học vần bài ôn tập

21 116 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:10

Luyện đọc ô cô bờ hồ cờ hổ bở bé có vẽ Luyện đọc ô cô cờ bờ hồ bở hổ bé có vẽ Viết bảng cỏ cọ cò co e b v l h c ê o ô be bê bo ve vê vo le lê lo he ho co bô vô lô hô cô ~ bơ vơ lơ hơ ` bê bề bế bể bễ bệ vo vò vó vỏ võ vọ Nghỉ giuưa ~ e b v l h c ê o ô be bê bo ve vê vo le lê lo he ho co bô vô lô hô cô ~ bơ vơ lơ hơ ` bê bề bế bể bễ bệ vo vò vó vỏ võ vọ lò cò vơ cỏ Viết bảng e b v l h c ê o ô be bê bo ve vê vo le lê lo he ho co bô vô lô hô cô bơ vơ lơ hơ ~ ` bê bề bế bể bễ bệ vo vò vó vỏ võ vọ lò cò vơ cỏ Luyện đọc bé vẽ cô, bé vẽ cờ Luyện đọc SGK Mời bạn đọc Nghỉ giuưa ~ Kể chuyện hổ Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện hổ ~ Giưvở ~ Viết chư đẹp Ngồi viết tư
- Xem thêm -

Xem thêm: học vần bài ôn tập , học vần bài ôn tập , học vần bài ôn tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay