bài 24 phép cộng trong phạm vi 5

14 146 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:13

Kiểm tra cũ + + + 1 + Đọc bảng cộng phạm vi PhÐp céng ph¹m vi 4+1=5 1+4=5 3+2=5 2+3=5 + = + = + = + = 4+1=5 1+4=5 3+2=5 2+3=5 Bài 1: Tính + = 2+ = + = 4+ = + = + = + = + =4 Bài 2: Tính Dãy Dãy + + + 2 + + + Dãy + + Bảng Bài 3: Số ? 3+2=… 5=4+… 4+1=… 5=3+… 2+3=… 5=1+… 1+4=… 5=2+… Bài : Viết phép tính thích hợp: + = + = “Tìm nhanh kết quả” 3+2 1+4 4+1 + + 2+3 [...].. .Bài 3: Số ? 1 3+2=… 5 5=4+… 5 4+1=… 2 5= 3+… 5 4 2+3=… 5 5=1+… 1+4=… 3 5= 2+… Bài 4 : Vi t phép tính thích hợp: 3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 “Tìm nhanh kết quả” 3+2 1+4 5 4+1 3 2 + 4 1 + 2+3
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 24 phép cộng trong phạm vi 5 , bài 24 phép cộng trong phạm vi 5 , bài 24 phép cộng trong phạm vi 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay