Đánh giá sự hài lòng của sinh viện về đào tạo tại trường đại học thăng long

141 670 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG - NGUYỄN TIẾN DŨNG ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Hà Nội – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG - NGUYỄN TIẾN DŨNG ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS TRẦN ĐÌNH TOÀN Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề “Đánh giá hài lòng sinh viên đào tạo trường đại học Thăng Long” hoàn toàn kết nghiên cứu thân chưa công bố công trình nghiên cứu người khác Trong trình thực luận văn, thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn Hà nội, ngày tháng năm 2015 Học viên cao học Nguyễn Tiến Dũng i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Trường đại học Thăng Long tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành khóa học cao học ngành Quản trị Kinh doanh Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Trần Đình Toàn nhiệt tình, tận tụy hướng dẫn hoàn thành tốt luận văn Tôi xin bày tỏ biết ơn đến thầy cô, đồng nghiệp, gia đình, bạn bè em sinh viên hỗ trợ, động viên, chia sẻ, giúp đỡ trình học tập hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng, chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận quan tâm đóng góp cấp quản lý, bạn đồng nghiệp người quan tâm để hoàn chỉnh luận văn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015 Học viên cao học Nguyễn Tiến Dũng iii ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT x PHẦN MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài .1 Tổng quan nghiên cứu .1 a.) Các nghiên cứu nước b.) Các nghiên cứu nước .3 Mục đích nghiên cứu đề tài .7 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý thuyết 1.1.1 Khái niệm đào tạo đại học .9 1.1.2 Sản phẩm đào tạo đại học .10 1.1.3 Đặc điểm đào tạo đại học 11 1.1.4 Các hoạt động đào tạo 12 1.1.5 Khái niệm dịch vụ 15 1.1.6 Khái niệm chất lượng đào tạo .15 1.1.6.1 Chất lượng đào tạo theo lý thuyết quản lý giáo dục 15 1.1.6.2 Chất lượng đào tạo theo lý thuyết chất lượng dịch vụ 17 1.1.7 Sự hài lòng người học (sinh viên) 20 1.1.8 Quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 22 1.1.9 Các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ 23 1.1.9.1 Mô hình chất lượng chức chất lượng kỹ thuật Gronroos 24 1.1.9.2 Mô hình lý thuyết số hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction Index – CSI) 25 1.1.9.3 Mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL 25 1.1.9.4 Mô hình chất lượng dịch vụ SERVPERF 27 1.2 Mô hình nghiên cứu 28 1.2.1 Mô hình nghiên cứu 28 1.2.2 Các giả thuyết mô hình 30 1.2.3 Các thang đo 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2: TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG 32 2.1 Tổng quan công tác đào tạo Trường Đại học Thăng Long 32 2.1.1 Giới thiệu trường .32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 33 iv 2.1.3 Các hoạt động sinh viên học kỳ 36 2.1.4 Thực trạng công tác đào tạo trường 39 2.2 Tiến trình nguyên cứu 39 2.2.1 Quá trình triển khai nghiên cứu 39 2.2.1.1 Quy trình nghiên cứu .39 2.2.1.2 Thiết kế công cụ đo lường cho mô hình 40 2.2.1.3Triển khai nghiên cứu thực địa xử lý số liệu 41 2.3 Kết nghiên cứu 45 2.3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 45 2.3.2 Thống kê mô tả phân tích kết khảo sát 46 2.3.2.1 Nhân tố chương trình đào tạo 46 2.3.2.2 Nhân tố Giảng viên, phương pháp giảng dạy 48 2.3.2.3 Nhân tố Thư viện – Học liệu 50 2.3.2.4 Nhân tố Cơ sở vật chất 52 2.3.2.5 Nhân tố Quản lý phục vụ đào tạo 53 2.3.2.6 Nhân tố Đánh giá chung (SHL sinh viên) 58 2.3.3 Đánh giá thang đo kiểm định mô hình nghiên cứu 60 2.3.3.1 Đánh giá tin cậy thang đo 60 2.3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory factor analysis) 64 2.3.3.3 Kiểm định mô hình nghiên cứu phân tích hồi quy bội 69 2.3.3.4 Kiểm định giả thuyết mô hình nghiên cứu phân tích kết 74 v ii KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG 81 3.1 Đối với chương trình đào tạo 81 3.2 Đối với đội ngũ giảng viên 82 3.3 Đối với Thư viện – Học liệu 87 3.4 Đối với sở vật chất 87 3.5 Đối với quản lý phục vụ đào tạo .88 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO .93 TÀI LIỆU VIỆT NAM 93 TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 95 PHỤ LỤC 97 Phụ lục 1: Phiếu khảo sát hài lòng SV đào tạo trường ĐHTL 97 Phụ lục 2: Thống kê mô tả kết khảo sát 102 Phụ lục 3: Phân tích hệ số Cronbach Alpha 107 Phụ lục 4: Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory factor analysis) 112 Phụ lục 5: Phân tích hồi quy bội 123 Phụ lục 6: Kiểm định phương sai ANOVA .126 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các hoạt động sinh viên hỗ trợ từ phía nhà trường 38 Bảng 2.2 Cấu trúc bảng hỏi thang đo 41 Bảng 2.3 Đánh giá giá trị trung bình theo khoảng 44 Bảng 2.4(a) Mẫu nghiên cứu phân bố theo Khóa học Khoa 45 Bảng 2.4(b) Thống kê mẫu nghiên cứu theo Giới tính Khoa 46 Bảng 2.5 Thống kê mô tả nhân tố Chương trình đào tạo 47 Bảng 2.6 Thống kê mô tả nhân tố Giảng viên, phương pháp giảng dạy .49 Bảng 2.7 Thống kê mô tả nhân tố Thư viện – học liệu 51 Bảng 2.8 Thống kê mô tả nhân tố Cơ sở vật chất 53 Bảng 2.9 Thống kê mô tả nhân tố Quản lý phục vụ đào tạo 57 Bảng 2.10 (a) Thống kê mô tả nhân tố Đánh giá chung 58 Bảng 2.10 (b) Tần số phân phối mức độ hài lòng người học 59 Bảng 2.11 Bảng tóm tắt hệ số Cronbach Alpha khái niệm nghiên cứu 61 Bảng 2.12 Bảng tóm tắt hệ số phân tích nhân tố 65 Bảng 2.13 Kết kiểm định KMO and Bartlett 66 Bảng 2.14 Tổng phương sai giải thích (Total Variance Explained) 67 Bảng 2.15 Bảng tóm tắt nhân tố tương ứng với biến quan sát sau phân tích nhân tố 68 Bảng 2.16 (a) Kết kiểm định KMO and Bartlett thành phần hài lòng 68 ix Bảng 2.16 (b) Tổng phương sai giải thích thành phần hài lòng 69 Bảng 2.17 Kết hồi quy mô hình 71 Bảng 2.18 Phân tích phương sai ANOVA 72 Bảng 2.19 Kết hồi quy đa biến 72 Bảng 2.20 Tầm quan trọng yếu tố 74 Bảng 2.21 Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết 75 Bảng 2.22 Kết kiểm định phương sai theo giới tính .77 Bảng 2.23 Kết kiểm định phương sai theo năm học .78 Bảng 2.24 Kết phân tích Anova Sự hài lòng sinh viên theo năm học78 Bảng 2.25 Bảng tổng kết kết kiểm định giả thuyết H6, H7 79 viii 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1.315 1.185 1.116 1.070 985 923 874 856 845 821 766 726 703 656 629 618 579 540 530 510 505 488 454 439 419 406 393 390 360 353 334 311 279 275 260 252 233 226 212 196 2.859 2.577 2.425 2.325 2.142 2.007 1.899 1.861 1.838 1.784 1.665 1.578 1.528 1.425 1.367 1.343 1.258 1.173 1.152 1.108 1.097 1.061 987 953 911 882 854 848 782 768 727 677 607 597 564 548 507 492 462 426 52.792 55.369 57.794 60.120 62.262 64.269 66.169 68.029 69.867 71.651 73.316 74.893 76.422 77.847 79.214 80.557 81.815 82.988 84.140 85.248 86.346 87.407 88.394 89.347 90.258 91.140 91.994 92.842 93.624 94.392 95.119 95.796 96.403 97.000 97.564 98.113 98.620 99.112 99.574 100.000 1.315 1.185 1.116 1.070 2.859 2.577 2.425 2.325 52.792 55.369 57.794 60.120 2.312 2.115 1.730 1.250 5.027 4.598 3.760 2.718 49.043 53.641 57.401 60.120 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TV4.Thu vien co so luong sach 834 tham khao phong phu TV6.Cac tai lieu thu vien thuong xuyen duoc doi moi, cap 826 nhat TV7.Thu vien dap ung day du sach bao, tu lieu tham khao phuc 797 vu hoc tap va nghien cuu 10 TV5.Sach tham khao giup ich 731 cho viec hoc tap cua ban TV3.Sinh vien de tiep can cac tai 621 lieu tham khao GV gioi thieu TV2.Viec tra cua tai lieu, thong tin thu vien de dang, nhanh 578 chong TV8.May tinh cua thu vien dam bao viec truy cap cac website chuyen nghanh mot cach de dang GV3.GV co trinh cao, hieu biet sau rong vaf cap nhat ve chuyen mon giang day GV2.GV cua TLU luon san sang giai dap cac thac mac cua ban ve kien thuc cac mon hoc GV6.GV su dung tot cac thiet bi cong nghe thong tin ho tro cho viec giang day GV5.GV cua TLU luon lich su va than thien lam viec, giao tiep voi sinh vien GV7.Tai lieu (hoac bai giang) duoc bien soan ro rang, dam bao noi dung chinh xac, khoa hoc GV4.GV co phuong phap truyen dat de hieu va luon cap nhat cac phuong phap day moi GV1.GV dam bao gio len lop va ke hoach giang day Gv8.Tai lieu (hoac bai giang) giup sinh vien tu hoc duoc VC2.Phong hoc khang trang, thiet bi hien dai phu hop voi viec day va hoc VC4.Phong may tinh, thuc hanh, thi nghiem co day du cac cong cu can thiet cho nhu cau thuc hanh, thi nghiem cua sinh vien VC3.Cac phong tu hoc dap ung nhu cau ve cho hoc cua sinh vien VC1.Canh quan moi truong cua TLU dep, co tinh su pham cao DT1.Sinh vien duoc thong bao day du ke hoach giang day, cac tieu chi danh gia ket qua hoc TV1.Thu vien dam bao khong gian, cho ngoi dap ung duoc nhu cau hoc tap, nghien cuu cua sinh vien DT13.Cong tac to chuc thi nghiem tuc, chat che 724 683 670 650 620 607 542 794 766 759 746 503 114 DT2.Cac thong tin tren website cua truong da dang, phong phu va cap nhat DT9.Khi giao tiep voi sinh vien, cac bo nhan vien cac phong ban (dao tao, CTCT&QLSV, hanh chinh, tai vu) luon than thien, nhiet tinh, ton sinh vien DT10.Cac van de cua SV duoc can bo tai phong tiep sinh vien giai quyet nhanh chong thoa man DT8.Quy trinh, thu tuc ve hanh chinh (chung nhan la SV, cap bang diem, cac giay to lien quan den SV) thuan loi cho SV DT11.Cac khieu nai cua SV duoc nha truong giai quyet thoa dang TV9.Nhan vien thu vien phuc vu tot (phong cach, thai do, gio giac phuc vu) DT6.Lop hoc co so luong sinh vien voi quy mo phu hop DT7.Sinh vien duoc hoc cac mon tu chon theo dung nguyen vong DT4.Quy trinh thu hoc phi thuan loi cho sinh vien DT5.Viec dang ky them, huy mon hoc qua thoi han quy dinh co the thuc hien de dang CT2.Thoi luong (tong so tin chi ) cua tat ca cac mon hoc chuong trinh la phu hop CT3.Ty le phan bo giua ly thuyet va thuc hanh phu hop voi nganh hoc CT1.Muc tieu dao tao cua nganh hoc ro rang CT5.Mot nam hoc duoc chia ba hoc ki la phu hop CT4.Chuong trinh dao tao duoc thuc hien theo dung tien CT6.Kien thuc dat duoc tu khoa hoc giup ban tu tin ve kha nang tim viec lam sau truong GV10.GV co nhieu hinh thuc danh gia diem qua trinh cua SV doi voi moi mon hoc de tang chinh xac viec danh gia GV9.GV thuong xuyen co cac hoat dong kiem tra danh gia tung buoi hoc 826 813 607 546 677 649 648 609 639 621 571 561 533 804 774 GV11.GV day ket hop voi giao duc ki nang song cho SV DT14.Ket qua thi, kiem tra duoc danh gia chinh xac cong bo nhanh chong DT3.Cach thuc dang ki hoc, dang ki thi thuan loi cho sinh vien DT12.De thi doi voi moi mon hoc sat voi chuong trinh hoc DT16.GV chu nhiem (co van hoc tap) co hieu biet sau ve chuong trinh dao tao va cac quy dinh cua nha truong de tu van cho sinh vien DT15.Khi ban gap tro ngai ve hoc tap, GV chu nhiem (co van hoc tap) luon the hien su quan tam muon giai quyet tro ngai 715 671 547 783 766 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích EFA lần 2: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .898 10952.243 703 000 Total Variance Explained Component 10 11 12 13 14 15 16 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance Variance % % 9.917 26.096 26.096 9.917 26.096 26.096 3.011 7.924 34.020 3.011 7.924 34.020 2.435 6.407 40.427 2.435 6.407 40.427 2.112 5.558 45.984 2.112 5.558 45.984 1.504 3.957 49.942 1.504 3.957 49.942 1.321 3.477 53.419 1.321 3.477 53.419 1.258 3.309 56.728 1.258 3.309 56.728 1.115 2.934 59.663 1.115 2.934 59.663 1.033 2.719 62.381 1.033 2.719 62.381 941 2.475 64.857 849 2.235 67.092 822 2.164 69.256 801 2.108 71.364 770 2.025 73.389 746 1.963 75.352 687 1.807 77.160 116 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 3.936 10.359 10.359 3.838 10.101 20.460 3.186 8.383 28.843 2.678 7.048 35.891 2.525 6.644 42.535 2.151 5.661 48.196 1.885 4.961 53.157 1.772 4.663 57.820 1.733 4.561 62.381 17 621 1.635 78.795 18 595 1.565 80.360 19 563 1.482 81.842 20 541 1.423 83.265 21 520 1.369 84.633 22 487 1.283 85.916 23 482 1.268 87.184 24 472 1.241 88.425 25 454 1.194 89.619 26 407 1.072 90.690 27 402 1.058 91.749 28 384 1.009 92.758 29 366 963 93.721 30 338 888 94.609 31 307 809 95.418 32 282 743 96.162 33 277 729 96.890 34 263 693 97.583 35 250 657 98.241 36 237 623 98.864 37 221 582 99.446 38 211 554 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component GV3.GV co trinh cao, hieu biet sau rong vaf cap nhat ve chuyen mon giang day GV2.GV cua TLU luon san sang giai dap cac thac mac cua ban ve kien thuc cac mon hoc GV6.GV su dung tot cac thiet bi cong nghe thong tin ho tro cho viec giang day GV5.GV cua TLU luon lich su va than thien lam viec, giao tiep voi sinh vien GV7.Tai lieu (hoac bai giang) duoc bien soan ro rang, dam bao noi dung chinh xac, khoa hoc GV4.GV co phuong phap truyen dat de hieu va luon cap nhat cac phuong phap day moi GV1.GV dam bao gio len lop va ke hoach giang day TV4.Thu vien co so luong sach tham khao phong phu TV6.Cac tai lieu thu vien thuong xuyen duoc doi moi, cap nhat 734 709 698 691 633 613 580 851 833 TV7.Thu vien dap ung day du sach bao, tu lieu tham khao phuc vu hoc tap va nghien cuu TV5.Sach tham khao giup ich cho viec hoc tap cua ban TV3.Sinh vien de tiep can cac tai lieu tham khao GV gioi thieu TV2.Viec tra cua tai lieu, thong tin thu vien de dang, nhanh chong VC2.Phong hoc khang trang, thiet bi hien dai phu hop voi viec day va hoc VC3.Cac phong tu hoc dap ung nhu cau ve cho hoc cua sinh vien VC1.Canh quan moi truong cua TLU dep, co tinh su pham cao VC4.Phong may tinh, thuc hanh, thi nghiem co day du cac cong cu can thiet cho nhu cau thuc hanh, thi nghiem cua sinh vien DT1.Sinh vien duoc thong bao day du ke hoach giang day, cac tieu chi danh gia ket qua hoc DT9.Khi giao tiep voi sinh vien, cac bo nhan vien cac phong ban (dao tao, CTCT&QLSV, hanh chinh, tai vu) luon than thien, nhiet tinh, ton sinh vien DT10.Cac van de cua SV duoc can bo tai phong tiep sinh vien giai quyet nhanh chong thoa man DT8.Quy trinh, thu tuc ve hanh chinh (chung nhan la SV, cap bang diem, cac giay to lien quan den SV) thuan loi cho SV DT11.Cac khieu nai cua SV duoc nha truong giai quyet thoa dang DT6.Lop hoc co so luong sinh vien voi quy mo phu hop DT4.Quy trinh thu hoc phi thuan loi cho sinh vien DT7.Sinh vien duoc hoc cac mon tu chon theo dung nguyen vong DT5.Viec dang ky them, huy mon hoc qua thoi han quy dinh co the thuc hien de dang CT2.Thoi luong (tong so tin chi ) cua tat ca cac mon hoc chuong trinh la phu hop 804 742 632 575 808 768 762 753 831 826 625 548 711 652 639 626 648 118 CT3.Ty le phan bo giua ly thuyet va thuc hanh phu hop voi nganh hoc CT5.Mot nam hoc duoc chia ba hoc ki la phu hop CT4.Chuong trinh dao tao duoc thuc hien theo dung tien CT1.Muc tieu dao tao cua nganh hoc ro rang DT14.Ket qua thi, kiem tra duoc danh gia chinh xac cong bo nhanh chong DT3.Cach thuc dang ki hoc, dang ki thi thuan loi cho sinh vien DT12.De thi doi voi moi mon hoc sat voi chuong trinh hoc GV10.GV co nhieu hinh thuc danh gia diem qua trinh cua SV doi voi moi mon hoc de tang chinh xac viec danh gia GV9.GV thuong xuyen co cac hoat dong kiem tra danh gia tung buoi hoc DT15.Khi ban gap tro ngai ve hoc tap, GV chu nhiem (co van hoc tap) luon the hien su quan tam muon giai quyet tro ngai DT16.GV chu nhiem (co van hoc tap) co hieu biet sau ve chuong trinh dao tao va cac quy dinh cua nha truong de tu van cho sinh vien 626 573 559 539 688 597 569 833 804 797 788 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích EFA lần 3: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .894 10616.989 666 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance Variance Variance % % % 9.576 25.882 25.882 9.576 25.882 25.882 3.904 10.551 10.551 2.994 8.093 33.975 2.994 8.093 33.975 3.836 10.369 20.920 2.434 6.579 40.553 2.434 2.090 5.648 46.202 2.090 1.503 4.062 50.263 1.503 1.310 3.540 53.803 1.310 1.257 3.398 57.201 1.257 1.114 3.011 60.212 1.114 1.032 2.789 63.001 1.032 10 920 2.487 65.487 11 847 2.289 67.777 12 819 2.213 69.990 13 788 2.130 72.119 14 755 2.041 74.160 15 710 1.918 76.078 16 682 1.842 77.920 17 620 1.676 79.596 18 588 1.589 81.184 19 542 1.465 82.650 20 536 1.448 84.097 21 505 1.366 85.463 22 482 1.303 86.766 23 472 1.275 88.041 24 454 1.228 89.269 25 409 1.106 90.375 26 407 1.100 91.475 27 384 1.038 92.512 28 366 989 93.502 29 338 914 94.416 30 310 837 95.253 31 286 774 96.027 32 279 755 96.782 33 267 722 97.504 34 250 677 98.180 35 238 644 98.824 36 224 605 99.429 37 211 571 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 6.579 5.648 4.062 3.540 3.398 3.011 2.789 40.553 46.202 50.263 53.803 57.201 60.212 63.001 2.943 2.642 2.507 2.148 1.856 1.750 1.724 Rotated Component Matrixa Component GV3.GV co trinh cao, hieu biet sau rong vaf cap nhat ve chuyen mon giang day GV2.GV cua TLU luon san sang giai dap cac thac mac cua ban ve kien thuc cac mon hoc GV6.GV su dung tot cac thiet bi cong nghe thong tin ho tro cho viec giang day GV5.GV cua TLU luon lich su va than thien lam viec, giao tiep voi sinh vien 736 709 699 694 120 7.954 7.140 6.775 5.806 5.016 4.731 4.661 28.873 36.013 42.788 48.594 53.610 58.340 63.001 GV7.Tai lieu (hoac bai giang) duoc bien soan ro rang, dam bao noi dung 635 chinh xac, khoa hoc GV4.GV co phuong phap truyen dat de hieu va luon cap nhat cac phuong 614 phap day moi GV1.GV dam bao gio len lop va ke 582 hoach giang day TV4.Thu vien co so luong sach tham khao phong phu TV6.Cac tai lieu thu vien thuong xuyen duoc doi moi, cap nhat TV7.Thu vien dap ung day du sach bao, tu lieu tham khao phuc vu hoc tap va nghien cuu TV5.Sach tham khao giup ich cho viec hoc tap cua ban TV3.Sinh vien de tiep can cac tai lieu tham khao GV gioi thieu TV2.Viec tra cua tai lieu, thong tin thu vien de dang, nhanh chong VC2.Phong hoc khang trang, thiet bi hien dai phu hop voi viec day va hoc VC1.Canh quan moi truong cua TLU dep, co tinh su pham cao VC3.Cac phong tu hoc dap ung nhu cau ve cho hoc cua sinh vien VC4.Phong may tinh, thuc hanh, thi nghiem co day du cac cong cu can thiet cho nhu cau thuc hanh, thi nghiem cua sinh vien DT9.Khi giao tiep voi sinh vien, cac bo nhan vien cac phong ban (dao tao, CTCT&QLSV, hanh chinh, tai vu) luon than thien, nhiet tinh, ton sinh vien DT10.Cac van de cua SV duoc can bo tai phong tiep sinh vien giai quyet nhanh chong thoa man DT8.Quy trinh, thu tuc ve hanh chinh (chung nhan la SV, cap bang diem, cac giay to lien quan den SV) thuan loi cho SV DT11.Cac khieu nai cua SV duoc nha truong giai quyet thoa dang DT6.Lop hoc co so luong sinh vien voi quy mo phu hop DT4.Quy trinh thu hoc phi thuan loi cho sinh vien DT7.Sinh vien duoc hoc cac mon tu chon theo dung nguyen vong 852 834 804 740 631 578 811 773 768 744 831 826 625 548 708 656 644 135 DT5.Viec dang ky them, huy mon hoc qua thoi han quy dinh co the thuc hien de dang CT2.Thoi luong (tong so tin chi ) cua tat ca cac mon hoc chuong trinh la phu hop CT3.Ty le phan bo giua ly thuyet va thuc hanh phu hop voi nganh hoc CT5.Mot nam hoc duoc chia ba hoc ki la phu hop CT4.Chuong trinh dao tao duoc thuc hien theo dung tien CT1.Muc tieu dao tao cua nganh hoc ro rang DT14.Ket qua thi, kiem tra duoc danh gia chinh xac cong bo nhanh chong DT3.Cach thuc dang ki hoc, dang ki thi thuan loi cho sinh vien DT12.De thi doi voi moi mon hoc sat voi chuong trinh hoc GV10.GV co nhieu hinh thuc danh gia diem qua trinh cua SV doi voi moi mon hoc de tang chinh xac viec danh gia GV9.GV thuong xuyen co cac hoat dong kiem tra danh gia tung buoi hoc DT15.Khi ban gap tro ngai ve hoc tap, GV chu nhiem (co van hoc tap) luon the hien su quan tam muon giai quyet tro ngai DT16.GV chu nhiem (co van hoc tap) co hieu biet sau ve chuong trinh dao tao va cac quy dinh cua nha truong de tu van cho sinh vien 627 651 628 572 561 540 706 602 579 833 803 799 792 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 122 Phụ lục 5: Phân tích hồi quy bội Ma trận tương quan biến CT GV Sig (2-tailed) N 654 TV VC QT 368** 351** 278** 477** 000 000 000 000 000 000 654 654 654 654 654 654 654 654 654 ** ** ** ** ** ** ** 368** 321 000 N 654 654 ** ** 379 294 401 456 000 000 000 000 000 000 654 654 654 654 654 654 654 654 ** ** ** ** ** ** 409** 344 000 000 N 654 654 654 ** ** ** 355 281 349 239 000 000 000 000 000 000 654 654 654 654 654 654 654 ** ** ** ** ** 366** 245 344 000 000 000 N 654 654 654 654 ** ** ** ** 409 409 000 Sig (2-tailed) 304 304 000 321 439 439 000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation 340 349** 000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation 260 SHL 000 Pearson Correlation 445 Pearson Correlation 351 TCT CVHT DGTK 000 ** GV TKB 445** 351** 260** 340** Pearson Correlation CT Correlations TV VC QT 000 000 000 000 N 654 654 654 654 196 315 220 000 000 000 000 000 000 654 654 654 654 654 654 ** ** ** ** 462** 245 Sig (2-tailed) 392 504 497 387 267 000 000 000 000 000 654 654 654 654 654 654 Pearson Correlation 349** 379** 355** 392** 504** 448** 403** 204** 408** 000 000 000 000 654 654 654 654 ** ** 417** 000 000 000 TKB Sig (2-tailed) N 000 000 000 000 000 654 654 654 654 654 654 ** ** ** ** ** ** Pearson Correlation 368 TCT Sig (2-tailed) 294 281 196 497 448 412 268 000 000 000 000 000 000 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 Pearson Correlation 351** 401** 349** 315** 387** 403** 412** 325** 409** 000 000 N CVHT Sig (2-tailed) N 000 000 000 000 000 000 000 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 ** ** ** ** ** ** ** ** 221** Pearson Correlation 278 DGTK Sig (2-tailed) 456 239 220 267 204 268 325 000 000 000 000 000 000 000 000 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 Pearson Correlation 477** 368** 409** 366** 462** 408** 417** 409** 221** N SHL Sig (2-tailed) N 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 654 654 654 654 654 654 654 654 654 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 654 Phân tích hồi quy đa biến theo phương pháp Stepwise Model Summary Model R 0.654a 0.677b 0.714c 0.730d 0.764e 0.767f 0.775g 0.779h 0.780i Model Summaryj R Square Adjusted Std Error of the R Square Estimate 428 427 68027 458 456 66726 DurbinWatson 1.729 1.762 510 533 584 588 601 507 529 580 583 594 64405 63367 60937 60786 60221 1.739 1.738 1.774 1.771 1.788 607 609 600 600 59923 59902 1.767 1.765 a Predictors: (Constant), CT b Predictors: (Constant), GV, CT c Predictors: (Constant), TV, GV, CT d Predictors: (Constant), VC, CT, TV, GV e Predictors: (Constant), QT, VC, CT, TV, GV f Predictors: (Constant), TKB, CT, VC, TV, QT, GV g Predictors: (Constant), TCT, VC, TV, CT, GV, TKB, QT h Predictors: (Constant), CVHT, VC, CT, QT, TV, TCT, GV, TKB i Predictors: (Constant), DGTK, TKB, TV, CT, VC, TCT, CVHT, QT, GV j Dependent Variable: SHL Model Sum of Squares ANOVAj df Mean Square Regression 89.089 89.089 Residual Total Regression 301.724 390.812 100.962 652 653 463 Residual Total 289.850 390.812 651 653 124 50.481 445 F Sig 192.513 000a 113.379 000b Regression 121.194 40.398 Residual Total Regression 269.618 390.812 130.217 650 653 415 Residual Total Regression 260.596 390.812 150.189 649 653 Residual Total Regression 240.623 390.812 151.749 648 653 Residual Total Regression 239.063 390.812 156.540 647 653 Residual Total Regression 234.273 390.812 159.204 646 653 Residual Total Regression 231.608 390.812 159.727 645 653 Residual Total 231.085 390.812 644 653 32.554 97.392 000c 81.074 000d 80.892 000e 68.449 000f 61.665 000g 55.421 000h 49.460 000i 402 30.038 371 25.291 369 22.363 363 19.901 359 17.747 359 a Predictors: (Constant), CT b Predictors: (Constant), GV, CT c Predictors: (Constant), TV, GV, CT d Predictors: (Constant), VC, CT, TV, GV e Predictors: (Constant), QT, VC, CT, TV, GV f Predictors: (Constant), TKB, CT, VC, TV, QT, GV g Predictors: (Constant), TCT, VC, TV, CT, GV, TKB, QT h Predictors: (Constant), CVHT, VC, CT, QT, TV, TCT, GV, TKB i Predictors: (Constant), DGTK, TKB, TV, CT, VC, TCT, CVHT, QT, GV j Dependent Variable: SHL Coefficientsj Model t Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) CT GV TV VC QT TKB TCT CVHT -.178 302 128 125 175 176 143 111 087 211 046 054 039 044 039 044 036 032 (Constant) CT GV TV VC QT TKB TCT CVHT DGTK -.136 303 150 127 175 179 139 114 092 -.046 214 046 057 039 044 039 044 036 032 038 Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF 240 120 116 142 176 138 116 100 -.843 6.609 3.525 3.246 3.979 4.508 3.982 3.081 2.724 399 000 009 001 000 000 007 002 007 698 646 721 717 603 603 647 682 1.432 1.548 1.388 1.396 1.657 1.659 1.546 1.466 241 135 118 142 179 131 120 105 -.042 -.633 6.642 3.882 3.296 3.976 4.588 3.883 3.169 2.846 -1.207 527 000 006 001 000 000 007 002 005 228 698 579 719 717 600 599 643 673 749 1.433 1.726 1.390 1.396 1.667 1.670 1.556 1.486 1.335 j Dependent Variable: SHL Phụ lục 6: Kiểm định phương sai ANOVA Kết phân tích Anova hài lòng theo giới tính Descriptives SHL N Mean Std Std 95% Confidence Interval for Deviation Error Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Nam 205 3.4943 76454 05340 3.3890 3.5996 1.00 5.00 Nu 449 3.6288 77492 03657 3.5569 3.7007 1.00 5.00 Total 654 3.5866 77362 03025 3.5272 3.6460 1.00 5.00 126 Test of Homogeneity of Variances SHL Levene Statistic df1 013 df2 Sig 652 909 ANOVA SHL Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.546 2.546 Within Groups 388.266 652 596 Total 390.812 653 F 4.275 Sig .039 Kết phân tích Anova hài lòng theo năm học Descriptives SHL N Mean Std Std 95% Confidence Interval for Deviation Error Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Nam 116 3.4425 86116 07996 3.2841 3.6009 1.33 5.00 Nam 248 3.6156 81765 05192 3.5133 3.7179 1.00 5.00 Nam 290 3.6195 68968 04050 3.5398 3.6993 1.00 5.00 Total 654 3.5866 77362 03025 3.5272 3.6460 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances SHL Levene Statistic 6.133 df1 df2 Sig 651 002 ANOVA SHL Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.931 1.465 Within Groups 387.881 651 596 Total 390.812 653 F 2.460 Sig .086 [...]... đến sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo của trường Đại học Thăng Long Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thông qua sự hài lòng của sinh viên tại trường Đại học Thăng Long 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Sự hài lòng của sinh viên về đào tạo tại trường Đại học Thăng Long - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu này được nghiên cứu tại trường Đại học. .. cứu sự hài lòng của sinh viên về đào tạo tại trường Đại học Thăng Long  Chương 3: Giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên về đào tạo tại trường đại học Thăng Long  Kết luận 8 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý thuyết Trong những năm qua, cùng với sự tăng lên nhanh chóng về số lượng các trường đại học trên cả nước, vấn đề cạch tranh để thu hút người học giữa các trường. .. viên thì chất lượng đào tạo và dịch vụ lại càng phải quan tâm nhiều hơn Xuất phát từ những phân tích trên, với mục đích xác định sự hài lòng của sinh viên nhằm góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo của trường đại học Thăng Long cho nên tôi chọn đề tài: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về đào tạo tại trường Đại học Thăng Long 2 Tổng quan nghiên cứu Để có bức tranh khái quát về lĩnh vực nghiên... cơ sở giáo dục đại học để thực hiện chương trình đào tạo một trình độ giáo dục đại học [12] Như vậy, có thể hiểu đào tạo đại học chính quy là việc thực hiện một chương trình đào tạo ở bậc đại học theo các khóa học tập trung toàn bộ thời gian tại một trường đại học 1.1.2 Sản phẩm của đào tạo đại học Sản phẩm hay đầu ra về đào tạo bao gồm 2 phần hữu hình và vô hình Phần hữu hình chính là bằng cấp của. .. gian thích hợp [3] Đào tạo ở bậc đại học được quy định cụ thể tại Luật giáo dục đại học năm 2012 Tại khoản 8, điều 4: “ Đại học là cơ sở giáo dục đại học tập hợp nhiều trường cao đẳng, trường đại học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp, để đào tạo các trình độ của giáo dục đại học [12] Tại khoản 2, điều 5: “ Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến thức chuyên... giáo dục đại học đã và đang trở thành một ngành dịch vụ, đáp ứng những đơn đặt hàng về nhân lực của xã hội Do đó chất lượng đào tạo luôn là vấn đề được các trường quan tâm, nhưng đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về công tác tổ chức quản lý đào tạo của trường đại học thì vẫn chưa được các trường quan tâm thích đáng Trường đại học Thăng Long là một trường ngoài công lập để thu hút được nhiều sinh viên... chất lượng dịch vụ (Hình 1.2) 1.1.7 Sự hài lòng của người học (sinh viên) Đề tài này muốn hướng đến việc đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với các hoạt động đào tạo của một trường đại học Tuy nhiên, các khái niệm chính thức về sự hài lòng của người học chưa được nghiên cứu và thừa nhậ rộng rãi Do đó, đề tài sử dụng khái niệm và các mô hình nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch... cách khác, nhà trường cũng cần coi sự hài lòng của người học là một mục tiêu để phục vụ, để cạnh tranh và nâng cao chất lượng đào tạo Có nhiều quan điểm đánh giá khác nhau về sự hài lòng của khách hàng Sự hài lòng của khách hàng là phản ứng của họ về sự khác biệt cảm nhận giữa kinh nghiệm đã biết và sự mong đợi (Parasuraman và cộng sự, 1988; Speng và ctg, 1996) Nghĩa là, kinh nghiệm đã biết của khách hàng... tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo [12] Tại khoản 1, điều 36: “ Chương trình đào tạo cao đẳng, đại học gồm: mục tiêu, chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp; nội dung đào tạo, phương pháp đánh giá đối với mỗi môn học và ngành học, trình độ đào tạo [12] Tại khoản 1, điều 4: “ Giáo dục chính quy là hình thức đào tạo theo khóa học tập trung toàn bộ thời gian tại. .. cần phải thận trọng bởi đào tạo đại học vừa có những đặc điểm chung của các ngành dịch vụ, vừa mang những đặc trưng riêng Để vận dụng hợp lý các lý thuyết của marketing dịch vụ vào việc đo lường sự hài lòng của sinh viên, chúng ta cần xét đến các đặc trưng riêng biệt của đào tạo đại học 1.1.1 Khái niệm đào tạo đại học Theo các tác giả Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân: Đào tạo là làm cho con người
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hài lòng của sinh viện về đào tạo tại trường đại học thăng long , Đánh giá sự hài lòng của sinh viện về đào tạo tại trường đại học thăng long , Đánh giá sự hài lòng của sinh viện về đào tạo tại trường đại học thăng long , b.) Các nghiên cứu trong nước, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, 1 Cơ sở lý thuyết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay