tập đọc quà của bố

13 56 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:16

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC CƠ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 1B Phân mơn: Tập đọc Giáo viên: Vũ Thị Thanh Thủy Đọc dòng thơ nói c thuộ ng imộ t lêĐọ n tình yêculòngô nhà khổ bạn thơ nhỏem gắnthích với tình yêu đất nước? Bè em lµ bé ®éi ë tËn vïng ®¶o xa phÐp lÇnnµo nµovỊvỊphÐp Cha lÇn Mµ lu«n lu«n cã quµ Bè gưi ngh×n c¸i nhí Gưi c¶ ngh×n c¸i th¬ng Bè gưi ngh×n lêi chóc Gưi c¶ ngh×n c¸i h«n Bè cho quµ nhiỊu thÕ V× biÕt em rÊt ngoan V× em lu«n gióp bè Tay sóng thªm vững vµng vµng Bè em lµ bé ®éi ë tËn vïng ®¶o xa Cha lÇn nµo vỊ phÐp Mµ lu«n lu«n cã quµ Bè gưi ngh×n c¸i nhí Gưi c¶ ngh×n c¸i th¬ng Bè gưi ngh×n lêi chóc Gưi c¶ ngh×n c¸i h«n Bè cho quµ nhiỊu thÕ V× biÕt em rÊt ngoan V× em lu«n gióp bè Tay sóng thªm v÷ng vµng Bè em lµ bé ®éi ë tËn vïng ®¶o xa Cha lÇn nµo vỊ phÐp Mµ lu«n lu«n cã quµ Bè gưi ngh×n c¸i nhí Gưi c¶ ngh×n c¸i th¬ng Bè gưi ngh×n lêi chóc Gưi c¶ ngh×n c¸i h«n Bè cho quµ nhiỊu thÕ V× biÕt em rÊt ngoan V× em lu«n gióp bè Tay sóng thªm v÷ng vµng Bè em lµ bé ®éi ë tËn vïng ®¶o xa Cha lÇn nµo vỊ phÐp Mµ lu«n lu«n cã quµ Bè gưi ngh×n c¸i nhí Gưi c¶ ngh×n c¸i th¬ng Bè gưi ngh×n lêi chóc Gưi c¶ ngh×n c¸i h«n Bè cho quµ nhiỊu thÕ V× biÕt em rÊt ngoan V× em lu«n gióp bè Tay sóng thªm v÷ng vµng Bè em lµ bé ®éi ë tËn vïng ®¶o xa Cha lÇn nµo vỊ phÐp Mµ lu«n lu«n cã quµ Bè gưi ngh×n c¸i nhí Gưi c¶ ngh×n c¸i th¬ng Bè gưi ngh×n lêi chóc Gưi c¶ ngh×n c¸i h«n Bè cho quµ nhiỊu thÕ V× biÕt em rÊt ngoan V× em lu«n gióp bè Tay sóng thªm v÷ng vµng Tìm tiếng có vần oan: ngoan Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn: oan oat 2) Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn: oan - oat M: Chúng em vui liên hoan oan Chúng em thích hoạt oạt động TRÒ CHƠI: EM LÀ NHÀ VƠ ĐỊCH §éi Nói câu chứa tiếng cã vần oan: §éi Nói câu chứa tiếng cã vần oat:
- Xem thêm -

Xem thêm: tập đọc quà của bố , tập đọc quà của bố , tập đọc quà của bố

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay