phép trừ trong phạm vi 100

16 61 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:15

MễN TON LP 1I Giỏo viờn : Nguyn Th Khỏnh B KIM TRA BI C Đặt tính tính: 53 + 14 19 - TON PHẫP TR TRONG PHM VI 100 ( TR KHễNG NH) BI MI Chục _5 đơn vị 57 23 = 34 BI MI Chục 57 23 = 34 đơn vị 7 trừ 4, viết trừ 3, 34 viết S a/ Tớnh 85 49 98 35 59 64 21 25 24 72 26 15 20 53 06 b/ t tớnh ri tớnh V 67 22 56 16 94 92 42 42 99 - 66 67 22 45 56 16 40 94 92 02 42 42 00 99 66 33 ỳng ghi , sai ghi S S a) 87 35 52 Đ 58 21 46 S 95 24 61 S 43 12 55 S b) 57 23 34 Đ 74 11 63 Đ 88 80 08 Đ 47 47 00 Đ V Quyển sách Lan gồm 64 trang, Lan đọc đợc 24 trang Hỏi Lan phải đọc trang hết sách? Tóm tắt Bài giải Có : 64 trang Đã đọc : Còn phải đọc : 24 trang trang? Lan phải đọc số trang là: 64 24 = 40 (trang) Đáp số: 40 trang 1 Đội đỏ 93 53 = 69 - 34 = 35 12 = 23 40 35 27 35 12 = Đội xanh 93 53 = 69 - 34 = 23 27 35 40 93 53 = 40 35 12 = 23 69 - 34 = 35 93 53 = 40 35 12 = 23 69 - 34 = 35 Chúc mừng chiến thắng! BI MI Chục 57 23 = 34 đơn vị 7 trừ 4, viết trừ 3, 34 viết [...]... = 23 27 35 40 93 – 53 = 40 35 – 12 = 23 69 - 34 = 35 93 – 53 = 40 35 – 12 = 23 69 - 34 = 35 Chóc mõng chiÕn th¾ng! BÀI MỚI Chôc 5 2 3 57 – 23 = 34 ®¬n vÞ 7 3 4 5 7  7 trõ 3 b»ng 4, 2 3 vi t 4  5 trõ 2 b»ng 3, 34 vi t 3
- Xem thêm -

Xem thêm: phép trừ trong phạm vi 100 , phép trừ trong phạm vi 100 , phép trừ trong phạm vi 100

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay