kể chuyện sói và sóca

14 150 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:12

KiÓm tra bµi cò: Ý nghĩa câu chuyện: NiÒm vui bÊt ngê SÓI VÀ SÓC Chuyện xảy Sóc truyền cành ? SóiSói định làm Sóc? Khi định ăngìthịt Sóc, Sóc nói với Sói? Nghe Sóc van nài, Sói có thả Sóc không? Trước thả, Sói nói với Sóc? Sau Sói thả, Sóc làm gì? Sóc nói với Sói? SÓI VÀ SÓC Ý nghĩa câu chuyện : Nhờ có trí thông minh mà Sóc thoát khỏi tình nguy hiểm [...]...Sau khi được Sói thả, Sóc đã làm gì? Sóc đã nói gì với Sói? SÓI VÀ SÓC Ý nghĩa câu chuyện : Nhờ có trí thông minh mà Sóc đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: kể chuyện sói và sóca , kể chuyện sói và sóca , kể chuyện sói và sóca

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay