Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ trần hùng

121 690 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -O0O - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN HÙNG SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÝ NGỌC ANH MÃ SINH VIÊN : A20923 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -O0O - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN HÙNG Giáo viên hƣớng dẫn : Th.s Mai Thanh Thủy Sinh viên thực : Lý Ngọc Anh Mã sinh viên : A20923 Chuyên ngành : Kế toán HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng, em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Trần Hùng” Em xin cảm ơn đến tất giáo viên khoa Kinh tế - Quản lý Trƣờng đại học Thăng Long, ngƣời truyền đạt lại cho em kiến thức quý báu làm tảng cho để em hoàn thành đƣợc khóa luận Em xin cảm ơn đến Th.s Mai Thanh Thủy ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn em suốt thời gian làm khóa luận hoàn thành Đồng thời em xin cảm ơn đến tất cô, anh, chị kế toán công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng giúp em thu hoạch đƣợc nhiều kiến thức thực tế nhƣ có hội ôn lại vận dụng kiến thức học ghế nhà trƣờng không vào khóa luận mà giúp cho em đƣờng kế toán sau Do thời gian thực tập không lâu trình độ hạn chế nên khóa luận tránh khỏi thiếu sót Em mong đƣợc bảo, góp ý thầy cô khoa Kinh tế - Quản lý ban lãnh đạo Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng để khóa luận em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lý Ngọc Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn vàk hông chép Công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin sử dụng Khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Lý Ngọc Anh Thang Long University Library MỤC LỤC CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI .1 1.1 Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại 1.1.2 Một số khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.2.Các phƣơng thức bán hàng 1.2.1 Phương thức bán buôn 1.2.2 Phương thức bán lẻ 1.2.3 Phương thức bán hàng khác 1.3 Phƣơng pháp xác định giá vốn hàng xuất bán 1.3.1 Phương pháp nhập trước xuất trước (First-in, first-out) 1.3.2 Phương pháp tính giá thực tế đích danh 1.3.3 Phương pháp bình quân gia quyền 1.4 Các phƣơng thức toán hàng bán 10 1.4.1 Phương thức toán trực tiếp 10 1.4.2 Phương thức toán trả chậm 11 1.5 Nội dung kế toán bán hàng 11 1.5.1 Chứng từ sử dụng 11 1.5.2 Tài khoản sử dụng 11 1.5.3 Phương pháp kế toán bán hàng doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp Kê khai thường xuyên 17 1.5.4 Phương pháp kế toán bán hàng doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp Kiểm kê định kỳ 22 1.6 Nội dung kế toán xác định kết bán hàng 23 1.6.1 Chứng từ kế toán 23 1.6.2 Tài khoản sử dụng 24 1.6.3 Phương pháp hạch toán 26 1.7 Tổ chức hệ thống sổ kế toán sử dụng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 27 1.7.1 Hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký chung 28 1.7.2 Kế toán máy 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN HÙNG 31 2.1 Khái quát chung công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Trần Hùng 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Hùng 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Hùng 32 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy kế toán công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Hùng 33 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Trần Hùng 35 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Trần Hùng 38 2.2.1 Đặc điểm hàng hóa, phƣơng thức bán hàng phƣơng thức toán công ty 38 2.2.1.1 Đặc điểm hàng hóa phƣơng thức bán hàng .38 2.2.1.2 Phƣơng thức toán 40 2.2.2 Kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty 40 Thang Long University Library 2.2.2.1 Kế toán bán hàng theo phƣơng thức bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp 41 2.2.2.2 Kế toán bán hàng theo phƣơng thức bán lẻ thu tiền tập trung .50 2.2.3 Kế toán xác định kết bán hàng công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Hùng 60 CHƢƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN HÙNG 75 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Trần Hùng 75 3.1.1 Ưu điểm 75 3.1.2 Tồn 76 3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Trần Hùng 78 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MINH HỌA Sơ đồ 1 Kế toán bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp 18 Sơ đồ Kế toán bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng 19 Sơ đồ Kế toán bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia toán 19 Sơ đồ Kế toán bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia toán 20 Sơ đồ Kế toán bán lẻ .20 Sơ đồ Kế toán bán hàng trả chậm, trả góp 21 Sơ đồ Kế toán bán hàng gửi đại lý, ký gửi (Bên giao đại lý) 21 Sơ đồ Kế toán bán hàng gửi đại lý, ký gửi (Bên nhận đại lý) 22 Sơ đồ Kế toán bán hàng doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ 23 Sơ đồ 10 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 26 Sơ đồ 11 Kế toán xác định kết bán hàng 27 Sơ đồ 12 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán “Nhật ký chung” 29 Sơ đồ 13: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy tính 30 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng 32 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức máy kế toán công ty .33 Sơ đồ 2.3: Hình thức tổ chức sổ kế toán Nhật ký chung công ty 36 Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy tính 37 Sơ đồ 2.5: Quy trình bán hàng luân chuyển chứng từ theo phƣơng thức bán buôn giao hàng trực tiếp kho 39 Sơ đồ 3.1: Quy trình bán hàng cho khách lẻ 87 Biểu số 2.1: Hợp đồng mua bán (Trích) .42 Biểu số 2.2: Hóa đơn GTGT 44 Biểu số 2.3: Phiếu xuất kho 45 Biểu số 2.4: Sổ chi tiết vật tƣ SWI018 47 Biểu số 2.5: Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn (Trích) 49 Biểu số 2.6: Báo có tiền gửi 50 Biểu số 2.7: Hóa đơn GTGT cho khách lẻ 51 Biểu số 2.8: Phiếu xuất kho 52 Biểu số 2.9: Phiếu thu 53 Biểu số 2.10: Bảng kê chi tiết bán hàng (Trích) 54 Thang Long University Library Biểu số 2.11: Sổ chi tiết tài khoản 511 (Trích) 55 Biểu số 2.12: Sổ chi tiết tài khoản 632 (Trích) 56 Biểu số 2.13: Sổ nhật ký chung (Trích) 57 Biểu số 2.14: Sổ tài khoản 511 58 Biểu số 2.15: Sổ tài khoản 632 59 Biểu số 2.16: Bảng toán tiền lƣơng 62 Biểu số 2.17: Bảng phân bổ tiền lƣơng 63 Biểu số 2.18: Hợp đồng thuê nhà (Trích) .64 Biểu số 2.19: Phiếu chi 66 Biểu số 2.20: Hóa đơn GTGT tiền điện thoại tháng 12 .67 Biểu số 2.21: Bảng tính phân bổ chi phí dài hạn (Trích) 69 Biểu số 2.22: Sổ tài khoản 642 70 Biểu số 2.23: Sổ nhật ký chung (Trích) 72 Biểu số 2.24: Sổ tài khoản 911 (Trích) 74 Biểu số 3.1: Sổ nhật ký chung sau điều chỉnh (Trích) 80 Biểu số 3.2: Sổ tài khoản 642 sau điều chỉnh (Trích) 81 Biểu số 3.3: Sổ tài khoản 911 sau điều chỉnh (Trích) 81 Biểu số 3.4: Sổ chi tiết tài khoản 632 (Trích) 83 Biểu số 3.5: Sổ chi tiết tài khoản 511 (Trích) 84 Biểu số 3.6: Sổ tài khoản 6421 85 Biểu số 3.7: Sổ tài khoản 6422 86 LỜI MỞ ĐẦU Trong thời kỳ hội nhập kinh tế ngày sâu rộng nhƣ nay, doanh nghiệp nƣớc phải đối mặt với nhiều thách thức Riêng năm 2015, có hai kiện lớn tác động đến doanh nghiệp Việt Nam: Tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, viết tắt TPP) đƣợc kí kết thức vào 04/02/2016 thành viên Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (ASEAN Economic Community, viết tắt AEC) đƣợc thành lập ngày 31/12/2015 Mục tiêu Hội nghị TPP AEC có điểm chung tăng cƣờng lực cạnh tranh thông qua hội nhập nhanh hơn, nhằm thúc đẩy tăng trƣởng phát triển kinh tế Khó khăn chắn lớn phải cạnh tranh với doanh nghiệp nƣớc doanh nghiệp nƣớc Sự cạnh tranh khốc liệt hàng nội địa ngoại nhập khiến thị phần hàng “made in Vietnam” chịu ảnh hƣởng dễ bị tổn thƣơng hội nhập Bởi doanh nghiệp phải nhận thức rõ ràng vị trí chất lƣợng sản phẩm nhƣ khâu tiêu thụ sản phẩm để đứng vững thị trƣờng Trƣớc hết chất lƣợng sản phẩm doanh nghiệp nƣớc điều vô quan trọng thị trƣờng Tuy nhiên mấu chốt vấn đề cần giải làm để sản phẩm đến đƣợc tay ngƣời tiêu dùng nhiều phải cạnh tranh với sản phẩm chất lƣợng cao doanh nghiệp liên doanh nƣớc sản phẩm nhập với thuế nhập giảm từ 90-100% Sự lựa chọn khách hàng hai mặt hàng tƣơng đƣơng giá hầu nhƣ nghiêng phía hàng nhập hàng liên doanh nƣớc Từ khó khăn thách thức đòi hỏi doanh nghiệp nƣớc phải độc lập, sáng tạo động kinh doanh, tự tìm hội cho doanh nghiệp để trụ vững mà không bị “ngụp lặn” “biển lớn” Nhận thức đƣợc tầm quan trọng công tác bán hàng xác định kết bán hàng, vận dụng lý luận đƣợc học tập nghiên cứu trƣờng kết hợp với thực tế thu thập đƣợc từ công tác kế toán Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng, em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng” Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích nhằm đƣa lý thuyết hoạt đông kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thƣơng mại vừa nhỏ Trên sở lý luận đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng bối cảnh Thang Long University Library chuyển, chứng từ đƣợc phân loại rõ ràng theo loại (Chứng từ hàng nhập: hóa đơn mua hàng, phiếu nhập, phiếu chi, giấy báo nợ… chứng từ bán hàng: hóa đơn GTGT, phiếu xuất, phiếu thu, giấy báo có…, chứng từ chi phí: hóa đơn điện, nƣớc, viễn thông ) Sau phân loại cụ thể, chứng từ đƣợc đƣa vào bảo quản lƣu trữ theo quy định + Hệ thống tài khoản kế toán: Công ty sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ tài vận dụng cách linh hoạt tƣơng đối đầy đủ, xác + Hình thức kế toán máy vi tính: Công ty áp dụng thành công phần mềm kế toán vào việc hỗ trợ ghi sổ, phù hợp với hệ thống sổ sách theo hình thức sổ Nhật ký chung Hình thức kế toán máy vi tính giảm đáng kể khối lƣợng công việc kế toán, việc tính toán trở nên đơn giản, nhanh chóng xác so với kế toán thủ công trƣớc Kế toán nhập, kiểm tra, chỉnh sửa in số liệu, sổ sách Trên phần mềm này, mặt hàng, khách hàng, nhà cung cấp đƣợc đặt mã số để tiện theo dõi quản lý chi tiết mặt hàng, công nợ toán giúp ích cho việc quản lý công ty + Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: Do hàng hóa công ty đa dạng có nhiều chủng loại, công ty áp dụng phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp Kê khai thƣờng xuyên giúp kế toán có thông tin xác, kịp thời lƣợng hàng hoá nhập - xuất - tồn kho Đây thông tin cần thiết cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hàng hóa đƣợc theo dõi số lƣợng cụ thể giúp công ty xác định đƣợc số lƣợng hàng nhập hợp lý đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu khách hàng Đồng thời hạn chế đƣợc tình trạng hàng hóa nhập kho nhiều dẫn đến hỏng hóc giá đặc tính dễ ẩm nhanh lỗi mốt 3.1.2 Tồn − Về cấu tổ chức máy kế toán: Trong luật kế toán số điều 14: “Các hành vi bị nghiêm cấm” mục có ghi rõ “Ngƣời có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị, kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ mua, bán tài sản, trừ doanh nghiệp tƣ nhân, hộ kinh doanh cá thể.” Do công ty vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm kế toán Cụ thể nhƣ sau: + Kế toán bán hàng kiêm kế toán toán công nợ: Do vị trí kế toán toán công nợ bị bỏ trống nên kế toán bán hàng kiêm phần hành kế toán dƣới đạo kế toán trƣởng Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng, kế toán bán hàng lập hóa đơn GTGT 76 đồng thời in phiếu xuất kho khách hàng đồng ý mua Kế toán bán hàng theo dõi khoản công nợ khách hàng chƣa toán nhƣ đôn đốc khách hàng thu tiền khoản công ty nợ nhà cung cấp, chịu trách nhiệm lập phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi + Thủ kho kiêm kế toán kho: Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng công ty nhỏ nên hầu nhƣ nhân viên phòng kế toán nhƣ nhân viên phòng khác kiêm nhiệm nhiều chức vụ chức khác Một phần hình thức bán mua hàng công ty không phức tạp, phần việc cắt bớt nhân để giảm bớt chi phí cho công ty Do thủ kho vừa chịu trách nhiệm nhập, xuất hàng vừa chịu trách nhiệm mua hàng thủ tục liên quan đến mua hàng + Giám đốc kiêm thủ quỹ: Do thủ quỹ trƣớc làm thất thoát khoản tiền công ty nên bị việc Hiện giám đốc kiêm chức vụ thủ quỹ để bảo quản tiền công ty cẩn thận Tuy nhiên giám đốc đồng thời chủ sở hữu công ty kiêm nhiệm chức thủ quỹ việc thu, chi tiền không đƣợc minh bạch cho − Về việc sử dụng phần mềm kế toán: Công ty dùng phần mềm kế toán Bravo phiên 6.0 dành cho doanh nghiệp để ghi sổ Điều làm giảm đáng kể khối lƣợng công việc so với kế toán ghi chép thủ công Tuy nhiên hạn chế Do phần mềm Bravo phải mua quyền có giới hạn thời gian nên dùng ổn định khoảng thời gian định Hơn phần mềm đƣợc nhà cung cấp nâng cấp lên phiên Bravo 7.0 nên phiên 6.0 công ty sử dụng bị cũ dẫn đến lỗi cập nhật Cụ thể số hóa đơn GTGT kế toán nhập gõ đƣợc chữ số chữ số nhƣ quy định Nếu đăng nhập nhiều user bị treo máy gây cản trở việc nhập liệu vào phần mềm − Về chi phí bảo hành: Do đặc thù hàng hóa công ty linh kiện máy tính, sản phẩm công nghệ dễ hỏng hóc nên việc bảo hành tất yếu Hiện công ty có phòng Kỹ thuật chịu trách nhiệm bảo hành theo nguyên tắc kế toán công ty phải trích lập chi phí bảo hành kỳ kế toán ghi nhận doanh thu mặt hàng đƣợc công ty quy định bảo hành (Sản phẩm công nghệ: laptop, ipad, điện thoại,… số linh kiện) Thực tế chi phí bảo hành phát sinh công ty lại đƣa vào chi phí Việc ghi nhận chi phí nhƣ vi phạm nguyên tắc phù hợp “Doanh thu kì phải phù hợp với chi phí kỳ đó” 77 Thang Long University Library − Về sổ chi tiết theo tài khoản: Hiện phần mềm kế toán công ty chức kết xuất sổ chi tiết giá vốn sổ chi tiết doanh thu theo mặt hàng Do sổ chi tiết giá vốn doanh thu đƣợc in từ phần mềm lại cung cấp thông tin nhƣ sổ tài khoản 632 511 Nhƣ sổ chi tiết giống sổ suy việc kết xuất sổ chi tiết dƣ thừa đồng thời việc theo dõi chi tiết cho mặt hàng không đƣợc thuận tiện Do công ty phải lập thêm bảng kê chi tiết bán hàng để theo dõi giá vốn doanh thu cho mặt hàng − Về sổ tài khoản 642: Trong nội công ty có chia làm phận bán hàng phận quản lý doanh nghiệp nhiên chi phí hai phận công ty tập hợp tài khoản 642 – chi phí quản lý kinh doanh − Về phƣơng thức bán hàng: Hiện công ty áp dụng phƣơng thức bán hàng qua kho đơn giản nên đối tƣợng khách hàng công ty không nhiều, không đa dạng, chủ yếu khách quen lâu năm 3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Trần Hùng Qua thời gian tìm hiểu công tác kế toán đặc biệt phần hành kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng với kiến thức tiếp thu đƣợc ghế nhà trƣờng, em xin mạnh dạn đề xuất số ý kiến nhƣ sau: − Về cấu máy kế toán: Việc kế toán kiêm phần hành khác phòng kế toán thực trạng chung doanh nghiệp nhỏ công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng không ngoại lệ Thứ để đỡ tốn chi phí Thứ hai khối lƣợng công việc không nhiều mức độ công việc không phức tạp cộng thêm việc có phần mềm kế toán máy hỗ trợ + Tuy nhiên công ty nên tuyển thêm nhân viên kế toán cho vị trí trống để kế toán hỗ trợ phòng kế toán nhƣ phận khác công ty Nhƣ tiết kiệm chi phí tuyển nhân viên phận mà quy định chế độ kế toán doanh nghiệp + Về chức vụ thủ quỹ giám đốc nên bổ nhiệm ngƣời vào chức vụ việc thu chi tiền đƣợc minh bạch, rõ ràng tài sản công ty tài sản chủ sở hữu doanh nghiệp tránh vấn đề bất trắc nảy sinh trình toán nhƣ tiền mặt tài sản công ty + Ví dụ nhƣ kế toán giúp thủ kho việc kiểm kê hàng hóa thực tế thủ kho chịu trách nhiệm xếp, kiểm kê bảo quản 78 hàng hóa Hay cung cấp thông tin hàng hóa nhƣ hỗ trợ tìm phƣơng án kinh doanh tối ƣu phận kinh doanh… − Về việc sử dụng phần mềm kế toán: phần mềm cũ nên hạch toán gặp phải số lỗi nhƣ phần hạn chế nêu Sau liên hệ nhà cung cấp, công ty đƣợc tƣ vấn nên mua phiên 6.3 nhiên phiên lại đắt mà chƣa biết sau mua 6.3 có gặp vấn đề giới hạn thời gian không Nếu bị lỗi tốn chi phí cho công ty có nguy bị liệu, làm gián đoạn công tác kế toán Hơn khâu chăm sóc khách hàng nhà cung cấp phần mềm không tốt lắm, nhà cung cấp quan tâm đến việc nâng cấp phần mềm lên phiên cao không quan tâm đến khách hàng mua phần mềm trƣớc Công ty nên xem xét giải pháp nhƣ chuyển sang sử dụng phần mềm kế toán khác có tính ổn định đƣợc bảo hành mức độ cao Nếu chi phí rẻ tốt nhƣng đắt mà tính đảm bảo cao chấp nhận đƣợc công tác kế toán công ty quan trọng − Về chi phí bảo hành: Công ty phải lập dự phòng bảo hành hàng hóa ghi nhận doanh thu bán hàng để nghiệp vụ bảo hành hàng hóa phát sinh chi phí bảo hành đƣợc trích tự khoản dự phòng lập để tuân thủ nguyên tắc phù hợp Khi kế toán định khoản nhƣ sau: + Bút toán lập dự phòng cho điện thoại Iphone 5C 32GB blue ngày 12/11/2015: Nợ TK 6421: Chi phí bán hàng Có TK 352: Dự phòng phải trả + Bút toán phát sinh chi phí bảo hành ngày 09/12/2015 Trƣờng hợp bảo hành phải trả lớn chi phí thực tế phát sinh Nợ TK 352 Có TK 336 Trƣờng hợp bảo hành phải trả nhỏ chi phí bảo hành thực tế phát sinh Nợ TK 352: Dự phòng phải trả Nợ TK 6421: Chênh lệch nhỏ dự phòng phải trả bảo hành hàng hóa so với chi phí thực tế bảo hành Có TK 336: Phải trả nội Cụ thể Biếu số 2.22 trang 71, biểu số 2.23 trang 73, biểu số 2.24 trang 75 thay đổi nhƣ sau: 79 Thang Long University Library Biểu số 3.1: Sổ nhật ký chung sau điều chỉnh (Trích) Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng Số 117 Khƣơng Đình Phƣờng Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội Mẫu số: S03a – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 12 năm 2015 Ct Ngày Số … … … … … Chi phí bảo hành 09/12/2015 … Diễn giải … … Đã ghi sổ TK Ps nợ Ps có … … … …  352  6421  336 … … … … NGƢỜI GHI SỔ GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 80 Biểu số 3.2: Sổ tài khoản 642 sau điều chỉnh (Trích) Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng Mẫu số: S03b – DNN Số 117 Khƣơng Đình Phƣờng Hạ Đình Quận (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Thanh Xuân Tp Hà Nội Ngày 14/9/2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ CÁI Tài khoản 642 – chi phí quản lý kinh doanh Tháng 12 năm 2015 Ct Ngày Số Diễn giải TK DU Ps Nợ Ps Có … … … … … … … Chi phí bảo hành lập thiếu 336 Số dự phòng phải trả bảo hành hàng hoá thiếu … … … 09/12/2015 … … … … Tổng phát sinh nợ: Tổng phát sinh có: Ngày … tháng … năm … NGƢỜI GHI SỔ KẾ TOÁN TRƢỞNG GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) Biểu số 3.3: Sổ tài khoản 911 sau điều chỉnh (Trích) Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng Mẫu số: S03b – DNN Số 117 Khƣơng Định, Phƣờng Hạ Đình, Quận (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Thanh Xuân, TP Hà Nội Ngày 14/9/2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ CÁI Tài khoản 911 – Xác định kết kinh doanh Tháng 12 năm 2015 Ct Ngày Số Diễn giải TK DU Ps nợ TD 31/12/2015 04 Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 642 Tổng phát sinh trừ số dự phòng bảo hành lập … … … … … … NGƢỜI GHI SỔ (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƢỞNG (Ký, họ tên) Ps có … GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 81 Thang Long University Library Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải tính xác số dự phòng phải trả cần lập + Nếu số dự phòng cần lập kỳ kế toán lớn số dự phòng phải trả lập kỳ kế toán trƣớc nhƣng chƣa sử dụng hết số chênh lệch hạch toán vào chi phí Nợ TK 642 Có TK 352 + Nếu số dự phòng phải trả cần lập kỳ kế toán nhỏ số dự phòng phải trả lập kỳ kế toán trƣớc nhƣng chƣa sử dụng hết số chênh lệch hoàn nhập ghi giảm chi phí Nợ TK 352 Có TK 642 − Về sổ chi tiết theo tài khoản: Mặc dù công ty lập thêm bảng kê hóa đơn bán hàng để tiện theo dõi giá vốn doanh thu cho mặt hàng cụ thể nhiên để đƣa vào lƣu trữ bảng kê chi tiết bán hàng không đủ tiêu chuẩn nhƣ sổ chi tiết, công ty nên dùng để theo dõi nội Thay lập bảng kê, công ty liên hệ với nhà cung cấp phần mềm Bravo tự mở sổ chi tiết theo tài khoản mà theo dõi đƣợc cho mặt hàng cụ thể Khi sổ chi tiết theo tài khoản đƣợc thay đổi nhƣ sau: 82 Biểu số 3.4: Sổ chi tiết tài khoản 632 (Trích) Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng Số 117 Khƣơng Đình, Phƣờng Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội SỔ TIẾT THEO TÀI KHOẢN ĐỐI ỨNG (TRÍCH) Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán Mã hàng hóa: SWI018 Tháng 12 năm 2015 Ct Ngày Số Diễn giải TK DU Ps nợ Ps có … … … … … … … 000329 Xuất kho hàng hóa bán cho Cty Fadin 156 … … … … 156 28.524.500 XK 28/12/2015 … … XK 30/12/2015 Xuất kho hàng hóa 000340 bán cho Cty Thiên Ngân TD 31/12/2015 2.852.450 Kết chuyển TK 632 sang TK 911 … … 45.043.670 Tổng phát sinh nợ: 45.043.670 Tổng phát sinh có: 45.043.670 Ngày … tháng … năm … NGƢỜI GHI SỔ KẾ TOÁN TRƢỞNG GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 83 Thang Long University Library Biểu số 3.5: Sổ chi tiết tài khoản 511 (Trích) Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng Số 117 Khƣơng Đình, Phƣờng Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội SỔ TIẾT THEO TÀI KHOẢN ĐỐI ỨNG (TRÍCH) Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Mã hàng hóa: SWI018 Tháng 12 năm 2015 Ct Ngày Số Diễn giải TK DU Ps nợ Ps có … … … … … … … 000329 Xuất kho hàng hóa bán cho Cty Fadin 331 … … … XK 28/12/2015 … … XK 30/12/2015 Xuất kho hàng hóa 000340 bán cho Cty Thiên Ngân TD 31/12/2015 2.909.090 … 331 Kết chuyển TK 632 sang TK 911 … 29.090.900 45.740.903 Tổng phát sinh nợ: 45.740.903 Tổng phát sinh có: 45.740.903 Ngày … tháng … năm … NGƢỜI GHI SỔ KẾ TOÁN TRƢỞNG GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) − Về sổ tài khoản 642: Mặc dù công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng công ty nhỏ nhiên nội công ty có chia làm phận bán hàng phận quản lý doanh nghiệp nên công ty phân bổ chi phí quản lý kinh doanh thành chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp để tiện cho việc quản lý chi tiền phận vào điều chỉnh cho hợp lý Bởi công ty nhỏ nên việc quản lý chi phí phải chặt chẽ để ổn định trì đƣợc lợi nhuận công ty 84 Biểu số 3.6: Sổ tài khoản 6421 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng Số 117 Khƣơng Đình Phƣờng Hạ Đình Quận Mẫu số: S03b – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Thanh Xuân Tp Hà Nội Ngày 14/9/2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ CÁI Tài khoản 6421 – chi phí bán hàng Tháng 12 năm 2015 Ct Ngày Số Diễn giải TK DU Ps Nợ Ps Có … … … … … … … PC 09/12/2015 249 Chi phí bảo hành 1111 PC 10/12/2015 250 Chi phí tiếp khách hàng 1111 PC 24/12/2015 256 Thanh toán tiền thuê gian hàng 1111 BPB 31/12/2015 012 Tiền lƣơng phải trả công nhân viên tháng 12 334 BPB 31/12/2015 012 Các khoản trích theo lƣơng tháng 12 338 … … … … … … … Kết chuyển TK 6421 sang TK 911 Tổng phát sinh nợ: Tổng phát sinh có: Ngày … tháng … năm … NGƢỜI GHI SỔ (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƢỞNG (Ký, họ tên) GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 85 Thang Long University Library Biểu số 3.7: Sổ tài khoản 6422 Mẫu số: S03b – DNN Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐBTC Số 117 Khƣơng Đình Phƣờng Hạ Đình Quận Thanh Xuân Tp Hà Nội Ngày 14/9/2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ CÁI Tài khoản 6422 – chi phí quản lý doanh nghiệp Tháng 12 năm 2015 Ct Ngày Số Diễn giải TK DU Ps Nợ Ps Có … … … … … … … BPB 31/12/2015 012 Tiền lƣơng phải trả công nhân viên tháng 12 334 BPB 31/12/2015 012 Các khoản trích theo lƣơng tháng 12 338 … … … … … … … Kết chuyển TK 6422 sang TK 911 Tổng phát sinh nợ: Tổng phát sinh có: Ngày … tháng … năm … NGƢỜI GHI SỔ (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƢỞNG (Ký, họ tên) GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) − Về phƣơng thức bán hàng: + Công ty nên tập trung phát triển phƣơng thức bán lẻ thu tiền tập trung có đơn đặt hàng hợp đồng từ trƣớc sách ƣu đãi cho khách hàng sử dụng hình thức mua hàng Nhƣ vừa khắc phục đƣơc nhƣợc điểm đặc thù hàng hóa vừa giảm bớt khối lƣợng công tác kiểm kê nhƣ bảo quản Đồng thời thu hút thêm nhiều khách mua lẻ cá nhân nhƣ sinh viên, nhân viên văn phòng… cách áp dụng nhiều ƣu đãi đặc biệt nhƣ: trả góp 0%, bảo hành dán hình năm… sản phẩm công nghệ chƣơng trình khuyến mặt hàng khác 86 + Hiện phƣơng thức bán hàng công ty có quy trình bán hàng luân chuyển chứng từ gần nhƣ giống nên việc chia phận kinh doanh bán buôn phận kinh doanh bán lẻ không nhiều ý nghĩa Công ty bố trí phận kinh doanh bán buôn phụ trách bán hàng cho công ty, trƣờng học theo hai phƣơng thức bán hàng bán buôn qua kho bán lẻ thu tiền tập trung phận kinh doanh bán lẻ phụ trách phát triển hình thức bán hàng cho khách mua lẻ cá nhân Sau quy trình bán hàng cho khách lẻ khách hàng đến mua hàng: Sơ đồ 3.1: Quy trình bán hàng cho khách lẻ Nghiệp vụ bán hàng Bƣớc Bƣớc Bƣớc Bƣớc Nhân viên bán hàng Thu ngân Thủ kho Nhân viên kỹ thuật Giới thiệu sản phẩm nhập nghiệp vụ vào phần mềm + in hóa đơn bán lẻ Xuất hàng Lắp đặt, cài đặt (nếu cần) + giao hàng + Đối với khách hàng cá nhân, kế toán bán hàng không lập hóa đơn GTGT mà in hóa đơn bán lẻ Cuối ngày, vào hóa đơn bán lẻ đó, kế toán lập bảng kê hàng bán lẻ dựa vào để lập hóa đơn GTGT Việc lập bảng kê hàng bán lẻ nhằm mục đích tập hợp lại tất nghiệp vụ bán lẻ hóa đơn GTGT đồng thời nhằm mục đích tổng hợp lại doanh thu hàng bán đƣợc ngày để cuối tháng vào thƣởng doanh số cho nhân viên phụ trách ca bán hàng + Ngoài công ty mở rộng thêm phƣơng thức bán hàng gửi đại lý, ký gửi Hiện mặt hàng kinh doanh chủ yếu công ty linh kiện máy tính với chủng loại đa dạng, có loại đƣợc nhập từ nƣớc không đƣợc nhiều công ty nhập lƣợng tiêu thụ thị trƣờng lại cao Sau nhập hàng kho để kiểm kê số lƣợng chất lƣợng, công ty giao hàng cho đơn vị nhận làm đại lý bán hàng Theo phƣơng thức này, công ty có thêm đƣợc khách hàng thông qua bên trung gian nhƣ mở rộng đƣợc quy mô kinh doanh 87 Thang Long University Library KẾT LUẬN Trong thời kỳ hội nhập sâu rộng nhƣ nay, kinh tế cạnh tranh khốc liệt trƣờng nội địa ngoại nhập vừa thách thức nhƣng hội để doanh nghiệp phấn đấu, hoàn thiện ngày phát triển Theo luồng quay chế thị trƣờng, Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng hiểu đƣợc khó khăn trƣớc mắt có định hƣớng để dẫn dắt doanh nghiệp theo cách riêng Tuy nhiên dù theo cách mục tiêu cuối hầu hết tất doanh nghiệp lợi nhuận Để đạt đƣợc mục tiêu công ty ý thức đƣợc tầm quan trọng công tác kế toán bán hàng xác định kế toán toán bán hàng Đối với thân em, tiếp xúc với công việc kế toán thực tế, em nhận thấy công tác kế toán bán hàng doanh nghiệp vô quan trọng kế toán doanh nghiệp, mấu chốt liên kết tất phần hành kế toán khác với Đồng thời góp phần trình điều hành nhƣ quản lý doanh nghiệp Từ báo cáo bán hàng, báo cáo tài phòng kế toán lập giúp giám đốc nắm bắt đƣợc tình hình kinh doanh công ty kỳ trƣớc từ điều chỉnh dẫn dắt công ty theo hƣớng kinh doanh phù hợp, đem lại lợi nhuận cao Mặc dù công ty nỗ lực không ngừng nghỉ để ngày mở rộng phát triển nhiên số vấn đề tồn tại, công ty khắc phục để ngày hoàn thiện Trong thời gian thực tập công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trần Hùng, đƣợc giúp đỡ hƣớng dẫn tận tình Th.s Mai Thanh Thủy cô, anh, chị kế toán công ty giúp em thu hoạch đƣợc nhiều kiến thức thực tế nhƣ có hội ôn lại kiến thức học ghế nhà trƣờng giúp cho em đƣờng kế toán sau Mặt khác em nhận thấy lý thuyết thực tế có khoảng cách định đòi hỏi kế toán viên không nắm vững lý thuyết mà phải biết áp dụng lý thuyết vào thực tế Đồng thời không ngừng trau dồi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán nhƣ phải cập nhật thông tƣ định ban hành kế toán Bộ tài để nắm bắt kịp thời thay đổi thực công tác kế toán xác, quy định Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa Kinh tế Quản lý trƣờng Đại học Thăng Long mà ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn Th.s Mai Thanh Thủy nhƣ toàn nhân viên Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Trần Hùng tận tình giúp đỡ em thời gian vừa qua để em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán – NXB Tài chính, Hà Nội: PGS.TS Nguyễn Thị Đông – 2007 Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp – NXB Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân – Chủ biên: GS.TS Đặng Thị Loan – 2013 Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC Bộ tài ban hành ngày 14/09/2006 số thông tƣ, định Bộ Tài hƣớng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp Bài giảng nguyên lý kế toán – Ths Nguyễn Thanh Huyền Bài giảng kế toán tài – Ths Vũ Thị Kim Lan Bài giảng Tổ chức hạch toán – Ths Nguyễn Thanh Huyền Một số trang web giáo dục uy tín nhƣ Voer.edu.vn, Dankinhte.vn Một số luận văn anh chị khóa trƣớc 89 Thang Long University Library
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ trần hùng , Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ trần hùng , Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ trần hùng , Giáo viên hƣớng dẫn : Th.s Mai Thanh Thủy Sinh viên thực hiện : Lý Ngọc Anh, CHƢƠNG 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN, Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, b) Phƣơng thức bán lẻ thu tiền trực tiếp, b) Kế toán xác định kết quản bán hàng, . Hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký chung, Sơ đồ 1. 13: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy tính, Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty, Chức năng, nhiệm vụ của kế toán trƣởng và nhân viên trong phòng kế toán:, Sơ đồ 2.5: Quy trình bán hàng và luân chuyển chứng từ theo phương thức bán buôn giao hàng trực tiếp tại kho, b) Phƣơng thức thanh toán trả chậm, trả góp, Biểu số 2.3: Phiếu xuất kho, Biểu số 2.4: Sổ chi tiết vật tư SWI018, Biểu số 2.15: Sổ cái tài khoản 632, Lƣơng thực lĩnh = Lƣơng thỏa thuận + phụ cấp ăn trƣa + thƣởng – khoản giảm trừ – thuế thu nhập cá nhân, b) Chi phí thuê văn phòng, Biểu số 2.20: Hóa đơn GTGT tiền điện thoại tháng 12, Giá trị CCDC xuất dùng Số tháng sử dụng CCDC, Biểu số 2.24: Sổ cái tài khoản 911 (Trích), Về công tác kế toán:, Trƣờng hợp bảo hành phải trả nhỏ hơn chi phí bảo hành thực tế phát sinh, Sơ đồ 3.1: Quy trình bán hàng cho khách lẻ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay