Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH tam dương

86 566 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:26

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TAM DƢƠNG SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN MÃ SINH VIÊN : A22153 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TAM DƢƠNG Giáo viên hƣớng dẫn : TS Nguyễn Thanh Huyền Sinh viên thực : Phạm Thị Ngọc Huyền Mã sinh viên : A22153 Chuyên ngành : Kế toán LỜI CẢM ƠN Trong trình thực khóa luận này, em nhận đƣợc động viên, giúp đỡ từ nhiều phía Lời đầu tiên, em xin bày tỏ cám ơn chân thành tri ân sâu sắc tới cô giáo, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Huyền tận tình tình hƣớng dẫn em hoàn thành khóa luận cách tốt Em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Kinh Tế – Quản lý trƣờng Đại học Thăng Long lòng biết ơn, trân quý Thầy cô tâm huyết giảng hết lòng truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt trình học tập rèn luyện trƣờng Thời gian thực tập Công ty TNHH Tam Dƣơng giúp em tích lũy đƣợc nhiều kiến thức khoa học kế toán tiếp cận đƣợc với thực tiễn Em xin gửi lời cảm ơn tới cô chú, anh chị Công ty TNHH Tam Dƣơng tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập Gia đình bạn bè ngƣời động viên, ủng hộ em chặng đƣờng học tập Em xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới mẹ, em trai bạn Cuối cùng, em xin kính chúc thầy cô đồng kính chúc cô chú, anh chị Công ty TNHH Tam Dƣơng gia đình bạn bè dồi sức khỏe, thành công nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Phạm Thị Ngọc Huyền LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Phạm Thị Ngọc Huyền MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trang CH ƢƠ NG LÝ LUẬ N CHU NG VỀ KẾ TOÁ N BÁN HÀN G VÀ XÁC ĐỊN H KẾT QUẢ BÁN HÀN G TRO NG DOA NH NGH IỆP TH ƢƠ NG MẠI 1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1 Bán hàng 1.1.2 Doanh thu 1.1.3 Các khoản giảm trừ doanh thu 1.1.4 Doanh thu 1.1.5 Giá vốn hàng bán 1.1.6 Lợi nhuận gộp 1.1.7 Chi phí quản lý kinh doanh 1.1.8 Kết bán hàng 1.2 Các phƣơng thức bán hàng 1.2.1 Bán buôn 1.2.2 Bán lẻ 1.2.3 Bán hàng qua đại lý, ký gửi p h p g i 1.3 Các phƣơn g pháp tính giá xuất kho 1.3.1 Phư ơng pháp thực tế đích danh 1.3.2 Phư ơng pháp nhập trước xuất trước (FIF O) 1.3.3 Phư ơng pháp nhập sau xuất trước (LIF O) 1.3.4 Phư ơng b ì n h q u â n 1.4 K ế to n b n h n g 1.4.1 C h ứ n g t s dụng 1.4.2 Tài khoản sử dụng 1.4.3 Phương pháp hạch toán 11 1.5 Kế toán xác định kết bán hàng 15 1.5.1 Chứng từ sử dụng 15 1.5.2 Tài khoản sử dụng 15 1.5.3 Phương pháp hạch toán 17 1.6 Tổ chức sổ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 18 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TAM DƢƠNG 20 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Tam Dƣơng 20 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Tam Dương .20 2.1.2 Tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Tam Dương 21 2.1.3 Tổ chức kế toán Công ty TNHH Tam Dương 22 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Tam Dƣơng 26 2.2.2 Tổ chức sổ kế toán bán hàng 39 2.2.3 Tổ chức kế toán xác định kết bán hàng Công ty TNHH Tam Dương47 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TAM DƢƠNG 61 3.1 Đánh giá kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Tam Dƣơng 61 3.1.1 Ưu điểm 61 3.1.2 Nhược điểm 62 3.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Tam Dƣơng 62 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống tài khoản 63 3.2.2 Tuân thủ chế độ tiền lương khoản trích theo lương 67 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BV Bệnh viện CCDC Công cụ dụng cụ CKTM Chiết khấu thƣơng mại DNTM Doanh nghiệp thƣơng mại DT Doanh thu ĐL Đại lý FIFO First in first out GGHB Giảm giá hàng bán GTDT Giảm trừ doanh thu GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HTK Hàng tồn kho K/c Kết chuyển KKĐK Kiểm kê định kỳ KKTX Kê khai thƣờng xuyên KPCĐ Kinh phí công đoàn LIFO Last in first out NLĐ Ngƣời lao động ÔXNQ Ống xông niệu quản QĐ – BTC Quyết định – Bộ Tài QLKD Quản lý kinh doanh SDCK Số dƣ cuối kỳ TMCP Thƣơng mại cổ phần TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Sơ đồ 1.1 Bán buôn qua kho 12 Sơ đồ 1.2 Bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia toán 12 Sơ đồ 1.3 Bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia toán 13 Sơ đồ 1.4 Bán trả góp 13 Sơ đồ 1.5 Bán giao đại lý, ký gửi (tại đơn vị giao đại lý) 13 Sơ đồ 1.6 Bán giao đại lý, ký gửi (tại đơn vị nhận đại lý) 14 Sơ đồ 1.7 Kế toán GVHB đơn vị hạch toán HTK theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ 15 Sơ đồ 1.8 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 17 Sơ đồ 1.9 Kế toán xác định kết bán hàng .17 Sơ đồ 1.10 Trình tự ghi sổ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 19 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Tam Dƣơng .21 Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Tam Dƣơng 22 Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy vi tính 24 Hình 2.1 Giao diện phần mềm kế toán MISA 2012 đƣợc sử dụng .25 Biểu 2.1 Hóa đơn GTGT .27 Biểu 2.2 Lệnh xuất kho 28 Biểu 2.3 Phiếu xuất kho .29 Biểu 2.4 Sổ chi tiết hàng hóa - Ống xông niệu quản 30 Biểu 2.5 Giấy báo có Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 31 Biểu 2.6 Lệnh xuất kho 33 Biểu 2.7 Biên giao nhận 34 Biểu 2.8 Hóa đơn GTGT vận chuyển 35 Biểu 2.9 Hóa đơn GTGT .36 Biểu 2.10 Phiếu xuất kho .37 Biểu 2.11 Phiếu chi 38 Biểu 2.12 Sổ chi tiết giá vốn hàng bán - Ống xông niệu quản 39 Biểu 2.13 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Ống xông niệu quản 40 Biểu 2.14 Bảng tổng hợp doanh thu 41 Biểu 2.15 Sổ nhật ký chung 42 Biểu 2.16 Sổ tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 45 Biểu 2.24 Sổ nhật ký chung Đơn vị: CÔNG TY TNHH TAM DƢƠNG Địa chỉ: Số 3, ngách 34/14, Phố Vạn Bảo, Phƣờng Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội Mẫu số: S03a – DNN (Ban hành theo QĐ –BTC ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ NHẬT K CHUNG Tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính: Việt Nam đồng Chứng từ Số hiệu PC201656 … Diễn giải NT TK đối ứng Số phát sinh Nợ Có 01/12 Chi tiền xăng xe 642 3.636.364 01/12 Chi tiền xăng xe 133 363.636 01/12 Chi tiền xăng xe 111 … … 4.000.000 … … 1534368 08/12 Mua bàn phím E-Blue 642 1.120.000 PC201660 08/12 Mua bàn phím E-Blue 133 112.000 08/12 Mua bàn phím E-Blue 111 … 0002372 … PC201669 PC201670 PC201671 … CTK0256 CTK0257 CTK0258 … … 1.232.000 … … 10/12 Cƣớc chuyển phát nhanh 642 782.577 10/12 Cƣớc chuyển phát nhanh 133 78.258 10/12 Cƣớc chuyển phát nhanh 331 … … … 16/12 TT tiền vé máy bay phí dịch vụ 642 4.825.000 16/12 TT tiền vé máy bay phí dịch vụ 133 482.500 16/12 TT tiền vé máy bay phí dịch vụ 111 18/12 Chi tiền tiếp khách 642 3.000.000 18/12 Chi tiền tiếp khách 133 300.000 18/12 Chi tiền tiếp khách 111 24/12 TT cƣớc chuyển phát nhanh HĐ0002372 331 24/12 TT cƣớc chuyển phát nhanh HĐ0002372 111 … … 860.835 … … … … 5.307.500 3.300.000 860.835 860.835 … … 31/12 Chi phí tiền lƣơng NV T12/2015 642 50.800.000 31/12 Chi phí tiền lƣơng NV T12/2015 334 31/12 Phụ cấp cho NV T12/2015 642 31/12 Phụ cấp cho NV T12/2015 334 31/12 Trích khoản trích theo lƣơng T12/2015 642 4.136.000 31/12 Trích khoản trích theo lƣơng T12/2015 334 1.974.000 … 50.800.000 38.620.000 38.620.000 CTK0259 … CTK0261 … 31/12 Trích khoản trích theo lƣơng T12/2015 338 31/12 Phân bổ CCDC 642 31/12 Phân bổ CCDC 242 … 19.424.768 19.424.768 … … 31/12 Kết chuyển chi phí QLKD T12/2015 911 246.299.982 31/12 Kết chuyển chi phí QLKD T12/2015 642 … … 6.110.000 … … … 246.299.982 … Cộng số phát sinh Số lũy kế kỳ sau (Nguồn: Phòng kế toán) … Biểu 2.25 Sổ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh Do nhu cầu quản lý công ty không cần phân tách Chi phí quản lý kinh doanh nên kế toán không mở sổ chi tiết cho Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TAM DƢƠNG Mẫu số S03b – DNN (Ban hành theo QĐ –BTC Số 3, ngách 34/14, Phố Vạn Bảo, ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng BTC) Phƣờng Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng 12 năm 2015 Tài khoản: 642 – Chi phí quản lý kinh doanh Chứng từ NT ghi sổ KH ĐVT: Việt Nam đồng Diễn giải NT TK ĐƢ Số phát sinh Nợ Có Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh kỳ 01/12 PC201656 … … 08/12 PC201660 … … 10/12 0002372 … … 01/12 Chi tiền xăng xe … … 08/12 Mua bàn phím E-Blu … … 10/12 Cƣớc chuyển phát nhanh … … 111 3.636.364 … … 111 1.120.000 … … 331 782.577 … … 16/12 PC201669 16/12 TT tiền vé máy bay phí dịch vụ 111 4.825.000 18/12 PC201670 18/12 Chi tiền tiếp khách 111 3.000.000 … … … … … … 31/12 BPBTL 31/12 Lƣơng nhân viên T12/2015 334 50.800.000 31/12 BPBTL 31/12 Phụ cấp cho nhân viên T12/2015 334 38.620.000 31/12 BPBTL 31/12 Trích khoản trích theo lƣơng 338 4.136.000 31/12 BPBCCDC 31/12 Phân bổ CCDC T12/2015 242 19.424.768 … … … … 31/12 CTK0261 … … 31/12 Kết chuyển chi phí QLKD Cộng phát sinh 911 … … … … … 246.299.982 246.299.982 246.299.982 Số dƣ cuối kỳ (Nguồn: Phòng kế toán) Biểu 2.26 Sổ Tài khoản 911 – Xác định kết kinh doanh Đơn vị: CÔNG TY TNHH TAM DƢƠNG Mẫu số S03b – DNN (Ban hành theo QĐ –BTC Địa chỉ: Số 3, ngách 34/14, Phố Vạn Bảo, ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng BTC) Phƣờng Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng 12 năm 2015 Tài khoản: 911 – Xác định kết kinh doanh ĐVT: Việt Nam đồng Chứng từ NT ghi sổ KH Diễn giải NT TK ĐƢ Số phát sinh Nợ Có Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh kỳ 31/12 CTK0261 31/12 Kết chuyển doanh thu T12/2015 511 31/12 CTK0261 31/12 Kết chuyển giá vốn T12/2015 632 381.084.889 31/12 CTK0261 31/12 Kết chuyển CP quản lý kinh doanh 642 246.299.982 … … … … … … 727.095.191 … Cộng phát sinh Số dƣ cuối kỳ (Nguồn: Phòng kế toán) Căn vào chứng từ gốc, ngày, kế toán nhập nghiệp vụ vào phần mềm MISA 2012 Phần mềm tự động cập nhật sổ nhật ký chung sổ tài khoản (TK632, TK511, TK642…) Cuối kỳ, kế toán thực thao tác kết chuyển phần mềm xác định đƣợc kết bán hàng công ty Kết bán hàng tháng 12/2015 = DT – Giá vốn BH – Chi phí QLKD = 727.095.191 – 381.084.889 – 246.299.982 = 99.710.320 đ CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TAM DƢƠNG 3.1 Đánh giá kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Tam Dƣơng 3.1.1 Ưu điểm Nhìn chung, công tác hạch toán kế toán công ty đƣợc vận hành phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp Công tác kế toán phản ánh tƣơng đối đầy đủ, xác kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh Tuy nhiều mặt khó khăn, song cán kế toán hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao Với cách bố trí công việc nhƣ tại, công tác kế toán vào nề nếp tƣơng đối ổn định Các nhân viên kế toán thƣờng xuyên nắm vững vận dụng văn bản, điều lệ hạch toán kế toán Bộ tài Dƣới điều hành sát kế toán trƣởng, kế toán viên thực tốt công việc Không khí làm việc phòng kế toán đoàn kết, vui vẻ Chính điều làm giảm bớt tính căng thẳng công việc kế toán phải tiếp xúc với nhiều số làm tăng hiệu làm việc nhân viên Hiện nay, công ty áp dụng hình thức kế toán máy máy vi tính sử dụng phần mềm MISA 2012 dựa nguyên tắc hình thức Nhật ký chung Có thể nói, hình thức kế toán đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp với quy mô công ty Công ty sử dụng đầy đủ chứng từ, thủ tục làm sở hạch toán kế toán Các biểu mẫu, chứng từ với Quyết định 48/2006/QĐ–BTC ban hành ngày 14/09/2006 Đối với loại chứng từ, kế toán lập đầy đủ số liệu theo quy định, đảm bảo yêu cầu công tác quản lý Đi sâu vào xem xét cụ thể công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, công ty đạt đƣợc số ƣu điểm sau: − Về phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: Với tình hình nhập – xuất hàng hóa diễn liên tục, công ty lựa chọn hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên, đảm bảo cung cấp thông tin liên tục, xác biến động hàng hóa mặt tiêu thụ, dự trữ cung ứng Việc áp dụng phƣơng pháp giúp công việc quản lý hàng hóa đƣợc thuận lợi, dễ dàng mặt giá trị nhƣ số lƣợng − Về chế độ khuyến khích khách hàng: Công ty áp dụng hình thức khuyến mại, giảm giá, toán sau… cho khách hàng thân quen cho đơn hàng có số lƣợng lớn để trì mối quan hệ, đối tác lâu dài xúc tiến việc mua bán hàng hoá, nâng cao doanh thu − Về cách hạch toán khoản giảm trừ doanh thu: Doanh nghiệp hạch toán khoản giảm trừ doanh thu cách giảm trực tiếp giá bán cho ngƣời mua Hóa đơn giảm thẳng Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Cách hạch toán gây khó khăn cho kế toán việc quản lý giá bán (vì với khách hàng khác nhau, số lƣợng đơn hàng khác giá bán khác nhau) nhƣng lại thuận tiện hơn, đơn giản hóa chứng từ mua bán giảm bớt quy trình kế toán − Về chế độ phụ cấp, lƣơng, thƣởng cho nhân viên: Ngƣời lao động làm việc công ty đƣợc hƣởng khoản lƣơng, phụ cấp tƣơng đối đầy đủ, phù hợp với trình độ vị trí công tác Chế độ khen thƣởng, nghỉ lễ đƣợc công ty áp dụng theo sách 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh mặt tích cực đƣợc liệt kê, công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty tồn số điểm chƣa phù hợp, cụ thể: − Thứ tài khoản sử dụng: Công ty không sử dụng Tài khoản 157 – Hàng gửi bán để hạch toán phƣơng thức bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng mà hạch toán trực tiếp vào Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán Cách thức hạch toán không hợp lý, gây khó khăn cho việc tính toán xác giá vốn hàng bán đƣợc tiêu thụ kỳ − Thứ hai vấn đề tuân thủ chế độ tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng: Một số nhân viên công ty chƣa tham gia đóng bảo hiểm không đƣợc hƣởng quyền lợi khám chữa bệnh, thai sản, hƣu trí, … Các khoản trích theo lƣơng doanh nghiệp không bao gồm kinh phí công đoàn Đây khoản trích bắt buộc phải đóng theo quy định Nhà nƣớc Nếu công ty không nộp bị phạt theo quy định Nghị định 88/2015/NĐ–CP, Điều 1, Khoản 24c xử lý vi phạm đóng phí công đoàn 3.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Tam Dƣơng Qua trình thực tập Công ty TNHH Tam Dƣơng, sở tìm hiểu, nắm vững tình hình thực tế nhƣ vấn đề lý luận đƣợc học, em nhận thấy công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty tuân thủ quy định, chế độ Nhà nƣớc tƣơng đối phù hợp với điều kiện kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, bên cạnh ƣu điểm tồn hạn chế đƣợc khắc phục phần hành kế toán công ty đƣợc hoàn thiện Dƣới góc độ sinh viên thực tập, em xin mạnh dạn đƣa số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán công ty 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống tài khoản Công ty nên sử dụng thêm Tài khoản 157 – Hàng gửi bán để hạch toán phƣơng thức bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng hàng hóa trƣờng hợp thuộc quyền sở hữu công ty Khi xuất kho gửi bán, vào lệnh xuất kho, kế toán hạch toán nhƣ sau: Nợ TK 157 Có TK 156 Khi nhận đƣợc biên giao nhận hàng hóa có xác nhận khách hàng khách hàng chấp nhận toán, công ty ghi nhận giá vốn hàng gửi bán phản ánh doanh thu nhƣ sau: − Giá vốn: Nợ TK 632 Có TK 157 − Doanh thu: Nợ TK 131 Có TK 511 Có TK 3331 Trình bày lại ví dụ hạch toán bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng ngày 10/12/2015 Kế toán ghi nhận nhƣ sau: Khi phát sinh nghiệp vụ, kế toán bán hàng lập lệnh xuất cho hàng hóa gửi bán, ghi số lƣợng xuất theo yêu cầu gửi xuống cho thủ kho kiểm tra, xác minh tính trung thực để tiến hành xuất kho ghi số lƣợng thực xuất Vào thời gian hàng hóa xuất kho để vận chuyển đến cho khách hàng, kế toán ghi vào nhật ký chung lên sổ chi tiết Tài khoản 157 Khi khách hàng nhận đủ hàng, ký xác nhận vào biên giao nhận chấp nhận toán, kế toán xuất Hóa đơn GTGT cho hàng gửi bán đƣợc tiêu thụ Cuối ngày, kế toán nhập nghiệp vụ theo Hóa đơn GTGT viết vào MISA 2012, phần mềm tự động cập nhật giá vốn cho hàng gửi bán Biểu 3.1 Sổ chi tiết hàng gửi bán - Ống xông niệu quản Đơn vị: Công ty TNHH Tam Dƣơng Mẫu số S07 - DNN Địa chỉ: Số 3, ngách 34/14 (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Vạn Bảo, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA Tháng 12 năm 2015 Mã kho: 157 Tên kho: Hàng gửi bán Mã hàng: 01 Tên hàng: Ống xông niệu quản Chứng từ Số hiệu NT Diễn giải TK ĐƢ Đơn vị tính: Việt Nam đồng Nhập Đơn giá SL Thành tiền Xuất SL Thành tiền Tồn đầu kỳ BHĐ 0000851 BBGNHH 10/12 Xuất kho gửi bán BV E 156 196.557 10/12 BV E chấp nhận toán 632 196.557 TỔNG Tồn cuối kỳ 160 160 Tồn Thành tiền SL 0 0 31.449.120 31.449.120 160 31.449.120 160 31.449.120 Biểu 3.2 Sổ chi tiết giá vốn hàng bán - Ống xông niệu quản Đơn vị: Công ty TNHH Tam Dƣơng Mẫu số S20 - DNN Địa chỉ: Số 3, ngách 34/14, Vạn Bảo (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tháng 12 năm 2015 Tài khoản: 632 – Giá vốn hàng bán Tên hàng: Ống xông niệu quản Chứng từ Số hiệu Diễn giải NT ĐVT: Việt Nam đồng TK ĐƢ Số phát sinh Nợ Có Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh kỳ BHĐ0000842 … BHĐ0000846 … 02/12 Xuất bán 70 ÔXNQ cho Bệnh viện Bƣu điện … … Xuất 100 ÔXNQ 50 ÔXNQ có kèm theo dây dẫn 02/12 cho BV Bƣu Điện … … 156 13.758.990 … … 156 19.655.700 … … 157 31.449.120 … … 156 9.827.850 … … 156 9.827.850 … … BBGNHH BHĐ0000851 … BHĐ0000861 … BHĐ0000864 10/12 Xuất bán 160 ÔXNQ cho Bệnh viện E – Bộ Y Tế … … Xuất bán 50 ÔXNQ 10 lƣỡi cắt tuyến tiền liệt loại 28/12 chân đơn cho BV TƢ Quân đội 108 … … Xuất bán 50 ÔXNQ cho CN Công ty CP dƣợc phẩm vật 31/12 tƣ y tế Thái Bình – Trung tâm vật tƣ thiết bị y tế Cộng số phát sinh Ghi Nợ TK Số dƣ cuối kỳ … … 194.591.576 911 194.591.576 Biểu 3.3 Sổ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán Đơn vị: CÔNG TY TNHH TAM DƢƠNG Mẫu số S03b – DNN Địa chỉ: Số 3, ngách 34/14, Phố Vạn Bảo, (Ban hành theo QĐ –BTC Phƣờng Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng 12 năm 2015 Chứng từ NT ghi sổ KH Diễn giải NT TK ĐƢ Số phát sinh Nợ Có Số dƣ đầu kỳ Phát sinh kỳ 02/12 BHĐ0000841 02/12 XK dây dẫn 156 22.306.400 02/12 BHĐ0000842 02/12 XK ống xông NQ 156 13.758.990 … … 156 58.967.100 … … … … 02/12 BHĐ0000844 … … … … 02/12 XK ống xông NQ … … 02/12 BHĐ0000846 02/12 XK ống xông NQ 156 19.655.700 02/12 BHĐ0000846 XK ống xông JJ đặt nong niệu 02/12 quản có kèm theo dây dẫn 156 21.993.100 … … 156 6.638.680 … … 157 31.449.120 … … 156 2.957.200 … … … … 09/12 BHĐ0000849 … … … … 09/12 XK dây dẫn nƣớc rửa BQ dùng lần … … … … … … BBGNHH 10/12 BHĐ0000851 … … 15/12 BHĐ0000853 … … 10/12 XK ống xông NQ … … 15/12 XK Catheter niệu quản … … 28/12 BHĐ0000861 28/12 XK ống xông NQ 156 9.827.850 28/12 BHĐ0000861 XK lƣỡi cắt tuyến tiền liệt, chân đơn 28/12 tƣơng thích Karl-Storz 156 6.856.750 … … 9.827.850 … … … … 31/12 BHĐ0000864 31/12 XK ống xông NQ 156 31/12 CTK0261 31/12 Kết chuyển GVHB 911 Cộng phát sinh Số dƣ cuối kỳ … … … 381.084.889 381.084.889 381.084.889 3.2.2 Tuân thủ chế độ tiền lương khoản trích theo lương Quyền lợi việc tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN KPCĐ ngƣời lao động cần đƣợc áp dụng đầy đủ doanh nghiệp theo chế độ hành Một số nhân viên chƣa tham gia đóng bảo hiểm cần đƣợc nhắc nhở yêu cầu thực Công ty cần trích lập Kinh phí công đoàn 2% tính lƣơng vào chi phí quản lý kinh doanh kỳ Biểu 3.4 Bảng phân bổ lương bảo hiểm xã hội Đơn vị: CÔNG TY TNHH TAM DƢƠNG Mẫu số: 11 – LĐTL Địa chỉ: Số 3, ngách 34/14 Vạn Bảo, (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Ngày 14/9/2006 Bộ trƣởng BTC) BẢNG PHÂN BỔ LƢƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính: Việt Nam đồng Ghi Có TK TK 334 – Phải trả ngƣời lao động Lƣơng Ghi Nợ TK TK642 thực tế Các khoản phụ cấp 50.800.000 38.620.000 Các khoản khác 50.800.000 38.620.000 Tổng Cộng Có TK 334 BHXH BHYT 89.420.000 9.144.000 1.524.000 508.000 1.016.000 12.192.000 101.612.000 4.064.000 762.000 508.000 5.334.000 5.334.000 13.208.000 2.286.000 1.016.000 1.016.000 17.526.000 106.946.000 TK334 Cộng TK 338 – Phải trả, phải nộp khác 89.420.000 BHTN Cộng có TK 338 KPCĐ Sau trích khoản trích theo lƣơng với quy định, kết bán hàng tháng 12 công ty thay đổi nhƣ sau: − Chi phí QLKD : tăng 8.056.000 đ − Kết BH T12/2015 : giảm 8.056.000 đ 68 KẾT LUẬN Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng giữ vai trò quan trọng, giúp phản ánh cung cấp thông tin cần thiết, kịp thời tình hình hoạt động, kinh doanh doanh nghiệp Nhờ công tác hạch toán kế toán mà ban lãnh đạo doanh nghiệp nắm rõ xác tình hình tài chính, kết thu đƣợc trình kinh doanh Từ làm để đƣa định nhanh chóng, đắn Do vậy, công tác kế toán nói chung công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp nói riêng cần đƣợc tổ chức khoa học liên tục hoàn thiện Qua trình thực tập nghiên cứu Công ty TNHH Tam Dƣơng, dƣới giúp đỡ, hƣớng dẫn nhiệt tình cô chú, anh chị phòng kế toán em đƣợc tiếp xúc với thực tế, làm quen với công việc nhân viên kế toán Em có hội sâu tìm hiểu kế toán bán hàng xác định kết bán hàng em học hỏi, hiểu biết thêm nghiệp vụ kế toán Do thời gian thực tập không nhiều kiến thức, kinh nghiệm hạn chế nên Khóa luận tốt nghiệp em không tránh khỏi sai sót Vì vậy, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cô giáo bạn để Khóa luận em đƣợc hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn cô giáo, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Huyền cô chú, anh chị phòng kế toán Công ty TNHH Tam Dƣơng tận tình giúp đỡ em suốt thời gian làm khóa luận Em xin chân thành cám ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Phạm Thị Ngọc Huyền PHỤ LỤC Giấy báo có Ngân hàng TMCP Đông Nam Á TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định số 48/ 2006/ QĐ – BTC ban hành ngày 14 tháng năm 2006 Bộ trƣởng BTC Slide giảng môn “ Tổ chức hạch toán kế toán”, TS Nguyễn Thanh Huyền, Đại học Thăng Long
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH tam dương , Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH tam dương , Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH tam dương , CHƢƠNG 3. PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TAM DƢƠNG 61

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay