CÔNG VIỆC ở NHÀ

25 48 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:15

TỰ NHIÊN Xà HỘI LỚP 1I GV dạy: Đỗ Thị Phương Hoa KiĨm tra bµi cò : Hãy nói địa nhà em Nhà em có phòng nào?Kể tên đồ dùng có phòng khách nhà em? KiĨm tra bµi cò : Hãy nói địa nhà em Trong nhà em em thích phòng nhất? Kể tên đồ dùng có phòng đó? Ho¹t ®éng 1: Th¶o ln nhãm Ho¹t ®éng 1: Th¶o ln nhãm Em quan sát tranh, nêu công việc người tranh? Nêu tác dụng công việc đó? Kết luận: Những việc làm giúp cho nhà cửa sẽ, gọn gàng, thể quan tâm gắn bó người gia đình với Ho¹t ®éng 2: Th¶o ln vµ tr¶ lêi c©u hái KĨ tªn mét sè c«ng viƯc ë nhµ cđa nh÷ng ngưêi gia ®×nh b¹n? ë nhµ b¹n lµm g× ®Ĩ gióp bè mĐ ? Kết luận Mọi người gia đình phải tham gia làm việc nhà tùy theo sức Hoạt động : Quan sát hình Em thích phòng ? Tại ? Kết Luận Mọi người nhà quan tâm đến việc dọn dẹp nhà cửa, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp Câu 1: Muốn nhà cửa gọn gàng, sau thay áo quần em sẽ: A Để áo quần gường B Để áo quần chậu 00 C Để áo quần sàn nhà 10 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU Câu 2: Em giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà như: A Chơi bắn bi B Vừa trơng em vừa chơi nhảy dây C Qt nhà, trơng nhà nhặt rau 00 ĐÁP ÁN : C 10 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU Câu 1: Để nhà cửa gọn gàng,em giúp mẹ: A Khơng làm việc B.Làm việc tùy sức •C Làm việc thích 00 10 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU Câu 4: Mọi người gia đình phải: A Quan tâm đến việc dọn dẹp nhà cửa B.Tham gia cơng việc nhà tuỳ theo sức C Cả hai ý ĐÁP ÁN : C 10 giây bắt dầu Cđng cè: ? H«m c¸c em ®ưỵc häc bµi g× Dặn dß: ? TËp s¾p xÕp, trang trÝ gãc häc tËp cđa m×nh [...]... 2 3 4 Kt lun: Nhng vic lm ú giỳp cho nh ca sch s, gn gng, v th hin s quan tõm gn bú ca nhng ngi trong gia ỡnh vi nhau Hoạt động 2: Thảo luận và trả lời câu hỏi Kể tên một số công việc ở nhà của những ngời trong gia đình bạn? ở nhà bạn làm gì để giúp bố mẹ ? Kt lun Mi ngi trong gia ỡnh u phi tham gia lm vic nh tựy theo sc ca mỡnh Hot ng 3 : Quan sỏt hỡnh Em thớch cn phũng no ? Ti sao ? Kt Lun Mi ngi
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG VIỆC ở NHÀ , CÔNG VIỆC ở NHÀ , CÔNG VIỆC ở NHÀ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay