học vần bài 82 ICH ẾCH

23 147 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:09

Luyện đọc ach viên gạch kênh rạch bạch đàn Mẹ, mẹ cô dạy Phải gi đôi tay Bàn tay mà giây bẩn Sách, áo bẩn Luyện đọc ach sách cách thức thách thức trách nhiệm Luyện đọc bạch tuộc tách trà sách lạch bạch Nhà thimát, bát ngon cơm Viết bảng TrườngưTiểuưhọcưChuưVanưAn Khốiư1 Giáo án Học vần Bài 82: ich êch Giỏo viờn :Lng Qunh Hng ich l ich ich l ich tờ lịch êch êch ich l ich tờ lịch êch êch ếch ich l ich tờ lịch êch êch ếch kịch mũi hếch vui thích chênh chếch ich l ich tờ lịch êch êch ếch kịch mũi hếch vui thích chênh chếch Viết bảng TrườngưTiểuưhọcưChuưVanưAn Khốiư1 Giáo án Học vần Bài 82: ich êch Giỏo viờn :Lng Qunh Hng ich l ich tờ lịch êch êch ếch kịch mũi hếch vui thích chênh chếch Luyện ưưưư đọc Tôi chim chích Nhà cành chanh sâu bat Tim Cho chanh nhiều Ri rích, ri Có ích, có ích Luyện ưưưư đọc SGK Mờiưcácư Mờiưcácư bạnưcùngư bạnưcùngư đọc đọc Nghỉ gia ~ Luyện ưưưư nói Chúng em du lịch ~ Gi ~ Viết ch đẹp Ngồi viết t [...].. .ich l ich tờ lịch êch êch con ếch ich l ich tờ lịch êch êch con ếch vở kịch mũi hếch vui thích chênh chếch ich l ich tờ lịch êch êch con ếch vở kịch mũi hếch vui thích chênh chếch Viết bảng con TrườngưTiểu học ChuưVanưAn Khốiư1 Giáo án Học vần Bài 82: ich êch Giỏo viờn :Lng Qunh Hng ich l ich tờ lịch êch êch con ếch vở kịch mũi hếch vui thích chênh chếch Luyện ưưưư đọc Tôi
- Xem thêm -

Xem thêm: học vần bài 82 ICH ẾCH , học vần bài 82 ICH ẾCH , học vần bài 82 ICH ẾCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay