bài 27 phép cộng trong phạm vi 4

15 141 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:14

KIỂM TRA BÀI CŨ + =… = +.… = …+ Toán Phé p c ộ ng tro ng phạm vi + = Toán : Phép cộng phạm vi 2+2=4 Toán : Phép cộng phạm vi 11 1 + = + = + = + = 3 + + = = 4 2 + = + = + = + = Thư giãn Bài 1: Tính 1+3 = 2+2 = + =4 + =3 1+1 =2 1+2 =3 Bài Tính + 2 + + + + 1 Bài Điền dấu vào ô trống > = < + = + > + < Bài Viết phép tính thích hợp: + = +3 = + = +1 = + = + = >=< 3+1 = + = >=< 1+3 2+1 > 1+1 [...].. .Bài 1: Tính 1+3 = 4 2+2 = 4 3 + 1 =4 2 + 1 =3 1+1 =2 1+2 =3 Bài 2 Tính + 2 2 4 3 + 1 4 1 + 2 3 1 + 3 4 + 1 1 2 Bài 3 Điền dấu vào ô trống > = < 2 + 1 = 3 1 + 3 > 3 1 + 1 < 3 Bài 4 Vi t phép tính thích hợp: 3 + 1 = 4 1 +3 = 4 2 + 2 = 4 2 8 3 1 7 3 +1 = 4 1 + 2 = 3 6 4 1 + 2 = 3 5 >=< 3+1 = 2 + 1 = 3 >=< 1+3 2+1 > 1+1
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 27 phép cộng trong phạm vi 4 , bài 27 phép cộng trong phạm vi 4 , bài 27 phép cộng trong phạm vi 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay