012 đến 2014 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, kết cấu luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề kiểm tra thuế Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế thị xã Sơn Tây Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế thị xã Sơn Tây thời gian tới Kịp thời khen thưởng cán làm công tác kiểm tra có thành tích đóng góp cho công tác kiểm tra thuế 3.3.3 Với quan, ban ngành liên quan Các quan, ban ngành khác không nên coi vấn đề liên quan đến công tác thuế nhiệm vụ riêng ngành Thuế Việc tập chung nguồn thu cho NSNN cần có phối hợp đồng quan, ngành liên quan việc kiểm tra, phát xử lý vi phạm pháp luật thuế Cụ thể là: - Các quan công an, tra nhà nước cần phối hợp với quan thuế nhằm phát kịp thời xử lý nghiêm minh vụ vi phạm pháp luật thuế, tăng cường phối hợp điều tra, xử lý DN bỏ trốn - Tăng cường phối hợp sử dụng chung kết quan Thanh tra nhà nước, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan thuế thuế để có thông tin đầy đủ NNT - Phối hợp với quan Tài chính, Bảo hiểm, Ngân hàng để nắm bắt kịp thời thông tin NNT, tình hình sản xuất kinh doanh NNT Thang Long University Libraty KẾT LUẬN Nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế NNT khai thuế, tính thuế, nộp thu tránh thất thu cho NSNN, công tác kiểm tra thuế củ a Chi cục thuế thị xã Sơn Tây với công tác quản lý thuế khác dần hoàn thiện chất lượng đáp ứng theo yêu cầu, mục tiêu lộ trình cải cách, đại hoá ngành Thuế Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt không nhắc tới hạn chế tồn công tác kiểm tra thuế Do vậy, việc nghiên cứu tìm giải pháp nhằm tăng hiệu công tác kiểm tra thuế cần thiết Trong thời gian tới, cần phải thúc đẩy mạnh mẽ giải pháp hữu ích để nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm tra thuế Để góp phần giải đòi hỏi trên, qua ́ trình nghiên cứu qua thực tế làm việc CQT thời gian vừa qua, tác giả luận văn sâu nghiên cứu đạt kết chủ yếu sau: Một là, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận kiểm tra thuế như: Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu, nguyên tắc phương pháp kiểm tra thuế; hình thức kiểm tra, tiêu chí đánh giá hiệu quả, nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế Hai là, luận văn đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế thị xã Sơn Tây (bao gồm kiểm tra bàn kiểm tra trụ sở NNT), thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế thị xã Sơn Tây Ba là, luận văn đề xuất số giải pháp khắc phục hạn chế, qua hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Ngoaì ra, luân văn cò n đề xuất số giaỉ phaṕ nhằ m gó p phần nâng môt quả công tać kiểm tra thuế như: Giao thêm quyền điều tra cho quan cao hiêu thuế, đổi chế tiền lương thu nhập cán kiểm tra thuế… Do điều kiện thời gian nghiên cứu hạn hẹp, có nhiều cố gắng, song luận văn không tránh khỏi sai sót định Tác giả luận văn mong nhận gó p ý củ a các nhà khoa hoc ̣ , đồng nghiệp và đôc để luân văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! 83 gia DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2005), Dự án Việt - Pháp tăng cường lực đào tạo quản lý tài công thống kê kinh tế, Nhập môn Luật thuế đại cương lý thuyết thuế, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Tài (2011), Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011- 2020 kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Chi cục thuế Thị xã Sơn Tây: Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2012, 2013, 2014 Học viện Tài (2009), Giáo trình nghiệp vụ thuế, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Học viện Tài (2010), Giáo trình Quản lý thuế, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Khoa Thuế Hải quan (2007), Đổi công tác kiểm tra thuế điều kiện áp dụng chế tự khai, tự nộp thuế Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học Dự án Tài công Pháp - Việt Lê Minh Nhựt (2013),“Những kiến thức, kỹ cần thiết công chức làm công tác kiểm tra thuế”, Cổng thông tin điện tử Cục Thuế Kon Tum, Kon Tum Nghị (2010) Nghị Đại hội đại biểu Đảng thị xã Sơn Tây lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 Tổng cục Thuế (2007), Luật Quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 10 Tổng cục Thuế (2008) Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29/5/2008 việc ban hành qui trình kiểm tra thuế, Hà Nội 11 Tổng cục Thuế (2010) Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế; Quyết định số 504/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 việc quy định chức năng, nhiệm vụ Đội thuộc Chi cục Thuế; Quyết định số 2477/QĐ-TCT ngày 03/12/2010 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định việc sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ 12 chức Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế; sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ Đội thuộc Chi cục Thuế 12 Tổng cục Thuế (2013) công văn số 1170/TCT-TTr ngày 11/4/2013 việc tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế, Hà Nội 85 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kế hoạch kiểm tra trụ sở NNT năm 2014 Chi cục thuế thị xã Sơn Tây STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Đơn vị Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Long Giang Anh Công ty TNHH Xây dựng du lịch thương mại Hải Trang Công Ty TNHH Thương Mại Hùng Cường Công ty TNHH vật tư thương mại Hùng Anh Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Thành Tuyến Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Ngọc Linh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Phát Triển Huy Hoàng Công Ty TNHH Xây Dựng Thành Hưng Công ty TNHH thương mại dịch vụ Loan Tuyết Công Ty TNHH Thương Mại Anh Minh Công ty TNHH du lịch xây dựng Long Thành Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Anh Thư Công Ty TNHH Du Lịch Thương Mại Cường Thịnh Công ty TNHH xây dựng Nga Thịnh Công ty TNHH Minh Tiến Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hùng Sơn Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nhật Thành Mã số thuế Thời kỳ KT Nội dung kiểm tra Lý 0105389552 20112012 Thuế GTGT, thuế TNDN Âm liên tục 0500448167 20112012 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 20112012 20110500557617 2012 Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường 0105344953 20112012 Thuế GTGT, thuế TNDN Âm liên tục 0105371192 20112012 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 0105616318 20112012 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường 20112012 20090500464320 2012 Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN 20102012 Thuế GTGT, thuế TNDN 0500425145 0500380328 2011 0500456697 20112012 0500468357 2012 20072012 20110105337339 2012 20110500238836 2012 0500558681 0500423194 2011 0500436877 0500508803 Âm liên tục Doanh thu bất thường chưa kiểm tra lần Âm liên tục Âm liên tục Âm liên tục Âm liên tục Âm liên tục Âm liên tục Thang Long University Libraty 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Công ty TNHH Trường Giang Công Ty TNHH Anh- Hoa Công ty Cổ Phần Xây Lắp Kim Thành Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ , Du Lịch Thành Hải Công Ty TNHH Thương Mại Thành Đạt Công ty TNHH Đông Thành Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Nhà Xinh Công ty TNHH thành viên chăn nôi Việt – Hưng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Đồng Lợi CT TNHH dịch vụ vận tải TM Anh Tú Công ty TNHH Nhung Thảo Công ty TNHH thành viên tổng hợp Long Khánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Ngạn Công Ty TNHH Một Thành Viên Dương Thái Sơn Công Ty TNHH Giang Tây Công Ty TNHH Điện Tử Và Công Nghệ Nguyễn Anh Công Ty TNHH Thương Mại Thiên An Phúc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Phát Triển Hải Yến Công Ty TNHH Thương Mại Dung Vượng Công ty Cổ Phần Quốc Tế Hanamura Công ty TNHH thương mại vận tải Anh Phương Nam Công Ty TNHH Thương Mại Hùng Thảo Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Khánh Linh Công ty TNHH xây dựng thương maị Chung Thịnh 2011Thuế GTGT, thuế Âm liên tục 2012 TNDN 2010Thuế GTGT, thuế Doanh thu bất 0500547418 2012 TNDN thường 2011Thuế GTGT, thuế Doanh thu bất 0105366788 2012 TNDN thường 0500533599 20112012 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 20092011 20090500480058 2011 20110105439059 2012 20090500564413 2012 20122013 20112012 20092012 20122013 20092012 20092012 20092012 20112013 Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường 20112013 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN chưa kiểm tra lần Thường xuyên nộp chậm hồ sơ chưa kiểm tra lần chưa kiểm tra lần Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 0105499932 0500336985 0500546069 2012 0500447212 0103641728 0103834180 0103439053 0104002280 0104087654 0104066397 0105154208 0105421132 0500238762 2009 20112012 20080500587178 2011 0500593446 0103162891 2013 0105758760 2013 0500579057 20122013 87 13 Âm liên tục chưa kiểm tra lần Âm liên tục chưa kiểm tra lần chưa kiểm tra lần chưa kiểm tra lần Doanh thu bất thường 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Công Ty TNHH Tùng Minh Hà Nội Công ty TNHH thương mại Thanh Hương Công Ty Cổ Phần Vận Tải Du Lịch Hà Sơn Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Việt Dũng Công ty TNHH MTV Tùng Trang Công ty TNHH Một Thành Viên Minh Trang CT TNHH XD Thành Sơn Cty TNHH Contourgolf Châu Á Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Biển Đông Công Ty Cổ Phần Thép Đông Dương Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Cường Công ty TNHH khí Bình Đạt 20122013 20110500581232 2013 20110500581472 2013 Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường 20122013 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 20092011 20092011 20082012 20122013 20102012 20102012 20122013 20102013 20102013 20102013 20102013 Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN chưa kiểm tra lần chưa kiểm tra lần chưa kiểm tra lần Thường xuyên nộp chậm hồ sơ Thuế GTGT Âm liên tục Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 0104846171 20102013 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 0104516688 20102013 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 0101314355 20102012 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 0500422747 20112012 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 20122013 20100500537681 2012 20120105224624 2013 Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường 0106002487 0105806693 0500604458 0103170444 0500590212 0105844579 0102620757 0104406653 0104555623 0104852538 Cty TNHH Phương Vượng 0105091879 Chi nhánh - Công ty TNHH Nam Sơn Công ty TNHH Xây dựng Bảo Ngân Công ty TNHH khớ Xây dựng & thương mại dịch vụ Mộc Bảo Công ty TNHH tư vấn chuyển giao Công nghệ cao EMH Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Đồng Mô Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thành Sơn Công ty cổ phần Phương Anh Công ty cổ phần khoa Vạn Long Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Phát Triển Hải Phát 0700190116 001 0104836582 0500436073 Âm liên tục Âm liên tục Âm liên tục Âm liên tục Âm liên tục Thang Long University Libraty Công Ty TNHH Thiết Bị Phòng Cháy Chữa Cháy Thành Sơn 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Sơn Tây Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Sơn Tây Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Tự Lực I Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thép Thăng Long Công Ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Hùng Dũng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Khánh Hòa Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Sơn Tây Công Ty Cổ Phần Phùng Hưng Công ty cổ phần khí chế tạo Tùng Việt Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lân Huế Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Sản Xuất Hải Hà Xí nghiệp xây dựng Tự lực I Công ty cổ phần Thịnh Cường Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Tổng Hợp Sơn Tây Công ty cổ phần xây dựng thương mại Tây Sơn Công ty TNHH Hùng Mai Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ Đức Giang Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Sơn Công ty TNHH thương mại xây dựng Minh Hải CT CP Xây lắp TM Ba Vì Xí nghiệp Xây lắp 0105314980 20122013 Thuế GTGT, thuế TNDN Thường xuyên nộp chậm hồ sơ 20102012 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 20112012 20100103477073 2012 Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường 0103723515 20112012 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 0104165983 20122013 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 0500401835 20102012 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 0500588622 20102012 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 20102012 20100500588735 2012 20100104228834 2012 Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường 0104239593 20102012 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 0500239396 20102012 20122013 20100104176791 2012 Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường 0104193356 20102012 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 0105140364 20122013 Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường 20102012 20100500417169 2012 0104284726 2010007 2012 89 Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường 0500238586 0500428918 0500462274 0500406907 2013 0500444892 2013 0500593492 0104292734 13 Thuế GTGT 86 CT CP ĐT&XD Trung Hà 87 Chi nhánh Tài Tuệ 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Doanh nghiệp tư nhân Thắng Hoài Cửa hàng xăng dầu Minh Hoàng Công ty TNHH Ngọc Quân Doanh nghiệp tư nhân Minh Mai Doanh nghiệp tư nhân Minh Hà Doanh nghiệp tư nhân Anh Tú Doanh nghiệp tư nhân Hằng Dương Doanh nghiệp tư nhân Hưng Dung Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dung Sơn Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Vận Tải Tiến Vinh 0500548965 2013 0500239396 2010001 2012 20100500119211 2012 20100500319676 2012 20120500427329 2013 20100500428770 2012 20100500352031 2012 20100500423229 2012 20100103590791 2012 20100500478644 2012 0500355297 2013 0105422295 20112012 98 Công ty TNHH Phú Hải Minh 0103233503 20122013 99 Công ty TNHH thương mại Cường Thanh 0500558240 20122013 100 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đức Thịnh 0500573129 20122013 101 Công Ty TNHH Thương Mại Hồng Phúc 0103910593 20122013 102 Công Ty Cổ Phần ô Tô, xe máy Tân Đại Phát 0105014338 20122013 103 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại ô Tô Việt Nam 0105275770 20112013 104 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Đại Lộc 0104200250 20122013 105 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Nam 0500390527 2009 Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Thuế GTGT, thuế TNDN Doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế Doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế Doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế Doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế Doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế Doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế Doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế Doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế Doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế Doanh thu bất thường Doanh thu bất thường Thường xuyên nộp chậm hồ sơ Âm liên tục Âm liên tục Âm liên tục Âm liên tục Âm liên tục Âm liên tục Âm liên tục Âm liên tục Thang Long University Libraty Mẫu số 1: Quyết định kiểm tra thuế trụ sở NNT CỤC THUẾ TP HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC THUẾ TX SƠN TÂY Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 800 /QĐ-CCT Sơn Tây, ngày 17 tháng năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra thuế Công Ty TNHH Thương Mại Hùng Thảo CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ Căn Luật Quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành; Căn Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí văn hướng dẫn thi hành; Căn Quyết định số 503 QĐ/TCT ngày 29/03/2010 Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi Cục Thuế trực thuộc Cục Thuế; Căn Quyết định số: 3636/QĐ-CT ngày 27/01/2014 Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nội việc phê duyệt danh sách người nộp thuế phải nộp thuế phải kiểm tra doanh nghiệp năm 2015 Xét đề nghị Đội trưởng đội Kiểm tra thuế thuộc Chi cục thuế thị xã Sơn Tây, tờ trình 17 tháng năm 2014 việc ban hành định kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Hùng Thảo; QUYẾT ĐỊNH: Điều Kiểm tra thuế Công Ty TNHH Thương Mại Hùng Thảo; Mã số thuế: 0105334183; Địa chỉ: Thôn 2, Ái Mỗ, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Nội dung kiểm tra: - Thuế GTGT; Thuế TNDN Thời kỳ kiểm tra: 2013 - Kiểm tra việc tạo, in, quản lý, phát hành sử dụng hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Thời kỳ kiểm tra: năm 2013, 2014 Điều Thành lập Đoàn kiểm tra để thực nhiệm vụ ghi điều gồm: - Bà: Đỗ Ngọc Dung - Chức vụ: Đội phó - Trưởng đoàn; - Bà: Nguyễn Thanh Huyền - Chức vụ: Kiểm thu viên - Thành viên; - Ông: Trần Anh Tuấn - Chức vụ: Kiểm soát viên - Thành viên; 91 Thời hạn kiểm tra ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn quy định Điều 80 Luật Quản lý thuế Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Công Ty TNHH Thương Mại Hùng Thảo ông ( bà) có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT; KTr CHI CỤC TRƯỞNG Thang Long University Libraty Mẫu số 2: Biên công bố Quyết định kiểm tra CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ SƠN TÂY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘI KIỂM TRA THUẾ Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA Căn Điều 78 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006; - Căn Điều 1, Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung số điều Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11; - Quyết định số 800 QĐ/CCT ngày 17/9/2014 Chi cục thuế thị xã Sơn Tây việc kiểm tra trụ sở Công Ty TNHH Thương Mại Hùng Thảo; Hôm nay, hồi 00 ngày 22 tháng năm 2014 Tại: Công Ty TNHH Thương Mại Hùng Thảo, MTS: 0105334183, địa chỉ: Thôn 2, Ái Mỗ, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội Chúng gồm: Đoàn kiểm tra: - - Bà: Đỗ Ngọc Dung - Bà: Nguyễn Thanh Huyền - Ông: Trần Anh Tuấn - Chức vụ: Đội phó Đội kiểm tra thuế - Trưởng Đoàn - Chức vụ: Kiểm thu viên - Thành viên - Chức vụ: Kiểm soát viên - Thành viên Người nộp thuế: Ông( bà): Hà Mạnh Hưng - CMND/hộ chiếu số:……………… , cấp ngày …………… …………………………… cấp Chức vụ: Giám Đốc - Đại diện cho: Công Ty TNHH Thương Mại Hùng Thảo Bà: Vương Thị Thoa - Chức vụ: Kế toán Đại diện hợp pháp người nộp thuế trao thư ngỏ nghe Đoàn Kiểm tra công bố toàn văn Quyết định số 800 QĐ/CCT ngày 17/9/2014 Chi cục thuế thị xã Sơn Tây; Biên gồm có 01 trang, lập thành 02 có nội dung giá trị pháp lý 01 giao người nộp thuế Sau đọc lại biên bản, người có mặt đồng ý nội dung biên bản, ý kiến khác ký xác nhận vào trang biên bản./ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NNT GIÁM ĐỐC ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA TRƯỞNG ĐOÀN 93
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế thị xã sơn tây cục thuế TP hà nội , Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế thị xã sơn tây cục thuế TP hà nội , Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế thị xã sơn tây cục thuế TP hà nội , DANH MỤC CÁC BIỂU, VÍ DỤ, Kết cấu của luận văn, CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM TRA THUẾ, AR = IR x CR x DR, c. Phân loại theo địa điểm tiến hành kiểm tra, e. Xử lý kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế, c. Kiểm tra việc kê khai, tính thuế và nộp thuế, Bước 4: Xử lý kết quả kiểm tra thuế, Đội thuế liên xã, phường (gồm 03 Đội), Ví dụ 2.3: Kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT của Công ty TNHH thương mại Khánh Hùng trong kỳ tính thuế quý III năm 2014, Ví dụ 2.4: Kiểm tra tại Công Ty TNHH Thương Mại Hùng Thảo (Kiểm tra quyết toán thuế theo kế hoạch)., Biểu số 2.8: Kiểm tra Thuế TNDN, Các yêu cầu và kiến nghị:, Ví dụ 2.5: Kiểm tra tại Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Metek (kiểm tra DN giải thể), Vi phạm về thuế GTGT như sau:, Vi phạm về Thuế TNCN:, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ SƠN TÂY TRONG THỜI GIAN TỚI, Đối với các cơ sở đang trong quá trình SXKD, thực hiện nghĩa vụ thuế, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay