Ngữ pháp tiếng anh các bài tập ngữ pháp cơ bản

319 190 1
  • Loading ...
1/319 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:16

NGỮ PHÁP TIÊNG ANH HÀ ANH Ngữpháp TIÊNGANH Các tập Ngũ pháp cơbản English Grammar Basic Grammar E X E R C I S E S NHÀXUẤTBÀN bach khoa nội H H H H Lời nói đầu Đối với người học tiếng Anh thi ngữ pháp quan trọng Nếu bạn nắm ngữ pháp thi xem vốn tiêng Anh bạn có móng thật tốt Khi bạn hiểu rõ ngữ pháp thi bạn có th ể rèn luyện dễ dàng nhanh chóng kỹ nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh Xuất phát từ nhu cầu thực té đó, biên soạn "Ngữ p h p tiêng A nh" Đây căm nang ngữ pháp cần thiết cho người bắt đầu học tiếng Anh, người muôn hệ thông lại phần kiến thức tiếng Anh mà m inh có Cuốn sách gồm có tương ứng với vấn đé ngữ pháp tiếng Anh Từ loại; Danh từ; Đại từ; Động từ; Tính từ; Trạng từ; Thi Mỗi gồm có phần Phần trình bày lý thuyết ví dụ minh họa rỗ ràng, dễ hiếu; Phần tập nhằm giúp người học luyện tập củng có kiến thức lý thuyết vừa học Cuốn sách trinh bày đơn giản, dễ hiếu, dễ vận dụng, cấm nang bô ích cho người, người băt đầu làm quen với tiếng Anh Trong trinh biên soạn chăn không thê tránh khỏi thiếu sót R ất m ong nhận ý kiến đóng góp từ phía bạn đọc đê lần tái sách hoàn thiện b b T -C -C T -C C b b Tiếng A nh có tám từ loại Danh từ (Noun) Dại danh từ hay đại từ (Pronoun) Động từ (Verb) Tính từ (Adjective) Phó từ hay trạng từ (Adverd) Giới từ (Preposition) Liên từ (Conjunction) Thán từ (Interjection) Mỗi loại đảm nhận công việc riêng biệt cảu Các từ loại phân chia dựa theo chức hình thức I PHÂN CHIA TỪ LOẠI THEO CHỨC NĂNG Vỉ' từ có thê đảm nhận nhiều còng việc khác nên có th ể thuộc từ loại cáu nàv lại thuộc từ loại khác cảu khác Chúng ta xem từ well câu sau đây: The w ell is dry Cai giếng khô cạn danh từ Cô làm việc tốt She works well phó từ Tỏi cấm thấy không khoẻ I not feel w ell tính từ Tears w ell from her eyes động từ W ell, I think so Nước m chảy từ đôi m nàng Ò, củng nghĩ thán từ II PHÂN CHIA TỪ LOẠI THEO HÌNH THỨC Phân chia từ loại theo h ình thức dựa vào tiếị tô gắn với từ, nêu có N h đó, có thê nhiềi đoán từ thuộc từ loại - ist với danh từ: dentist (nha sỹ) scientist (nhà khoa học) - ed với động từ: worked (đã làm việc) painted (đã sơn) - ous với tính từ nervous (lo lắng) timorous (nhút nhút) Người ta thường phản chia tư loại thành hc nhóm lớn: QlJS/ 12 heavenly 32 wooden, woody 13 pedantic 33 angry 14 leathern, leathery 34 joyous, joyful, joyless 15 draughty 35 skeptical 16 salty 36 delightful 17 troublesome 37 earthen, earthy 18 cowardly 38 golden 19 fiery, fireless 39 selfish, selfless 20 graceful, gracious, 40 watery graceless a very busy working day pretty black wool dress small red car some very old Spanish pictures the stars twinkling in the sky some romantic love story books a really kind person Her two daughter’s first name a young American student 10 A very noisy stupid man many much 11 much many much 12 many much many 13 m any a many many 14 many much 10 many a 15 many; many little little little few little few few few little 10 few any som e some any Some any any some Any 10 some surprised worried tired interesting tiring 10 exciting boring frightened 1 annoyed excited bored 12 §ỹ Daisy does not go to the cinema very often Do we have to attend the ceremony? Is your father watching football in his room at the moment? How you go there? The children are playing game in the park Does she live with her family in countryside? 10 W here are Tony and Jane going now? 11 What you usually to spend your holidays? 12 I'm not earning much money at present is staying belongs seems prefers trusts 10 understand is looking likes 11 is sleeping, is cooking is thinking is standing is teaching, learning washes, is staying barks, is not barking is working, works 12 lends am helping walks, is walking live, am studying, am living isn’t hearing, is listening open, goes 10 comes, is writing 11 floats 12 are you crying, loves rang, was watching were giving, arrived were talking, appeared arrived, was talking felt, was trying was washing was watching, heard stole, was looking break, was climbing 10 met, was standing went have knock has lent 10 has already told brought, went 11 have been waiting, hasn’t turned closed down [...]... I CÁC LOẠI DANH TỪ Danh từ được phân thành hai loại chính: danh từ cụ thê và danh từ trừu tượng 1 Danh từ cụ thê Danh từ cụ thê là danh từ chỉ một cái gì đó chúng ta có thê cảm thấy trực tiếp bằng giác quan: Vietnam (Việt Nam), cat (con mèo), dog (con chó), flower (bông hoa), Danh từ cụ thê được phân thành: a Danh từ chung - Chỉ người, vật thuộc cùng loại man người dog con chó table cái bàn b Danh... ế taxi goalkeeper thủ môn 2 Cách dùng gạch nôi Nói chung, khi một danh từ ghép được dừng láu ngày trở thành quen thuộc thi gạch nối mát đi, và các thành phần được viết liền làm một Riêng danh từ ghép câu tạo bằng danh động từ + noun thì khi nào cũng viết rời và có gạch nôi 3 Y nghĩa và cách dùng Trong một danh từ kép (kép bởi hai danh từ), danh từ đứng trước bô nghĩa cho danh từ sau về nhiều nghĩa phương... (Tăn ngữ gián tiếp), (tân ngữ trực tiếp) Tân ngữ gián tiếp thường là một danh từ hoăc đai từ C húng chỉ đối tượng có quan hệ gian tiếp với hành động của chủ ngữ Trong câu trên: a new ball là tăn ngữ trực tiếp 3 Bổ từ của động từ Tom is a good boy (bổ từ) Bô từ là một danh từ hoặc, tính từ đi sau be và có các động từ nối như become, seem, feel, 4 Tân ngữ của giới từ I bought a watch for a boy (tản ngữ) ... từng người mỗi chủ hữu đểu phải m ang dâu 's Anh' s and Oanh's parents (cha mẹ của A nh và của Oanh) d Khi nào chủ ngữ là m ột từ ngữ, m ột nhóm từ, từ cuôì cũng m ang dấu 's The present President of the republic's mother is dead, cMẹ của Tổng thống cộng hòa đương nhiệm đã mất) 5 Cách dùng a N hững trường hợp dùng sở hữu cách Sở hữu cách áp dụng cho các danh từ chỉ người, súc vật My father's car: xe... cat's tail: đuôi của con mèo - Sở hữu cách áp dụng cho tất cả các tiếng có danh động từ (gerund) theo cách sau: The leaves falling makes me homesick Cảnh lá rụng làm tôi nhớ nhà The clock's being slow spoils the programme Đồng hồ chậm làm hỏng chương trinh - Sở hữu cách áp dụng cho các danh từ chỉ thời gian và khoảng cách An hour's talk: một cuộc nói chuyện kéo dài một tiếng A two kilometers' walk: một... loại danh từ ghép, dưới đây là một sô danh từ ghép thường gặp 1 Một sô cách câu tạo - D anh từ + D anh từ alarm clock đồng hồ báo thức toothbrush bàn chải đ á n h răng - Tính từ + D an h từ blackboard bảng đen grandparents ông bà - Đ ộn g d an h từ + D anh từ reading lamp đèn đọc sách dancing teacher giáo viên dạy m úa ■ D anh từ + Đ ộn g d an h từ handwriting chữ viết day dreaming mơ mộng - D anh từ... bất cứ danh từ nào đi sau giới từ củng đều làm tân ngữ cho giới từ đó VIII SỞ HỬU CÁCH Đê diễn tả sở hữu của người hay thú vật, người ta dùng sở hữu cách 1 Cách thàn h lập a Thêm dâu lươc và s vào danh từ sô ít _ A Singular Noun + 's My friend's teddy bear Cort gấu bông của bạn tôi The cat's tail Cái đuôi của con mèo Ở cách sở hữu, danh từ chỉ người hay vật có quyền sở hữu đứng trước, danh từ... từ, đại từ hoặc m ột từ loại khác được dừng n h ư danh từ Chúng luôn luôn chỉ người, vật hoặc sự vật và làm chủ hành động diễn tả bởi động từ 2 T ân ngữ củ a câu I saw th e boy (Tân ngữ trực tiếp) Tân ngữ trực tiếp củng là một danh từ, đại từ hoặc một từ loại khác được d ù n g n h ư danh từ C húng trực tiếp nhận hành động do chủ ngữ tác động lên Tăn ngữ trực tiếp luôn có th ể dùng đ ể trả lời càu hỏi... khác với danh từ giông đực man (đàn ông) woman (đàn bà) sir (ông) madam (bà) king (nhà vua) queen (hoàng hậu) father (cha) mother (mẹ) grandfather (ông nội) grandmother (bà nội) V Ắ 3> husband (chồng) bachelor (trai chưa vợ) wife (ượ') spinster (gái chưa chông) VII CHỨC NĂNG CỦA DANH TỪ D anh từ có th ể dùng làm: 1 Chủ ngữ của câu The boy plays football very well (Chủ ngữ) Chủ ngữ là một danh từ, đại... Trung Quốc c Danh từ tập hợp - Toàn thè hoặc một nhóm người và vật thuộc cùng loại a crowd một đám đông a herd một đàn bò a fleet m ột đoàn tàu d D anh từ ch ỉ c h ấ t liệ u ciment xi m ảng gold vàng oil dầu 2 D anh từ trừ u tư ợng D anh từ trừu tượng là danh từ chỉ m ột p h à m chất đặc tính, trạng thái hay hoạt động - bravery lòng can đảm happiness hạnh phúc existence sự khởi hành II DƯỢC DANH TỪ ĐẾM
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp tiếng anh các bài tập ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp tiếng anh các bài tập ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp tiếng anh các bài tập ngữ pháp cơ bản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay