tự nhiên xã hội ở nhà

18 65 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:17

KiÓm tra bµi cò: Hãy kể gia đình con? Tù nhiªn vµ x· héi Nhµ ë Hoạt động 1: Quan sát tranh Nhà thành phố Nhà nông thôn Nhà nông thôn Nhà miền núi Hoạt động 2: Quan sát theo nhóm nhỏ 5 Trß ch¬i: S¾m vai
- Xem thêm -

Xem thêm: tự nhiên xã hội ở nhà , tự nhiên xã hội ở nhà , tự nhiên xã hội ở nhà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay