tuần 21 phép trừ 17 7

7 50 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:17

TRNG TIU HC CHU VN AN TON GV: NGUYN TH KHNH Kiểm tra cũ ` Tớnh - 19 17 - 15 11 - 17 12 Toán Tiết 81: Phép trừ dạng 17 - chục 7 17 = 10 Đơn vị chục Đơn vị 17 = 10 7 trừ 0, 17 viết Hạ 1, viết 10 - - Tớnh: 11 12 - - 13 - 14 - 15 10 10 10 10 10 16 17 18 19 - 19 10 10 10 - 10 - - 12 Tính nhẩm: 15 = 10 12 = 10 13 = 11 11 = 10 18 = 10 17 = 13 16 = 13 14 = 10 19 = 10 Viết phép tính thích hợp với tóm tắt toán: Có : 15 kẹo Đã ăn : kẹo Còn : kẹo ? 15 = 10
- Xem thêm -

Xem thêm: tuần 21 phép trừ 17 7 , tuần 21 phép trừ 17 7 , tuần 21 phép trừ 17 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay