Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần việt tinh anh

139 712 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:26

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TINH ANH SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ THÙY LINH MÃ SINH VIÊN : A20848 NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TINH ANH Giáo viên hƣớng dẫn : Th.S Nguyễn Thu Hoài Sinh viên thực : Nguyễn Thị Thùy Linh Mã sinh viên : A20848 Ngành : Kế toán HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Thạc sĩ Nguyễn Thu Hoài tận tình huớng dẫn em suốt thời gian làm khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh anh chị công ty tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô, giảng viên trường Đại học Thăng Long nhiệt tình, tâm huyết giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho chúng em suốt trình học tập, rèn luyện trường Cuối em xin chúc thầy cô dồi sức khỏe, thành công sống Đồng thời kính chúc anh chị Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh mạnh khỏe, thành công công việc Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Thùy Linh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khoá luận tốt nghiệp tự thân thực hiện, có giúp đỡ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khoá luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoàn này! Sinh viên Nguyễn Thị Thùy Linh Thang Long University Library MỤC LỤC CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ÐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI THEO THÔNG TƢ 200/2014/TT-BTC 1.1 Khái quát chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 1.1.2 Các khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.3 Vai trò nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.4 Các phương thức bán hàng phương thức toán 1.1.5 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 1.2 Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 11 1.2.1 Kế toán bán hàng 11 Có TK 3331 – Thuế GTGT đầu phải nộp 21 1.2.2 Kế toán xác định kết bán hàng 21 Trình tự hạch toán xác định kết bán hàng 27 1.3 Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng theo hình thức ghi sổ kế toán 27 1.3.1 Các hình thức ghi sổ kế toán 27 1.3.2 Hình thức kế toán Nhật kí chung 28 1.3.3 Hình thức kế toán máy vi tính 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TINH ANH 31 2.1 Tổng quan công ty cổ phần Việt Tinh Anh 31 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần Việt Tinh Anh .31 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Việt Tinh Anh 32 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty cổ phần Việt Tinh Anh 32 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty cổ phần Việt Tinh Anh .34 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần Việt Tinh Anh 37 2.2.1 Kế toán bán hàng công ty cổ phần Việt Tinh Anh 37 2.2.2 Kế toán xác định kết bán hàng công ty cổ phần Việt Tinh Anh chi nhánh Hà Nội 68 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TINH ANH 91 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần Việt Tinh Anh 91 3.1.1 Kết đạt 92 3.1.2 Hạn chế 93 3.2 Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần Việt Tinh Anh 94 3.2.1 Về việc kế toán hàng gửi bán cửa hàng bán lẻ 94 3.2.2 Về phương pháp xác định giá vốn hàng bán 95 3.2.3 Về hàng khuyến xuất kho chuyển lên cửa hàng hạch toán vào chi phí bán hàng 96 KẾT LUẬN 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO .107 Thang Long University Library DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Trình tự kế toán bán hàng theo phương thức bán buôn qua kho 17 Sơ đồ 1.2 Trình tự kế toán bán hàng theo phương thức bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia toán 18 Sơ đồ 1.3 Trình tự kế toán bán hàng theo hình thức bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia toán 18 Sơ đồ 1.4 Trình tự kế toán bán hàng theo phương thức bán lẻ 19 Sơ đồ 1.5 Trình tự kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp 19 Sơ đồ 1.6 Sơ đồ trình tự kế toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ 20 Sơ đồ 1.7 Trình tự hạch toán chi phí bán hàng 25 Sơ đồ 1.8 Trình tự hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 26 Sơ đồ 1.9 Trình tự hạch toán xác định kết bán hàng 27 Sơ đồ 1.10 Trình tự kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 29 Sơ đồ 1.11 Sơ đồ Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Kế toán máy vi tính 30 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh .32 Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy kế toán công ty Cổ phần Việt Tinh Anh 35 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Sổ chi tiết hàng hóa 38 Bảng 2.2 Hợp đồng kinh tế bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng 40 Bảng 2.3 Phiếu xuất kho bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng 41 Bảng 2.4 Biên bàn giao bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng .42 Bảng 2.5 Hóa đơn GTGT bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng 43 Bảng 2.6 Phiếu thu bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng 44 Bảng 2.7 Hợp đồng kinh tếbán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp(trích) .46 Bảng 2.8 Phiếu xuất kho bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp 47 Bảng 2.9 Hóa đơn GTGT bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp 48 Bảng 2.10 Giấy báo Có Ngân hàng 49 Bảng 2.11 Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho khách lẻ ngày 30/10/2016 (trích) 51 Bảng 2.12 Bảng tổng hợp chi tiết hàng hóa xuất bán lẻ tháng 10 52 Bảng 2.13 Giấy báo Có (Kế toán bán lẻ) 53 Bảng 2.14 Hóa đơn GTGT bán lẻ ngày 30/10/2015 54 Bảng 2.15 Bảng phân bổ chi phí thu mua hàng hóa tháng 10 (trích) 56 Bảng 2.16 Sổ chi tiết giá vốn hàng bán .57 Bảng 2.17 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng 58 Bảng 2.18 Sổ chi tiết toán với người mua 59 Bảng 2.19 Bảng tổng hợp doanh thu 60 Bảng 2.20 Sổ nhật ký chung 61 Bảng 2.21 Sổ TK 156 .65 Bảng 2.22 Sổ TK 632 (trích) 66 Bảng 2.23 Sổ TK 511 (trích) 67 Bảng 2.24 Phiếu xuất kho NCNB15A345 69 Bảng 2.25 Danh mục TSCĐ đầu kỳ phát sinh kỳ 70 Bảng 2.26 Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ (trích) 71 Bảng 2.27 Bảng chấm công nhân viên(Trích) .74 Bảng 2.28 Bảng toán tiền lương tháng 10-2015 (trích) 75 Bảng 2.29 Bảng tính lương khoản trích theo lương 76 Thang Long University Library Bảng 2.30 Hóa đơn GTGT số 0001560 .77 Bảng 2.31 Phiếu chi số 2100047 78 Bảng 2.32 Hóa đơn GTGT dịch vụ (viễn thông) 79 Bảng 2.33 Phiếu chi toán dịch vụ 80 Bảng 2.34 Phiếu xuất kho văn phòng phẩm 82 Bảng 2.35 Chi phí khấu hao tài sản cố định phận quản lý doanh nghiệp (trích) 83 Bảng 2.36 Bảng toán tiền lương phận quản lý doanh nghiệp 84 Bảng 2.37 Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội phận quản lý doanh nghiệp .85 Bảng 2.38 Sổ nhật ký chung (Trích) 86 Bảng 2.39 Sổ TK 641 .88 Bảng 2.40 Sổ TK 642 .89 Bảng 2.41 Sổ TK 911 .90 Bảng 3.1 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội (Sửa) 95 Bảng 3.2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội hàng khuyến (sửa) 97 Bảng 3.3 Sổ Nhật ký chung 99 Bảng 3.4 Sổ TK 156 .101 Bảng 3.5 Sổ TK 632 .102 Bảng 3.6 Sổ TK 641 .103 Bảng 3.7 Sổ TK 911 .104 DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ BVMT Bảo vệ môi trường CCDC Công cụ dụng cụ CKTM Chiết khấu thương mại CP Chi phí Đ (đ) Đồng DN Doanh nghiệp DT Doanh thu DTT Doanh thu GTDT Giảm trừ doanh thu GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HTK Hàng tồn kho K/C Kết chuyển KKĐK Kiểm kê định kỳ KKTX Kê khai thường xuyên NVL Nguyên vật liệu PC Phiếu chi PKT Phiếu kế toán PNK Phiếu nhập kho PT Phiếu thu PXK Phiếu xuất kho QLDN Quản lý doanh nghiệp SL Số lượng TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt Thang Long University Library Trong tháng 10, công ty nhập 18.450 sản phẩm với giá 8.468.888.489, lợi nhuận định mức 20%, suy giá bán 8.468.888.489× (1+20%) = 10.162.666.187 Giả định rằng, doanh nghiệp tiêu thụ hết hàng tồn kho kỳ (cả tồn nhập kỳ), doanh thu đạt 11.120.678.187 Nhưng thực tế, công ty đạt mức này, mà đạt doanh số 8.684.700.000 Tức là, công ty tồn kho chưa bán hết xác định giá gốc số hàng hóa xác định doanh thu mà số tồn thu bán hết 11.120.678.187 – 7.684.700.000 = 3.435.978.187 Theo phương pháp giá bán lẻ, để xác định giá gốc số hàng tồn kho, kế toán lấy tỷ số: Doanh thu dự kiên Giá gốc tồn đầu kỳ nhập kỳ = 11.120.678.187 958.012.000 + 8.468.888.489 = 1,3042 Hay, tỷ lệ lợi nhuận bình quân kỳ kế toán 30,42% Mà biết số hàng tồn kho chưa tiêu thụ có doanh thu 3.435.978.187 Khi đó, kế toán lấy 3.435.978.187 / 1,3042 = 2.634.548.526 (Đây giá gốc tồn kho chưa tiêu thụ tháng 10 doanh nghiệp Vậy, Giá trị xuất kỳ = Tồn đầu kỳ + Mua kỳ - Tồn cuối kỳ = 958.012.000 + 8.468.888.489 - 2.634.548.526 = 6.792.351.963 Kế toán ghi nhận giá vốn xuất hàng tiêu thụ kỳ 6.792.351.963 thay phải tính giá vốn tồn kho liên tục xuất hàng bán 3.2.3 Về hàng khuyến xuất kho chuyển lên cửa hàng hạch toán vào chi phí bán hàng Để khắc phục sai sót, em xin kiến nghị giải pháp sau: Khi kho MARKETING chuyển hàng khuyến lên cho cửa hàng có Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Trang 96 Thang Long University Library Bảng 3.2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội hàng khuyến (sửa) Đơn vị : Công ty cổ phần Việt Tinh Anh Bộ phận: Kho Savico – HN PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ Ngày 30 tháng 10 năm 2015 Nợ TK 15610025 Số: NCNB15A345 Có TK 15617177 Lý xuất kho: Điều chuyển hàng tặng lên cửa hàng bán lẻ ST T Tên hàng hoá Mã số Đơn vị tính Kho nhập Kho xuất A B C D BOMXE Chiếc S0025 MARKETI NG Bơm xe Cộng Số lượng Đơn giá Thành tiền 15 59.400 549.000 15 549.000 Hà Nội Ngày 08 tháng 10 năm 2015 Ngƣời giao hàng (Ký, họ tên) Ngƣời lập phiếu Ngƣời nhận hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Theo bảng kê chi tiết bán hàng ngày 30/10/2015 cửa hàng S0025 bán xe đạp Royal Baby Khi đó, hàng khuyến hạch toán vào chi phí bán hàng với giá trị × 54.000 = 108.000, chưa bao gồm thuế GTGT 10.800đ Kế toán hạch toán lại sau: Nợ TK 6413 Có TK 156 (15610025) – Kho cửa hàng S0025 Tổng hợp tất kiến nghị trên, sổ kế toán có thay đổi sau: Trang 97 Sổ chi tiết hàng hóa Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh Số 33-35, Đường D4, Khu Dân Cư Mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh SỔ CHI TIẾT HÀNG HÓA Tháng 10 năm 2015 Tài khoản: 1561711P Tên kho: SAVICO-HN Tên hàng hóa: RoyalBaby 16inch - pink Đơn vị: NT ghi sổ Chứng từ ghi sổ SH Diễn giải NT Tồn đầu kỳ Tk đối ứng Nhập Đơn giá SL Giá trị Đơn vị tính: Đồng Xuất SL 1.525.000 Giá trị Tồn SL 100 1/10 PNK0000124 1/10 Nhập kho hàng 331 1.530.000 5/10 PXK0001977 5/10 Xuất kho hàng 157 1.525.000 75 225 8/10 PXK0001980 8/10 Xuất kho nhập vào cửa hàng 156 1.529.250 100 125 10/10 PNK0000223 10/10 Nhập kho hàng 331 1.530.000 14/10 PXK0001989 14/10 Xuất kho hàng 156 1.530.000 30 345 18/10 PXK0001995 20/10 Xuất kho hàng 632 1.530.000 10 335 30/10 PXK0002103 30/10 Xuất kho nhập vào cửa hàng 157 1.530.000 150 185 365 185 Tổng cộng Ngƣời lập biểu (Ký, họ tên) 200 250 450 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Trang 98 306.000.000 300 382.500.000 375 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Giá trị Thang Long University Library Bảng 3.3 Sổ Nhật ký chung Đơn vị: Công ty cổ phần Việt Tinh Anh Mẫu số S03a-DN Địa chỉ: Số 33-35, Đường D4, Khu Dân (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Cư Mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Đơn vị tính: đồng Năm 2015 Chứng từ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu NT A B C Diễn giải D Đã TK ghi đối sổ ứng E H Số trang trước chuyển sang … … … NCNB15 8/10 8/10 A198 … … 30/10 NCNB1 5A210 … … Xuất kho nhập vào cửa hàng RB16B-6-pink … … × 156 × 156 … 30/10 Xuất kho nhập vào cửa hàng RB16B-6-pink × × … … 30/10 NCNB1 5A345 … … … 30/10 Xuất kho nhập vào cửa hàng BOMXE × × … … … … 30/10 CTBH 30/10 Tặng khách lẻ bơm xe … 31/10 … PKT … … … … … 31/10 Kết chuyển doanh thu … … Trang 99 … … Số phát sinh Nợ Có … … … … 152.925.000 152.925.000 … 156 229.500.000 156 … 156 229.500.000 … 549.000 156 549.000 … … × 641 108.000 × 156 108.000 … … … × 511 7.684.700.000 × 911 7.684.700.000 … … … Số hiệu 31/10 PKT 31/10 31/10 … Đã TK ghi đối sổ ứng Chứng từ Ngày, tháng ghi sổ Diễn giải PKT PKT … Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) NT 31/10 Kết chuyển giá vốn hàng bán 31/10 Kết chuyển chi phí bán hàng 31/10 … Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp … Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Số phát sinh Nợ Có × 911 6.792.351.963 × 632 × 911 × 641 × 911 1.218.336.000 × 642 … … 6.792.351.963 724.241.800 724.241.800 1.218.336.000 … Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Trang 100 Thang Long University Library Bảng 3.4 Sổ TK 156 Đơn vị: Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh Địa ch ỉ: Số 33-35, Đường D4, Khu Dân Cư Mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh SỔ CÁI (Dùng cho hình thức Nhật ký chung) Tài khoản:156 – Hàng hóa Tháng 10 năm 2015 Đơn vị tính: Đồng Ngày ghi sổ Chứng từ SH 8/10 NCNB15A 198 30/10 NCNB15A 210 30/10 NCNB15A 345 NT Diễn giải Trang NKC Tồn đầu kỳ Xuất kho nhập 8/10 cửa hàng – RB16B-6-pink Xuất kho nhập 30/10 cửa hàng – RB16B-6-pink Xuất kho nhập 30/10 cửa hàng – BOMXE Cộng phát sinh Dƣ cuối kỳ Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trang 101 TK đối ứng X Số tiền Nợ 958.012.000 156 152.925.000 156 229.500.000 156 594.000 X X Có 8.468.888.489 7.048.785.410 2.378.115.079 Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Bảng 3.5 Sổ TK 632 Đơn vị: Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh Địa chỉ: Số 33-35, Đường D4, Khu Dân Cư Mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh SỔ CÁI (Dùng cho hình thức Nhật ký chung) Tài khoản 632 Tháng 10 năm 2015 Ngày ghi sổ Chứng từ 31/10 PKT SH NT Diễn giải Kết chuyển giá 31/10 vốn Đơn vị tính: Đồng TK Trang đối NKC ứng Số tiền Nợ 911 Cộng phát sinh X Số dƣ cuối kỳ X Có 6.792.351.963 6.792.351.963 6.792.351.963 Ngày tháng năm Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Trang 102 Thang Long University Library Bảng 3.6 Sổ TK 641 Công ty: Cổ phần Việt Tinh Anh Địa chỉ: Số 33-35, Đường D4, Khu Dân Cư Mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 641 – Chi phí bán hàng Tháng 10 năm 2015 Chứng từ SH NT Ngày ghi sổ 30/10 … … CTBH … … 30/10 … Chi phí khuyến … TK đối ứng X 156 Cộng phát sinh Số dƣ cuối kỳ X X Diễn giải Số dư đầu kỳ … Trang NKC Đơn vị tính: Đồng Số tiền Nợ … 108.000 … … 724.241.800 Có … … … 724.241.800 Ngày tháng năm Ngƣời lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Trang 103 Bảng 3.7 Sổ TK 911 Công ty: Cổ phần Việt Tinh Anh Địa chỉ: Số 33-35, Đường D4, Khu Dân Cư Mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 911 – Xác định kết kinh doanh Tháng 10 năm 2013 Đơn vị tính: Đồng Ngày ghi sổ Chứng từ SH NT 31/10 PKT 31/10 31/10 31/10 31/10 … Trang Tài NKC khoản Diễn giải Kết chuyển doanh thu Kết chuyển giá vốn hàng PKT 31/10 bán Kết chuyển chi phí bán PKT 31/10 hàng Kết chuyển chi phí quản PKT 31/10 lý doanh nghiệp … … … Ngƣời lập biểu (Ký, họ tên) Số phát sinh Nợ 511 … Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Trang 104 Có 7.684.700.000 632 6.792.351.963 641 724.241.800 642 1.218.336.000 … Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Thang Long University Library KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường có cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp với Để đứng vững thị trường không ngừng phát triển vấn đề khó khăn Nhưng biến động kinh tế giúp nhiều doanh nghiệp làm ăn hiệu Việc hoàn thiện trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng xác định kết bán hàng cần thiết doanh nghiệp Hoàn thiện trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức hoạt động tiêu thụ hàng hóa cách có hiệu hơn, đồng thời giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động tiêu thụ mình, đảm bảo lấy thu bù chi có lãi Thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước nâng cao đời sống cán nhân viên Nhận thức điều công ty Cổ phần Việt Tinh Anh có quan tâm đến khâu quản lý kinh doanh công tác kế toán bán hàng nói chung, công tác bán hàng xác đinh kết bán hàng nói riêng với hi vọng đáp ứng yêu cầu quản lý cao Qua thời gian thực tập công ty, em bước đầu tiếp cận công tác kế toán công ty, đặc biệt sâu tìm hiểu nghiên cứu công tác bán hàng xác định kết bán hàng công ty Trong trình tìm hiểu, em thấy công tác bán hàng xác định kết bán hàng công ty toàn diện tồn số vấn đề chưa tốt Vì vậy, em chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần Việt Tinh Anh” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận Trong khóa luận này, em mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Được giúp đỡ anh, chị phòng kế toán công ty Cổ phần Việt Tinh Anh, đặc biệt hướng dẫn, bảo tận tình Th.s Nguyễn Thu Hoài giúp em hoàn thành tốt khóa luận Do thời gian thực tập có hạn kiến thức chưa sâu nên khóa luận em không tránh khỏi sai sót Em mong nhân góp ý, nhận xét thầy cô để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2015 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thùy Linh TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp – NXB Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Chủ biên: PGS.TS Đặng Thị Loan – 2011 Th.s Nguyễn Thanh Huyền & Th.s Đoàn Thị Hồng Nhung, Slide giảng “Tổ chức hạch toán kế toán”, Trường Đại học Thăng Long Th.s Vũ Thị Kim Lan, Slide giảng “Kế toán tài 1”, Trường Đại học Thăng Long Th.s Vũ Thị Kim Lan, Slide giảng “Kế toán tài 2”, Trường Đại học Thăng Long Th.s Vũ Thị Kim Lan, Slide giảng “Kế toán tài 3”, Trường Đại học Thăng Long Thông tư 200/2014/TT – BTC ban hành ngày 22/12/2014 Tài liệu Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh Một số khóa luận anh chị khóa trước Thang Long University Library [...]... quả bán hàng là lãi, thu nhập nhỏ hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lỗ Việc xác định kết quả bán hàng thường được tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh hoặc tuỳ thuộc vào từng đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp Kết quả bán hàng được xác định như sau: Kết quả bán hàng = Lợi nhuận gộp - (CP bán hàng + CP quản lý doanh nghiệp) Trang 3 1.1.3 Vai trò và nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác. .. quán Chi phí thu mua hàng hóa tại công ty Cổ phần Việt Tinh Anh được phân bổ theo tiêu thức trị giá vốn hàng bán trong kỳ với công thức sau: Chi phí thu mua hàng phân bổ = Giá vốn hàng bán của từng mặt hàng Tổng giá vốn hàng bán × Tổng chi phí thu mua Trang 10 Thang Long University Library 1.2 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1.2.1 Kế toán bán hàng 1.2.1 1 Chứng từ kế toán sử dụng - Hoá... bán bị trả lại kết chuyển kỳ kế toán cuối kỳ; Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ; Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ; Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" TK này không có số dƣ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 6 tài khoản cấp 2: + TK 5111 - Doanh thu bán hàng hoá: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần... đúng hàng bán để xác định kết quả kinh doanh Phải quản lý chăt chẽ tình hình thanh toán của khách hàng yêu cầu thanh toán đúng hình thức và thời gian tránh mất mát ứ đọng vốn Nhiệm vụ của kế toán bán hàng: - Phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình mua bán hàng hóa và tính giá vốn hàng mua, giá vốn hàng tồn kho, giá vốn hàng bán và doanh số bán ra một cách... kinh doanh Làm tốt công tác kiểm kê, bảo đảm an toàn hàng hóa trong kho - Xác định chính xác, đầy đủ, kịp thời các loại doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của từng hoạt động và của toàn doanh nghiệp trong kỳ hạch toán - Cung cấp thông tin và lập báo cáo theo yêu cầu quản lý 1.1.4 Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán 1.1.4.1 Các phương thức bán hàng - Bán hàng theo phương thức bán buôn... LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ÐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI THEO THÔNG TƢ 200/2014/TT-BTC 1.1 Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại Hoạt động kinh doanh thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa... xác định chính xác kết quả bán hàng là cơ sở xác định chính xác hiệu quả hoạt động cuả các doanh nghiệp đối vối nhà nước thông qua việc nộp thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước, xác định cơ cấu chi phí hợp lý và sử dụng có hiệu quả cao số lợi nhuận thu được giải quyết hài hoà giữa các lợi ích kinh tế: Nhà nước, tập thể và các cá nhân người lao động Như đã khẳng định, bán hàng và xác định kết quả bán. .. khách khách hàng trả lại; hàng, nhưng chưa được xác định là đã - Đầu kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành bán; phẩm đã gửi đi bán, dịch vụ đã cung cấp - Cuối kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành chưa đượcxác định là đã bán đầu kỳ phẩm đã gửi đi bán chưa được xác định là (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng đã bán cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp tồn kho theo phương pháp KKĐK) kế toán hàng tồn kho... của hàng hoá; sự vận động của hàng hoá không giống nhau, tuỳ thuộc vào nguồn hàng và ngành hàng (hàng lưu chuyển trong nước, hàng xuất nhập khẩu.) Do đó chi phí thu mua và thời gian lưu chuyển hàng hoá cũng khác nhau giữa các loại hàng Trang 1 1.1.2 Các khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình hoạt động kinh doanh trong các doanh... thanh toán cho khách hàng chiết khấu thương mại, giảm giá hàng - Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho bán, doanhthu của hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và người mua hàng; - Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào thuần của kỳ báo cáo khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần việt tinh anh , Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần việt tinh anh , Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần việt tinh anh , Giáo viên hƣớng dẫn : Th.S Nguyễn Thu Hoài Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thùy Linh Mã sinh viên : A20848, CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TINH ANH 91

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay