CONG CAC SO TRON CHUC

7 127 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:09

CHỤC 30 + 20 = ? ĐƠN VỊ + 0 + 30 20 50 cộng 0, viết cộng 5, viết Vậy 30 + 20 = 50 Bài 1: Tính: 40 + 30 70 50 + 40 90 30 + 30 60 10 + 70 80 20 + 50 70 + 60 20 80 Bài : Tính nhẩm: ? 20 + 30 = 50 Nhẩm: chục + chục = chục Vậy: 50 + 10 = 60 20 + 20 = 40 30 + 50 = 80 20 + 30 40 + 30 = 70 20 + 60 = 80 70 + 20 = 90 = 50 50 + 40 = 90 40 + 50 = 90 20 + 70 = 90 Bài : Thùng thứ đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh Hỏi hai thùng đựng gói bánh? Tóm tắt Thùng thứ : 20 gói bánh Thùng thứ hai : 30 gói bánh Cả hai thùng : … gói bánh ? Bài : Tóm tắt Thùng thứ :20 gói bánh Thùng thứ hai : 30 gói bánh Cả hai thùng : …gói bánh ? Bài giải Số bánh đựngđựng cảsố haigói thùng là:là: Cả hai thùng bánh 20 + 30 = 50 (gói bánh) Đáp số: 50 gói bánh * Trò chơi: “Thỏ ăn cà rốt” Em đường để thỏ ăn số củ cà rốt đĩa kết phép tính thỏ mang 30 + 10 = 40 40 + 20 50 + 20 = 70 30 + 10 70 40 40 + 20 = 60 50 + 20 60
- Xem thêm -

Xem thêm: CONG CAC SO TRON CHUC , CONG CAC SO TRON CHUC , CONG CAC SO TRON CHUC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay