Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH tổng hợp thành uy

122 676 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:25

LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp, em bổ sung nhiều kiến thức kinh nghiệm thực tế, em xin gửi lời cảm ơn đến: Quý thầy cô Trường đại học Thăng Long giảng dạy tận tình, truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm, học bổ ích nghiệp vụ chuyên môn Đặc biệt em cảm ơn PGS.TS Nguyễn Đình Tài tận tình hướng dẫn em thời gian qua Cảm ơn anh chị Văn phòng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tổng hợp Thành Huy tạo điều kiện tốt để em hoàn thành đề tài luận văn Xin kính chúc quý thầy cô Trường đại học Thăng Long, Ban Giám đốc toàn thể cán nhân viên Công ty TNHH Thành Huy lời chúc sức khỏe thành đạt Học viên thực Nguyễn Quang Thành i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất nội dung luận văn hình thành phát triển hoàn toàn từ quan điểm cá nhân hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Đình Tài Các số liệu kết có luận văn tốt nghiệp hoàn toàn trung thực Tác giả luận văn Nguyễn Quang Thành ii Thang Long University Libraty DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Thứ tự sơ đồ Tên sơ đồ 1.1 Sự thay đổi số lượng trình đảm bảo nhân 1.2 Môi trường quản trị tài nguyên nhân lực 1.3 Cơ cấu tổ chức chức hoạt động phòng nguồn nhân lực 1.4 Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 1.5 Sơ đồ phân tích công việc 1.6 Tiến trình tuyển mộ 1.7 Tiến trình tuyển chọn nhân viên 1.8 Tiến trình đào tạo phát triển 1.9 Hệ thống đánh giá lực thực công việc nhân viên 2.1 Bộ máy quản lý Công ty 2.2 Trình độ chuyên môn Công ty Thành Huy 2.3 Số năm kinh nghiệm xây dựng 2.4 Các hợp đồng Công ty Thành huy thực 2.5 Các công trình Công ty Thành Huy thực 2.6 Một số máy móc thiết bị Công ty Thành Huy 2.7 Cơ cấu vốn công ty qua năm 2010-2012 iii CHÚ THÍCH CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT NL CHÚ THÍCH Nhân lực NNL Nguồn nhân lực NLĐ Người lao động NCKH PT NNL LHQ TNHH UNESCO Vốn FDI Nghiên cứu khoa học Phát triển nguồn nhân lực Liên hợp quốc Trách nhiệm hữu hạn Tổ chức Giáo dục , Khoa học Văn hóa Liên hợp quốc Vốn đầu tư trực tiếp nước iv Thang Long University Libraty MỞ ĐẦ U Tin ́ h cấ p thiết củ a đê taì Formatted: Font: Bold, Font color: Black Trong kinh tế thị trường tất doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh có mục tiêu chung lợi nhuận lợi nhuận thước đo đánh giá hiệu doanh nghiệp Để có lợi nhuận cao đòi hỏi doanh nghiệp sử dụng nguồn lực cách có hiệu nguồn lực người đóng vai trò quan trọng định Về vấn đề này, ông Mi ya i, Chủ tịch Trung tâm Năng suất Nhật Bản Sự phát triển Kinh tế Xã hội phát biểu sau: " Theo phân tích kinh nghiệm Formatted: Font: Italic, Font color: Black, Dutch (Netherlands) chúng tôi, nỗ lực nâng cao suất, phát triển kinh tế - xã hội yếu tố người quan trọng Một số người cho rằng"vốn" yếu tố quan trọng phá t triển công nghiệp, số người khác lại cho "công nghệ" yếu tố chủ đạo suất Đúng, yếu tố quan trọng, vốn bị sử dụng sai người lạm dụng nó, tiêu chuẩn công nghệ cao khó trì không phát triển nguồn nhân lực nâng cấp thường xuyên nhờ nỗ lực người điểm đặc biệt quan trọng thời kỳ phát triển nhanh công nghệ" Từ cho ta thấy phát triển nguồn nhân lực có vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sớm nhận rõ điều này, Công ty Thành Huy trọng tới phát triển nguồn nhân lực tổ chức mình, coi yếu tố dẫn đến thành công Tuy nhiên công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty năm qua bộc lộ tồn tại, hạn chế Do vậy, cần phải nâng cao hiệu công tác công ty TNHH Tổng Hợp Thành Huy thông qua đề xuất định hướng, giải pháp giúp Công ty thực tốt công tác Formatted: Font: Bold, Italic, Font color: Black, Dutch (Netherlands) nguồn nhân lực để đạt hiệu sản xuất kinh doanh cao Chính lý Formatted: Font: Bold, Italic, Font color: Black, Dutch (Netherlands) chọn đề tài: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty Trách “ hữu hạn Tổng hợp Thành Huy” nhiệm Formatted: Font: Bold, Italic, Font color: Black, Dutch (Netherlands) Formatted: Font: Bold, Italic, Font color: Black, Dutch (Netherlands) Formatted: Font: Bold, Italic, Font color: Black, Dutch (Netherlands) Mục tiêu nghiên cứu Formatted: Font: Bold, Font color: Black, Dutch (Netherlands) - Hệ thống hóa lý luận phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp - Đánh giá thực trạng sử dụng phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Tổng hợp Thành Huy - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Tổng hợp Thành Huy đến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Formatted: Font: Bold, Font color: Black, Dutch (Netherlands) 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển nguồn nhân lực Formatted: Font: Italic, Font color: Black, Dutch (Netherlands) Công ty TNHH Tổng hợp Thành Huy, xem xét đánh giá khía cạnh chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp đáp ứng mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh ương lai 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung chủ yếu vè phat triển nguồn nhân lực mặt số lượng, không sâu mặt chất lượng Formatted: Font: Italic, Font color: Black, Dutch (Netherlands) Formatted: Font color: Black, Dutch (Netherlands) + Về mặt không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Tổng hợp Thành Huy + Về mặt thời gian: Các giải pháp đề xuất phát triển nguồn nhân lực luận văn có ý nghĩa tầm nhìn đến năm 2020 Formatted: Font: Bold, Font color: Black, Dutch (Netherlands) Phương pháp nghiên cứu - Luận văn thực phương pháp chủ yếu thống kê, điều tra, xử lý số liệu, phân tích tổng hợp - Thông tin số liệu thu thập dựa hệ thống lưu trữ hồ sơ Công ty, điều tra trực tiếp, tham khảo ý kiến chuyên gia người có kinh nghiệm - Ngoài ra, Luận văn sử dụng số phương pháp khác để phân tích mặt mạnh, mặt yếu, hội nguy doanh nghiệp, kết hợp số tài liệu khảo sát, thống kê báo cáo doanh nghiệp Bố cục đê tài Formatted: Font: Bold, Font color: Black, Dutch (Netherlands) - Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm có chương sau: - Chương Cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp - Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Tổng hợp Thành Huy - Chương Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Tổng hợp Thành Huy CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 NHÂN LỰC Formatted: Font: Times New Roman, Italic, Font color: Black, Dutch (Netherlands) 1.1.1.1 Khái niệm nhân lực Nhân lực sức lực nằm người làm cho người hoạt Formatted: Font: Times New Roman, Italic, Font color: Black, Dutch (Netherlands) động Sức lực ngày phát triển với phát triển thể Formatted: Font: Times New Roman, Italic, Font color: Black, Dutch (Netherlands) người đến mức độ đó, người đủ điều kiện tham gia vào trình lao động 1.1.1.2 Tầm quan trọng nhân lực Từ thời khai hoang lập địa, người nguồn vốn lớn để tạo dựng nghiệp:”bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá thành cơm” Họ tự xoay sở, lao động bàn tay khối óc để tạo cải, phương thức sản xuất, tư liệu sản xuất dĩ nhiên mua trí tuệ người Đã có nguồn vốn nhân lực tay việc huy động nguồn vốn đầu tư tiền bạc khó Chính nên xem nhân lực nguồn vốn thấy giá trị tầm quan trọng nguồn nhân lực Từ đó, nhà doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực cách hiệu Formatted: Font: Bold, Font color: Black, Dutch (Netherlands) 1.1.2 NGUỒN NHÂN LỰC Formatted: Font: Bold, Font color: Black, Dutch (Netherlands) 1.1.2.1 Khái niệm nguồn nhân lực Ở nước ta, khái niệm nguồn nhân lực sử dụng rộng rãi với ý nghĩa nguồn lực người thể nhìn nhận lại vai trò yếu tố người trình phát triển Điều thể rõ công trình nghiên cứu nguồn nhân lực Theo GS.VS Phạm Minh Hạc (2009) “Nguồn nhân lực cần hiểu dân số, trí tuệ, lực, phẩm chất đạo đức người lao động Nó tổng thể nguồn nhân lực có thực tế tiềm chuẩn bị sẵn sàng để tham gia phát triển kinh tế xã hội quốc gia hay địa phương đó” 1.1.2.2 Phân loại nguồn nhân lực Ngoài số cách phân loại nguồn nhân lực thường dùng phân loại theo quy mô, cấu chất lượng Khi chuyển sang kinh tế tri thức lực lượng lao động phân loại theo hướng tiếp cận công việc, nghề nghiệp người lao động Theo lực lượng lao động chia thành lao động thông tin lao động phi thông tin Lao động thông tin lại chia loại: lao động tri thức lao động liệu Lao động liệu (thư ký, kỹ thuật viên v.v ) làm việc chủ yếu với thông tin mã hóa, lao động tri thức phải đương đầu với việc sản sinh ý tưởng hay chuẩn bị cho việc mã hóa thông tin Lao động quản lý nằm hai loại hình Lao động phi thông tin chia lao động sản xuất hàng hóa lao động cung cấp dịch vụ Lao động phi thông tin dễ dàng mã hóa thay kỹ thuật, công nghệ Như vậy, phân loại lực lượng lao động loại: lao động tri thức, lao động quản lý, lao động liệu, lao động cung cấp dịch vụ lao động sản xuất hàng hóa Mỗi loại lao động có đóng góp khác vào việc tạo sản phẩm Nồng độ tri thức, trí tuệ cao hay thấp sản phẩm lao động phụ thuộc chủ yếu vào đóng góp lực lượng lao động trí thức, quản lý phần lao động liệu 1.2.3 Vai trò ý nghĩa nguồn nhân lực 1.2.3.1 Nguồn nhân lực – mục tiêu động lực phát triển Nói đến vai trò nguồn nhân lực nói đến vai trò người Vai trò người đối thể hai mặt: - Con người với tư cách người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ Để không ngừng thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần ngày nâng cao số lượng chất lượng điều kiện nguồn lực có hạn, người ngày phải Formatted: Font: Italic, Font color: Black, Dutch (Netherlands) phát huy đầy đủ khả thể lực trí lực cho việc tạo kho tàng vật chất tinh thần Vì vậy, tiêu dùng người, đáp ứng ngày tốt nhu cầu người động lực phát triển Phát triển kinh tế nhằm mục tiêu phục vụ người, làm cho sống người ngày tốt hơn, xã hội ngày văn minh Con người lực lượng tiêu dùng cải vật chất tinh thần xã hội, thể rõ nét mối quan hệ sản xuất tiêu dùng Mặc dù mức độ phát triển sản xuất định mức độ tiêu dùng, song nhu cầu tiêu dùng người lại tác động mạnh mẽ tới sản xuất, định hướng phát triển sản xuất thông qua quan hệ cung cầu hàng hóa thị trường Trên thị trường nhu cầu tiêu dùng loại hàng hóa tăng lên, thu hút lao động cần thiết để sản xuất hàng hóa ngược lại Sự tiêu dùng người không tiêu hao kho tàng vật chất văn hóa người tạo mà nguồn gốc động lực phát triển - Với tư cách người lao động tạo tất sản phẩm với sức lực óc sáng tạo vô tận Phát triển kinh tế dựa nhiều nguồn lực: nhân lực, vật lực, tài lực Song có nguồn lực người tạo động lực cho phát triển, nguồn lực khác muốn phát huy tác dụng thông qua nguồn lực người Ngay điều kiện đạt tiến khoa học kỹ thuật đại tách rời nguồn lực người lẽ: + Chính người tạo máy móc thiết bị đại Điều thể mức độ hiểu biết chế ngự tự nhiên người + Ngay máy móc thiết bị đại, thiếu điều khiển, kiểm tra người chúng vật chất Chỉ có tác động người phát động chúng đưa chúng vào hoạt động 1.2.3.2 Nguồn nhân lực – trung tâm phát triển Con người không mục tiêu, động lực phát triển, thể mức độ chế ngự tự nhiên, bắt thiên nhiên phục vụ cho người mà tạo điều kiện để hoàn thiện thân người Lịch sử phát triển chứng minh trải qua trình lao động hàng triệu năm trở thành người TT Tên/Tính chất Tổng công trình Giá trị Giá trị T.H Thời hạn Hợp đồng Cơ quan chủ K.côn H.thàn g h 10/2009 5/2009 Phần mái trung 12 tâm TDTT Tỉnh 4,8 tỷ 4,8 tỷ Yên Bái Phần móng Nhà N2A Trung Tỷ Tỷ 1/2009 5/2009 Hòa - Nhân Chung cư tầng N6B Khu đô thị Trung Hòa - tập đấu 8,65 tỷ 37tỷ TDTT Gia lâm 8,65 tỷ 2/2009 9/2009 22,578 16 Đô tỷ 5/2009 9/2009 Trung - Nhân 20,5 tỷ 20,35 tỷ 5/2009 10/2009 Yên Ninh - Ba Đình Hà Nội phát triển nhà số Hà Nội Công ty Cổ Nhà chung cư 11 tầng 18 án Huyện Gia Lâm Chính 17 nhà số Hà Công ty đầu tư khu thị Hoà Phát triển Ban quản lý dự Chung cư tầng N1A-N1B nhà số Hà Nội Nhà luyện thi Phát triển Công ty Đầu tư Nhân Chính 15 Tỉnh Yên Bái Nội Chính 14 Ban QLDA Công ty Đầu tư chung cư tầng 13 đầu tư phần Đầu tư 17 tỷ 17 tỷ 6/2009 10/2009 Xây dựng Hạ tầng Tây Hồ Cty ĐTXDBa Formatted Table TT Tên/Tính chất Tổng công trình Giá trị Giá trị T.H Thời hạn Hợp đồng Cơ quan chủ K.côn H.thàn g h đầu tư Đình Khu chung cư 18 Nghĩa Đô - Dịch Vọng -Từ Liêm Công ty kinh tỷ tỷ 2/2009 2/2010 doanh nhà số Hà Nội - Hà Nội Ban Quản lý dự 19 Cải tạo kè đá hạ lưu sông Lừ 1,7 1,7 05/2009 02/2010 án công trình Giao thông Công Trường Phổ 20 thông Trung học Công ty Phát 4,108 4,108 6/2009 3/2010 Ninh Sơn triển Kỹ thuật xây dựng TDC Nhà khám đa khoa nhà 21 nghiệp vụ Bệnh Công ty phát 8,4 8,4 9/2009 4/2010 Công ty Dung triển kỹ thuật xây dựng TDC Quất Nhà điều hành 22 đội vận tải Công ty truyền Công ty truyền 1,95 1,95 10/2009 4/2010 tải điện I tải điện I Phần móng 23 chung cư 17 Ban QLDA 8,9 tỷ 8,9 tỷ tầng B6C khu 11/2009 04/2010 Nam Trung Yên 90 Formatted Table TT Tên/Tính chất công trình đô thị Nam PHỤ LỤC 2.6 Thời hạn Hợp Giá đồng Tổng trị Giá trị K.côn H.thàn T g h H Cơ quan chủ đầu tư Formatted Table Trung Yên Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Công ty Đầu tư cảnh quan 24 nhà ô đất N6 1,5 1,5 Khu đô thị 04/2009 5/2010 Phát triển nhà số Hà Nội Trung Hoà Nhân Chính Nguồn: Phòng kế hoạch Công ty TNHH TH Thành Huy Thang Long University Libraty Bảng 2.6 Một số máy móc thiết bị Công ty Thành Huy Nước sản Số Sở hữu xuất lượng c.ty Cần cẩu tháp POTAIN 02 x Cần 01 Loại thiết bị, máy móc cẩu tháp RAIMONDI Nhật 02 Cẩu tự hành HITACHI Nhật 02 Máy đào KOMASU Nhật 02 Máy ép cọc Đức 01 Máy đóng cọc Nga 02 Máy bơm bê tông cố Nga 04 định Hàn 04 Ôtô benzin Quốc 02 Ôtô tự đổ HuynĐai Nhật 02 Máy ủi HITACHI Nhật 25 Xe lu SAKAI Hàn 04 Máy cắt gạch Quốc 02 Máy mài đá Đức 08 Máy kinh vĩ Nhật 08 Máy Thuỷ bình Nhật 12 Nga 20 vuông Đức 10 Máy trộn bê tông Đức 40 500L Máy trộn bê Đức 08 tông 250L Máy trộn Đức 06 vữa 80L Máy đầm bê Nhật 01 tông Hàn 03 Máy vận thăng trụ 92 Formatted: Font: Times New Roman, 16 pt, Not Italic Formatted: Font: Times New Roman, 16 pt, Not Italic Thông số kỹ thuật Qmax= 8T, Rmax=55m x Qmax= 5T, Rmax=40m x Qmax=12T, Rmax=18m x Qmax= 0,5 m3 x 30 - 80 Tấn 2,5 Tấn x x 30m3/h 7.5 Tấn 10 Tấn 150HP 8-12 Tấn x Kw 2.7 Kw x Độ xác: 0.001 Độ xác: 0.001 x 0,5 Kw x Kw 0,45 Kw x 0.8 - 1.5 Kw Nước sản Số Sở hữu xuất lượng c.ty Máy hàn điện HQ 24 Quốc 12 x Máy phát điện Nhật 10 Máy phát điện nhỏ Nhật 5.000 M2 Máy bơm nước Nhật 42 Máy khoan bê tông - TQ 06 Cốt pha thép Nhật, Giáo chống tổ hợp Đức Máy cắt, uốn thép Việt Nam Loại thiết bị, máy móc Việt Nam Thông số kỹ thuật 380V-24 Kw 60 KVA x 15KVA 2m3/h ÷ 50m3/h x 1,4 Kw÷2.8 Kw x x fi Ma x[...]... trị nguồn nhân lực có 3 nhóm chức năng chính: Thu hút nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển và cuối cùng là duy trì nguồn nhân lực Mục đích quản trị nguồn nhân lực là bảo đảm cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp được quản lý và sử dụng có hiệu quả nhất Vai trò của bộ phận quản trị nguồn nhân lực thể hiện: - Thiết lập hoặc tham gia thiết lập các chính sách nguồn nhân lực: Bộ phận quản trị nguồn nhân lực. .. thường xuyên của bộ phận nguồn nhân lực trong quá trình đảm bảo nhân lực cho công ty Phát triển nguồn nhân lực ở một công ty là phải phát triển về số lượng và chất lượng của lực lượng lao động Phát triển về số lượng bao gồm các hoạt động như chiêu mộ, tuyển chọn và luân chuyển nội bộ Phát triển chất lượng lao động thôngqua như chương trình đào tạo huấn luyện và đào tạo lại nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo nhân. .. Tiến trình đào tạo và phát triển Nguồn: Nguyễn Hữu Thân, Quản trị nhân sự (NXB LĐ - XH, 2007), trang 286 3 1.6.6 Đánh giá thành tích công tác Đánh giá thành tích công tác của nhân viên là chìa khóa giúp cho công ty có cơ sở để hoạch định, tuyển mộ - tuyển chọn, phát triển nguồn nhân lực cũng như đền bù đãi ngộ, phát triển nghề nghiệp và tương quan nhân sự Mục tiêu của việc đánh giá nhân viên là: Cung... khảo & sưu tra lý lịch BỎ) Quyết định tuyển chọn Khám sức khỏe Khám sức khỏe Sơ đồ1.7: Tiến trình tuyển chọn nhân viên Nguồn: Nguyễn Hữu Thân, Quản trị nhân sự (XB LĐ - XH, 2007), trang 186 1.6.5 Đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực là các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực của công ty một cách toàn diện, đảm bảo sự phù hợp tốt nhất với công việc hiện tại và đáp ứng được những... công ty là hoạt động nhằm thu hút nhân tài Việc thu thập 24 thông tin về các ứng viên là hoạt động phân tích mức cung lao động theo nhu cầu nhân sự của công ty MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG HOẠCH ĐỊNH TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ CÁC GIẢI PHÁP KHÁC TUYỂN MỘ NGUỒN NỘI BỘ NGUỒN BÊN NGOÀI CÁC PHƯƠNG PHÁP NỘI BỘ CÁC PHƯƠNG PHÁP BÊN NGOÀI CÁ NHÂN ĐƯỢC TUYỂN MỘ Sơ đồ 1.6: Tiến trình tuyển mộ Nguồn: Nguyễn... khác biệt về mức sống 8 Thang Long University Libraty Theo Mankiw “ Sự đầu tư cho con người trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của từng cá nhân làm nâng cao mức sống của toàn xã hội và nhờ đó tạo ra khả năng tăng năng suất lao động” 1.1.3 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.3.1 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực ( theo nghĩa rộng) là tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức... phòng quản trị nguồn nhân lực phối hợp với các lãnh đạo trực tuyến các phòng ban khác cùng thực hiện - Cố vấn cho các lãnh đạo trực tuyến về các kỹ năng quản trị nguồn nhân lực: Vấn đề quản trị con người trở nên rất phức tạp trong những thập kỷ gần đây Cán bộ quản trị nguồn nhân lực thường phải giúp các lãnh đạo trực tuyến giải quyết các vấn đề khó khăn trong công tác quản trị nguồn nhân lực như: Sử dụng... NHIỆM HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC NHIỆM VỤ TUYỂN MỘ TUYỂN CHỌN MÔ TẢ CÔNG VIỆC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC MÔ TẢ TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC LƯƠNG BỔNG VÀ PHÚC LỢI AN TOÀN VÀ Y TẾ GIAO TẾ NHÂN SỰ & QUAN HỆ LAO ĐỘNG KIẾN THỨC KỸ NĂNG KHẢ NĂNG NGHIÊN CỨU NGUỒN NHÂN LỰC TUYỂN DỤNG BÌNH ĐẲNG Sơ đồ 1.5: Sơ đồ phân tích công việc Nguồn: Nguyễn Hữu Thân, Quản trị nhân sự (NXB LĐ-XH, 2007),... phù hợp với công ty này Chính vì thế mà các công ty này ít chú trọng phát triển các cấp quản trị cấp thấp Chương trình lương bổng và đãi ngộ cũng theo yêu cầu của công ty mà ra 1.5.2.2 Chính sách, chiến lược của của công ty Chính sách của công ty thường thuộc về nguồn nhân lực Các chính sách này là kim chỉ nam hướng dẫn, chứ không phải luật lệ cứng nhắc, do đó nó uy n chuyển, đòi hỏi cần phải giải. .. công nhân được khuyến khích đề ra sáng kiến và giải quyết các vấn đề Vì thế chúng ta cần phải xác định ra bầu văn hóa của công ty bởi vì nó ảnh hưởng đến sự hoàn thành công tác trong khắp tổ chức và hậu quả là ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của công nhân viên cũng như ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của công ty 1.5.2.4 Công đoàn Cổ đông và công đoàn cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH tổng hợp thành uy , Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH tổng hợp thành uy , Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH tổng hợp thành uy , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP, thứ c củ a ngườ i lao đôṇ g, Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty, Bộ máy quản lý văn phòng Công ty bao gồm :, Bảng 2.3 Cơ cấu lao động của Công ty Thành Huy năm 2012 - 2014, Một số công trình công ty đã tiến hành thi công, CHƯƠNG 3: GIẢ I PHÁ P PHÁ T TRIỂ N NGUỒ N NHÂN LƯC̣, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay