Tư tưởng hồ chí minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

26 675 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:01

A. MỞ ĐẦU“Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận động và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại”. Vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam đã đi xa, nhưng để lại cho chúng ta những di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả. Trong đó tư tưởng của Người về đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân chiếm một vị trí hàng đầu, cho đến ngày nay, những tư tưởng ấy vẫn còn nguyên giá trị. Trong thời kì đổi mới, Đảng ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá, phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Mặt tiêu cực của kinh tế thị trường và mặt trái của toàn cầu hoá kinh tế mang tính chất tư bản chủ nghĩa cùng với chiến lược diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch là những nhân tố gây tác hại đến nền tảng đạo đức cách mạng của Đảng, tạo điều kiện cho chủ nghĩa cá nhân phát sinh và phát triển. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là một lực cản to lớn đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, làm tổn thất nghiêm trọng cho kinh tế, gây ảnh hưởng xấu cho chính trị, làm sói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo hai vấn đề lớn liên quan đến nguy cơ của Đảng cầm quyền: Một là, sai lầm về đường lối của Đảng, và hai là, sự suy thoái về phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên.Bối cảnh đó đòi hỏi các cấp lãnh đạo có những biện pháp tích cực nhằm xoá bỏ chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi, đồng thời nâng cao đạo đức của người cách mạng. Do đó cần thiết phải “học tập và làm theo tấm gương đạo đức đạo đức Hồ Chí Minh”. Vì tư tưởng đạo đức của Người luôn là bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nội lực, vượt qua thử thách khó khăn tiến lên xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan trọng để mọi cán bộ đảng viên và tổ chức Đảng sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức. Chính vì vậy, việc tìm hiểu tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng có ý nghĩa cực kì quan trọng và mang tính cấp thiết cao.Với ý nghĩa quan trọng đó, tôi quyết định chọn vấn đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” làm đề tài nghiên cứu. Đề tài chú trọng đi sâu tìm hiểu rõ hơn quan điểm của Bác về đạo đức cách mạng, chủ nghĩa cá nhân và những giải pháp đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng nền tảng đạo đức cách mạng. Đây là một nội dung không mới tuy nhiên đề tài sẽ cung cấp một chỉnh thể có hệ thống những tư tưởng của Người, từ đó giúp người đọc có một cái nhìn tổng quát hơn. A M U T tng H Chớ Minh l mt h thng quan im ton din v sõu sc v nhng c bn ca cỏch mng Vit Nam, l kt qu ca s ng v phỏt trin sỏng to ch ngha Mỏc - Lờnin vo iu kin c th ca nc ta, k tha v phỏt trin cỏc giỏ tr truyn thng tt p ca dõn tc, tip thu tinh hoa hoỏ nhõn loi V lónh t thiờn ti, ngi thy v i ca cỏch mng Vit Nam ó i xa, nhng li cho chỳng ta nhng di sn tinh thn to ln, nhng t tng vụ giỏ, nhng giỏ tr nhõn cao c Trong ú t tng ca Ngi v o c cỏch mng v ch ngha cỏ nhõn chim mt v trớ hng u, cho n ngy nay, nhng t tng y cũn nguyờn giỏ tr Trong thi kỡ i mi, ng ta ch trng thc hin nht quỏn v lõu di chớnh sỏch phỏt trin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha nhm y mnh cụng nghip hoỏ hin i hoỏ, phỏt trin kinh t xó hi vỡ mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, minh, xõy dng thnh cụng ch ngha xó hi v bo v vng chc T quc Mt tiờu cc ca kinh t th trng v mt trỏi ca ton cu hoỏ kinh t mang tớnh cht t bn ch ngha cựng vi chin lc din bin ho bỡnh ca cỏc th lc thự ch l nhng nhõn t gõy tỏc hi n nn tng o c cỏch mng ca ng, to iu kin cho ch ngha cỏ nhõn phỏt sinh v phỏt trin S suy thoỏi v t tng chớnh tr, o c, li sng l mt lc cn to ln i vi s nghip i mi t nc, lm tn tht nghiờm trng cho kinh t, gõy nh hng xu cho chớnh tr, lm súi mũn lũng tin ca nhõn dõn vi ng v Nh nc Ch tch H Chớ Minh ó cnh bỏo hai ln liờn quan n nguy c ca ng cm quyn: Mt l, sai lm v ng li ca ng, v hai l, s suy thoỏi v phm cht o c ca i ng cỏn b, ng viờn Bi cnh ú ũi hi cỏc cp lónh o cú nhng bin phỏp tớch cc nhm xoỏ b ch ngha cỏ nhõn hp hũi, ng thi nõng cao o c ca ngi cỏch mng Do ú cn thit phi hc v lm theo tm gng o c o c H Chớ Minh Vỡ t tng o c ca Ngi luụn l b phn quan trng ca nn tng tinh thn xó hi, l ng lc, ngun sc mnh to ln nhõn dõn ta phỏt huy ni lc, vt qua th thỏch khú khn tin lờn xõy dng thnh cụng ch ngha xó hi c bit hc v lm theo tm gng o c ca Ngi l mt bin phỏp quan trng mi cỏn b ng viờn v t chc ng sa cha, khc phc tỡnh trng suy thoỏi v o c Chớnh vỡ vy, vic tỡm hiu t tng ca H Chớ Minh v o c cỏch mng cú ý ngha cc kỡ quan trng v mang tớnh cp thit cao Vi ý ngha quan trng ú, tụi quyt nh chn T tng H Chớ Minh v nõng cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha cỏ nhõn lm ti nghiờn cu ti chỳ trng i sõu tỡm hiu rừ hn quan im ca Bỏc v o c cỏch mng, ch ngha cỏ nhõn v nhng gii phỏp u tranh chng ch ngha cỏ nhõn, xõy dng nn tng o c cỏch mng õy l mt ni dung khụng mi nhiờn ti s cung cp mt chnh th cú h thng nhng t tng ca Ngi, t ú giỳp ngi c cú mt cỏi nhỡn tng quỏt hn Ngoi phn M u, Kt lun, Danh mc ti liu tham kho, ti c kt cu nh sau: CHƯƠNG I: chủ nghĩa cá nhân đạo đức cách mạng Chơng II: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Chơng III: giá trị t tởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân b nội dung CHƯƠNG I: chủ nghĩa cá nhân đạo đức cách mạng 1- Ch ngha cỏ nhõn theo t tng H Chớ Minh 1.1 Quan nim v ch ngha cỏ nhõn lch s Nhng biu hin u tiờn ca ch ngha cỏ nhõn xut hin cựng vi phong tro hoỏ Phc Hng, gn lin vi hc ỏnh sỏng, cỏc nh trit hc khai sỏng Lỳc u, ch ngha cỏ nhõn xut hin nh trng thỏi i lp vi ch chớnh tr ng thi, núi lờn tớnh c lp ca ngi, s n lc lờn ca cỏ nhõn, quyn t dõn ch ca cỏ nhõn lũng xó hi Vỡ vy ch ngha cỏ nhõn xut hin cú tỏc dng thỳc y s phỏt trin ca lch s, tin b xó hi Chớnh giai cp t sn ó li dng trit mt tớch cc ny T tng ch ngha cỏ nhõn cú t rt sm, nhng v thut ng ch ngha cỏ nhõn xut hin vo nhng nm 20 ca thộ k XIX Ch ngha cỏ nhõn cc oan gn vi ch ngha ớch k ca giai cp t sn, nhng mt tớch cc dn b che khut, cũn mt tiờu cc li nhanh chúng ni cm lờn Sau ny rt nhiu phõn tớch ỏnh giỏ ch ngha cỏ nhõn ú l mt th gii quan m th gii quan ú da trờn s i lp cỏ nhõn v xó hi 1.2 Quan nim v ch ngha cỏ nhõn theo t tng H Chớ Minh 1.2.1 Ch ngha cỏ nhõn l mt th vi trựng rt c H Chớ Minh s dng thut ng ch ngha cỏ nhõn t nm 1947 tỏc phm Sa i li lm vic Trong ú Ngi coi Ch ngha cỏ nhõn l nh mt th vi trựng rt c, nú m sinh cỏc th bnh rt nguy him Sau ny quỏ trỡnh lónh o cỏch mng, vi mi s phỏt trin tinh vi ca ch ngha cỏ nhõn, Ngi u cú nhng nh ngha khỏc cựng nhng tỏc phm quan trng ỏnh vo th vi trựng ny Nhng H Chớ Minh luụn cú quan im nht quỏn v nhng mt tiờu cc ca ch ngha cỏ nhõn, Ngi coi nú i lp vi o c cỏch mng, gn lin vi ch ngha quc Theo Ngi ch ngha cỏ nhõn chớnh l s tụn th tuyt i hoỏ, tụn th quyn li v li ớch cỏ nhõn, n mc nú i lp hon ton vi li ớch th v li ớch xó hi, Bỏc núi : Ch ngha cỏ nhõn l mt tr ngi ln cho vic xõy dng ch ngha xó hi Cho nờn thng li ca ch ngha xó hi khụng th tỏch ri thng li ca cuc u tranh tr b ch ngha cỏ nhõn1 Nhng H Chớ Minh khụng hon ton ph nhn vai trũ ca ch ngha cỏ nhõn, theo Ngi: u tranh chng ch ngha cỏ nhõn ch khụng phi l giy xộo lờn li ớch cỏ nhõn Bỏc khng nh: Ch cú ch ngha xó hi quyn v li ớch cỏ nhõn c m bo trit H Chớ Minh dó nhiu ln cú nh ngha khỏi nim ch ngha cỏ nhõn, sau õy xin gii thiu mt vi khỏi nim m Ngi s dng nhiu nht: Ch ngha cỏ nhõn l t li ớch riờng ca mỡnh, ca gia ỡnh mỡnh lờn trờn, lờn trc li ớch chung ca dõn tc ú l bnh chớnh, bnh m, ú m sinh nhiu chng bnh khỏc nh: T t, t li, s khú, s kh Khụng yờn tõm cụng tỏc Ham a v danh ting Lóng phớ, tham ụ Quan liờu, mnh lnh Ch ngha cỏ nhõn l trỏi vi ch ngha th Do ch ngha cỏ nhõn m cỏc t tng sai lch khỏc nh t tng cụng thn; lo lng tin bn thõn; ũi hng th ói ng Ch ngha cỏ nhõn l vic gỡ cng ngh n li ớch ca mỡnh trc ht H khụng lo mỡnh vỡ mi ngi m ch mun mi ngi vỡ mỡnh Ch ngha cỏ nhõn l li mỡnh, hi ngi, t vụ t chc, vụ k lut v nhng tớnh xu khỏc l k ch nguy him ca ch ngha xó hi , l k ch ỏc ca ch ngha xó hi Ch ngha cỏ nhõn trỏi ngc vi o c cỏch mng , ch ngha cỏ nhõn l mt th rt gian xo, xo quyt, nú khộo d dnh ngi ta i xung dc; túm li cỏi gỡ trỏi vi o c cỏch mng u l ch ngha cỏ nhõn Ch ngha cỏ nhõn l nh mt th vi trựng rt c, ú m nú sinh cỏc th bnh rt nguy him S c gii thiu phn sau Ch ngha cỏ nhõn l so bỡ ói ng: lng thp, lng cao, qun ỏo p, xu, l u oi, mun ngh ngi, mun hng th, an nhn Ch ngha cỏ nhõn nh vi trựng nhiu bnh khỏc: s khú, s kh, t ch ngha; vui thỡ lm, khụng vui thỡ khụng lm, thớch thỡ lm, khụng thớch thỡ khụng lm Ch ngha cỏ nhõn nh t t, t li, t kiờu, t món, ch tham vic gỡ cú danh ting, xem khinh nhng cụng vic bỡnh thng Tranh cụng li l biu hin ca ch ngha cỏ nhõn, ch ngha n v H Chớ Minh ton tp, NXB CTQG, H Ni - 1996, 9, tr 291 Ch ngha cỏ nhõn l t tng tiu t sn cũn n np mỡnh mi ngi chỳng ta Nú l bn ng minh ca hai k thự (ch ngha quc v thúi quen truyn thng lc hu) Ch ngha cỏ nhõn l k thự nguy him m mi ngi chỳng ta phi luụn luụn tnh tỏo phũng v kiờn quyt tiờu dit 1.2.2 Nhng biu hin ca ch ngha cỏ nhõn1 Ch ngha cỏ nhõn l nh mt th vi trựng rt c, nú m sinh cỏc th bnh rt nguy him, thớ d nhng bnh sau õy: a) Bnh tham lam - Nhng ngi mc phi bnh ny thỡ t li ớch ca mỡnh lờn trờn li ớch ca ng, ca dõn tc, ú m ch "t t t li" Dựng ca cụng lm vic t Da vo th lc ca ng theo ui mc ớch riờng ca mỡnh Sinh hot xa hoa, tiờu xi ba bói Tin bc ú õu ra? Khụng xoay ca ng thỡ xoay ca ng bo Thm lm ch en buụn lu Khụng s mt danh ca ng, khụng s mt danh giỏ ca mỡnh b) Bnh li bing - T cho mỡnh l cỏi gỡ cng gii, vic gỡ cng bit Lm bing hc hi, lm bing suy ngh Vic d thỡ tranh ly cho mỡnh Vic khú thỡ ựn cho ngi khỏc Gp vic nguy him thỡ tỡm cỏch trn trỏnh c) Bnh kiờu ngo - T cao, t i, ham a v, hay lờn mt a ngi ta tõng bc mỡnh, khen ngi mỡnh a sai khin ngi khỏc H lm c vic gỡ hi thnh cụng thỡ khoe khoang vờnh vỏo, cho cng khụng bng mỡnh Khụng thốm hc hi qun chỳng, khụng mun cho ngi ta phờ bỡnh Vic gỡ cng mun lm thy ngi khỏc d) Bnh hiu danh - T cho mỡnh l anh hựng, l v i Cú vỡ cỏi tham vng ú m vic khụng ỏng lm cng lm n b cụng kớch, b phờ bỡnh thỡ tinh thn lung lay Nhng ngi ú ch bit lờn m khụng bit xung Ch chu c sng m khụng chu c kh Ch ham lm ch tch ny, u viờn n, ch khụng ham cụng tỏc thit thc ) Thiu k lut - ó mc bnh cỏ nhõn thỡ t tng v hnh ng cng t cỏ nhõn lờn trờn Vỡ th m vic gỡ cng khụng ly ng lm nn tng Mỡnh mun th no thỡ lm th y Quờn c k lut ca ng Phờ bỡnh thỡ ct cụng kớch nhng ng mỡnh khụng a Ct nhc thỡ ct lm n vi nhng ngi mỡnh quen thuc e) ểc hp hũi - ng thỡ khụng bit ct nhc nhng ngi tt, s ngi ta hn mỡnh ngoi ng thỡ khinh ngi, cho cng khụng cỏch Sd, 5, tr 255 261 mng, khụng khụn khộo bng mỡnh Vỡ th mkhụng bit liờn lc hp tỏc vi nhng ngi cú o c ti nng ngoi ng Vỡ th m ngi ta ut c v mỡnh thnh cụ c g) ểc a phng - Bnh ny khụng xu bng cỏc bnh nhng kt qu cng rt tai hi Min l c quan mỡnh, b phn mỡnh, a phng mỡnh c vic Cũn cỏc c quan, b phn, a phng khỏc cng mc k ú l vỡ cn th, khụng xem xột ton th Khụng hiu rng li ớch nh phi phc tựng ớch li to, ớch li b phn phi phc tựng ớch li ton th h) ểc lónh t - ỏnh c vi trn, hoc lm c vi vic gỡ a phng ó cho mỡnh l ti gii lm ri, anh hựng lm ri, ỏng lm lónh t ri No cú bit so vi cụng cuc gii phúng c dõn tc thỡ nhng thnh cụng ú ch l mt chỳt cn con, ó thm vo õu! M so vi nhng s nghip to tỏt th gii, cng khụng thm vo õu i) Bnh "hu danh, vụ thc" - Lm vic khụng thit thc, khụng t ch gc, ch chớnh, khụng t di lm lờn Lm cho cú chuyn, lm ly ri Lm c ớt nhiu, lm mt bn bỏo cỏo cho oai, nhng xột k li thỡ rng tuch k) Kộo bố kộo cỏnh li l mt bnh rt nguy him na T bố phỏi m i n chia r Ai hp vi mỡnh thỡ dự ngi xu cng cho l tt, vic d cng cho l hay, ri che y cho nhau, ng h ln Ai khụng hp vi mỡnh thỡ ngi tt cng cho l xu, vic hay cng cho l d, ri tỡm cỏch dốm pha, núi xu, tỡm cỏch dỡm ngi ú xung Bnh ny rt tai hi cho ng Nú lm hi n s thng nht Nú lm ng bt mt nhõn ti v khụng thc hnh c y chớnh sỏch ca mỡnh Nú lm mt s thõn ỏi, on kt gia ng Nú gõy nhng mi nghi ng l) Bnh cn th - Khụng trụng xa thy rng Nhng to tỏt thỡ khụng ngh n m ch chm chỳ nhng vic t m Thớ d: vic tng gia sn xut, vic tip t b i thỡ khụng lo n, m ch lo th no li dng cm chỏy v nc go cỏc b i Nhng ngi nh vy, ch trụng thy s li hi nh nhen m khụng thy s li hi to ln m) Bnh t nnh - Cỏi gỡ cng mun "bỡnh ng" Thớ d: Cp trờn vỡ cụng vic phi ci nga, i xe Cp di cng mun ci nga, i xe Ngi ph trỏch nhiu vic, cn cú nh rng Ngi khụng ph trỏch nhiu vic, cng ũi nh rng Ph cp cho thng binh cng mun nht lut, khụng k thng nng hay nh Lm vic gỡ, thỡ mun gi, tr, mnh, yu u lm bng Cú vic, mt ngi lm cng c, nhng cng ch cú mi ngi mi chu lm Bnh ny sinh vỡ hiu lm hai ch bỡnh ng Khụng hiu rng: ngi kho gỏnh nng, ngi yu gỏnh nh Ngi lm vic nng phi n nhiu, ngi lm vic d thỡ n ớt Th l bỡnh ng 2- T tng H Chớ Minh v o c cỏch mng 2.1 o c l gc ca ngi cỏn b cỏch mng Theo H Chớ Minh, o c cú v trớ rt quan trng, Ngi coi o c l cỏi gc, l nn tng ca ngi cỏch mng Bỏc cn dn: Cng nh sụng thỡ cú ngun mi cú nc, khụng cú ngun thỡ sụng cn Cõy phi cú gc, khụng cú gc thỡ cõy hộo Ngi cỏch mng phi cú o c, khụng cú o c thỡ dự ti gii my cng khụng lónh o c nhõn dõn Vỡ mun gii phúng cho dõn tc, gii phúng cho loi ngi l mt cụng vic to tỏt, m t mỡnh khụng cú o c, khụng cú cn bn, t mỡnh ó h hoỏ, xu xa thỡ cũn lm ni vic gỡ?1 Chớnh vỡ vy Ngi cú ti 55 tỏc phm bn v o c cỏch mng khụng k nhng tỏc phm cú liờn quan n o c Trong tỏc phm ng Kỏch mnh , ni dung u tiờn m Bỏc nhc n l t cỏch ngi cỏch mnh vi 23 im m ni dung ch yu l cỏc tiờu chun v o c iu ny ó bc l rừ t tng ca Ngi, theo Bỏc mun lm cỏch mng, mun hc ch ngha Mỏc - Lờnin thỡ trc ht phi cú c nn tng o c cỏch mng, phi cú c cỏc tiờu chun ca mt ngi cỏch mnh H Chớ Minh núi: Lm cỏch mng ci to xó hi c thnh xó hi mi l mt s nghip rt v vang, nhng nú cng l mt nhim v rt nng n, mt cuc u tranh rt phc tp, lõu di, gian kh Sc cú mnh mi gỏnh c nng v i c xa Ngi cỏch mng phi cú o c cỏch mng lm nn tng, mi hon thnh c nhim v cỏch mng v vang 2.2 H giỏ tr o c cỏch mng t tng H Chớ Minh 2.2.1 Trung, hiu, nhõn, ngha, trớ, dng a) Trung vi nc, hiu vi dõn Trung vi nc, hiu vi dõn l nhng phm cht hng u ca o c cỏch mng Trung v hiu l nhng khỏi nim cú t tng o c truyn thng Vit Nam v phng ụng Th nhng t tng ca H Chớ Minh khụng ch k tha nhng giỏ tr ca ch ngha yờu nc truyn thng ca dõn tc m cũn vt qua nhng hn ch ca chỳng, nõng thnh chun mc giỏ tr o c mi - o c cỏch mng phm vi rng hn sd, T5, tr 252 sd, T9, tr 283 Trung vi nc l trung thnh vụ hn vi s nghip dng nc, gi nc, phỏt trin t nc, lm cho t nc sỏnh vai vi cỏc cng quc nm chõu Nc õy l nc ca dõn, cũn dõn li l li l ch t nc, bao nhiờu quyn hn u ca dõn, bao nhiờu li ớch u vỡ dõn, bao nhiờu quyn hnh v lc lng u ni dõn, ng v chớnh ph l y t nhõn dõn Chớnh vỡ vy trung vi nc cng chớnh l trung vi dõn Hiu vi dõn ngha l cỏn b ng, nh ncvựa l ngi lónh o, va l ngi ngi y t tht trung thnh ca nhõn dõn T tng hiu vi dõn khụng dng li ch thng dõn m cũn phi phc v ht lũng ũi hi phi gn dõn, gn bú vi dõn, kớnh trng v hc dõn, da hn vo dõn, ly dõn lm gc Phi nm vng dõn tỡnh, nm vng dõn tõm, ci thin dõn sinh, nõng cao dõn trớ, lm cho dõn hiu dc quyn v trỏch nhim ca ngi ch t nc Cú c cỏi c y thỡ ngi lónh o, ngi cỏch mng mi c dõn tin yờu, quý mn, kớnh trng, nht nh s to sc mnh to ln cho cỏch mng Ngi khng nh: Trung vi nc, hiu vi dõn, sut i phn u hi sinh vỡ c lp dõn tc t ca T quc, vỡ ch ngha xó hi, nhim v no cng hon thnh khú khn no cng vt qua, k thự no cng ỏnh thng b) Nhõn, ngha, trớ, dng1 NHN l tht th thng yờu, ht lũng giỳp ng v ng bo Vỡ th m kiờn quyt chng li nhng ngi, nhng vic cú hi n ng, n nhõn dõn Vỡ th m sn lũng chu cc kh trc mi ngi, hng hnh phỳc sau thiờn h Vỡ th m khụng ham giu sang, khụng e cc kh, khụng s oai quyn Nhng ngi ó khụng ham, khụng e, khụng s gỡ thỡ vic gỡ l vic phi h u lm c NGHA l thng, khụng cú t tõm, khụng lm vic by, khụng cú vic gỡ phi giu ng Ngoi li ớch ca ng, khụng cú li ớch riờng phi lo toan Lỳc ng giao cho vic, thỡ bt k to nh, u sc lm cn thn Thy vic phi thỡ lm, thy vic phi thỡ núi Khụng s ngi ta phờ bỡnh mỡnh, m phờ bỡnh ngi khỏc cng luụn luụn ỳng n TR vỡ khụng cú vic t tỳi nú lm mự quỏng, cho nờn u úc sch, sỏng sut D hiu lý lun D tỡm phng hng Bit xem ngi Bit xột vic Vỡ vy, m bit lm vic cú li, trỏnh vic cú hi cho ng, bit vỡ ng m ct nhc ngi tt, phũng ngi gian DNG l dng cm, gan gúc, gp vic phi cú gan lm Thy khuyt trớch, sd, T5, tr 251- 252 im cú gan sa cha Cc kh khú khn, cú gan chu ng Cú gan chng li nhng s vinh hoa, phỳ quý, khụng chớnh ỏng Nu cn, thỡ cú gan hy sinh c tớnh mnh cho ng, cho T quc, khụng bao gi rt rố, nhỳt nhỏt. ú l o c cỏch mng o c ú khụng phi l o c th cu Nú l o c mi, o c v i, nú khụng phi vỡ danh vng ca cỏ nhõn, m vỡ li ớch chung ca ng, ca dõn tc, ca loi ngi 2.2.2 Cn, kim, liờm, chớnh, cụng vụ t Cn, kim, liờm, chớnh, cụng vụ t l nn tng ca i sng mi, l phng chõm t tng ca o c cỏch mng t tng o dc H Chớ Minh Ngi khng nh: Tri cú bn mựa: Xuõn, H, Thu, ụng t cú bn phng: ụng, Tõy, Nam, Bc Ngi cú bn c: Cn, Kim, Liờm, Chớnh Thiu mt mựa, thỡ khụng thnh tri Thiu mt phng, thỡ khụng thnh t Thiu mt c thỡ khụng thnh ngi1 a) Cn: Cn tc l lao ng cn cự, siờng nng, lao ng cú k hoch, sỏng to, cú nng sut cao, lao ng vi tinh thn t lc cỏnh sinh, khụng li bing, khụng li, khụng da dm Phi thy rừ: lao ng l thiờng liờng, l ngun sng, ngun hnh phỳc ca chỳng ta Cn: Tc l siờng nng, chm ch, c gng dai Ngi Tu cú cõu: khụng cú vic gỡ khú Ch e ta khụng siờng Tc ng ta cú cõu: Nc chy mói, ỏ cng mũn Kin tha lõu, cng y t Ngha l Cn thỡ vic gỡ, dự khú khn my, cng lm c Ch Cn chng nhng cú ngha hp, nh: Tay siờng lm thỡ hm siờng nhai Nú li cú ngha rng l mi ngi u phi Cn, c nc u phi Cn Mun cho ch Cn cú nhiu kt qu hn, thỡ phi cú k hoch cho mi cụng vic Ngha l phi tớnh toỏn cn thn, sp t gn gng Cn v Chuyờn phi i ụi vi Cn khụng phi l lm xi Cn l luụn c gng, luụn luụn chm ch, c nm, c i Nhng khụng lm quỏ trn Li bing l k ch ca Cn2 b) Kim: Tc l tit kim sc lao ng, tit kim thỡ gi, tit kim tin ca ca dõn, ca nc, ca bn thõn mỡnh; phi tit kim t cỏi to n cỏi nh, nhiu sd, T5, tr 631 sd,T5, tr 632 - 634 cỏi nh cng li thnh cỏi to; khụng phụ trng hỡnh thc khụng kiờn hoan linh ỡnh, chố chộn lu bự Kim tc L tit kim, khụng xa x, khụng hoang phớ, khụng ba bói CN vi KIM , phi i ụi vi nhau, nh hai chõn ca ngi CN m khụng KIM, "thỡ lm chng no xo chng y" Cng nh mt cỏi thựng khụng cú ỏy; nc vo chng no, chy ht chng y, khụng li hon khụng KIM m khụng CN , thỡ khụng tng thờm, khụng phỏt trin c M vt gỡ ó khụng tin tc phi thoỏi Cng nh cỏi thựng ch ng mt ớt nc, khụng tip tc thờm vo, lõu ngy chc nc ú s hao bt dn, cho n khụ kit Thi gi cng cn phi tit kim nh ca ci Tit kim thi gi ca mỡnh, li phi tit kim thi gi ca ngi Tit kim khụng phi l bn xn Khi khụng nờn tiờu xi thỡ mt ng xu cng khụng nờn tiờu Khi cú vic ỏng lm, vic ớch li cho ng bo, cho T quc, thỡ dự bao nhiờu cụng, tn bao nhiờu ca, cng vui lũng Nh th mi ỳng l kim Tit kim phi kiờn quyt khụng xa x Cho nờn, mun tit kim cú kt qu tt, thỡ phi khộo t chc1 c) Liờm: Tc l: Khụng tham a v Khụng tham tin ti Khụng tham sung sng Khụng ham ngi tõng bc mỡnh Vỡ vy m quang minh chớnh i, khụng bao gi h hoỏ Ch cú mt th ham l ham hc, ham lm, ham tin b Liờm l sch, khụng tham lam Ngy nay, nc ta l Dõn ch Cng ho, ch LIấM cú ngha rng hn; l mi ngi u phi LIấM Ch LIấM phi i ụi vi ch KIM Cng nh ch KIM phi i ụi vi ch CN Cú KIM mi LIấM c Vỡ xa x m sinh tham lam Tham tin ca, tham a v, tham danh ting, tham n ngon, sng yờn u l BT LIấM Ngi cỏn b, cy quyn th m c khoột dõn, n ca ỳt, hoc trm ca cụng lm ca t Dỡm ngi gii, gi a v v danh ting ca mỡnh l o v (o l trm) Gp vic phi, m s khú nhc nguy him, khụng dỏm lm, l tham vt uý lo Gp gic m rỳt ra, khụng dỏm ỏnh l tham sinh uý t u lm trỏi vi ch LIấM sd, T5, tr 636 638 10 chớnh s dn n cụng vụ t v ngc li ó cụng vụ t, mt lũng vỡ nc, vỡ dõn, vỡ ng thỡ s thc hin cn, kim, liờm, chớnh v cú c nhiu tớnh tt khỏc Mỡnh ó cụng vụ t thỡ khuyt im s ngy cng ớt, m nhng tớnh tt s ngy cng thờm Núi túm tt, tớnh tt y gm iu: nhõn, ngha, trớ, dng, liờm Bi dng phm cht cn, kim, liờm, chớnh, cụng vụ t s lm cho ngi vng vng trc nhng th thỏch: giu sang khụng th quyn r, nghốo khú khụng th chuyn lay, uy v khụng th khut phc Trong di chỳc ca Ngi cú on: ng ta l mt ng cm quyn Mi ng viờn v cỏn b phi tht s thm nhun o c cỏch mng, tht s cn kim liờm chớnh, cụng vụ t Phi gi gỡn ng ta tht sch, phi xng ỏng l ngi lónh o, l ngi y t tht trung thnh ca nhõn dõn.2 2.2.3 Tỡnh yờu thng ngi v tinh thn quc t sỏng a) Tỡnh yờu thng ngi: K tha truyn thng tt p ca dõn tc, kt hp vi ch ngha nhõn o cng sn, tip thu tinh thn nhõn ca nhõn loi qua nhiu th k, cựng vi vic th nghim bn thõn mỡnh qua hot ng cỏch mng thc tin, H Chớ Minh ó xỏc nh tỡnh yờu thng ngi l mt nhng phm cht o c cao p nht ca ngi cỏn b cỏch mng núi riờng v ngi núi chung Tỡnh yờu thng ú l tỡnh cm rng ln, trc ht dnh cho nhng ngi lao ng b ỏp bc Ngi, ú l lũng ham mun tt bc l lm cho nc c c lp, dõn c t do, mi ngi cng cú cm n ỏo mc, cng c hc hnh Thng yờu ngi l phi tin vo ngi ũi hi mi ngi luụn cht ch nghiờm khc vi mỡnh, rng rói, lng vi ngi khỏc Yờu thng ngi l giỳp cho mi ngi ngy cng tin b, tt p hn Vỡ vy, phi thc hin phờ bỡnh, t phờ bỡnh, chõn thnh, giỳp sõ cha khuyt im khụng ngng tin b Yờu thng l phi bit v dỏm dn thõn u tranh gii phúng ngi H Chớ Minh nhn mnh: Hc ch ngha Mỏc- Lờnin l sng vi cú tỡnh, cú ngha Nu sng vi khụng cú ngha cú tỡnh thỡ lm coi l hiu ch ngha Mỏc - Lờnin c b) Tinh thn quc t sỏng sd, T5, tr 251 sd, T12, tr 498 12 T tng o c H Chớ Minh v on kt l s m rng nhng quan nim o c cỏch mng ca Ngi phm vi ton nhõn loi on kt quc t sỏng tc l on kt vi nhõn dõn cỏc nc vỡ mc tiờu chung u tranh gii phúng ngi ỏch ỏp bc búc lt L on kt quc t gia nhng ngi vụ sn ton th gii vỡ mc tiờu chung, bn phng vụ sn u l anh em L on kt vi nhõn loi tin b vỡ ho bỡnh, cụng lý v tin b xó hi ú l ch ngha quc t ca giai cp cụng nhõn, nú gn lin vi ch ngha yờu nc chõn chớnh s dn n ch ngha quc t sỏng, chng mi biu hin ca ch ngha sụ vanh, v k, hp hũi, kỡ th dõn tc Tt c nhng khuynh hng lch lc y cú th dn n ch phỏ v c mt quc gia dõn tc hay mt liờn bang a quc gia dõn tc, phỏ v on kt quc t cuc u tranh chung, thm cú th a n tỡnh trng i u, i ch 13 Chơng II: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân 1- Nõng cao o c cỏch mng phi gn lin vi quột sch ch ngha cỏ nhõn H Chớ Minh luụn coi o c cỏch mng l mt nhõn t quan trng quyt nh n s thnh cụng ca cỏch mng Vit Nam Theo Ngi, o c cỏch mng giỳp cho ngi vng mi th thỏch, cú o c cỏch mng thỡ gp khú khn, gian kh, tht bi khụng rt rố, lựi bc, gp thun li, thnh cụng gi vng tinh thn cht phỏc, khiờm tn Chớnh nh coi trng o c cỏch mng m ng ta mi cú c nhng th h niờn cỏch mng, gỏi cng nh trai, rt hng hỏi, dng cm mi cụng tỏc Nh vy m ng mi cú th lónh o nhõn dõn ginh nhiu thng li Chớnh vỡ vy phi khụng ngng nõng cao o c cỏch mng, cú nh th ng mi t c nhiu thnh cụng hn na Tuy nhiờn mun nõng cao o c cỏch mng trc ht phi quột sch ch ngha cỏ nhõn Bi vỡ: Ch ngha cỏ nhõn trỏi ngc vi o c cỏch mng, nu nú cũn li mỡnh, dự l ớt thụi, thỡ nú s ch dp phỏt trin, che lp o c cỏch mng, ngn tr ta mt lũng mt d u tranh cho s nghip cỏch mng1 H Chớ Minh cn dn, cỏch mng v nhng ngi cỏch mng phi chin thng k thự: ch ngha t sn v bn quc; thúi quen v t tng lc hu; ch ngha cỏ nhõn Khi ngi cỏn b mang mỡnh ch ngha cỏ nhõn thỡ vic gỡ cng ngh n li ớch riờng trc ht H khụng lo mỡnh vỡ mi ngi m ch mun mi ngi vỡ mỡnh H tr nờn : ngi gian kh, khú khn, sa vo tham ụ, h húa, lóng phớ, xa hoa, iu ú lm hi n li ớch ca cỏch mng, ca nhõn dõn Cú th coi ch ngha cỏ nhõn l mt k ch ỏc ca ch ngha xó hi Cho nờn thng li ca ch ngha xó hi khụng th tỏch ri thng li ca u tranh tr b ch ngha cỏ nhõn Núi cỏch khỏc, nõng cao o c cỏch mng phi ngn lin vi quột sch ch ngha cỏ nhõn 2- Gii phỏp thc hin 2.1 i vi ng 2.1.1 Ra sc tng cng giỏo dc ton ng sd, T9, tr 283 14 Ni dung giỏo dc õy l giỏo dc v lý tng cng sn ch ngha, v ng li, v nhiờm v v o c ca ngi ng viờn Thc cht õy l gii phỏp nhm thit lp nn tng t tng, lý lun, kim ch nam cho hnh ng, to dng cỏi nn cỏi gc ca ton ngv vi mi cỏn b, ng viờn H Chớ Minh nhn mnh, lm trũn s mnh ca mỡnh, mi ng viờn phi sc hc ch ngha Mỏc - Lờnin, cng c lp trng giai cp vụ sn, c gng nm vng nhng quy lut ca cỏch mng Vit Nam, phi luụn luụn nõng cao o c cỏch mng, kiờn cng u tranh chng ch ngha cỏ nhõn, bi dng ch ngha th ca giai cp vụ sn, cn kim xõy dng nc nh, mt lũng mt d phn u vỡ li ớch ti cao ca cỏch mng v T quc Mun vy, vic giỏo dc cn phi cú phng phỏp, ni dung cỏch thc t chc giỏo dc ỳng n 2.1.2 Phi thc hnh phờ bỡnh v t phờ bỡnh nghiờm chnh ng Theo H Chớ Minh, t phờ bỡnh v phờ bỡnh l quy lut phỏt trin ca ng, l v khớ sc bộn cụng tỏc xõy dng, chnh n ng ú l phng thuc hay nht giỳp cho ton ng v mi ng viờn sa cha khuyt im, phỏt huy u im, tin b khụng ngng, ngy mt mnh thờm Ngi ũi hi: Mi cỏn b, mi ng viờn, mi ngy phi t kim im, t phờ bỡnh, t sa cha nh mi ngy phi mt c nh th thỡ ng s khụng cú bnh m ng s mnh kho vụ cựng1 Theo Bỏc, nghiờm chnh t phờ bỡnh v phờ bỡnh chớnh l phờ bỡnh phi cú tỡnh ng thng yờu giỳp nhau, thu tỡnh t lý: Phờ bỡnh mỡnh cng nh phờ bỡnh ngi phi rỏo rit, trit , tht th, khụng n nang, khụng thờm bt Phi vch rừ c u im v khuyt im ng thi, ch dựng nhng li ma mai, chua cay, õm thc Phờ bỡnh vic lm, ch khụng phi phờ bỡnh ngi.2 Cn trỏnh li dng phờ bỡnh t mc ớch t li, trỏnh thỏi d hũa vi quý cho xong chuyn, trỏnh cc oan mỏy múc, cú thỏi thỏi quỏ vi khuyt im Bỏc cũn nhn mnh phi hoan nghờnh v khuyn khớch qun chỳng tht th phờ bỡnh cỏn b, ng viờn 2.1.3 Ch sinh hot ca ng phi nghiờm tỳc, k lut ca ng phi nghiờm minh sd, T5, tr 239 sd, T5, tr 232 15 Theo H Chớ Minh, ng cng sn l t chc cao nht, cht ch nht, l i tin phong ca giai cp cụng nhõn v c dõn tc Do ú, ch sinh hot ng t chi b n cp cao phi nghiờm tỳc Vi ngi cng sn, s nghiờm minh, cht ch khụng tỏch ri tinh thn t nguyn, t giỏc Ngi vit: V k lut, ng Lao ng Vit Nam phi cú k lut st, ng thi l k lut t giỏc Phi kiờn quyt thc hnh k lut, tc l cỏ nhõn tuyt i phc tựng t chc, s ớt phc tựng s nhiu, cp di phc tựng cp trờn, a phng phi phc tựng trung ng 2.1.4 Cụng tỏc kim tra ca ng phi cht ch Cụng tỏc kim tra cht ch tc l thc hin cú h thng, thng xuyờn Kim tra t trờn xung, t di lờn, ỏnh giỏ tng cỏ nhõn, tng t chc ng, tin ti ỏnh giỏ ton ng Khi kim tra phi chon ngi cú uy tớn, cú trỏch nhim Phi nghiờm ngt kim tra, cỏc a phng phi kiờn quyt thc hnh nhng ngh quyt ca ng Kiờn quyt chng li cỏi thúi ngh quyt mt ng, thi hnh mt no Khụng phi ngy no cng kim tra Nhng thng thng kim tra giỳp h rỳt kinh nghim, sa cha khuyt im, phỏt trin u im Nh vy cú th nõng cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha cỏ nhõn, v phớa ng phi thc hin ng b cỏc bin phỏp ó nờu, tc l: Phi thc hnh phờ bỡnh v t phờ bỡnh nghiờm chnh ng Phi hoan nghờnh v khuyn khớch qun chỳng tht th phờ bỡnh cỏn b, ng viờn Ch sinh hot ca chi b phi nghiờm tỳc K lut ca ng phi nghiờm minh Cụng tỏc kim tra ca ng phi cht ch2 2.2 i vi mi cỏn b, ng viờn 2.2.1 Phi t li ớch ca cỏch mng, ca ng, ca nhõn dõn lờn trờn ht H Chớ Minh khng nh: o c cỏch mng l vụ lun hon cnh no, ngi ng viờn cng phi t li ớch ca ng lờn trờn ht Nu li ớch ca ng v li ớch ca cỏ nhõn mõu thun vi nhau, thỡ li ớch cỏ nhõn phi tuyt i phc tựng li ớch ca ng3 Theo Bỏc: Li ớch ca dõn tc, gm cú li ớch ca ng Li ớch ca sd, T5, tr 267 -276 sd, T12, tr 439 sd, T9, tr 289 16 ng, gm cú li ớch ca ng viờn Vỡ vy, s phỏt trin v thnh cụng ca ng, mt mt tc l thnh cụng ca dõn tc, mt mt tc l thnh cụng ca ng viờn Vỡ vy, ch cú ng thnh cụng v thng li, thỡ ng viờn mi cú th thnh cụng v thng li Chớnh vỡ vy m ng viờn cn phi hy sinh li ớch ca mỡnh cho li ớch chung ca ng1 Do ú: Mi ngi ng phi hiu rng: li ớch ca cỏ nhõn nht nh phi phc tựng li ớch ca ng Li ớch ca mi b phn nht nh phi phc tựng li ớch ca ton th Li ớch tm thi nht nh phi phc tựng li ớch lõu di Ngha l phi t li ớch ca ng lờn trờn ht, lờn trc ht2 2.2.2 V nhn thc t tng H Chớ Minh nhn mnh: Phi kiờn quyt quột sch ch ngha cỏ nhõn, nõng cao o c cỏch mng, bi dng t tng th, tinh thn on kt, tớnh t chc v tớnh k lut3 Theo Bỏc: nu mi ng viờn cú thỏi rừ rng i vi ch ngha cỏ nhõn thỡ t nú hỡnh thnh nờn ch ngha th, t chc ng luụn phỏt trin, n dnh, on kt, ngi cỏn b ng viờn nhõn cỏch cng hon thin hn Ngi cn dn: on kt l mt truyn thng cc k quý bỏu ca ng v ca dõn ta Cỏc ng t Trung ng n cỏc chi b cn phi gi gỡn s on kt nht trớ ca ng nh gi gỡn ngi ca mt mỡnh Trong ng thc hnh dõn ch rng rói, thng xuyờn v nghiờm chnh t phờ bỡnh v phờ bỡnh l cỏch tt nht cng c v phỏt trin s on kt v thng nht ca ng Phi cú tỡnh ng thng yờu ln nhau4 2.2.3 Phi sõu sỏt thc t, gn bú vi dõn H Chớ Minh núi: Phi i sõu i sỏt thc t, gn gi qun chỳng, tht s tụn trng v phỏt huy quyn lm ch th ca nhõn dõn5 Mi quan h ng - Dõn luụn l mt nhõn t quyt nh thng li ca s nghip cỏch mng Ngi nhn mnh: Dõn chỳng ng lũng, vic gỡ cng lm c Dõn chỳng khụng ng h, vic gỡ lm cng khụng nờn Thu hiu tm quan trng ca , t 1954 - 1964, vũng 10 nm Bỏc ó thc hin ti 700 cuc i v cỏc a phng, c s, trung bỡnh mt ln i hn mt sd, T5, tr 253 sd, T5, tr 251 sd, T12, tr 439 sd, T12, tr 497 - 498 sd, T12, tr 439 sd, T5, tr 293 17 ln Bỏc vit: Hin ch ngha cỏ nhõn ang ỏm nh mt s ng chớ, h t cho mỡnh cỏi gỡ cng giỏi, h xa di qun chỳng, khụng mun hc hi qun chỳng m ch mun lm thy qun chỳng ú l nhng ngi mc bnh quan liờu, mnh lnh theo t tng ch quan, Bỏc kch lit phờ bỡnh li lm vic ú Ngi gi cỏch lm vic ú l lm vic theo cỏch khoột chõn cho va giy; chõn l qun chỳng, giy l cỏch t chc v lm vic ca ta Ai cng úng giy theo chõn khụng úng chõn theo giy Ngi kt lun: o c cỏch mng l hũa mỡnh vi qun chỳng thnh mt khi, tin qun chỳng hiu qun chỳng lng nghe ý kin qun chỳng2 2.2.4 Ra sc hc nõng cao trỡnh Phi c gng hc tp, rốn luyn nõng cao trỡnh hiu bit lm tt mi nhim v3 Bỏc núi: cỏn b ng viờn ng cú tham, nhng cú mt vic vic tham m Bỏc thớch ú l ham hc, tham lm nhng vic ớch nc li dõn i vi cỏn b ng viờn quỏ trỡnh hc l quỏ trỡnh t nõng cao trỡnh , nõng cao s hiu bit, ú l quỏ trỡnh mang tớnh o c cỏch mng, nhm phc v tt hn cho ng v nhõn dõn Bỏc cho rng: trc ht l hc ch ngha Mỏc - Lờnin, hc lm th no ú cỏn b ng viờn bit cỏch sng vi cú tỡnh cú ngha Hc l hc v húa nghiờn cu hiu bit v t nhiờn, xó hi; hc v khoa hc - kinh t khụng tt lựi so vi cuc sng; hc phng phỏp, phong cỏch ca qun chỳng lm vic vi qun chỳng Nh vy hc H Chớ Minh l hc ton din, hc c v tri thc, phong cỏch lónh o, cỏch sng, cỏch i nhõn x th Hc nh vy thỡ chiu sõu ú l chiu sõu v o c Trong hc ú, Bỏc luụn nhn mnh hc o c l yu t hng u Theo Ngi: Cú hc lý lun Mỏc - Lờnin mi cng c c o c cỏch mng, gi vng lp trung nõng cao s hiu bit v trỡnh chớnh tr, mi lm c tt cụng tỏc ng giao phú cho mỡnh Bỏc phờ bỡnh nhng hin tng: Hc sỏch v Mỏc - Lờnin nhng khụng hc t tng Mỏc Lờnin Hc trang sc ch khụng phi dng vo cụng vic cỏch mng4 sd, T5, tr 248 sd, T9, tr 290 sd, T12, tr 439 sd, T9, tr 292 18 Chơng III: giá trị t tởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân 1- Giỏ tr lý lun T tng v nõng cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha cỏ nhõn cú mt v trớ quan trng h thng t tng m Ch tch H Chớ Minh li cho ng v nhõn dõn ta Trong ú Ngi ó cú s tng kt khỏch quan v o c cỏch mng, v ch ngha cỏ nhõn vi nhng tiờu ht sc c th, lm cn c ỏnh giỏ o c ca ng v thc trng cỏ nhõn ch ngha ng Thụng qua ú Bỏc ó m rng ni hm cụng tỏc xõy dng ng trờn bn mt: V t tng, v chớnh tr, t chc cỏn b v v o c li sng (xõy dng ng v li sng tc l húa ng) Bn mt ny cú quan h cht ch vi khụng th tỏch ri Trong ú o c l gc 2- Giỏ tr thc tin 2.1 i vi cỏch mng ng thi T tng H Chớ Minh v nõng cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha cỏ nhõn cú ý ngha quan trng i vi cỏch mng Vit Nam ú Nhng t tng ca Ngi ó cú tỏc ng tớch cc vic xõy dng nn tng o c cỏch mng cỏn b ng viờn núi riờng v ụng o qun chỳng nhõn dõn núi chung ng thi nhng t tng ú cũn l ũn ỏnh mnh m vo ch ngha cỏ nhõn, tip thờm sc mnh, sc chin u ca ng T tng ca Ngi v nõng cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha cỏ nhõn c th hin qua nhng tỏc phm bn v o c cỏch mng v ch ngha cỏ nhõn Thng nhng tỏc phm ú i bi cnh c bit, quan trng i vi cỏch mng Vit Nam Chớnh vỡ vy nhng t tng ú mang tớnh chin u cao, k c i vi cỏch mng Vit Nam ngy 2.2 i vi cỏch mng Vit Nam hin Hin nay, ng ta ang thc hin ng li i mi, a cỏch mng nc ta vt qua khú khn, thỏch thc, tip tc phỏt trin tin lờn, thu c nhiu thnh tu to ln Quỏ trỡnh ú ca t nc cú nhiu thun li nhng gp cng khụng ớt khú khn th thỏch iu ú ũi hi ng phi cú s lónh 19 o sỏng sut, cn thit nhng cỏn b, ng viờn va cú ti cú c, úng gúp phỏt trin nc nh Th nhng mt trỏi ca kinh t th trng, ca ton cu húa ó kộo theo s i xung v phm cht o c ca mt b phn khụng nh nhng cỏn b ng viờn H sn sỏng chu khut phc trc sc mnh ng tin, sa vo tham nhng, quan liờu, n hi l, lm xói mũn nn tng o c ca ng, gõy thit hi cho T quc v nhõn dõn Thc trng ny ó c H Chớ Minh cnh bỏo t rt sm m nguyờn nhõn nh Bỏc ó ch rừ, l mt b phn cỏn b ng viờn ang mang mỡnh mt ba lụ ch ngha cỏ nhõn1 Vỡ vy t tng H Chớ Minh v nõng cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha cỏ nhõn cú mt ý ngha thc tin vụ cựng to ln Vic hc v lm theo tm gong o c H Chớ Minh cng tr nờn cp thit Trong t tng ca Ngi, nhng bin phỏp nõng cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha cỏ nhõn cũn nguyờn giỏ tr vỡ ú l nhng gii phỏp rt c bn v thit thc, Nhng bin phỏp ú luụn c t cỏc chng trỡnh ngh s ca ng, Nh nc ta qua cỏc thi kỡ cỏch mng v c quan tõm sõu sc s nghip i mi 3- Vn dng t tng ca Ch tch H Chớ Minh giai on hin 3.1 Nhng biu hin ca ch ngha cỏ nhõn v mt s tn ti hn ch ng hin Vn dng nhng t tng ca H Chớ Minh v nõng cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha cỏ nhõn ta cú th ch nhng biu hin ca ch ngha cỏ nhõn ng hin ú l: + Phai nht lý tng, c hi ch ngha + Tham nhng, tham ụ, hi l, lóng phớ + Quan liờu, c oỏn, chuyờn quyn, t cao t ai, coi thng th, xem khinh qun chỳng + Li dng a v, chc quyn, dung tỳng bao che cho ngi thõn lm n phi phỏp, chim ot ti sn bt chớnh + Nnh hút cp trờn, da nt cp di, thnh kin hp hũi, bo th trỡ tr sd, T7, tr 576 20 + Phụ trng hỡnh thc, chy theo thnh tớch, bỏo cỏo sai s tht + Chy danh, chy li, chy chc, chy quyn, chy ch, chy ti, chy bng, chy tui + a phng ch ngha, cc b bn v, hnh x theo kiu phộp vua thua l lng + Ngi khú, ngi kh, tranh cụng ti, li mỡnh hi ngi + D hũa vi quý, giú chiu no theo chiu y, th tiờu ỏu tranh Ngh quyt Hi ngh ln th T Ban Chp hnh Trung ng ng Khoỏ XI bờn cnh vic ch nhng kt qu ó t c cng ó thng thn ch rừ nhng hn ch yu kộm ca cụng tỏc xõy dng ng thi gian qua: Bờn cnh kt qu t c, cụng tỏc xõy dng ng cũn khụng ớt hn ch, yu kộm, thm cú nhng yu kộm khuyt im kộo di qua nhiu nhim k chm c khc phc, lm gim sỳt lũng tin ca nhõn dõn i vi ng; nu khụng c sa cha s l thỏch thc i vi vai trũ lónh o ca ng v s tn vong ca ch Ni lờn mt s cp bỏch sau õy: Mt b phn khụng nh cỏn b, ng viờn, ú cú nhng ng viờn gi v trớ lónh o, qun lý, k c mt s cỏn b cao cp, suy thoỏi v t tng chớnh tr, o c, li sng vi nhng biu hin khỏc v s phai nht lý tng, sa vo ch ngha cỏ nhõn ớch k, c hi, thc dng, chy theo danh li, tin ti, kốn ca a v, cc b, tham nhng, lóng phớ, tựy tin, vụ nguyờn tc Ti Hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng ng khoỏ XI, ng Tng th Nguyn Phỳ Trng cng ó thng thn nhn nh: V khuyt im ch yu: B Chớnh tr, Ban Bớ th cha ngn chn, khc phc c tỡnh trng mt b phn khụng nh cỏn b, ng viờn, ú cú nhng ng viờn gi v trớ lónh o, qun lý, k c cỏn b cao cp, suy thoỏi v t tng chớnh tr, o c, li sng, phai nht v lý tng, sa vo ch ngha cỏ nhõn, thc dng, chy theo danh li, tin ti, kốn ca a v, cc b, tham nhng, lóng phớ, tựy tin, vụ nguyờn tc Vic mt s ng B Chớnh tr, Ban Bớ th (c ng chc v nguyờn chc) cú lỳc, cú vic cũn cú biu hin cha gng mu v o c, li sng ca bn thõn v gia ỡnh, núi khụng i ụi vi lm, ó lm nh hng n uy tớn ca cỏc c quan lónh o ng, Nh nc v bn thõn cỏc ng ú, n nim tin ca nhõn dõn i vi ng B Chớnh tr, Ban Bớ 21 th cha trung ch o lm rừ, ỏnh giỏ y , thc cht tỡnh hỡnh kp thi cú bin phỏp kiờn quyt khc phc mt s tiờu cc cụng tỏc cỏn b (nh chy chc, chy quyn, chy bng cp) v bt mt s cỏn b lónh o khụng da trờn nng lc, trỡnh v quỏ trỡnh rốn luyn, gõy d lun bc xỳc1 3.2 Nõng cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha cỏ nhõn giai on hin Vn dng t tng H Chớ Minh ng v Nh nc ó mt s bin phỏp cú th nõng cao o c cỏch mng v quột sch ch ngha cỏ nhõn bi cnh hin Mt l: Vic hc tõp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh l nhim v quan trng thng xuyờn, lõu di ca cỏn b, ng viờn, ca cỏc chi b, t chc ng v cỏc tng lp nhõn dõn Mi cỏn b, ng viờn khụng ngng tu dng, rốn luyn o c cỏch mng, thc s l mt tm gng v phm cht o c, li sng Cỏn b cp trờn phi gng mu trc cỏn b cp di, ng viờn v nhõn dõn Cỏn b, ng viờn phi nờu cao tinh thn trỏch nhim trc T quc, trc ng v nhõn dõn, ht lũng ht sc phng s T quc, phc v nhõn dõn Cỏc t chc ng to iu kin ng viờn cụng tỏc, lao ng cú nng sut, cht lng, hiu qu, úng gúp vo s phỏt trin chung ca t nc y mnh t phờ bỡnh v phờ bỡnh sinh hot ng Trin khai thc hin tt Quy ch dõn h thng chớnh tr; i mi v nõng cao cht lng cụng tỏc ng nhõn dõn nh k ly ý kin nhn xột ca nhõn dõn v t cỏch, o c ca cỏn b, ng viờn X lý nghiờm mi cỏn b, ng viờn vi phm v trỏch nhim, phm cht o c, li sng2 Hai l: i mi cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc chớnh tr, t tng, o c, li sng cho cỏn b, ng viờn gn vi vic kim im, ỏnh giỏ v bin phỏp gii quyt cp bỏch cụng tỏc xõy dng ng ca cỏc cp theo tinh thn Ngh quyt ny, to nim tin ng v nhõn dõn Ba l: y mnh cụng tỏc nghiờn cu lý lun, tng kt thc tin a vo nn np vic bi dng lý lun, cp nht kin thc mi cho cỏn b, ng viờn, nht l cỏn b lónh o, qun lý cỏc cp, c bit l cp trung ng Thụng bỏo Hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng ng khúa XI Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, NXBCTQG 2011, tr 257-258 22 Bn l: Chn chnh hot ng thụng tin, tuyờn truyn; qun lý cú hiu qu hot ng bỏo theo ỳng nh hng ca ng v Nh nc Chỳ trng lm tt hn vic nờu gng nhng ngi tt, vic tt; ly nhõn t tớch cc y lựi tiờu cc; ng thi phờ phỏn, u tranh vi nhng biu hin sa sỳt v t tng chớnh tr, vụ trỏch nhim, v li cỏ nhõn, vi phm nhng chun mc o c, li sng Tp trung chn chnh, qun lý thụng tin trờn mng Internet, cỏc mng xó hi v blog cỏ nhõn Nm l: Cỏn b ch cht v cỏn b dõn c cỏc cp phi thng xuyờn tip xỳc, i thoi trc tip vi nhõn dõn, ch ng nm bt tõm t, ỏnh giỏ, d bỏo din bin t tng ca cỏn b, ng viờn v cú bin phỏp gii quyt kp thi Kiờn quyt u tranh lm tht bi mi õm mu v hot ng din bin hũa bỡnh ca cỏc th lc thự ch Ch ng phũng nga, u tranh, phờ phỏn nhng biu hin t din bin, t chuyn húa ni b ng Gi gỡn s on kt, thng nht ng, s ng thun xó hi1 lm tt nhng trờn trờn, Ngh quyt Hi ngh Ban Chp hnh Trung ng ln th T ca ng ó ch ba cp bỏch cụng tỏc xõy dng ng nh sau: Mt l, kiờn quyt u tranh ngn chn, y lựi tỡnh trng suy thoỏi v t tng chớnh tr, o c, li sng ca mt b phn khụng nh cỏn b, ng viờn, trc ht l cỏn b lónh o, qun lý cỏc cp nõng cao nng lc lónh o, sc chin u ca ng, cng c nim tin ca ng viờn v ca nhõn dõn i vi ng Hai l, xõy dng i ng cỏn b lónh o, qun lý cỏc cp, nht l cp trung ng, ỏp ng yờu cu ca s nghip cụng nghip húa, hin i húa v hi nhp quc t Ba l, xỏc nh rừ thm quyn, trỏch nhim ngi ng u cp y, chớnh quyn mi quan h vi th cp y, c quan, n v; tip tc i mi phng thc lónh o ca ng Trong thi gian qua, cỏc cp u ng v mi ng viờn t Trung ng n a phng ó nghiờm tỳc trin khai vic kim im t phờ bỡnh v phờ bỡnh theo Ngh quyt Trung ng khoỏ XI ca ng Chớnh iu ú ó gúp phn nõng cao nng lc lónh o ca ng v cng c lũng tin ca cỏc tng lp nhõn dõn i vi ng Ngh quyt Hi ngh ln th BCHTW ng khoỏ XI 23 c kết luận Hn 80 nm qua, di s lónh o ca ng Cng sn Vit Nam nhõn dõn ta ó t c nhiu thnh tu to ln c xõy dng v bo v t nc Trong mi bc trng thnh ca ng, ca t nc u in m nhng giỏ tr to ln ca t tng H Chớ Minh Di ỏnh sỏng t tng ca Ngi, di s lónh o ca ng, cụng cuc xõy dng v phỏt trin t nc theo nh hng xó hi ch ngha khụng ngng tin lờn mt th gii nhiu bin ng Trc yờu cu mi ca s nghip cỏch mng, bi cnh tỡnh hỡnh th gii v nc cú nhng din bin phc hin nay, s mnh lch s ca ng ta ht sc to ln, ũi hi ng phi chm lo xõy dng i ng cỏn b, ng viờn, cú o c cỏch mng v trớ tu ngang tm vi yờu cu nhim v iu ny cng tr nờn ht sc cp bỏch v nng n, mt b phn khụng nh cn b ng viờn suy thoỏi t tung chớnh tr, o c, li sng sa vo tham ụ, tham nhng, ca quyn, nhng nhiu nhõn dõn, gõy hi cho ng, Nh nc v nhõn dõn Trong bi cnh ú, t tng H Chớ Minh ngy cng chng t giỏ tr trit hc - thc tin v nhõn sõu sc, thit thc i vi ng ta, nht l vic quột sch ch ngha cỏ nhõn, vic xõy dng o c cỏch mng cho i ng cỏn b, ng viờn, lm cho ng ta ngy cng xng ỏng va l ngi lónh o, va l ngi y t ht sc trung thnh ht lũng phc v T quc, phng s nhõn dõn -// - 24 DANH MC TI LIU THAM KHO H Chớ Minh ton tp, NXB CTQG, H Ni - 1996, H Chớ Minh ton tp, NXB CTQG, H Ni - 1996, H Chớ Minh ton tp, NXB CTQG, H Ni - 1996, H Chớ Minh ton tp, NXB CTQG, H Ni - 1996, 12 Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, NXBCTQG 2011 Ngh quyt Hi ngh ln th BCHTW ng khoỏ XI Thụng bỏo Hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng ng khúa XI HCM v Xõy dng ng (NXB S tht, 1980) 25 MC LC 26 [...]... gia dõn tc hay mt liờn bang a quc gia dõn tc, phỏ v on kt quc t trong cuc u tranh chung, thm chớ cú th a n tỡnh trng i u, i ch 13 Chơng II: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân 1- Nõng cao o c cỏch mng phi gn lin vi quột sch ch ngha cỏ nhõn H Chớ Minh luụn coi o c cỏch mng l mt nhõn t quan trng quyt nh n s thnh cụng ca cỏch mng Vit Nam Theo Ngi, o c cỏch mng giỳp cho con ngi vn vng... cỏch mng4 1 sd, T5, tr 248 sd, T9, tr 290 3 sd, T12, tr 439 4 sd, T9, tr 292 2 18 Chơng III: giá trị của t tởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân 1- Giỏ tr lý lun T tng v nõng cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha cỏ nhõn cú mt v trớ quan trng trong h thng t tng m Ch tch H Chớ Minh li cho ng v nhõn dõn ta Trong ú Ngi ó cú s tng kt khỏch quan v o c cỏch mng, v ch ngha cỏ nhõn vi nhng... th phờ bỡnh cỏn b, ng viờn 2.1.3 Ch sinh hot ca ng phi nghiờm tỳc, k lut ca ng phi nghiờm minh 1 2 sd, T5, tr 239 sd, T5, tr 232 15 Theo H Chớ Minh, ng cng sn l t chc cao nht, cht ch nht, l i tin phong ca giai cp cụng nhõn v c dõn tc Do ú, ch sinh hot ng t chi b n cp cao phi nghiờm tỳc Vi ngi cng sn, s nghiờm minh, cht ch khụng tỏch ri tinh thn t nguyn, t giỏc Ngi vit: V k lut, ng Lao ng Vit Nam phi... v nhõn dõn Thc trng ny ó c H Chớ Minh cnh bỏo t rt sm m nguyờn nhõn nh Bỏc ó ch rừ, l do mt b phn cỏn b ng viờn ang mang trong mỡnh mt ba lụ ch ngha cỏ nhõn1 Vỡ vy t tng H Chớ Minh v nõng cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha cỏ nhõn cú mt ý ngha thc tin vụ cựng to ln Vic hc tp v lm theo tm gong o c H Chớ Minh cng tr nờn cp thit Trong t tng ca Ngi, nhng bin phỏp nõng cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha... qun chỳng hiu qun chỳng lng nghe ý kin qun chỳng2 2.2.4 Ra sc hc tp nõng cao trỡnh Phi c gng hc tp, rốn luyn nõng cao trỡnh hiu bit lm tt mi nhim v3 Bỏc núi: cỏn b ng viờn ng cú tham, nhng cú mt vic vic tham m Bỏc thớch ú l ham hc, tham lm nhng vic ớch nc li dõn i vi cỏn b ng viờn quỏ trỡnh hc l quỏ trỡnh t nõng cao trỡnh , nõng cao s hiu bit, ú l quỏ trỡnh mang tớnh o c cỏch mng, nhm phc v tt hn cho... dng t tng ca Ch tch H Chớ Minh trong giai on hin nay 3.1 Nhng biu hin ca ch ngha cỏ nhõn v mt s tn ti hn ch trong ng hin nay Vn dng nhng t tng ca H Chớ Minh v nõng cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha cỏ nhõn ta cú th ch ra nhng biu hin ca ch ngha cỏ nhõn trong ng hin nay ú l: + Phai nht lý tng, c hi ch ngha + Tham nhng, tham ụ, hi l, lóng phớ + Quan liờu, c oỏn, chuyờn quyn, t cao t ai, coi thng tp th,... o khụng da trờn nng lc, trỡnh v quỏ trỡnh rốn luyn, gõy d lun bc xỳc1 3.2 Nõng cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha cỏ nhõn trong giai on hin nay Vn dng t tng H Chớ Minh ng v Nh nc ó ra mt s bin phỏp cú th nõng cao o c cỏch mng v quột sch ch ngha cỏ nhõn trong bi cnh hin nay Mt l: Vic hc tõp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh l nhim v quan trng thng xuyờn, lõu di ca cỏn b, ng viờn, ca cỏc chi b, t chc... ca cỏch mng Vit Nam, phi luụn luụn nõng cao o c cỏch mng, kiờn cng u tranh chng ch ngha cỏ nhõn, bi dng ch ngha tp th ca giai cp vụ sn, cn kim xõy dng nc nh, mt lũng mt d phn u vỡ li ớch ti cao ca cỏch mng v T quc Mun vy, vic giỏo dc cn phi cú phng phỏp, ni dung cỏch thc t chc giỏo dc ỳng n 2.1.2 Phi thc hnh phờ bỡnh v t phờ bỡnh nghiờm chnh trong ng Theo H Chớ Minh, t phờ bỡnh v phờ bỡnh l quy lut phỏt... thng li Chớnh vỡ vy phi khụng ngng nõng cao o c cỏch mng, cú nh th ng mi t c nhiu thnh cụng hn na Tuy nhiờn mun nõng cao o c cỏch mng trc ht phi quột sch ch ngha cỏ nhõn Bi vỡ: Ch ngha cỏ nhõn trỏi ngc vi o c cỏch mng, nu nú cũn li trong mỡnh, dự l ớt thụi, thỡ nú s ch dp phỏt trin, che lp o c cỏch mng, ngn tr ta mt lũng mt d u tranh cho s nghip cỏch mng1 H Chớ Minh cn dn, cỏch mng v nhng ngi cỏch... mng ng thi T tng H Chớ Minh v nõng cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha cỏ nhõn cú ý ngha quan trng i vi cỏch mng Vit Nam khi ú Nhng t tng ca Ngi ó cú tỏc ng tớch cc trong vic xõy dng nn tng o c cỏch mng trong cỏn b ng viờn núi riờng v ụng o qun chỳng nhõn dõn núi chung ng thi nhng t tng ú cũn l ũn ỏnh mnh m vo ch ngha cỏ nhõn, tip thờm sc mnh, sc chin u ca ng T tng ca Ngi v nõng cao o c cỏch mng, quột
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng hồ chí minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Tư tưởng hồ chí minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Tư tưởng hồ chí minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay