bài tập cấp thoát nước

1 459 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:57

bài tập cấp thoát nước9. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước sinh hoạt ngoài phố của khu đô thị ( hình vẽ) 10: Xác định các thông số thủy lực cho các đoạn ống của mạng lưới thoát nước sinh hoạt ngoài phố.Đoạn ốngL(m)qtt (ls)D(mm)ihDV(ms)hl= i.l(m)AB55040,00BC40060,20CD35090,55DE620120,0011. Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn ống của MLTN sinh hoạt khu đô thị ( Hình vẽ).Cho biết:Tiêu chuẩn thải: 120,00 lngười.ngđMật độ dân số: 350 ngườihaLưu lượng thải tập trung của bệnh viện 1: 12,00 ls, bệnh viện 2: 8,00 ls 9 Vạch tuyến mạng lưới thoát nước sinh hoạt phố khu đô thị ( hình vẽ) 10: Xác định thông số thủy lực cho đoạn ống mạng lưới thoát nước sinh hoạt phố Đoạn ống A-B B-C C-D D-E L(m) 550 400 350 620 qtt (l/s) 40,00 60,20 90,55 120,00 D(mm) i h/D V(m/s) hl= i.l(m) 11 Xác định lưu lượng tính toán cho đoạn ống MLTN sinh hoạt khu đô thị ( Hình vẽ) Cho biết: Tiêu chuẩn thải: 120,00 l/người.ngđ Mật độ dân số: 350 người/ha Lưu lượng thải tập trung bệnh viện 1: 12,00 l/s, bệnh viện 2: 8,00 l/s 17m 18m Sông 500m 200m 600m 19m 20m 300 m 400 m BV1 BV2 500 500 m m
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập cấp thoát nước, bài tập cấp thoát nước, bài tập cấp thoát nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay