toán tiết 16 số 6

14 63 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:16

KiÓm tra bµi cò §Õm tõ ®Õn §Õm tõ ®Õn >,, = > > §Õm tõ ®Õn H 6 H 3 6 3 6 Bµi Bµi 3: 3: Sè Sè ?? 6 1 6 Bµi Bµi 4: 4: >, >, < > > < < > = < < = Mêi c¸c b¹n cïng ch¬i [...]...Bµi Bµi 3: 3: Sè Sè ?? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 Bµi Bµi 4: 4: >, >, 2 1 < 2 6 > 4 6 > 1 2 < 4 3 < 5 6 > 3 6 = 6 4 < 6 5 < 6 3 = 3 Mêi c¸c b¹n cïng ch¬i 3 4 5 6
- Xem thêm -

Xem thêm: toán tiết 16 số 6 , toán tiết 16 số 6 , toán tiết 16 số 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay