Bộ câu hỏi ôn thi môn giáo dục quốc phòng an ninh

21 212 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:20

1. Môn học Giáo dục quốc phòng an ninh là? A. Môn học chính khóa. B. Môn học bắt buộc C. Là môn điều kiện để được thi tốt nghiệp D. Tất cả đều đúng.2. Các đối tượng cần giáo dục giáo dục quốc phòng an ninh theo quy định của Chính phủ:A. Sinh viên đại học, cao đẳng, học sinh trung cấp, trung học phổ thông.B. Cán bộ lãnh đạo, Đảng viên.C. Lực lượng vũ trang.D. Mọi đối tượng. BỘ CÂU HỎI ÔN THI Môn học Giáo dục quốc phòng an ninh là? A Môn học khóa B Môn học bắt buộc C Là môn điều kiện để thi tốt nghiệp D Tất Các đối tượng cần giáo dục giáo dục quốc phòng an ninh theo quy định Chính phủ: A Sinh viên đại học, cao đẳng, học sinh trung cấp, trung học phổ thông B Cán lãnh đạo, Đảng viên C Lực lượng vũ trang D Mọi đối tượng Thực biện pháp thường xuyên giáo dục quốc phòng – an ninh sẽ: A Tác động tích cực trực tiếp đến nhận thức nhiệm vụ quốc phòng nhân dân B Tác động tích cực trực tiếp đến trình độ toàn dân nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc C Tác động mạnh mẽ đến ý chí, tinh thần lực lượng vũ trang D Tác động trực tiếp đến trình độ nhận thức toàn dân quốc phòng Quan điểm chủ nghĩa Mac-Lenin chiến tranh là: A Chiến tranh xuất từ có loài người B Chiến tranh có nguồn gốc từ chế độ tư hữu tư liệu sản xuất, xuất giai cấp nhà nước C Chiến tranh định mệnh gắn liền với người xã hội loài người D Chiến tranh vốn có, chiến tranh bắt nguồn từ chất người loại trừ Quan niệm chiến tranh Mac – Lenin là: A Chiến tranh tượng trị - xã hội B Chiến tranh hành vi bạo lực dùng để buộc đối phương phục tùng ý chí C Chiến tranh tranh giành quyền lực thống trị xã hội bên tham chiến D Chiến tranh tranh giành mặt kinh tế Chiến tranh có từ bao giờ? A Chế độ công xã nguyên thủy B Chế độ chiếm hữu tư nhận tư liệu sản xuất C Chế độ phong kiến D Chế độ Tư Xã hội chủ nghĩa Quan niệm chủ nghĩa Mac – Lenin chất chiến tranh: A Chủ nghĩa khủng bố quốc tế B Là thủ đoạn để đạt mục tiêu trị chủ nghĩa đế quốc C Là thủ đoạn giai cấp, nhà nước D Là kế tục trị thủ đoạn bạo lực Câu sau Lenin: A Chiến tranh bạn đường chủ nghĩa đế quốc B Chiến tranh tất yếu chủ nghĩa bành trướng nước lớn C Chiến tranh dùng bạo lực để lật đổ quyền D Chiến tranh mưu đồ chủ nghĩa đế quốc lật đổ chế độ XHCN Nguyên nhân nảy sinh chiến tranh là: A Từ tham vọng bá quyền chủ nghĩa tư B Từ nguyên nhân kinh tế C Từ nguyên nhân trị D Từ nguyên nhân Kinh tế nguyên nhân trị xã hội 10 Bản chất giai cấp quân đội theo chủ nghĩa Mac-Lenin: A Bản chất quân đội chất giai cấp công nông liên minh B Bản chất giai cấp quân đội phụ thuộc vào chất giai cấp Nhà nước tổ chức quân đội C Bản chất giai cấp quân đội không phục thuộc vào chất đảng cầm quyền D Bản chất quân đội phụ thuộc vào giai cấp thống trị 11 Bản chất giai cấp Hồng quân Liên Xô là: A Giai cấp vô sản (giai cấp công nhân) B Giai cấp tư sản C Giai cấp bị trị D Giai cấp thống trị 12 Một nguyên tắc xây dựng Hồng quân Lênin là: A.Trung thành với mục đích, lý tưởng cộng sản B.Trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản C.Trung thành với giai cấp vô sản nước quốc tế D.Trung thành với nhà nước giai cấp công nông 13 Lênin xác định nguyên tắc đoàn kết quân dân xây dựng quân đội: A Sự đoàn kết gắn bó trí Hồng quân với nhân dân lao động B Sự trí quân dân lực lượng tiến toàn giới C Sự đoàn kết thống quân đội với nhân dân D Sự trí quân dân lực lượng vũ trang 14 Một nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin bảo vệ tổ quốc XHCN: A Quần chúng nhân dân lãnh đạo mặt nghiệp bảo vệ tổ quốc XHCN B Đảng cộng sản lãnh đạo mặt nghiệp bảo vệ tổ quốc XHCN C Lực lượng vũ trang lãnh đạo mặt nghiệp bảo vệ tổ quốc XHCN D Nhà nước lãnh đạo nghiệp bảo vệ tổ quốc XHCN 15 Trường hợp sau luận điểm phản động: A Phi đại hóa quân đội B Phi vũ trang quân đội C Phi trị hóa quân đội D Phi bạo lực quân đội 16 Mục đích luận điệu phi trị hóa quân đội gì: A.Làm suy yếu lãnh đạo Đảng B Làm giảm sức mạnh chiến đấu quân đội C Làm suy thoái trị, tư tưởng, lập trường, lĩnh quân đội D Cả trường hợp 17 Khẳng định sau đúng: A Giai cấp công nhân có tổ quốc từ quốc gia hình thành B Dưới chủ nghĩa tư giai cấp công nhân tổ quốc C Dưới chủ nghĩa xã hội giai cấp công nhân tổ quốc D Dưới chủ nghĩa tư giai cấp công nhân có tổ quốc 18 Trường hợp sau không coi chiến tranh? A Sự vùng dậy nô lệ đàn áp chủ nô B Sự chinh phục đế chế La Mã với quốc gia khác C Xung đột vũ trang tộc,bộ lạc thời kỳ nguyên thủy D Nhân dân ta vùng dậy cướp quyền năm 1945 19 Tư tưởng Hồ Chí Minh sức mạnh chiến đấu quân đội nhân dân Việt Nam là: A Là sức mạnh tổng hợp yếu tố người, yếu tố trị tinh thần giữ vai trò định B Là sức mạnh trang bị vũ khí định C Là sức mạnh nhiều yếu tố định (con người, vũ khí, kỹ chiến thuật…) D Là sức mạnh vũ khí tinh thần định 20 Hồ Chí Minh xác định tính chất xã hội chiến tranh nào? A Chiến tranh ngược lại phát triển xã hội loài người B Chiến tranh để bảo vệ quyền sống người C Có chiến tranh nghĩa chiến tranh phi nghĩa D Chiến tranh tượng xã hội 21 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh mục tiêu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là: A Độc lập dân tộc Chủ nghĩa xã hội B Độc lập tự mục tiêu cuối C Xây dựng đất nước công nghiệp hóa, đại hóa D Xây dựng Tổ quốc giàu đẹp có quốc phòng vững mạnh D Các lực phản động nước 22 Chức quân đội nhân dân Việt Nam: A Chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu B Chiến đấu lao động sản xuất C Chiến đấu giữ gìn hòa bình khu vực D Chiến đấu công tác, lao động sản xuất 23 Tư tưởng Hồ Chí Minh tiến hành chiến tranh nhân dân nào? A Toàn dân đánh giặc đôi với đánh giặc Toàn diện, tất mât trận B Có đông đảo nhân dân tham gia lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt C Lực lượng đánh giặc toàn dân, đánh tất mât trận D Lực lượng đánh giặc quân chủ lực có tham gia nhân dân 24 Tư tưởng Hồ Chí Minh sức mạnh bảo vệ Tổ quốc XHCN là: A Là sức mạnh dân tộc, sức mạnh quốc phòng, sức mạnh thời đại B Là sức mạnh tổng hợp dân tộc, nước kết hợp với sức mạnh thời đại C Là sức mạnh nhân dân có lực lượng quân đội làm nòng cốt D Là sức mạnh nắm bắt thời chiến tranh 25 Một nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là: A Bảo vệ Tổ quốc thể ý chí dân tộc ta B Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN tất yếu khách quan C Bảo vệ Tổ quốc bảo vệ dân tộc giống nòi D Bảo vệ Tổ quốc nghĩa vụ 26 Vai trò Đảng cộng sản Việt Nam nghiệp bảo vệ Tổ quốc là: A Đảng cộng sản Việt Nam đạo trực tiếp nghiệp bảo vệ Tổ quốc B Đảng cộng sản Việt Nam người tiên phong nghiệp bảo vệ Tổ quốc C Đảng công sản Việt Nam người đứng lên chịu trách nhiệm nghiệp bảo vệ Tổ quốc D Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN 27 Câu nói sau chủ tịch Hồ Chí Minh kháng chiến chống Mỹ: A Dù đốt cháy dãy trường sơn phải giành cho tự độc lập B Dù phải đánh đổi giá để giành thống C Dù hy sinh nhiều nhiều người, phải giành tự do, độc lập D Dù cho sông cạn đá mòn phải giành cho kỳ tự do, độc lập 28 Câu nói sau chủ tịch Hồ Chí Minh kháng chiến chống thực dân Pháp: A Chúng ta hy sinh để bảo vệ tự độc lập B Chúng ta hy sinh tất định không chịu nước, không chịu làm nô lệ C Chúng ta phải đứng lên chống thực dân Pháp đến D Chúng ta phải đoàn kết đứng lên chống quân xâm lược 29 Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước dự kiến chiến tranh kéo dài: A năm, 10 năm B năm, 10 năm, 20 năm lâu C 10 năm, 20 năm D năm, 10 năm lâu 30 Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rõ có hai hình thức chiến tranh là: A Chiến tranh xâm lược chiến tranh chống xâm lược B Chiến tranh nghĩa, chiến tranh cục C Chiến tranh phi nghĩa, chiến tranh ăn cướp D Chiến tranh phản cách mạng 31 Bản chất quân đội nhân dân Việt Nam mang chất: A Giai cấp công nông liên minh B Giai cấp công nhân C Giai cấp vô sản liên hiệp lại D Giai cấp tư 32 Đảng ta khẳng định quân đội nhân dân Việt Nam: A Quân đội ta từ nhân dân mà ra, nhân dân mà chiến đấu B Quân đội nước dân phát triển đất nước C Quân đội trung thành với nghiệp chung D Quân đội để lợi ích quốc gia lên hết 33 Nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam là: A Lãnh đạo toàn diện B Lãnh đạo trực tiếp mặt C Lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt D Lãnh đạo thông qua quần chúng nhân dân 34 Hai nhiệm vụ quân đội nhân dân Việt Nam là: A Một là, xây dựng quân đội ngày hùng mạnh luôn sẵn sàng chiến đấu Hai tham gia lao động sản xuất góp phần xây dựng CNXH B Một là, xây dựng quân đội ngày hùng mạnh Hai tham gia lao động sản xuất củng cố kinh tế C Một là, lao động sản xuất hai huấn luyện sẵn sàng chiến đấu D Một huấn luyện sẵn sàng chiến đấu Hai giúp dân khắc phục hậu thiên tai 35 Hãy tìm câu trả lời vai trò Đảng cộng sản Việt Nam nghiệp bảo vệ Tổ quốc : A Đảng công sản Việt Nam người chịu trách nhiệm nghiệp bảo vệ Tổ quốc B Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN C Đảng cộng sản Việt Nam đạo nghiệp bảo vệ Tổ quốc D Đảng cộng sản Việt Nam người tổ chức tiên phong nghiệp bảo vệ Tổ quốc 36 Ý chí tâm thống đất nước thể câu nói sau đây: A “Hễ tên xâm lược đất nước ta, phải quét đi” B Chúng ta phải đánh đổi giá để giành cho thống C Dù hy sinh nhiều nhiều người, phải giành tự do, độc lập D Dù cho sông cạn đá mòn phải giành cho kỳ tự do, độc lập 37 Theo Lê-nin nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu Hồng quân Liên Xô là: A Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt B Đảng lãnh đạo quân đội thông qua quyền cấp địa phương C Đảng lãnh đạo quân đội thông qua Quốc hội Nhà nước D Đảng lãnh đạo quân đội thông qua quyền chuyên vô sản 38 Phương châm xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam là: A Xây dựng quân đội theo hướng quy, tinh nhuệ B Xây dựng quân đội phải trọng tinh thần chiến đấu C Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại D Phải trang bịvũ khí công nghệ cao cho quân đội 39 Đảng ta khẳng định vị trí quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân: A Luôn coi trọng Quốc phòng – An ninh, coi nhiệm vụ quan trọng B Luôn coi trọng Quốc phòng – An ninh, coi nhiệm vụ chủ yếu hàng đầu C Luôn coi trọng Quốc phòng – An ninh, coi nhiệm vụ chiến lược D Luôn coi trọng Quốc phòng – An ninh, coi nhiệm vụ trọng tâm 40 Đặc trưng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là: A Nền Quốc phòng – An ninh dân, dân, dân B Nền Quốc phòng – An ninh mang tính giai cấp, dân tộc sâu sắc C Nền Quốc phòng – An ninh bảo vệ quyền lợi dân D Nền Quốc phòng – An ninh nhân dân xây dựng, mang tính nhân dân sâu sắc 41 Đặc trưng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân: A Mang tính chất tự vệ giai cấp công nhân tiến hành B Chỉ có mục đích tự vệ đáng C Vững mạnh toàn diện để tự vệ đáng D Được xây dựng đại có sức mạnh tổng hợp 42 Đặc trưng Sức mạnh quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân nước ta là: A Sức mạnh yếu tố trị, kinh tế, văn hóa, khoa học B Sức mạnh toàn dân kết hợp với sức mạnh thời đại C Cả đáp án a b D Là sức mạnh tổng hợp nhiều yếu tố tạo thành 43 Mục đích xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh là: A Tạo sức mạnh tổng hợp tạo chủ động cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc B Tạo sức mạnh toàn diện để ngăn chặn nguy chiến tranh C Tạo tiềm lực quân để phòng thủ đất nước D Tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo định hướng XHCN 44 Nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân an ninh nhân là: A Xây dựng các cấp quyền sở lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh B Xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa C Xây dựng lực lượng công an, quân đội vững mạnh D Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh vững mạnh 45 Hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam là: A Xây dựng phát triển kinh tế quốc phòng B Xây dựng đất nước bảo vệ tổ quốc C Xây dựng CNXH bảo vệ tổ quốc XHCN D Xây dựng phát triển kinh tế quốc phòng – an ninh nhân dân 46 Lực lượng quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân bao gồm: A Lực lượng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân B Lực lượng quân đội nhân dân công an nhân dân C Lực lượng toàn dân dân quân tự vệ D Cả đáp án B C 47 Tiềm lực quốc phòng - an ninh là: A Khả cải vật chất huy động để thực nhiệm vụ quốc phòng – an ninh B Khả nhân lực, vật lực, tài huy động để thực nhiệm vụ quốc phòng – an ninh C Khả kinh tế, tài huy động phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng – an ninh D Khả phương tiện kỹ thuật huy động thực nhiệm vụ quốc phòng – an ninh 48 Tiềm lực quốc phòng - an ninh thể tất lĩnh vực đời sống xã hội tập trung ở: A Tiềm lực trị, tinh thần, khoa học công nghệ B Tiềm lực kinh tế, quân sự, an ninh C Tiềm lực công nghiệp quốc phòng, khoa học quân D Cả A B 49 Tiềm lực trị, tinh thần quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân : A Là khả trị, tinh thần xã hội để thực nhiệm vụ quốc phòng B Là khả trị, ý chí, tâm chiến đấu chống quân xâm lược toàn dân C Là khả trị, tinh thần huy động nhằm tạo thành sức mạnh để thực nhiệm vụ QP-AN D Là khả trị, tinh thần sức mạnh tổng hợp nhân dân huy động để thực nhiệm vụ QPAN 50 Một nội dung xây dựng tiềm lực trị, tinh thần QPTD, ANND là: A Xây dựng ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho người dân B Xây dựng lĩnh trị, ý thức cảnh giác cao cho lực lượng vũ trang nhân dân C Xây dựng hệ thống trị vững mạnh, phát huy quyền làm chủ nhân dân D Giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống chống giặc ngoại xâm Ông Cha ta 51 Tiềm lực kinh tế quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là: A Khả kinh tế khoa công nghệ để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh B Khả sở trang bị kỹ thuật quân để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh C Khả kinh tế đất nước khai thác huy động nhằm phục vụ cho QP-AN D Cả A B 52 Một nội dung xây dựng tiềm lực kinh tế QPTD, ANND là: A Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa B Kết hợp đẩy mạnh CNH- HĐH nông thôn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh C Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh D Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển công nhiệp quốc phòng 53 Trong nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh tiềm lực kinh tế có vị trí: A Là điều kiện vật chất bảo đảm cho sức mạnh quốc phòng – an ninh B Là điều kiện vật chất bảo đảm cho xây dựng lực lượng vũ trang trận quốc phòng C Là sở vật chất đủ trang bị quốc phòng đại D Là điều kiện vật chất bảo đảm cho xây dựng trận quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân 54 Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân là: A Tạo nên khả vũ khí trang bị kỹ thuật để phòng thủ đất nước B Tạo nên khả khoa học, công nghệ quốc gia khai thác, phục vụ quốc phòng – an ninh C Tạo nên khả huy động đội ngũ cán khoa học phục vụ quốc phòng – an ninh D Tạo khả ứng dụng kết nghiên cứu khoa học công nghệ vào quốc phòng – an ninh 55 Nội dung xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh là: A Xây dựng lực lượng Quân đội Công an vững mạnh mặt B Xây dựng trận phòng thủ vững C Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh D Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện 56 Nội dung xây dựng trận quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân là: A Tổ chức phòng thủ dân sự, kết hợp cải tạo địa hình với xây dựng hạ tầng công trình QP - AN B Tổ chức phòng thủ dân , kết hợp xây dựng hậu phựơng vững mặt C Tổ chức phòng thủ dân sự, chủ động tiến công tiêu diệt địch tất mặt trận D Tổ chức phòng thủ dân bảo đảm an toàn cho người cải vật chất 57 Nội dung xây dựng trận quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân là: A Phân vùng chiến lược quốc phòng – an ninh kết hợp với vùng kinh tế B Phân vùng chiến lược quốc phòng – an ninh kết hợp với quy hoạch dân cư C Phân vùng chiến lược quốc phòng – an ninh kết hợp xây dựng phương án phòng thủ D Phân vùng chiến lược quốc phòng – an ninh kết hợp với bảo toàn lực lượng 58 Nội dung tăng cường giáo dục quốc phòng – an ninh là: A Giáo dục âm mưu thủ đoạn địch B Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa C Giáo dục đường lối quan điểm Đảng, pháp luật nhà nước quốc phòng an ninh D Cả A,B,C 59 Biện pháp chủ yếu xây dựng quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân: A Thường xuyên thực giáo dục ý thức trách nhiệm công dân hai nhiệm vụ chiến lược B Thường xuyên thực giáo dục nghĩa vụ công dân C Thường xuyên thực giáo dục quốc phòng - an ninh D Thường xuyên thực giáo dục nhiệm vụ quốc phòng an ninh nhân dân 60 Quá trình đại hoá quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn liền với: A Hiện đại tiềm lực Quân khoa học công nghệ B Hiện đại hoá kinh tế nước nhà C Tiềm lực khoa học công nghệ nước ta D Công nghiệp hoá, đại hoá đất nước 61 Đối tượng chiến tranh nhân dân Việt Nam là: A Chủ nghĩa khủng bố quốc tế B Chủ nghĩa đế quốc lực phản cách mạng C Chủ nghĩa đế quốc D Các lực phản động nước 62 Nếu chiến tranh xảy đánh giá sức mạnh quân xâm lược nào? A Có khoa học công nghệ phát triển B Có sức mạnh quân vượt trội C Có tiềm lực quân sự, kinh tế, khoa học ta nhiều lần D Có liên minh quân nhiều quốc gia 63 Điểm yếu chủ nghĩa đế quốc tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta là: A Vấp phải sức chiến đấu ngoan cường dân tộc ta B Phải đương đầu với dân tộc Việt Nam có truyền thống chống giặc ngoại xâm kiên cường bất khuất C Phải đương đầu với lực lượng vũ trang Việt Nam có nhiều cách đánh địch sáng tạo D Phải đối phó với chiến tranh toàn diện ông cha ta 64 Một tính chất chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là: A Chiến tranh nghĩa tự vệ, cách mạng B Chiến tranh cách mạng C Chiến tranh tổng lực D Chiến tranh không tiếng súng 65 Một tính chất chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là: A Chiến tranh không giới tuyến B Chiến tranh không hạn định C Chiến tranh toàn dân, toàn diện D Chiến tranh cục 66 Tìm câu trả lời vế tính chất chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN: A Là chiến tranh toàn dân, toàn diện B Là chiến tranh nghĩa tự vệ, cách mạng C Là chiến tranh đại D Tất 67 Quan điểm “toàn dân đánh giặc” có ý nghĩa chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc: A Là sở để toàn quân toàn dân tham gia đánh giặc B Là sở điều kiện phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp C Phát huy vai trò lực lượng vũ trang nhân dân chiến tranh D Là sở điều kiện phát huy cao độ yếu tố người có vai trò định chiến tranh 68 Tiến hành chiến tranh toàn diện, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có ý nghĩa gì? A Tiến công địch tất mặt trận, mặt trận trị quan trọng B Tiến công địch tất mặt trận, mặt trận quân chủ yếu, thắng lợi chiến trường yếu tố định chiến tranh C Tiến công địch mặt trận ngoại giao yếu tố then chốt chiến tranh D Tiến công địch lúc, nơi làm cho chúng bị động đối phó 69 Phương châm Đảng tiến hành chiến tranh là: A Đánh nhanh thắng nhanh B Đánh tiến chắc, giữ chân địch mà đánh C Vừa đánh, vừa đàm phán, vừa địch vận kêu gọi hàng D Đánh lâu dài, lấy thời gian làm lực lượng, nắm thời chuẩn bị định, chọn thời điểm kết thúc chiến tranh 70 Trong chiến tranh yếu tố định thắng lợi chiến trường? A Con người vũ khí, người định B Vũ khí đại C Quân số đông, vũ khí đại D Chỉ huy tài giỏi 71 Một nội dung chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là: A Tổ chức trận chiến tranh nhân dân B Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân C Phối hợp chặt chẽ chống quân địch công từ bên vào dẹp bạo loạn lật đổ từ bên D Tất 72 Một bốn nội dung lý luận bảo vệ Tổ quốc XHCN Lênin là: A Bảo vệ Tổ quốc XHCN nhiệm vụ thường xuyên B Bảo vệ Tổ quốc XHCN tất yếu khách quan C Bảo vệ Tổ quốc XHCN cấp thiết trước mắt D Bảo vệ Tổ quốc XHCN nhiệm vụ thường xuyên toàn dân 73 Sức mạnh thời đại bảo vệ tổ quốc hiểu nào: A Sức mạnh vận dụng thời công nghệ đại B Sức mạnh xu thời đại, ủng hộ nước anh em, bè bạn nhân dân tiến giới C Sức mạnh thời đại Hồ Chí Minh D Sức mạnh thời đại ngày – thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội 74 Yếu tố sau giữ vai trò quan trọng nhất, định thắng lợi nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa? A Sự đoàn kết gắn bó toàn thể dân tộc ta B Truyền thống yêu nước kiên cường bất khuất nhân dân ta C Sự lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đắn, sáng suốt D Quân đội anh hung, sãn sàng hy sinh độc lập tự tổ quốc 75 Tìm câu tính chất chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là: A Chiến tranh không hạn độ vũ khí B Chiến tranh không giới hạn C Chiến tranh toàn dân, toàn diện D Chiến tranh cục 76 Lực lượng vũ trang xác định chiến tranh nhân dân? A Là lực lượng toàn dân đánh giặc B Là lực lượng xung kích chủ yếu toàn dân đánh giặc C Là lực lượng nòng cốt cho toàn dân đánh giặc D Là lực lượng chủ yếu toàn dân đánh giặc 77 Một nội dung chủ yếu chiến tranh nhân dân là: A Tổ chức trận toàn dân đánh giặc B Tổ chức trận đánh giặc lực lượng vũ trang nhân dân C Tổ chức trận chiến tranh nhân dân D Tổ chức trận phòng thủ chiến tranh nhân dân 78 Thế trận chiến tranh nhân dân là: A Sự tổ chức, bố trí lực lượng để tiến hành chiến tranh hoạt động tác chiến B Sự tổ chức, bố trí, lực lượng vũ trang nhân dân đánh giặc C Sự tổ chức, bố trí lực lượng phòng thủ đất nước D Sự tổ chức, bố trí lực lượng chiến đấu chiến trường 79 Tính đại chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam thể chỗ: A Sử dụng vũ khí trang bị tiến hành chiến tranh B Sử dụng vũ khí trang bị đánh bại kẻ thù có vũ khí đại C Hiện đại vũ khí, trang bị, tri thức nghệ thuật quân D Kết hợp sử dụng vũ khí tương đối đại với tiến hành chiến tranh 80 Trong chiến tranh nhân dân phải sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian nhằm mục đích gì? A Để nhân dân không hoảng loạn B Để địch co cụm tiêu diệt nhanh chóng C Để giảm bớt thiệt hại có hậu phương ổn định cung cấp cho chiến trường D Để bảo đảm cho kinh tế hoạt động 81 Trong chiến tranh ta đánh mạnh sao? A Vì ta vừa kháng chiến vừa xây dựng B Vì ta biết tiết kiệm bồi dưỡng lực lượng C Vì ta vừa đánh giặc vừa lao động sản xuất D Vì lý 82 Câu nói sau Hồ Chí Minh khẳng định thiết phải dùng bạo lực cách mạng để giành giữ quyền? A Trường kỳ kháng chiến định thắng lợi B Độc lập tự cầu xin mà có C Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến D Không có quý độc lập tự 83 “…Tranh thủ giúp đỡ quốc tế, đồng tình ủng hộ nhân dân tiến giới” thể tinh thần quan điểm Đảng chiến tranh nhân dân? A Quan điểm phát huy sức mạnh thời đại B Quan điểm tự lực tự cường C Quan điểm ngoại giao Đảng D Quan điểm đoàn kết Quốc tế 84 Phải kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa chiến đấu vừa sản xuất lý sau: A Cuộc chiến tranh ác liệt, kẻ thù sử dụng vũ khí công nghệ cao B Cuộc chiến tranh ác liệt, tổn thất người vật chất lớn C Cuộc chiến tranh mở rộng, không phân biệt tiền tuyến, hậu phương D Cuộc chiến tranh kẻ thù sử dụng lượng bom đạn lớn để tàn phá 85 Trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc phải kết hợp chặt chẽ giữa: A Chống quân xâm lược với chống bọn khủng bố B Chống địch công từ bên với bạo loạn lật đổ từ bên C Chống bạo loạn với trấn áp bọn phản động D Chống bạo loạn lật đổ với hoạt động phá hoại khác 86 Tiến hành chiến tranh nhân dân phải lấy lực lượng làm nòng cốt? A Lực lượng quân đội B Lực lượng chủ lực C Lấy lực lượng vũ trang nhân dân D Dân quân tự vệ đội địa phương 87 Tiến hành chiến tranh toàn diện phải lấy mặt trận chủ yếu, định A.Mặt trận kinh tế B Mặt trận trị C Mặt trận ngoại giao D Mặt trận quân 88 Thế trận chiến tranh nhân dân là: A Xây dựng công trình phòng thủ nhân dân B Thế bố trí dân cư nước C Là tổ chức bố trí lực lượng, phương tiện để tiến hành chiến tranh D Là việc xếp phân chia, bố trí vũ khí thiết bị 89 Nhận định sau đúng? A Chiến tranh nhân dân mâu thuẫn với lấy nhỏ đánh lớn, lấy đánh nhiều B Chiến tranh nhân dân tạo sở cho lấy nhỏ đánh lớn, lấy đánh nhiều C Chiến tranh nhân dân nghệ thuật hao tổn lực lượng D Lực lượng vũ trang tinh nhuệ không cần phải chiến tranh nhân dân 90 Khái niệm lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là: A Gồm tổ chức vũ trang bán vũ trang nhân dân Việt Nam B Gồm tổ chức trị, kinh tế… C Gồm đội chủ lực, đội địa phương D Gồm lực lượng đội công an nhân dân 91 Lực lượng vũ trang thứ quân gồm: A Bộ đội chủ lực, đội quy B Bộ đội chủ lực, đội địa phương, dân quân tự vệ C Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển D Bộ đội quân khu, quân đoàn chủ lực 92 Một quan điểm nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang là: A Lấy chất lượng trị chủ yếu B Lấy chất lượng chính, lấy xây dựng trị làm sở C Lấy xây dựng toàn diện trọng huấn luyện quân D Lấy xây dựng toàn diện trọng sẵn sàng chiến đấu 93 Sức mạnh chiến đấu lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam phụ thuộc yếu tố nhất? A Yếu tố kinh tế B Yếu tố khoa học quân trang bị vũ khí C Yếu tố trị - tư tưởng D Yếu tố văn hóa – xã hội 94 Nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là: A Giữ vững, tăng cường lãnh đạo Đảng lực lượng vũ trang B Tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang đủ quân số chất lượng huấn luyện C Chủ động xây dựng lực lượng vũ trang tình hình D Chủ động liên kết lực lượng vũ trang nước giới 95 Quan điểm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là: A Tự lực tự cường xây dựng lực lượng vũ trang B Tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang chất tổ chức huấn luyện C Tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang tình hình kinh tế biến động D Chủ động liên kết lực lượng vũ trang nước châu Á 96 Yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là: A Đảm bảo cho lực lượng vũ trang đánh thắng chiến tranh xâm lược B Đảm bảo cho lực lượng vũ trang tư sẵn sàng chiến đấu C Đảm bảo cho lực lượng vũ trang hoàn thành nhiệm vụ D Đảm bảo cho lực lượng vũ trang bảo vệ vững toàn vẹn lãnh hải Tổ quốc 97 Trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang xác định nào? A Là lực lượng nòng cốt cho toàn dân đánh giặc B Là lực lượng chủ yếu toàn dân tham gia đánh giặc C Là lực lượng động mặt trận để đánh giặc D Là lực lượng xung kích toàn dân đánh giặc 98 Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đời quân đội ta: A Là tượng tự phát đòi hỏi chiến tranh cách mạng B Là tượng ngẫu nhiên trình cách mạng Việt Nam C Là kế thừa lịch sử chống giặc ngoại xâm D Là tất yếu có tính quy luật đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc Việt Nam 99 Ngày 22/12/1944 ngày: A Ngày hội quốc phòng toàn dân B Thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân C Thành lập quân đội quốc gia Việt Nam D Thành lập lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, 100 Một biểu lãnh đạo theo nguyên tắc: "Tuyệt đối, trực tiếp mặt" Đảng LLVT là: A Đảng không chia quyền lãnh đạo LLVT cho thời bình B Đảng không nhường chia sẻ quyền lãnh đạo LLVT cho giai cấp, tổ chức, lực lượng C Đảng không nhường quyền lãnh đạo LLVT cho lực lượng trị khác D Đảng chia sẻ quyền lãnh đạo LLVT cho giai cấp khác đất nước khó khăn 101 Một nội dung phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là: A Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng quy, bước tinh nhuệ, đại B Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng quy, tinh nhuệ, đại C.Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng quy, tinh nhuệ, bước đại D Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng bước quy, tinh nhuệ, đại 102 Lênin xác định nguyên tắc đoàn kết quân dân xây dựng quân đội: A Sự đoàn kết gắn bó trí Hồng quân với nhân dân lao động B Sự trí quân dân lực lượng vũ trang C Sự trí quân dân lực lượng tiến toàn giới D Sự đoàn kết thống quân đội với nhân dân 103 Trong kháng chiến chống Mỹ đội ta có tên gọi sau đây? A Những thiên thần áo xanh B Cảm tử quân C Anh vệ quốc quân D Giải phóng quân 104 Hồ Chí Minh khẳng định quý là: A Đạo đức lối sống B Tài người C Tài nguyên đất nước D Độc lập, tự tổ quốc 105 Tiến hành chiến tranh toàn diện phải lấy mặt trận chủ yếu, định A Mặt trận trị B Mặt trận quân C Mặt trận kinh tế D Mặt trận ngoại giao 106 Nhận định sau đúng? A Chiến tranh mục đích kinh tế B Mọi chiến tranh mục đích trị C Có chiến tranh phân biệt chủng tộc D Có chiến tranh mục đích tôn giáo 107 Bảo đảm lực lượng vũ trang tư sãn sang chiến đấu chiến đấu thắng lợi là: A Việc làm thường xuyên cán chiến sỹ B Nhiệm vụ lực lượng vũ trang nhân dân C Một quan điểm nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân D Là yêu cầu bảo vệ tổ quốc 108 Nhận định sau đúng? A Chiến tranh nhân dân phù hợp với vũ khí thông thường B Chiến tranh đại, sử dụng vũ khí công nghệ cao tiến hành chiến tranh nhân dân C Tương lai chiến tranh nhân dân không tác dụng D Chiến tranh đại, sử dụng vũ khí công nghệ cao chiến tranh nhân dân tiến hành phát huy hiệu 109 Phải kết hợp đấu tranh quân với bảo đảm an ninh trị, trật tự an toàn xã hội vì: A Lực lượng phản động tiến hành phá hoại, lật đổ quyền B Lực lượng phản động lợi dụng chiến tranh kết hợp với phản động nước chống phá C Lực lượng phản động nước cấu kết với quân xâm lược để chống phá D Lực lượng phản động nước lợi dụng hội chiến tranh để làm rối loan trật tự trị an 110 Hoạt động kinh tế có ý nghĩa đời sống xã hội người? A Hoạt động kinh tế hoạt động bản, thường xuyên, gắn liền với tồn xã hội loài người B Đây hoạt động người nhằm trì sống C Đây hoạt động có ý nghĩa lớn lao có lao động sáng tạo cải vật chất D Đây hoạt động nhằm cải tạo điều kiện sống trải qua nhiều chế độ 111 Cơ sở lý luận kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh là: A Kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh tất yếu thiếu cho quốc gia B Kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh hoạt động quốc gia dân tộc độc lập có chủ quyền C Kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh tất yếu cho quốc gia D Kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh điều quan trọng cho quốc gia 112 Kinh tế tác động đến quốc phòng an ninh nào? A Kinh tế định đến nguồn gốc đời sức mạnh quốc phòng an ninh B Kinh tế định mặt quốc phòng C Kinh tế chi phối toàn trình phát triển quốc phòng D Kinh tế ảnh hưởng đến tồn phát triển quốc phòng an ninh lĩnh vực 113 Quốc phòng an ninh tác động trở lại với kinh tế nào? A Quốc phòng an ninh không phụ thuộc kinh tế mà tác động trở lại với kinh tế - xã hội góc độ tích cực tiêu cực B Quốc phòng an ninh không phụ thuộc kinh tế mà giúp kinh tế phát triển mạnh mẽ C Quốc phòng an ninh không phụ thuộc kinh tế mà tác động lên kinh tế hoạt động đối nội D Quốc phòng an ninh không phụ thuộc kinh tế mà tác động lên kinh tế hoạt động đối ngoại 114 Kinh tế định quốc phòng an ninh? A.Kinh tế định đến việc cung cấp vật chất cho hoạt động quốc phòng an ninh B.Kinh tế định đến việc cung cấp sở vật chất kỹ thuật, nhân lực cho hoạt động quốc phòng an ninh C.Kinh tế định đến việc cung cấp nguồn kinh phí cho hoạt động quốc phòng an ninh D.Kinh tế định đến việc cung cấp mặt cho hoạt động quốc phòng an ninh 115 Kinh tế định quốc phòng an ninh? A.Kinh tế định đến việc cung cấp số lượng chất lượng nguồn nhân lực cho quốc phòng an ninh B.Kinh tế định đến việc cung cấp tài nguyên cho hoạt động quốc phòng an ninh C.Kinh tế định đến việc chi phí huấn luyện cho hoạt động quốc phòng an ninh D.Kinh tế định đến việc cung cấp mặt trang bị cho hoạt động quốc phòng an ninh 116 Nội dung kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh đối ngoại là: A Kết hợp xác định đối sách chiến lược phát triển kinh tế xã hội B Kết hợp xác định chiến thuật chiến lược phát triển kinh tế xã hội C Kết hợp xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội D Kết hợp xác định chiến lược phát triển lên kinh tế xã hội 117 Một Nội dung kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh đối ngoại nước ta là: A Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh đối ngoại B Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an sách lược kinh tế quốc gia C Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh phát triển vùng lãnh thổ D Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh đối sách chiến lược kinh tế giới 118 Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam giai đoạn cách mạng là: A Phấn đấu hoàn thành trách nhiệm bảo vệ độc lập chủ quyền B Phấn đấu đạt cho mục tiêu dân giàu nước mạnh C Phấn đấu làm cho dân giàu nước mạnh xã hội công dân chủ văn minh D Phấn đấu làm cho đất nước sánh vai cường quốc năm châu 119 Trường hợp sau khó khăn việc thực kết hợp kinh tế với quốc phòng A Kết hợp kinh tế với quốc phòng doanh nghiệp nhà nước B Kết hợp kinh tế với quốc phòng doanh nghiệp nước đầu tư Vệt Nam C Kết hợp kinh tế với quốc phòng hợp tác xã D Kết hợp kinh tế với quốc phòng doanh nghiệp 120 Một nội dung kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh vùng kinh tế trọng điểm: A Phát triển kinh tế phải đáp ứng nhu cầu dân sinh thời bình nhu cầu chi viện cho chiến trường có chiến tranh B Phát triển kinh tế phải đáp ứng phục vụ nhu cầu dân sinh nhu cầu dự trữ C Phát triển kinh tế phải đáp ứng phục vụ yêu cầu phòng thủ tỉnh, thành phố D Phát triển kinh tế phải đáp ứng phục vụ thỏa mãn đầy đủ nhu cầu dân sinh nhu cầu quân 121 Một nội dung kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh vùng biển, đảo cần tập trung là: A.Có chế sách thoả đáng để động viên khích lệ dân đảo bám trụ làm ăn lâu dài B Có chế sách thoả đáng để động viên dân đầu tư tàu thuyền đánh bắt xa bờ C Có chế sách thoả đáng để động viên ngư dân thành lập tổ chức tự vệ biển D Có chế sách thoả đáng để ngư dân xây dựng trận địa phòng thủ 122 Những nước nghèo, nước nhỏ, chậm phát triển việc kết hợp kinh tế với quốc phòng nào? A Không nên kết hợp tiềm lực yếu B Chỉ lo phát triển kinh tế quốc phòng tính sau có chăm lo không nước khác C Chỉ lo củng cố phát triển quốc phòng kinh tế tính sau D Càng phải kết hợp chặt chẽ, hiệu kinh tế với quốc phòng 123 Phong trào sau kết hợp kinh tế với quốc phòng? A Vừa kháng chiến vừa kiến quốc B “Xây dựng làng kháng chiến” C Nông dân: “tay súng, tay cày” D Học sinh, sinh viên “xếp bút nghiên lên đường …” 124 Về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh lâm nghiệp cần tập trung: A Đẩy mạnh phát triển trồng rừng gắn với công tác định canh định cư xây dựng sở trị B Đẩy mạnh khai thác, trồng rừng gắn với công tác định canh định cư xây dựng tổ chức xã hội C Đẩy mạnh khai thác lâm sản, phát triển hệ thống giao thông, xây dựng đoàn thể D Đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo gắm với công tác luân chuyển dân cư, xây dựng sở trị 125 Lê nin đánh giá chi phí cho quốc phòng “chi phí đi” quốc phòng lại tác động ngược trở lại kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển được? A Vì quốc phòng mạnh tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho kinh tế phát triển B Vì quốc phòng mạnh đánh thắng kẻ thù giành nhiều thị trường C Vì quốc phòng mạnh giành nhiều tài nguyên chiến lợi phẩm D Vì quốc phòng mạnh bán nhiều vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh 126 Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm: A Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai B Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai C Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An D Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh 127 Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm: A Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên B Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình C Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên D Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh 128 Trường hợp sau kết hợp kinh tế với quốc phòng – an ninh? A Đưa dân quần đảo Trường Sa sinh sống B Tổ chức đội dân quân biển ngư dân nước ta C Sử dụng tàu thuyền, phương tiện hải quân đánh bắt hải sản lúc nhàn rỗi D Sử dụng phương tiện hải quân để cứu hộ ngư dân bị bảo biển 129 Một kế sách áp dụng để kết hợp kinh tế quốc phòng an ninh dân tộc ta là: A Ngụ binh nông B Ngụ nông binh C Ngụ binh thương D Ngụ binh công nông 130 “Động vi binh tĩnh vi dân” nghĩa là: A Khi đất nước hoà bình làm người lính sẵn sàng chiến đấu B Khi đất nước chiến tranh làm người dân phát triển kinh tế C Khi đất nước có chiến tranh bình yên phải làm người dân xây dựng, phát triển kinh tế D Khi đất nước có chiến tranh làm người lính, đất nước bình yên làm người dân phát triển xây dựng kinh tế 131 Một nội dung kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh công nghiệp là: A Phải kết hợp từ thực xây dựng khu công nghiệp B Phải kết hợp từ khâu quy hoạch, bố trí đơn vị kinh tế ngành công nghiệp C Phải kết hợp chiến lược đào tạo nhân lực ngành công nghiệp D Phải kết hợp ý đồ bố trí mạng lưới công nghiệp quốc phòng 132 Tìm câu nhận định sai nghệ thuật quân Việt Nam: A Nghệ thuật dùng cách đánh nhanh mưu trí dũng cảm B Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy địch nhiều, lấy yếu chống mạnh C Nghệ thuật chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc D Nghệ thuật kết hợp đấu tranh mặt trận quân sự, trị, ngoại giao, binh vận 133 Câu sau Bác Hồ ? A Giữ nước trách nhiệm Bác cháu ta B Việc giữ nước trách nhiệm toàn dân C Giành nước khó giữ nước khó D Giữ nước hoàn toàn phụ thuộc vào nhân dân 134 Cách đánh giặc giữ nước ông cha ta là? A Giữ nước phải kết hợp binh địch vận B Giành thắng lợi mặt trận ngoại giao để đỡ hy sinh đổ máu C Giành thắng lợi đòn quân thiết yếu D Dùng quân mai phục lấy nhỏ thắng lớn, lấy địch nhiều, lấy yếu chống mạnh 135 Hai hiệm vụ chiến lược nước ta là: A Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với xây dựng quốc phòng – an ninh bảo vệ Tổ quốc B Kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội hùng mạnh C Kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng D Xây dựng CNXH phải kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Tổ quốc XHCN 136 Một sở hình thành nghệ thuật quân Việt Nam là: A Từ truyền thống đánh giặc tổ tiên B Từ nghệ thuật quân nước C Từ luận điểm đấu tranh giai cấp chủ nghĩa Mác-Lênin D Cả đáp án b c 137 Mặt trận binh vận có ý nghĩa là: A Làm cho kẻ địch lúng túng bị động, tiến thoái lưỡng nan B Làm cho lực lượng kẻ thù thương vong, không khả tiến công C Làm tan rã hàng ngũ địch, hạn chế thấp tổn thất ta D Làm tan rã hàng ngũ địch, không khả tác chiến 138 Chiến thuật thường vận dụng giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp chống Mỹ: A Phản công, phòng ngự, tập kích B Tập kích, phục kích, vận động tiến công C Phục kích, đánh úp D Phòng ngự, phục kích, phản kích 139 Trong nghệ thuật kết hợp đấu tranh mặt trận trị xác định: A Là mặt trận quan trọng nhất, chủ yếu B Là mặt trận định thắng lợi trực tiếp chiến tranh C Là sở để tạo sức mạnh quân D Là mặt trận chủ yếu để phân hóa, cô lập kẻ thù 140 Một lý làm cho kháng chiến chống quân Minh nhà Hồ thất bại vì: A Nhà Hồ tích cực chủ động tiến công mức B Nhà Hồ tích cực tiến công quân Minh mạnh C Nhà Hồ thiên phòng thủ, dẫn đến sai lầm đạo chiến lược D Nhà Hồ không đề phòng, phòng thủ, không phản công 141 Lý Thường Kiệt sử dụng biện pháp “Tiên phát chế nhân” nghĩa là: A Chuẩn bị chu đáo, chặn đánh địch từ xâm lược B Chuẩn bị trận phòng thủ, chống địch làm địch bị động C Chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị để giành chủ động đánh địch D Chủ động tiến công trước, đẩy kẻ thù vào bị động 142 Về chiến lược quân thường mở đầu chiến tranh vào thời điểm: A Chúng ta có đủ lực lượng vũ khí B Chúng ta quốc tế ủng hộ giúp đỡ C Chúng ta xây dựng trận vững mạnh D Chúng ta đáp ứng điều kiện hoàn cảnh lịch sử 143 Những người huy làm nên lần chiến thắng sông Bạch Đằng? A Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn B Trần Quốc Tuấn, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải C Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn, Đinh Bộ Lĩnh D Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Quốc Tuấn 144 Nguyễn Huệ đánh bại kẻ thù xâm lược nào? A Quân Miên, quân Thanh B Quân Thanh, quận Trịnh C Quân Xiêm, quân Thanh D Quân nhà Trịnh, nhà Nguyễn 145 Đâu nội dung chiến lược quân sự” A Vận dụng hình thức chiến thuật vào trận chiến đấu B Xác định kẻ thù, đối tượng tác chiến C Mở đầu kết thúc chiến tranh lúc D Đánh giá kẻ thù 146 Đâu chiến dịch phòng không? A Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 B Chiến dịch Điện Biên Phủ không 1972 C Chiến dịch đường Nam Lào năm 1971 D Chiến dịch Huế - Đà Nẵng năm 1975 147 Chiến dịch sau chiến dịch phản công: A Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 B Chiến dịch Việt Bắc năm 1947 C Chiến dịch Quảng Trị năm 1972 D Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 148 Tư tưởng tích cực chủ động tiến công xem sợi đỏ: A Xuyên suốt trình tiến hành khắc phục hậu chiến tranh B Xuyên suốt trình chuẩn bị tiến hành chiến tranh C Xuyên suốt trình huấn luyện đề kế sách chiến tranh D Xuyên suốt trình đánh giá nghiên cứu kẻ thù 149 Cốt lõi nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy địch nhiều, lấy yếu đánh mạnh là: A Lấy nhu thắng cương B Lấy thắng lực C Lấy nghĩa thắng phi nghĩa D Lấy phòng ngự thắng tiến công 150 Một nội dung nghệ thuật đánh giặc ông cha ta là: A Lấy nhỏ đánh lớn, lấy địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh B Lấy nhỏ đánh lớn, lấy thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh C Lấy nhỏ đánh lớn, lấy địch nhiều, lấy yếu chống mạnh D Lấy nhỏ thắng lớn, lấy thắng nhiều, lấy yếu chống mạnh 151 Nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam có từ nào? A Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 B Thời phong kiến C Kháng chiến chống Pháp D Kháng chiến chống Mỹ 152 Trong chiến dịch Điện Biên Phủ thay đổi phương châm tác chiến là: A Từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh lâu dài B Từ đánh lâu dài sang đánh chắc, tiến C.Từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến D Từ đánh lâu dài sang đánh nhanh, thắng nhanh THAM KHẢO Đáp án D D B B A B D A D 10 B 11 A 12 B 13 C 14 B 15 C Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Câu Đáp án D B C A C A D A B B D A B B A Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Đáp án B A C A B A A C C A B D A B C Câu 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đáp án A B D C C C C B B D A A D C D Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Đáp án B C B A C D D B D A D B B C C Câu 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Đáp án C C A C C D B A B B C D C B A Câu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Đáp án B B C A A B A D B B C D D D B Câu 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Đáp án B C D C A B A A B A C C C B A Câu 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Đáp án A D D A A B D C A D B A C D D Câu 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Đáp án A C B C C D D D C A B B B B C Câu 151 152 Đáp án B C
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi ôn thi môn giáo dục quốc phòng an ninh, Bộ câu hỏi ôn thi môn giáo dục quốc phòng an ninh, Bộ câu hỏi ôn thi môn giáo dục quốc phòng an ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay