Một trục tia số

15 46 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:15

Con đếm vật ? Có 10 Có 1chục Có 10 que tính Hay 1chục que tính 10 đơn vị = 1chục Có 10 que tính Hay 1chục que tính 10 đơn vị = 1chục Tia số 10 10 Thứ sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2008 Toán Một chục Tia số 10 đơn vị = 1chục Vẽ thêm cho đủ chục chấm tròn Khoanh vào chục vật(theo mẫu) Khoanh vào chục vật(theo mẫu) Khoanh vào chục vật(theo mẫu) Khoanh vào chục vật(theo mẫu) Điền số vào vạch tia số 010 [...]...2 Khoanh vµo mét chôc con vËt(theo mÉu) 2 Khoanh vµo mét chôc con vËt(theo mÉu) 2 Khoanh vµo mét chôc con vËt(theo mÉu) 2 Khoanh vµo mét chôc con vËt(theo mÉu) 3 §iÒn sè vµo d­íi mçi v¹ch cña tia sè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0……………………………………………10
- Xem thêm -

Xem thêm: Một trục tia số , Một trục tia số , Một trục tia số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay