Mở rộng vố từ hữu nghị hợp tác LTVC lớp 5

22 61 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:36

Luyện từ câu Kiểm tra cũ: 36 Câu 1: Tìm từ đồng âm câu “Kiến bò đĩa thịt bò.” 30 Câu 2: Đặt câu để phân biệt từ đồng âm “cờ” Cả lớp Chọn câu trả lời Từ đồng âm là: a Những từ giống âm b Những từ giống âm nghĩa c Những từ giống âm khác nghĩa Luyện từ câu Bài tập 1: Xếp từ có tiếng hữu cho thành hai nhóm a b: hữu nghị, hữu hiệu, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu ích, hữu hảo, hữu, bạn hữu, hữu dụng a) Hữu có nghĩa “bạn bè” M: hữu nghị b) Hữu có nghĩa “có” M: hữu ích Luyện từ câu Bài tập 1: Xếp từ có tiếng hữu cho thành hai nhóm a b: hữu nghị, hữu hiệu, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu ích, hữu hảo, hữu,bạn hữu, hữu dụng a) Hữu có nghĩa “bạn bè” b) Hữu có nghĩa “có” + Hãy giải thích nghĩa của các từ bài tập ? Tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Pháp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – Đại sứ Pháp Bạn hữu Quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia Luyện từ Câu Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác Bài tập 2: Xếp từ có tiếng hợp cho thành hai nhóm a b: hợp tình, hợp tác, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, thích hợp a) Hợp có nghĩa “gộp lại” M: hợp tác b) Hợp có nghĩa “đúng với yêu cầu, đòi hỏi… đó” M: thích hợp Luyện từ câu Bài tập 2: Xếp từ có tiếng hợp cho thành hai nhóm a b: hợp tình, hợp tác, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, thích hợp a) Hợp có nghĩa “gộp lại” b) Hợp có nghĩa “đúng với yêu cầu, đòi hỏi… đó” hợp tác, hợp nhất, hợp lực hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, hợp lí, thích hợp Luyện từ Câu Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác Bài tập 2: Xếp từ có tiếng hợp cho thành hai nhóm a b: a) Hợp có nghĩa “gộp lại” hợp tác: Cùng chung sức giúp đỡ công việc hợp nhất: Hợp lại thành tổ chức Cùng chung sức để làm việc hợp lực: Luyện từ Câu Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác Bài tập 2: Xếp từ có tiếng hợp cho thành hai nhóm a b: b) Hợp có nghĩa “đúng với yêu cầu, đòi hỏi… đó” hợp tình: Thoả đáng mặt tình cảm hay lí lẽ phù hợp: Hợp với, ăn khớp với hợp thời: Phù hợp với yêu cầu khách quan thời điểm hợp lệ: hợp pháp: hợp lí: Đúng với thể thức qui định Đúng với pháp luật Đúng lẽ phải, cần thiết thích hợp: Hợp với yêu cầu, đáp ứng đòi hỏi Tinh thần hợp tác Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ thông tin truyền thông ASEM (ASEM: Diễn đàn hợp tác Á - Âu) Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác Bài tập a) Hữu có nghĩa “bạn bè”: Hữu nghị, chiến hữu, thân hữu, hữu hảo, hữu, bạn hữu b) Hữu có nghĩa “có”: Hữu ích, hữu hiệu, hữu tình, hữu dụng Bài tập a) Hợp có nghĩa “gộp lại thành lớn hơn”: Hợp tác, hợp nhất, hợp lực b) Hợp có nghĩa “đúng với yêu cầu, đòi hỏi đấy”: Hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, hợp lí Bài tập 3: Đặt câu với từ tập câu với từ tập VD: - Chúng em bạn hữu, phải giúp đỡ học tập Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác Bài tập 3: Đặt một câu với từ bài tập một câu với một từ ở bài tập 2: - Nhân dân Việt Nam chăm lo vun đắp tình hữu nghị với nhân dân nước - Các em hợp tác với để hoàn thành công việc giao - Quan hệ hai nước Việt Nam – Lào hữu hảo - Chúng giải công việc cách hợp tình, hợp lí Luyện từ câu Bài tập 4: (Dành cho HS - giỏi) Đặt câu với thành ngữ đây: - Bốn biển nhà: - Kề vai sát cánh: Người khắp nơi đoàn kết người nhà Sự đồng tâm hợp lực, chia sẻ gian nan người chung sức gánh vác công việc quan - Chung lưng đấu sức: Tương tự kề vai sát cánh [...]... những từ có tiếng hợp cho dưới đây thành hai nhóm a và b: hợp tình, hợp tác, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, thích hợp a) Hợp có nghĩa là “gộp lại” b) Hợp có nghĩa là “đúng với yêu cầu, đòi hỏi… nào đó” hợp tác, hợp nhất, hợp lực hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, hợp lí, thích hợp Luyện từ và Câu Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác Bài tập 2: Xếp những từ có... Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác Bài tập 1 a) Hữu có nghĩa là “bạn bè”: Hữu nghị, chiến hữu, thân hữu, hữu hảo, bằng hữu, bạn hữu b) Hữu có nghĩa là “có”: Hữu ích, hữu hiệu, hữu tình, hữu dụng Bài tập 2 a) Hợp có nghĩa là “gộp lại thành lớn hơn”: Hợp tác, hợp nhất, hợp lực b) Hợp có nghĩa là “đúng với yêu cầu, đòi hỏi nào đấy”: Hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, hợp lí Bài... hữu Quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia Luyện từ và Câu Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác Bài tập 2: Xếp những từ có tiếng hợp cho dưới đây thành hai nhóm a và b: hợp tình, hợp tác, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, thích hợp a) Hợp có nghĩa là “gộp lại” M: hợp tác b) Hợp có nghĩa là “đúng với yêu cầu, đòi hỏi… nào đó” M: thích hợp Luyện từ và câu Bài... tập 2: Xếp những từ có tiếng hợp cho dưới đây thành hai nhóm a và b: a) Hợp có nghĩa là “gộp lại” hợp tác: Cùng chung sức giúp đỡ nhau trong 1 công việc nào đó hợp nhất: Hợp lại thành 1 tổ chức duy nhất Cùng chung sức để làm một việc gì đó hợp lực: Luyện từ và Câu Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác Bài tập 2: Xếp những từ có tiếng hợp cho dưới đây thành hai nhóm a và b: b) Hợp có nghĩa là “đúng với... Bài tập 3: Đặt một câu với một từ ở bài tập 1 và 1 câu với một từ ở bài tập 2 VD: - Chúng em là bạn hữu, phải giúp đỡ nhau trong học tập Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác Bài tập 3: Đặt một câu với một từ ở bài tập 1 và một câu với một từ ở bài tập 2: - Nhân dân Việt Nam luôn chăm lo vun đắp tình hữu nghị với nhân dân các nước - Các em hợp tác với nhau để hoàn thành công... hợp tình: Thoả đáng về mặt tình cảm hay lí lẽ phù hợp: Hợp với, ăn khớp với hợp thời: Phù hợp với yêu cầu khách quan ở 1 thời điểm hợp lệ: hợp pháp: hợp lí: Đúng với thể thức qui định Đúng với pháp luật Đúng lẽ phải, đúng sự cần thiết thích hợp: Hợp với yêu cầu, đáp ứng được đòi hỏi Tinh thần hợp tác Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ thông tin và truyền thông ASEM (ASEM: Diễn đàn hợp tác Á - Âu) Luyện từ. .. công việc được giao - Quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Lào rất hữu hảo - Chúng tôi luôn giải quyết công việc một cách hợp tình, hợp lí Luyện từ và câu Bài tập 4: (Dành cho HS khá - giỏi) Đặt câu với một trong những thành ngữ dưới đây: - Bốn biển một nhà: - Kề vai sát cánh: Người ở khắp nơi đoàn kết như người trong một nhà Sự đồng tâm hợp lực, cùng chia sẻ gian nan giữa những người cùng chung sức gánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vố từ hữu nghị hợp tác LTVC lớp 5 , Mở rộng vố từ hữu nghị hợp tác LTVC lớp 5 , Mở rộng vố từ hữu nghị hợp tác LTVC lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay