luận án phương thức tập hợp tài năng trẻ của đoàn TNCS hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay (TT)

27 775 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:17

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TỐNG MẠNH HÙNG PHƢƠNG THỨC TẬP HỢP TÀI NĂNG TRẺ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 62.31.03.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI - 2016 Công trình đƣợc hoàn thành tại: Học viện Khoa học Xã hội, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Hữu Minh Phản biện 1: GS TS Trịnh Duy Luân Phản biện 2: GS TS Nguyễn Đình Tấn Phản biện 3: TS Nguyễn Thị Trà Vinh Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Khoa học Xã hội (447 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) vào hồi…….giờ….…phút, ngày… tháng…….năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án thƣ viện: - Thƣ viện Quốc gia Việt Nam - Học viện Khoa học Xã hội CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Tống Mạnh Hùng 2015 Nghiên cứu tài trẻ Việt Nam thời gian qua vấn đề đặt giai đoạn nay, Tạp chí Xã hội học, trang 65-72, số năm 2015 Tống Mạnh Hùng 2015 Xây dựng phát triển đội ngũ tài trẻ Việt Nam: Các hoạt động vấn đề đặt ra, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình Giới, trang 77-83, số năm 2015 Tống Mạnh Hùng 2015 Chủ trương, sách Đảng Nhà nước việc xây dựng phát triển nguồn nhân lực trẻ tài quốc gia (Kỷ yếu Hội thảo trí thức trẻ đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Thanh Hóa ngày 19/10/2015) Tống Mạnh Hùng 2015 Tham mƣu Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đoàn Kết luận số 08 ngày 19/5/2014 Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đoàn khóa X “Một số giải pháp đẩy mạnh công tác tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 20142017” Tống Mạnh Hùng 2015 Tham mƣu Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đoàn Báo cáo Đại hội Tài trẻ Việt Nam lần thứ II- năm 2015 với chủ đề “Tài trẻ Việt Nam chung tay dựng xây đất nước” MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiền tài nguyên khí quốc gia Vấn đề nhân lực tài đƣợc đặt thời đại, quốc gia, kể nƣớc phát triển hàng đầu giới nƣớc phát triển, khác biệt có chiến lƣợc, sách việc xây dựng phát huy nguồn nhân lực để thực mục tiêu phát triển đất nƣớc giai đoạn, quốc gia nhƣ mà * Bối cảnh giới Xu hƣớng phát triển kinh tế tri thức với trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế giới tác động đến vấn đề thu hút, sử dụng phân bố nguồn nhân lực tài Sự dịch chuyển nguồn nhân lực tài hay “chảy máu tài năng” biểu rõ nét phát triển không đồng khu vực, vùng miền, quốc gia tƣợng khách quan kinh tế thị trƣờng Nhiều nƣớc phát triển, nƣớc giàu có đầu tƣ lớn thu hút nguồn nhân lực tài năng, đặt nguồn nhân lực trẻ tài trở thành vấn đề mang tầm chiến lƣợc quốc sách quốc gia Như vậy, sức hút cạnh tranh nguồn nhân lực trẻ tài không dừng lại phạm vi quốc gia, phạm vi khu vực mà trở thành vấn đề có tính chất toàn cầu * Bối cảnh Việt Nam Với thành tựu to lớn sau 30 năm thực công đổi mới, vị nƣớc ta trƣờng quốc tế không ngừng nâng cao Năm 2007, Việt Nam thức trở thành thành viên WTO, đánh dấu thời kỳ lịch sử phát triển mới, thời kỳ Việt Nam hội nhập toàn diện với kinh tế giới, tiến trình quốc tế hoá diễn phƣơng diện đời sống kinh tế - xã hội, tạo nhiều chuyển biến nhận thức hành động ngƣời nhƣ quan, tổ chức, doanh nghiệp Sức ép cạnh tranh hội nhập quốc tế buộc quan nhà nước, tổ chức trị - xã hội, đặc biệt doanh nghiệp phải nâng cao lực cạnh tranh, thu hút, sử dụng nguồn nhân lực tài đóng vai trò định đảm bảo thành công Tiến trình công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế nƣớc ta tiếp tục đƣợc đẩy mạnh, tạo tảng để Việt Nam trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng đại vào năm 2020 đặt yêu cầu nƣớc ta phải tăng cƣờng xây dựng, tập hợp phát huy nguồn nhân lực trẻ tài Trong thời gian qua, quan, doanh nghiệp, địa phƣơng có nhiều sách để “chiêu hiền đãi sĩ”, song với tác động trình toàn cầu hóa, tượng “chảy máu chất xám” ngày gia tăng, phận sinh viên, cán giỏi đào tạo nước hoàn thành lại nước sở tìm kiếm hội làm việc phát triển tài không trở nước Chủ trƣơng phát triển đất nƣớc hội nhập sâu rộng giới toàn cầu hóa môi trƣờng thuận lợi để tuổi trẻ Việt Nam phát huy trí tuệ bộc lộ tài Tài trẻ Việt Nam khẳng định diện không nƣớc mà khắp châu lục, nƣớc có môi trƣờng cạnh tranh phát triển hàng đầu giới nhƣ: Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.v.v Theo thống kê, giai đoạn 2010- 2015, có 177 học sinh đạt giải kỳ thi Olympic quốc tế Kỳ thi Olympic toán học năm 2013, thí sinh Việt Nam xuất sắc đoạt giải, có huy chƣơng vàng, huy chƣơng bạc, xếp thứ 7/79 đoàn tham gia Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2014, 2015 thí sinh dự thi đoạt giải với huy chƣơng vàng, huy chƣơng bạc lọt top 10 đoàn thi Olympic Vật lý quốc tế đạt kết cao Đặc biệt, nhiều học sinh để lại ấn tƣợng mạnh mẽ thành tích xuất sắc nhƣ Phạm Tuấn Huy, Nguyễn Thế Hoàn- hai năm liên tiếp đạt huy chƣơng vàng Olympic Toán quốc tế; Đỗ Thị Bích Huệ, đạt huy chƣơng vàng giải Nữ sinh đạt thành tích cao châu Á thành tích cao Olympic năm 2014; Đinh Thị Hƣơng Thảo - huy chƣơng vàng giải đặc biệt thí sinh nữ có thành tích cao Olympic Vật lý quốc tế năm 2015 Nhiều bạn không đạt đƣợc học vị cao trẻ mà có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, công bố tạp chí uy tín giới nhƣ: Tiến sĩ Lê Anh Vinh, Trƣờng Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Phó giáo sƣ 29 tuổi; Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Lƣu Ly, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội nữ Phó giáo sƣ tuổi 32; Tiến sĩ Phan Minh Liêm, nghiên cứu Đại học Texas - Viện Anderson, Hoa Kỳ với nhiều giải thƣởng cho kết nghiên cứu lĩnh vực phòng chống ung thƣ.v.v Hay nghiên cứu ứng dụng phục vụ cộng đồng đƣợc đánh giá cao nhƣ Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải, Trƣờng Đại học Sƣ Phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh với sản phẩm mắt kính thần hỗ trợ di chuyển cho ngƣời khiếm thị Nhiều doanh nhân trẻ tài vƣợt khó, bền bỉ phấn đấu không ngừng để lãnh đạo doanh nghiệp phát triển, tăng trƣởng, có đóng góp lớn cho phát triển địa phƣơng, đất nƣớc Nhiều công nhân, nông dân trẻ tài có nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao suất lao động, làm lợi cho doanh nghiệp, đơn vị hàng tỷ đồng Nhiều tài trẻ lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao góp phần quan trọng khẳng định tài Việt Nam đấu trƣờng khu vực giới, tiêu biểu Thần đồng Tiếng Anh dịch giả nhỏ tuổi Đỗ Nhật Nam, tài trẻ piano Phan Thiên Bạch Anh Quách Hoàng Nhi, tay vợt trẻ số Việt Nam Lý Hoàng Nam, đại kiện tƣớng cờ vua giới Lê Quang Liêm, kình ngƣ trẻ giới Nguyễn Thị Ánh Viên Nhiều tài trẻ phát triển thành tài giới, vƣơn lên đỉnh cao khoa học nhân loại nhƣ GS Ngô Bảo Châu -ngƣời Việt Nam đƣợc nhận giải thƣởng Fields Hiệp hội Toán học Thế giới năm 2010 38 tuổi Bên cạnh hoạt động phát huy tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thời gian qua tổ chức xã hội, doanh nghiệp, quan báo chí truyền thông tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi trí tuệ thực hiệu bổ ích; tạo môi trƣờng để thiếu nhi bộc lộ tài phát đƣợc nhiều tài trẻ lĩnh vực Song thiếu vai trò nòng cốt trị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công tác chăm lo, tập hợp, kết nối hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng phát triển tài năng, nhƣ: Nhân Tài Đất Việt, Đƣờng lên đỉnh Olympia, Robocon Việt Nam, Tìm kiếm Tài Việt Nam (Vietnam's Got Talent), Ngƣời mẫu Việt Nam (Vietnam Next Top Model), Giọng hát Việt (The Voice Viet Nam), Giọng hát Việt Nhí (The Voice Kids Vietnam), Đấu trƣờng 100, Bƣớc nhảy hoàn vũ, Bƣớc nhảy hoàn vũ nhí, Tiếng hát Truyền hình (Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn), Thách thức danh hài, Ngƣời dẫn chƣơng trình truyền hình v.v Nhƣ vậy, khẳng định, tài trẻ Việt Nam lĩnh vực lực lƣợng nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận ứng dụng khoa học công nghệ quan, doanh nghiệp học tập, làm việc khắp nơi, nƣớc toàn giới Để phát huy hiệu nguồn nhân lực trẻ tài này, cần có quan tâm, chăm lo tập hợp, kết nối, bồi dƣỡng, đào tạo, sử dụng phát huy nguồn tài nguyên trí tuệ to lớn cho công xây dựng phát triển đất nƣớc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trị - xã hội niên Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo rèn luyện; đội dự bị tin cậy Đảng, lực lƣợng xung kích cách mạng, trƣờng học xã hội chủ nghĩa niên, đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đáng tuổi trẻ Vấn đề đặt làm để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập hợp, kết nối đƣợc lực lƣợng đông đảo tài trẻ Việt Nam nƣớc cách có hệ thống có tổ chức để phát huy nguồn lực trí tuệ to lớn Đây nhiệm vụ trị quan trọng cấp bách phƣơng diện lý luận nhƣ thực tiễn đặt tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn Đó lý nghiên cứu sinh lựa chọn thực đề tài“Phương thức tập hợp tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn nay” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu: Luận án nghiên cứu phƣơng thức tập hợp tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian qua; sở đề xuất giải pháp tập hợp tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan vấn đề nghiên cứu tài trẻ Việt Nam - Phân tích sở lý luận phƣơng thức tập hợp tài trẻ - Nghiên cứu thực trạng tập hợp tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian qua yếu tố tác động - Đề xuất giải pháp tập hợp tài trẻ Việt Nam Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời kỳ toàn cầu hóa hội nhập quốc tế Đối tƣợng, khách thể phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Phƣơng thức tập hợp tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 3.2 Khách thể nghiên cứu - Tài trẻ lĩnh vực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát tôn vinh - Cán đoàn phụ trách công tác tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp - Một số chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, lãnh đạo quan, tổ chức có liên quan đến công tác tài trẻ 3.3 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi khách thể nghiên cứu: Trong giới hạn thời gian, khả Nghiên cứu sinh điều kiện thực nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Luận án tập trung vào tài trẻ khoa học công nghệ nội dung hoạt động tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lĩnh vực khoa học công nghệ thời gian qua Phạm vi không gian: Tập trung nghiên cứu sâu địa phƣơng trung tâm khoa học công nghệ lớn đất nƣớc có nhiều tài trẻ khoa học công nghệ học tập, nghiên cứu làm việc, là: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng Phạm vi thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu giai đoạn từ năm 1991 đến nay, Đảng ta xác định trọng tâm thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc hội nhập quốc tế Đây giai đoạn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác tài trẻ hoạt động tài trẻ lĩnh vực khoa học công nghệ, đặc biệt từ Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ (2007-2012) Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận án 4.1 Phương pháp luận: Luận án vận dụng phƣơng pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng, Nhà nƣớc ta xây dựng phát triển đội ngũ nhân lực tài cho đất nƣớc Các lý thuyết xã hội học đƣợc vận dụng bao gồm: lý thuyết xã hội học tổ chức, lý thuyết mạng lƣới xã hội, lý thuyết xã hội hóa 4.2 Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu phổ biến nghiên cứu xã hội học: phƣơng pháp thu thập, tổng hợp phân tích tài liệu; phƣơng pháp định lƣợng điều tra bảng hỏi; phƣơng pháp định tính vấn sâu 4.3.Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu khung lý thuyết 4.3.1 Câu hỏi nghiên cứu: Phƣơng thức tập hợp tài trẻ Việt Nam Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhƣ nào? Những yếu tố có ảnh hƣởng đến hiệu tập hợp tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nay? 4.3.2 Giả thuyết nghiên cứu * Giả thuyết 1: Các hoạt động tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung vào hoạt động phát hiện, tôn vinh, tập hợp, kết nối hỗ trợ tài trẻ chủ yếu, chƣa có hoạt động phát huy, trọng dụng sử dụng tài trẻ sau đƣợc phát hiện, tôn vinh Cơ chế phát tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ yếu tập trung khu vực nhà nƣớc, khu vực nhà nƣớc chƣa đƣợc quan tâm * Giả thuyết 2: Phƣơng thức tập hợp tài trẻ qua mô hình hoạt động Hội, CLB tài trẻ Việt Nam lĩnh vực rời rạc, riêng lẻ tùy theo mục đích yêu cầu ngành, địa phƣơng, quan, đơn vị Chƣa có kết nối Hội, CLB tài trẻ với cách có hệ thống từ trung ƣơng tới địa phƣơng để hỗ trợ phát huy tài trẻ Việt Nam * Giả thuyết 3: Mô hình tổ chức chuyên trách tài trẻ nhiều bất cập chủ yếu dừng lại phạm vi tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chƣa có mô hình máy chuyên trách tài trẻ với tƣ cách đơn vị có chức chịu trách nhiệm công tác tài trẻ quốc gia cấp có hệ thống từ trung ƣơng tới địa phƣơng * Giả thuyết 4: Các chủ trƣơng, sách; quan tâm cấp ủy, quyền cấp; chất lƣợng cán Đoàn phụ trách công tác tài trẻ cấp có ảnh hƣởng đến hiệu phƣơng thức tập hợp tài trẻ 4.3.3 Khung lý thuyết a) Xác định hệ thống báo * Biến số phụ thuộc: Phƣơng thức tập hợp tài trẻ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Từ biến số phụ thuộc triển khai thành biến số phụ thuộc cụ thể nhƣ sau: - Phân loại theo nội dung hoạt động: + Các hoạt động phát tài trẻ + Các hoạt động tôn vinh tài trẻ + Các hoạt động đào tạo bồi dƣỡng tài trẻ + Các hoạt động hỗ trợ tài trẻ + Các hoạt động phát huy, sử dụng tài trẻ - Phân loại theo mô hình tổ chức: + Hệ thống Hội, CLB tài trẻ cấp + Hệ thống máy chuyên trách công tác tài trẻ cấp * Biến số độc lập - Các chủ trƣơng, sách tài trẻ - Sự quan tâm cấp ủy, quyền cấp - Chất lƣợng cán Đoàn phụ trách công tác tài trẻ b) Mối liên hệ biến số độc lập biến phụ thuộc Phân loại theo nội dung hoạt động: Các chủ trƣơng, sách Cấp ủy, quyền cấp Cán Đoàn phụ trách tài trẻ + Các hoạt động phát tài trẻ + Các hoạt động tôn vinh tài trẻ + Các hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng tài trẻ + Các hoạt động hỗ trợ tài trẻ + Các hoạt động phát huy, sử dụng tài trẻ Phân loại theo mô hình tổ chức: Phƣơng thức tập hợp tài trẻ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh + Hệ thống máy chuyên trách công tác tài trẻ cấp + Hệ thống Hội, CLB tài trẻ cấp Chú thích: : Để chiều tác động tác nhân phƣơng thức tập hợp tài trẻ : Để chiều ảnh hƣởng đến việc đƣa giải pháp tập hợp tài trẻ Đóng góp khoa học luận án 5.1 Đóng góp lý luận Luận án công trình nghiên cứu xã hội học Việt Nam vấn đề phƣơng thức tập hợp tài trẻ sở vận dụng kết hợp phƣơng pháp định tính, định lƣợng lý thuyết xã hội học Luận án nhận diện bƣớc đầu mối quan hệ yếu tố sách, tổ chức lực cán với hình thức chất lƣợng công tác tập hợp tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Việt Nam 5.2 Đóng góp thực tiễn Luận án nhận diện đƣợc thực trạng công tác tập hợp tài trẻ Việt Nam; phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến việc triển khai công tác tập hợp tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đề xuất giải pháp, mô hình tổ chức hoạt động hiệu giúp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thu hút, tập hợp tài trẻ Việt Nam nƣớc mục tiêu xây dựng phát triển nguồn nhân lực trẻ tài quốc gia, đóng góp vào phát triển chung đất nƣớc Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận án góp phần làm rõ số vấn đề lý luận phƣơng thức tập hợp tài trẻ Việt Nam; nhận diện đƣợc thực trạng tranh toàn cảnh phƣơng thức tập hợp tài trẻ công tác tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mô hình tập hợp tài trẻ Việt Nam thời kỳ Đổi Mới Góp phần bổ sung kiến thức cho nghiên cứu xã hội học tổ chức, xã hội học niên Việt Nam 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu luận án cung cấp thông tin cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cấp, ngành, địa phƣơng thực trạng giải pháp tập hợp tài trẻ Việt Nam thời kỳ toàn cầu hóa hội nhập quốc tế Kết luận án làm sở khoa học giúp cho Trung ƣơng Đoàn, tỉnh, thành đoàn việc thiết kế, xây dựng tổ chức hoạt động tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cung cấp thông tin, sở khoa học cho cấp, ngành, địa phƣơng việc tham mƣu sách, chiến lƣợc tài trẻ nhƣ cụ thể hóa chủ trƣơng, sách Đảng, Nhà nƣớc phát triển đội ngũ tài trẻ Việt Nam Cơ cấu Luận án Ngoài phần phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, cấu luận án gồm phần Mở đầu chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Tài trẻ Việt Nam Chƣơng 2: Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng yếu tố tác động đến phƣơng thức tập hợp tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chƣơng 4: Giải pháp tập hợp tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời kỳ toàn cầu hóa hội nhập quốc tế Thậm chí, có lúc, có nơi nhìn nhận, đánh giá tài trẻ định kiến, hẹp hòi, chƣa thật tin cậy sử dụng cách hợp lý Việc đánh giá giá trị lao động sáng tạo chƣa thoả đáng, mang nặng tính chất bình quân, chƣa tạo đƣợc động lực mạnh mẽ thúc đẩy lao động sáng tạo đội ngũ tài trẻ Việt Nam 1.2.3 Tập hợp tài trẻ thông qua công tác đào tạo, bồi dƣỡng: Các nghiên cứu cho công tác đào tạo, bồi dƣỡng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có tính chất định đến phát triển tài Công tác đào tạo, bồi dƣỡng tài trẻ có hai hình thức chủ yếu: qua trƣờng lớp hoạt động thực tế Đào tạo, bồi dƣỡng qua trƣờng lớp hình thức đào tạo, bồi dƣỡng tài bậc học phổ thông, bậc đại học sau đại học Đối với đào tạo, bồi dƣỡng qua hoạt động thực tế phân công, giao việc, tạo môi trƣờng để rèn luyện thử thách tài trẻ 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƢƠNG THỨC TẬP HỢP TÀI NĂNG TRẺ Hiệu tính bền vững việc thu hút, sử dụng nhân tài nói chung tài trẻ nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan khách quan Song tác động chủ yếu yếu tố sau: 1.3.1 Chính sách tài trẻ: Các nghiên cứu phân tích bất cập sách tài trẻ Việt Nam, nhƣ: chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc, hội phát triển tài trẻ, trọng dụng sử dụng tài trẻ tác động đến hiệu tính bền vững việc thu hút, sử dụng tài trẻ Việt Nam Chính sách tài nói chung tài trẻ nói riêng Việt Nam chƣa đƣợc quan tâm mức, phần lớn quy định dừng lại quan điểm, chủ trƣơng Các sách tài trẻ chƣa thành hệ thống sách đồng bộ, có tính chiến lƣợc mà phân tán, rải rác nhiều văn bản; chƣa có Luật tài năng, chế định pháp luật, điều luật quy định cụ thể quản lý nhà nƣớc tài Do đó, hiệu lực, hiệu sách thấp, ảnh hƣởng sách tài trẻ không cao 1.3.2 Kinh tế thị trƣờng toàn cầu hóa: tác nhân tác động đến hiệu thu hút, sử dụng tài trẻ Việt Nam Các nghiên cứu cho rằng, dịch chuyển lao động, chảy máu chất xám biểu rõ nét phát triển không đồng khu vực, vùng miền quốc gia Hiện tƣợng ngƣời lao động có tay nghề chuyên môn cao chuyển từ khu vực sang làm việc cho khu vực khác quốc gia hay từ quốc gia sang quốc gia khác tƣợng tất yếu khách quan kinh tế thị trƣờng theo quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh Mặt khác, nƣớc phát triển, nƣớc giàu có sách chiến lƣợc để thu hút chất xám, điều lý giải di động di cƣ tài 1.3.3 Tổ chức máy chuyên trách làm công tác tài trẻ: Các nghiên cứu rằng, chƣa có phận chuyên trách chuyên làm công tác tài trẻ, xử lý công tác cách đồng bộ, có hệ thống chịu trách nhiệm đến công tác Do vậy, công tác quản lý ngƣời tài lỏng lẻo, không phát huy sử dụng tốt ngƣời tài 10 1.4 CHÍNH SÁCH VỀ TÀI NĂNG TRẺ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI Trong thời gian qua, có nhiều nhà khoa học, học giả dịch giả có công trình nghiên cứu công tác tài trẻ nƣớc phát triển giới, khái quát vấn đề tài trẻ mà nghiên cứu đề cập nhƣ sau: 1.4.1 Công tác tài trẻ Trung Quốc: Những năm 1970, quốc gia lớn chiếm 1/6 dân số giới, song Trung Quốc nƣớc lạc hậu, phải đến năm 1978 nhờ đƣờng lối cải cách mạnh mẽ, đầu tƣ phát triển nguồn nhân lực trẻ tài với quan điểm “Tôn trọng trí thức, tôn trọng nhân tài, kế sách trăm năm chấn hưng đất nước”, Trung Quốc có bƣớc phát triển vƣợt bậc, vị Trung Quốc ngày đƣợc nâng cao trở thành cƣờng quốc có khả cạnh tranh vị trí số giới với Mỹ thách thức với cƣờng quốc lớn giới 1.4.2 Công tác tài trẻ Nhật Bản: Nhật Bản nƣớc bại trận sau chiến tranh giới lần thứ hai, kinh tế kiệt quệ cộng với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt hầu nhƣ tài nguyên, khoáng sản Song nhờ chiến lƣợc đắn đầu tƣ vào phát triển khoa học công nghệ nguồn nhân lực tài năng, đến Nhật Bản nƣớc có tiềm lực kinh tế lớn mà có tiềm lực khoa học công nghệ đại hàng đầu giới 1.4.3 Công tác tài trẻ Hàn Quốc: Những năm 1960, Hàn Quốc đất nƣớc nghèo khổ Cũng giống nhƣ Nhật Bản, quốc gia không giàu tài nguyên, Hàn Quốc sớm xác định việc phát triển nguồn tài nguyên trí tuệ yếu tố định tăng trƣởng kinh tế đất nƣớc Sau 40 năm, vào năm cuối kỷ 20, Hàn Quốc vƣơn lên thần kỳ, trở thành rồng châu Á nƣớc phát triển sánh ngang với nƣớc phát triển châu Âu mục tiêu đến năm 2020 trở thành nƣớc có kinh tế tri thức hàng đầu giới 1.4.4 Công tác tài trẻ Mỹ: Những thập kỷ cuối kỷ XX, Mỹ trở thành cƣờng quốc số tiềm lực kinh tế, quân trị giới Để thực đƣợc điều này, Mỹ xác định trọng tâm chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực tài Do đó, Mỹ triển khai đồng sách phát hiện, đào tạo, đãi ngộ, sử dụng thu hút nhân tài toàn giới làm việc cho nƣớc Mỹ 1.4.5 Công tác tài trẻ Đức: Đức quốc gia có truyền thống sản sinh nhiều nhà khoa học tài bậc giới nhiều lĩnh vực lịch sử phát triển nhân loại Để có đƣợc nhƣ vậy, nƣớc Đức khứ nhƣ xác định phát triển giáo dục đào tạo yếu tố đặc biệt quan trọng phát triển thịnh vƣợng quốc gia Đức xác định vai trò giáo dục đại học sử dụng hệ thống giáo dục đại học nhƣ thể chế tạo hệ tự phát triển tài 1.4.6 Công tác tài trẻ Singapore: Cũng giống Nhật Bản, Singapore nƣớc không thuận lợi giàu có tài nguyên, khoáng sản, chí nƣớc ngọt, đất, cát, sỏi phải mua từ nƣớc để làm nguyên vật liệu xây dựng Vì vậy, Singapore sớm nhận thức ngƣời nhân tố tạo dựng giới, yếu tố định thành bại Nói nhƣ Thủ tƣớng Singapore Lý Quang Diệu“Ai chiến thắng chiến lược người 11 chiến thắng chiến lược kinh tế” Singapore quốc gia có chiến lƣợc đầu tƣ thu hút nguồn nhân lực tài bậc giới Đến Singapore trở thành quốc gia phát triển có tiềm lực kinh tế, tảng khoa học công nghệ đại hàng đầu giới Tiểu kết Chƣơng 1: Có thể nhận thấy, với chuyển biến thay đổi đất nƣớc ba thập kỷ thực công Đổi Mới, vấn đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ tài ngày đặt cấp bách Nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề tài trẻ đƣợc quan tâm nghiên cứu nhƣ: công tác tuyển chọn, phát tài trẻ; công tác bồi dƣỡng, đào tạo tài trẻ hay vấn đề trọng dụng, sử dụng tài trẻ phần nhiều tiếp cận góc độ sinh học, địa lý lịch sử Những nghiên cứu xã hội học chuyên sâu tài trẻ Việt Nam đƣợc quan tâm nghiên cứu, chƣa có công trình khoa học nghiên cứu phƣơng thức tập hợp tài trẻ Việt Nam Từ thực tiễn cho thấy, đội ngũ tài trẻ nƣớc ta phát triển lớn mạnh, khẳng định diện không nƣớc mà khắp châu lục, nƣớc có môi trƣờng cạnh tranh phát triển hàng đầu giới nhƣ: Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.v.v Vậy làm để Đảng, Nhà nƣớc ta kịp thời phát hiện, thu hút, tập hợp đội ngũ tài trẻ nƣớc này, gắn kết họ với theo mô hình tổ chức hoạt động cụ thể để tài trẻ chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm học tập, nghiên cứu, hợp tác để phát triển tài năng; để trọng dụng, sử dụng phát huy tâm huyết, trí tuệ tài trẻ đóng góp cho đất nƣớc Chính vậy, việc tiếp cận xã hội học sâu nghiên cứu phƣơng thức tập hợp tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nay, từ đề xuất giải pháp, mô hình tập hợp tài trẻ Việt Nam nƣớc cách có hệ thống, có tổ chức để hỗ trợ, quản lý, sử dụng phát huy nguồn nhân lực trẻ tài Việt Nam công bảo vệ, xây dựng phát triển đất nƣớc thời kỳ toàn cầu hóa hội nhập quốc tế vấn đề cấp bách phƣơng diện lý luận nhƣ thực tiễn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1.CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 2.1.1 Thao tác hóa khái niệm chủ chốt luận án 2.1.1.1.Khái niệm tài trẻ: tài trẻ khái niệm đƣợc sử dụng đời sống hàng ngày, cách hiểu chƣa có đƣợc thống cao Trong luận án này, khái niệm tài trẻ Việt Nam đƣợc hiểu thiếu nhi Việt Nam học tập, công tác nước có độ tuổi 35 không phân biệt thành phần xuất thân, dân tộc, tôn giáo đạt thành tích xuất sắc học tập công tác, có sáng tạo cống hiến định cho ngành, lĩnh vực cụ thể xã hội thừa nhận 12 tôn vinh Tiêu chí cụ thể tài trẻ đối tƣợng, lĩnh vực cụ thể đƣợc xác định là: * Cán khoa học, trí thức trẻ tài năng: Là giáo sƣ, phó giáo sƣ, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sƣ,… có công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế từ cấp bộ, ngành trở lên có công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế, giải pháp kỹ thuật đƣợc ứng dụng rộng rãi thực tế mang lại hiệu kinh tế-xã hội cao đƣợc nhà nƣớc tổ chức quốc tế ghi nhận * Doanh nhân trẻ tài năng: Là lãnh đạo doanh nghiệp (Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Giám đốc Phó Giám đốc công ty…) xây dựng lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, giải đƣợc nhiều việc làm, chấp hành tốt quy định nhà nƣớc, có tốc độ tăng trƣởng cao ngành, địa phƣơng, lĩnh vực Sản phẩm doanh nghiệp có chất lƣợng, có thƣơng hiệu uy tín có tính cạnh tranh cao thị trƣờng, đƣợc ngƣời tiêu dùng, tổ chức có uy tín nƣớc bình chọn tôn vinh * Sinh viên tài năng: Có thành tích đặc biệt xuất sắc học tập, đạt giải cao kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế có đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc đƣợc nhà trƣờng ghi nhận; sinh viên xuất sắc đƣợc lựa chọn vào lớp đào tạo kỹ sƣ, cử nhân tài năng, cử nhân chất lƣợng cao thủ khoa đầu vào, tốt nghiệp thủ khoa trƣờng đại học nƣớc * Học sinh tài năng: Liên tục nhiều năm học đạt học sinh giỏi, xuất sắc, đạt giải cao kỳ thi học sinh giỏi, thi học thuật, sáng tạo, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế * Công chức, viên chức trẻ tài năng: Là cán lãnh đạo, viên chức trẻ quan hành cấp, quan Đảng, đoàn thể, đơn vị nghiệp tổ chức Nhà nƣớc có thành tích xuất sắc công tác, có sáng kiến cải tiến, cải cách công việc mang lại hiệu cao, đƣợc đơn vị ghi nhận * Vận động viên trẻ tài năng: Có nhiều thành tích xuất sắc hoạt động thể thao, có nhiều đóng góp cho phát triển ngành, đạt huy chƣơng cấp quốc gia trở lên * Nghệ sĩ trẻ tài năng: Các nghệ sĩ có nhiều sáng tạo, thành tích xuất sắc hoạt động văn hoá văn nghệ, đạt đƣợc giải thƣởng, danh hiệu quốc gia trở lên đƣợc xã hội yêu mến, ghi nhận * Sĩ quan, chiến sĩ trẻ tài năng: Là sĩ quan, chiến sĩ trẻ học tập, công tác đơn vị thuộc lực lƣợng vũ trang chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc cấp trở lên; đạt giải cao kỳ thi, giải thƣởng quốc gia; có phát minh, sáng chế đƣợc ứng dụng thực tiễn, góp phần cho phát triển quân sự, an ninh quốc gia đƣợc nhà nƣớc, bộ, ngành công nhận có sáng kiến, sáng tạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đƣợc tặng khen từ cấp trở lên, có uy tín cao đơn vị, đƣợc đồng đội tín nhiệm * Công nhân trẻ tài năng: Có công trình, sáng kiến sáng tạo đƣợc áp dụng thực tế sản xuất đời sống mang lại hiệu quả, suất cao góp phần vào phát triển 13 doanh nghiệp xã hội Đạt giải thƣởng cao thi sáng tạo, hội thi tay nghề nƣớc, khu vực giới Liên tục nhiều năm liền đƣợc bình chọn chiến sĩ thi đua, lao động giỏi cấp tỉnh, thành * Nông dân trẻ tài năng: Có nhiều sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật đƣợc ứng dụng hiệu sản xuất kinh doanh đƣợc xã hội nông dân ghi nhận có thành tích xuất sắc hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cao, giải đƣợc công ăn việc làm cho nhiều lao động, gƣơng sáng lập thân, lập nghiệp * Tài trẻ xuất chúng: Những thiếu nhi có sáng kiến, sáng tạo, cống hiến đặc biệt xuất chúng đƣợc xã hội ghi nhận tôn vinh 2.1.1.2 Khái niệm phương thức tập hợp: tổng thể hình thức, phƣơng pháp, cách thức, mô hình sử dụng để tập hợp nhiều ngƣời cách có tổ chức hành động theo mục đích chung định 2.1.1.3 Khái niệm tổ chức: tổ chức đƣợc xác định việc tập hợp, kết nối tài trẻ Việt Nam lĩnh vực nƣớc thành thể thống cách có hệ thống từ trung ƣơng tới địa phƣơng nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân lực trẻ tài năng, góp phần xây dựng đội ngũ nhân tài cho đất nƣớc 2.1.1.4 Khái niệm nhóm xã hội: luận án xem tài trẻ có lĩnh vực chuyên môn, có địa bàn hay sở thích nhƣ nhóm xã hội Nhóm tài trẻ có mục tiêu chung gắn bó với tƣơng đối bền vững theo mô hình tập hợp, kết nối định 2.1.1.5 Khái niệm mạng lưới xã hội: luận án xem mạng lƣới xã hội tài trẻ việc tập hợp, kết nối tài trẻ nhóm tài trẻ với theo kiểu quan hệ (trực tiếp, gián tiếp hay theo lĩnh vực chuyên môn, sở thích, địa bàn) định để tập hợp, kết nối hình thành cộng đồng, mạng lƣới tài trẻ Việt Nam cách có hệ thống, có tổ chức 2.1.2 Cơ sở lý thuyết tập hợp tài trẻ: Vận dụng Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh thu hút, tập hợp tài trẻ; Chủ trƣơng, quan điểm Đảng, Nhà nƣớc ta thu hút, tập hợp tài trẻ; Chủ trƣơng, quan điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thu hút, tập hợp tài trẻ 2.1.3 Các lý thuyết xã hội học vận dụng luận án 2.1.3.1.Lý thuyết xã hội học tổ chức: Một tổ chức đƣợc xem hoạt động liên hiệp nhiều ngƣời lại để thực nhiệm vụ, mục tiêu định Hai là, tổ chức tập hợp ngƣời có trật tự để thực nhiệm vụ chung nhằm đạt đƣợc mục tiêu định Tập hợp ngƣời tổ chức tập hợp hỗn độn mà tập hợp có trật tự, có phân công, có phối hợp Chính phân công, phối hợp tạo nên sức mạnh đặc biệt tổ chức Mỗi cá nhân riêng lẻ, dù có trí tuệ siêu việt đến mấy, nhƣng đứng tổ chức, xem thƣờng tổ chức sức mạnh họ không đáng kể gì; nhƣng ngƣợc lại, ngƣời bình thƣờng, biết đứng tổ chức, gắn với tổ chức, sức mạnh họ đƣợc nâng lên.Vận dụng lý thuyết xã hội học tổ chức luận án 14 sở khoa học quan trọng lý giải thiết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải tập hợp, kết nối tài trẻ Việt Nam riêng lẻ lĩnh vực, nƣớc thành hệ thống tập hợp, kết nối tài trẻ có tổ chức để huy động tổng lực trí tuệ, tài Việt Nam cho nghiệp xây dựng phát triển đất nƣớc 2.1.3.2 Lý thuyết mạng lưới xã hội: nghiên cứu hình thù, khuôn mẫu, kiểu, loại, quy mô, đặc điểm tính chất hình thành, vận động biến đổi mạng lƣới xã hội Tiếp cận lý thuyết mạng lƣới xã hội giúp cho luận án có sở khoa học xây dựng cộng đồng, mạng lƣới tài trẻ Việt Nam toàn cầu đƣa “hình thức, cách thức, quy mô” tập hợp, kết nối tài trẻ Việt Nam cách phù hợp với nhóm đối tƣợng tài trẻ thông qua mô hình hội, câu lạc tài trẻ cụ thể 2.1.3.3 Lý thuyết xã hội hóa: Xã hội hóa trình tƣơng tác cá nhân xã hội, thông qua trình cá nhân học hỏi, lĩnh hội đƣợc tri thức, kinh nghiệm, quy tắc văn hóa, cách ứng xử, cách hành động để thực vai trò mà xã hội mong đợi Lý thuyết xã hội hóa giúp cho luận án nhận định rằng, tài trẻ phát huy vai trò mình, đóng góp nhiều cho tổ chức, cho quốc gia không tham gia vào liên kết xã hội, quan hệ xã hội với tƣ cách thành viên để thực mục tiêu, chiến lƣợc tổ chức quốc gia Khi tài trẻ đƣợc tập hợp tổ chức cộng đồng, mạng lƣới tài trẻ cụ thể trình xã hội hoá giúp cho tài trẻ đƣợc học tập, lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm từ tài trẻ khác Mặt khác, tài trẻ vừa đƣợc tiếp cận, đƣợc trực tiếp tham gia xây dựng đồng thời chủ thể trực tiếp thực hệ thống sách, chiến lƣợc mục tiêu quốc gia Hay nói cách khác, tài trẻ vừa có hội phát triển tài vừa có hội đóng góp cho phát triển đất nƣớc Tổ chức, mạng lƣới xã hội trình xã hội hóa có mối quan hệ tác động qua lại với tạo cho cá nhân đƣợc phát triển tài khả đóng góp nhiều cho xã hội Nếu nhƣ “tổ chức” giúp tập hợp lực lƣợng tài trẻ lại với hƣớng đến thực mục tiêu, chiến lƣợc chung đất nƣớc “mạng lƣới Hội, CLB tài trẻ” lại không gian sáng tạo phát huy tối đa lực trí tuệ tài trẻ thúc đẩy phát triển chuyên môn, lĩnh vực cụ thể Do vậy, “tổ chức” “mạng lƣới Hội, CLB tài trẻ” môi trƣờng xã hội hóa quan trọng giúp cho cá nhân tài trẻ đƣợc học hỏi, lĩnh hội kinh nghiệm, tri thức để phát triển tài 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập, tổng hợp phân tích tài liệu: Các tài liệu công bố xuất có liên quan đến nội dung nghiên cứu luận án 2.2.2 Phƣơng pháp định lƣợng: Bảng hỏi đƣợc thiết kế dành cho hai đối tƣợng khảo sát (950 phiếu dành cho tài trẻ 130 phiếu dành cho cán đoàn phụ trách công tác tài trẻ cấp) 2.2.3 Phƣơng pháp định tính: Phỏng vấn sâu 25 tài trẻ khoa học công nghệ đại diện lĩnh vực, đối tƣợng, vùng miền 15 2.2.4 Phƣơng pháp xử lý phân tích thông tin Xử lý thông tin định lượng: Các phiếu khảo sát đƣợc tiến hành nhập liệu sử lý phần mềm thống kê SPSS Số liệu điều tra bảng hỏi đƣợc xử lý phân tích đơn biến hai biến Xử lý thông tin định tính: Các vấn sâu, thông tin định tính từ bảng hỏi đƣợc gỡ, đánh máy đƣợc phân chia thành cụm vấn đề có liên quan tới mục đích nghiên cứu luận án Tiểu kết Chƣơng 2: Cơ sở lý luận nghiên cứu: Luận án thao tác hóa khái niệm chủ chốt liên quan đến đối tƣợng khách thể nghiên cứu: khái niệm tài trẻ, khái niệm phƣơng thức tập hợp tài trẻ, khái niệm tổ chức, khái niệm nhóm xã hội Luận án vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; chủ trƣơng, quan điểm Đảng, Nhà nƣớc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thu hút, tập hợp tài trẻ; lý thuyết xã hội học nhƣ: lý thuyết xã hội học tổ chức, lý thuyết xã hội hóa, lý thuyết mạng lƣới xã hội Phương pháp nghiên cứu: Bên cạnh thu thập, tổng hợp phân tích thông tin, số liệu từ tài liệu có sẵn, luận án sử dụng kết hợp phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng phƣơng pháp nghiên cứu định tính Phương pháp định lượng thực bảng hỏi dành cho hai đối tƣợng khảo sát tài trẻ cán đoàn Phương pháp định tính vấn sâu đƣợc thiết kế riêng cho nhóm đối tƣợng khảo sát (tài trẻ, cán đoàn phụ trách công tác tài trẻ) Việc vận dụng sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể nêu đảm bảo tính khách quan, toàn diện, phù hợp, có độ tin cậy cao phân tích, kết luận phản ánh chất đối tƣợng nghiên cứu đáp ứng yêu cầu luận án tiến sĩ chuyên ngành xã hội học CHƢƠNG THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHƢƠNG THỨC TẬP HỢP TÀI NĂNG TRẺ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 3.1 THỰC TRẠNG PHƢƠNG THỨC TẬP HỢP TÀI NĂNG TRẺ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 3.1.1 Cơ chế phát tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Về đối tƣợng tham gia xét tài trẻ; Về tiêu chuẩn xét tài trẻ; Cách thức triển khai giới thiệu, đề cử tuyển chọn tài trẻ; Quy trình đánh giá, xét chọn tài trẻ Có thể khẳng định chế phát tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có tính cách thức triển khai đánh giá, chặt chẽ mặt tổ chức có tính hệ thống từ trung ƣơng tới địa phƣơng việc phát hiện, lựa chọn tôn vinh tài trẻ Việt Nam Tuy nhiên, cá nhân xuất sắc không tham gia hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không quan, tổ chức hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giới thiệu, đề cử hội đƣợc bình chọn, tôn vinh 16 tài trẻ Việt Nam, nhƣ: cá nhân thiếu nhi tài khu vực nhà nƣớc, thiếu nhi tài ngƣời Việt Nam định cƣ nƣớc ngoài, làm việc tổ chức phi phủ (NGO), tổ chức quốc tế Do vậy, chế phát tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để lại khoảng trống mà nhiều thiếu nhi tài chƣa có hội đƣợc tham gia xét chọn, tôn vinh, hỗ trợ không đƣợc tham gia vào hoạt động tài trẻ phát triển phong trào tài trẻ Việt Nam 3.1.2 Tập hợp tài trẻ thông qua hoạt động tài trẻ: hoạt động phát tài trẻ; hoạt động tôn vinh tài trẻ; hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng tài trẻ;các hoạt động hỗ trợ tài trẻ Công tác phát tài trẻ đƣợc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thƣờng xuyên đa dạng thông qua thi, hội thi, giải thƣởng dành cho thiếu nhi lĩnh vực Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ươm mầm tài Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi cấp đƣợc quan tâm đầu tƣ sở vật chất, nâng cao kỹ năng, chất lƣợng mở rộng loại hình đào tạo, bồi dƣỡng tài cho thiếu nhi giỏi, khiếu Các hoạt động tôn vinh tài trẻ lĩnh vực từ trung ƣơng tới địa phƣơng đƣợc tổ chức ngày đa dạng hình thức, quy mô nhằm ghi nhận, động viên tài trẻ Việt Nam Công tác hỗ trợ tài trẻ đƣợc quan tâm kịp thời thông qua hỗ trợ học bổng, phần thƣởng, song hỗ trợ dừng lại mức độ động viên khích lệ, chƣa có hỗ trợ đủ lớn bền vững để giúp cho tài trẻ phát triển 3.1.3 Tập hợp tài trẻ thông qua mô hình Hội, CLB Tài trẻ: Mô hình Hội, CLB tài trẻ Việt Nam ngày phát triển đa dạng nhiều lĩnh vực Kết cho thấy, mô hình Hội, CLB tài trẻ theo lĩnh vực chuyên môn có hệ thống tổ chức từ trung ƣơng tới địa phƣơng phát huy hiệu công tác tập hợp tài trẻ lĩnh vực cụ thể Phát triển từ CLB Doanh nghiệp trẻ Việt Nam thành lập năm 1993 với vài chục hội viên, đến Hội DNT Việt Nam hình thành mạng lƣới rộng khắp 63 tỉnh, thành nƣớc tập hợp, kết nối 10.000 hội viên Hội DNT Việt Nam khẳng định vị xã hội, trở thành hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp hàng đầu, có tốc độ phát triển hội viên mạng lƣới nhanh nhất, hoạt động động tiên phong nhiều lĩnh vực kinh tế Việt Nam Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thành lập ngày 28/6/2009, đến 63/63 tỉnh, thành phố có tổ chức Hội, CLB Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh, CLB Thầy thuốc trẻ bệnh viện ngành tập hợp, kết nối 80.000 hội viên Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam góp phần tích cực xây dựng hoạt động phong trào giới thầy thuốc trẻ Việt Nam, tập hợp kết nối xây dựng đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam; phát huy tài năng, trí tuệ thầy thuốc trẻ Việt Nam công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân Bên cạnh đó, Hội, CLB tài trẻ lĩnh vực ngành, địa phƣơng ngày phát triển đa dạng loại hình hoạt động nhiều lĩnh vực nhƣ: CLB Nghệ sĩ trẻ Thành đoàn Hà Nội; CLB Tiến sĩ trẻ Đoàn khối quan Trung ƣơng, CLB thủ khoa trƣờng đại học Thành đoàn Hà Nội, CLB Nhà khoa học trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội, CLB cán trẻ TP Đà Nẵng; CLB đƣờng lên đỉnh Olympia, CLB yêu khoa học, CLB du học sinh nƣớc ngoài, CLB môn học (ngoại ngữ, toán học, văn 17 học, âm nhạc.v.v ) học viện, trƣờng học, viện nghiên cứu, cung thiếu nhi, nhà văn hóa thiếu nhi.v.v Tuy nhiên, Hội, CLB Tài trẻ đƣợc thành lập từ tự nguyện, tự phát xuất phát từ nhu cầu quan tâm quan, đơn vị, địa phƣơng chƣa có định hƣớng, quản lý nhà nƣớc cách có tổ chức để tập hợp kết nối tài trẻ thành mạng lƣới hỗ trợ, định hƣớng phát triển tài năng, xây dựng phát triển nguồn nhân lực trẻ tài quốc gia 3.1.4 Tập hợp tài trẻ thông qua mô hình tổ chức chuyên trách: Công tác tài trẻ từ trung ƣơng tới địa phƣơng đƣợc quan tâm đạo, triển khai thực đa dạng nhiều quan, đơn vị mức độ quan tâm địa phƣơng khác Chúng ta chƣa có đơn vị chuyên trách công tác tài trẻ quán tầm quốc gia có hệ thống từ trung ƣơng tới địa phƣơng để lãnh đạo, định hƣớng triển khai tổ chức thực nội dung công tác tài trẻ Các quan chuyên trách công tác tài trẻ cấp Trung ương thực chất Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công tác tài trẻ lại phân tán thực nhiều ban, đơn vị tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ đối tƣợng thiếu nhi phụ trách Do đó, công tác tài trẻ thực phân tán, thiếu trọng tâm, thiếu định hƣớng có tính chiến lƣợc, có hệ thống có tổ chức từ trung ƣơng tới địa phƣơng Các quan phụ trách công tác tài trẻ ngành, địa phương đa dạng, tùy theo nhu cầu quan tâm quan, tổ chức hay địa phƣơng Do vậy, Hội, CLB Tài trẻ có nơi quyền địa phƣơng trực tiếp đạo thành lập triển khai thực hiện, nơi tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập trực tiếp đạo Nhƣ vậy, chủ thể thành lập, quản lý triển khai tổ chức thực công tác tài trẻ đa dạng, thiếu tính pháp lý tính tổ chức thống công tác tài trẻ Do đó, công tác quản lý nhà nƣớc tài trẻ Việt Nam bất cập 3.2 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ PHƢƠNG THỨC TẬP HỢP TÀI NĂNG TRẺ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 3.2.1 Các chủ trƣơng, sách tài trẻ: Kết nghiên cứu cho thấy: chủ trƣơng, sách Đảng, Nhà nƣớc công tác tài trẻ có tác động tích cực đến hiệu phƣơng thức tập hợp tài trẻ Tuy nhiên, chủ trƣơng, sách tài trẻ đƣợc xây dựng chung chung, phân tán, rải rác nhiều văn chƣa thành hệ thống sách, thiếu đồng bộ, thiếu tính chiến lƣợc Các quy định, sách tài trẻ chƣa quán chƣa có điều luật quy định quản lý nhà nƣớc tài trẻ Do đó, hiệu lực, hiệu sách thấp, ảnh hƣởng sách thu hút, tập hợp tài trẻ không cao 3.2.2 Sự quan tâm cấp ủy, quyền cấp: Cấp ủy, quyền địa phƣơng ngày trọng đến công tác tài trẻ, song chƣa quan tâm mức, phần nhiều dừng lại chủ trƣơng, nghị Là Đảng cầm quyền trực tiếp lãnh đạo tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, việc cấp ủy, quyền có chủ trƣơng, sách cụ thể công tác tài trẻ có tác động lớn, chí định đến hiệu công tác tài trẻ địa phƣơng Đa số ý kiến tài 18 trẻ cán đoàn đƣợc vấn khẳng định tầm quan trọng việc có đề án, sách cụ thể công tác tài trẻ cấp ủy, quyền địa phƣơng 3.2.3 Tính ổn định cán Đoàn phụ trách công tác tài trẻ cấp: Cán phụ trách công tác tài trẻ nhƣ công tác tài trẻ từ trung ƣơng tới địa phƣơng chủ yếu giao cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Song giới hạn chức nhiệm vụ tổ chức Đoàn nhƣ Quy chế cán Đoàn, cán Đoàn thƣờng xuyên thay đổi tác động đến chất lƣợng, hiệu công tác tài trẻ Việt Nam Sự biến động cán Đoàn chuyên trách lớn, tính cộng dồn số lƣợng cán Đoàn chuyển công tác cán Đoàn luân chuyển nửa đầu nhiệm kỳ (20122017) có tới 7.326 cán Đoàn chuyên trách tỉnh, thành đoàn nƣớc dời khỏi vị trí lĩnh vực đƣợc phân công đảm nhiệm (chiếm 31,3%) tổng số cán Đoàn chuyên trách nƣớc Điều dẫn đến tình trạng ngƣời đến tiếp quản công việc mới, ngƣời có kinh nghiệm chuyển công tác, việc lãnh đạo, tham mƣu, tổ chức triển khai thực công việc thiếu chiều sâu, hiệu công việc hạn chế Đặc biệt, lĩnh vực công tác có tính chuyên môn cao, đòi hỏi có tính kế hoạch chiến lƣợc lâu dài nhƣ công tác tài trẻ 3.2.4 Hiệu phƣơng thức tập hợp tài trẻ: Kết nghiên cứu cho thấy: đâu cấp ủy, quyền quan tâm tạo chế, sách công tác tài trẻ; có tổ chức máy chuyên trách tài trẻ phân công cán có lực, ổn định phụ trách công tác tài trẻ phƣơng thức tập hợp tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phong phú, đa đạng đạt hiệu cao./ Tiểu kết Chƣơng 3: Cơ chế phát tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cách thức triển khai đánh giá, chặt chẽ mặt tổ chức có tính hệ thống từ trung ƣơng tới địa phƣơng phát hiện, lựa chọn tôn vinh tài trẻ Việt Nam Tuy nhiên, cá nhân xuất sắc không tham gia hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không quan, tổ chức hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giới thiệu, đề cử hội đƣợc bình chọn, tôn vinh tài trẻ Việt Nam, nhƣ: cá nhân thiêu nhi tài khu vực nhà nƣớc, thiếu nhi tài ngƣời Việt Nam định cƣ nƣớc ngoài, làm việc tổ chức phi phủ (NGO), tổ chức quốc tế nƣớc Do vậy, chế phát tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chƣa tạo điều kiện cho nhiều thiếu nhi tài đƣợc tham gia xét chọn, tôn vinh, hỗ trợ tham gia vào hoạt động tài trẻ phát triển phong trào tài trẻ Việt Nam Các hoạt động tài trẻ: Công tác phát tài trẻ đƣợc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thƣờng xuyên đa dạng thông qua thi, hội thi, giải thƣởng dành cho thiếu nhi lĩnh vực Công tác đào tạo, bồi dưỡng ươm mầm tài Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi ngày đƣợc quan tâm đầu tƣ sở vật chất, nâng cao kỹ năng, chất lƣợng mở rộng loại hình đào tạo, bồi dƣỡng tài 19 cho thiếu nhi Công tác tôn vinh tài trẻ từ trung ƣơng tới địa phƣơng đƣợc tổ chức ngày đa dạng hình thức, quy mô Công tác hỗ trợ tài trẻ đƣợc quan tâm kịp thời thông qua hỗ trợ học bổng, phần thƣởng, khen thƣởng, song hỗ trợ dừng lại mức độ động viên khích lệ, chƣa có hỗ trợ đủ lớn bền vững để giúp cho tài trẻ phát triển tài Mô hình hoạt động Hội, CLB Tài trẻ cấp: Hội, CLB tài trẻ Việt Nam ngày phát triển đa dạng loại hình hoạt động nhiều lĩnh vực Tuy nhiên, Hội, CLB Tài trẻ đƣợc thành lập từ tự nguyện, tự phát xuất phát từ nhu cầu quan tâm quan, địa phƣơng chƣa có định hƣớng, quản lý nhà nƣớc cách có tổ chức để tạo môi trƣờng diễn đàn tập hợp kết nối tài trẻ Việt Nam, xây dựng phát triển nguồn nhân lực trẻ tài quốc gia Mô hình tổ chức chuyên trách công tác tài trẻ cấp: Công tác tài trẻ từ trung ƣơng tới địa phƣơng đƣợc quan tâm đạo, triển khai thực đa dạng nhiều quan, đơn vị mức độ quan tâm địa phƣơng khác Điều dẫn đến rời rạc, cồng kềnh tổ chức máy cán nhƣ thiếu tính chiến lƣợc công tác tài trẻ quản lý nhà nƣớc nguồn nhân lực trẻ tài Đồng thời, nguồn lực quan tâm đầu tƣ cho phát triển nguồn nhân lực trẻ tài phân tán, thiếu trọng tâm, thiếu định hƣớng chiến lƣợc từ trung ƣơng tới địa phƣơng Các yếu tố tác động đến hiệu phương thức tập hợp tài trẻ: Cấp ủy, quyền địa phương ngày trọng đến công tác tài trẻ, song chƣa đƣợc quan tâm mức, phần nhiều dừng lại chủ trƣơng, nghị Các chế, sách đƣợc xây dựng thiếu đồng bộ, thiếu tính chiến lƣợc Các quy định, sách tài trẻ chƣa thành hệ thống sách, mà phân tán, rải rác nhiều văn chƣa có điều luật quy định quản lý nhà nƣớc tài Do đó, hiệu sách thấp, ảnh hƣởng sách thu hút, tập hợp tài trẻ không cao Cán phụ trách công tác tài trẻ nhƣ công tác tài trẻ từ trung ƣơng tới địa phƣơng chủ yếu giao cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, song giới hạn chức nhiệm vụ tổ chức Đoàn nhƣ Quy chế cán Đoàn, cán Đoàn thƣờng xuyên thay đổi tác động đến chất lƣợng, hiệu công tác tài trẻ Việt Nam./ CHƢƠNG GIẢI PHÁP TẬP HỢP TÀI NĂNG TRẺ CỦA ĐOÀN TNSC HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI KỲ TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trị - xã hội niênViệt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo rèn luyện, thành viên hệ thống trị có chức năng, nhiệm vụ tập hợp tài trẻ Việt Nam Điểm mạnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức có hệ thống từ trung ƣơng tới địa phƣơng Hiện nay, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có cấp (cấp trung ƣơng, cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã): Cấp Trung ƣơng Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 20 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh có 67 đơn vị, 63 tỉnh, thành đoàn 04 đoàn trực thuộc (Đoàn Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn Thanh niên khối quan Trung ƣơng, Đoàn Thanh niên khối Doanh nghiệp Trung ƣơng); Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện có 1.497 đơn vị, có 716 quận/huyện đoàn 781 đoàn tƣơng đƣơng cấp huyện; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã 11.164 đơn vị Từ kết nghiên cứu luận án, để triển khai thực hiệu công tác tài trẻ thu hút lực lƣợng đông đảo tài trẻ Việt Nam nƣớc, phƣơng thức tập hợp tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn tới tập trung vào nội dung sau: 4.1 Đối với hoạt động tài trẻ: Phát triển đội ngũ nhân lực trẻ tài lĩnh vực cụ thể xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đòi hỏi đất nƣớc Trong giai đoạn nay, đất nƣớc ta đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế nhu cầu phát triển nhân lực tài lĩnh vực khoa học công nghệ, lĩnh vực phát triển kinh tế lãnh đạo quản lý nhu cầu cấp thiết, đóng vai trò định phát triển kinh tế -xã hội đất nƣớc Các hoạt động tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức phải ngày đa dạng hóa nội dung, hình thức, quy mô hoạt động (công tác phát tài trẻ, công tác tôn vinh tài trẻ, công tác đào tạo bồi dưỡng tài trẻ, công tác hỗ trợ tài trẻ) Thông qua việc đa dạng hóa hoạt động tài trẻ giúp cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tạo môi trƣờng để phát hiện, đào tạo bồi dƣỡng, tập hợp kết nối, hỗ trợ phát huy trí tuệ đội ngũ tài trẻ Việt Nam lĩnh vực nƣớc, góp phần hình thành đội ngũ tài trẻ đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội đất nƣớc 4.2 Mô hình hoạt động Hội, CLB Tài trẻ lĩnh vực: Các tài trẻ Việt Nam nƣớc có nhu cầu, nguyện vọng hình thành cộng đồng tài trẻ Việt Nam lĩnh vực để tạo hội cho họ kết nối với nhằm hỗ trợ lẫn phát triển đóng góp vào phát triển đất nƣớc, chuyên ngành học tập, nghiên cứu làm việc Để mô hình hoạt động Hội, CLB Tài trẻ đạt hiệu quả, đáp ứng phù hợp với tài trẻ lĩnh vực, cần phải thành lập, củng cố mở rộng đa dạng loại hình Hội, CLB tài trẻ theo lĩnh vực chuyên môn, địa bàn sở thích Các hình thức sinh hoạt Hội, CLB tài trẻ là: Sinh hoạt trực tiếp thông qua Hội, CLB tổ chức hoạt động thời gian, địa điểm thích hợp với nhiều hình thức khác (tọa đàm, nói chuyện theo chuyên đề, hội thảo v.v…); Sinh hoạt trực tuyến thông qua hình thức Hội, CLB tài trẻ lập diễn đàn mạng xã hội để trao đổi nội dung, chủ đề chọn lựa Lý thuyết xã hội hóa cho rằng, phát triển cá nhân trình tƣơng tác cá nhân xã hội Thông qua trình cá nhân học hỏi, lĩnh hội đƣợc tri thức, kinh nghiệm, quy tắc văn hóa, cách ứng xử, cách hành động để thực hiệu vai trò mà xã hội mong đợi Một cá nhân đóng góp nhiều cho xã hội, cho quốc gia không tham gia vào quan hệ xã hội theo tổ chức 21 định nhà nƣớc hay quốc gia Xã hội hoá thực chất vừa trình giúp cho tài trẻ học tập, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác hỗ trợ từ tài trẻ khác vừa hành động đắn theo định hƣớng chiến lƣợc mục tiêu nhà nƣớc, mục tiêu quốc gia Vì vậy, việc tập hợp, kết nối tài trẻ thành nhóm tài trẻ theo đối tƣợng hay lĩnh vực cụ thể cách có tổ chức thông qua loại hình Hội, CLB tài trẻ tạo môi trƣờng để tài trẻ tăng cƣờng tƣơng tác, chia sẻ với nhau, học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ giúp đỡ phát triển 4.3 Mô hình tổ chức chuyên trách tài trẻ cấp: Để thống giảm máy chuyên trách công tác tài trẻ nhiều ngành, nhiều quan, đơn vị đảm bảo tính tổ chức, tính chiến lƣợc công tác phát triển nguồn nhân lực trẻ tài quốc gia máy chuyên trách công tác tài trẻ cấp cần phải đƣợc thống có hệ thống từ trung ƣơng tới địa phƣơng, có tham gia đại diện ngành, quan, tổ chức xã hội có liên quan cá nhân tài trẻ tiêu biểu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp làm thƣờng trực Cơ quan chuyên trách tài trẻ cấp quan thực chức lãnh đạo, định hƣớng kết nối Hội, CLB Tài trẻ thành mạng lƣới, cộng đồng tài trẻ Việt Nam cách có tổ chức Mạng lƣới môi trƣờng, diễn đàn giúp cho tài trẻ thƣờng xuyên chia sẻ kinh nghiệm với học tập, nghiên cứu hỗ trợ vƣợt qua khó khăn, tìm kiếm hội, thực mục tiêu ý tƣởng để đóng góp vào phát triển cá nhân tài nhƣ quan, địa phƣơng đất nƣớc Tiểu kết Chƣơng 4: Từ kết nghiên cứu khảo sát luận án, để triển khai thực hiệu công tác tài trẻ Việt Nam thu hút, tập hợp lực lƣợng đông đảo tài trẻ Việt Nam nƣớc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn tới tập trung vào nội dung sau: Giải pháp hoạt động tài trẻ phải ngày đƣợc đa dạng hóa nội dung, hình thức, quy mô hoạt động tài trẻ nhằm tạo môi trƣờng, điều kiện để phát hiện, đào tạo bồi dƣỡng, tập hợp kết nối, hỗ trợ phát huy trí tuệ đội ngũ tài trẻ Việt Nam lĩnh vực Giải pháp hệ thống Hội, CLB tài trẻ cấp hoạt động hiệu quả, đáp ứng phù hợp với tài trẻ lĩnh vực cần phải thành lập, củng cố mở rộng đa dạng loại hình Hội, CLB tài trẻ theo lĩnh vực chuyên môn, địa bàn sở thích Giải pháp máy chuyên trách tài trẻ cấp cần phải đƣợc thống nhất, có hệ thống từ trung ƣơng tới địa phƣơng phân công cán chuyên trách, cán kiêm nhiệm có lực, có tính ổn định đại diện ngành, lĩnh vực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm thƣờng trực đảm bảo chăm lo công tác tài trẻ cấp, địa phƣơng 22 KẾT LUẬN Với nỗ lực nghiêm túc nghiên cứu, đồng thời cán đƣợc phân công trực tiếp tham mƣu tổ chức triển khai thực hoạt động Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công tác tài trẻ, tác giả luận án mong muốn đóng góp công trình khoa học thực có giá trị Một mặt, góp phần làm rõ số vấn đề lý luận xã hội học tổ chức, xã hội học niên cụ thể vấn đề tập hợp tài trẻ Đây vấn đề đƣợc quan tâm nghiên cứu Việt Nam Mặt khác, kết nghiên cứu luận án cung cấp thông tin sở khoa học cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp công táclãnh đạo, đạo triển khai thực hiệu công tác tài trẻ Việt Nam Về chế phát tài trẻ nay: Kết nghiên cứu luận án cho thấy phƣơng thức phát tài trẻ thời gian qua hạn chế, tập trung chủ yếu phát tài trẻ hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quan, đơn vị thuộc khu vực nhà nƣớc Các tài trẻ tổ chức Đoàn, không thuộc quan nhà nƣớc đƣợc quan tâm xem xét, có hội đƣợc giới thiệu, đề cử lựa chọn, tôn vinh tài trẻ Kết nghiên cứu luận án phản ánh giả thuyết nghiên cứu luận án đƣa ra, chế phát tài trẻ chủ yếu tập trung khu vực nhà nƣớc, khu vực nhà nƣớc chƣa đƣợc quan tâm Về hoạt động tài trẻ: Kết nghiên cứu cho thấy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực công tác tài trẻ Việt Nam, nhƣ: hoạt động phát tài trẻ Việt Nam; hoạt động tôn vinh, tuyên dƣơng tài trẻ Việt Nam; chƣơng trình, đề án, lớp học đào tạo, bồi dƣỡng phát triển khiếu, tài thiếu nhi; chƣơng trình học bổng, phần thƣởng nhằm hỗ trợ, động viên tài trẻ học tập, nghiên cứu công tác Kết nghiên cứu xác nhận giả thuyết việc hoạt động tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung vào hoạt động phát hiện, tôn vinh, tập hợp, kết nối hỗ trợ tài trẻ chủ yếu, chƣa có chế sách nhằm phát huy, trọng dụng sử dụng tài trẻ sau đƣợc phát hiện, tôn vinh Về hệ thống Hội, CLB tài trẻ cấp: Nhu cầu tất yếu tài trẻ có môi trƣờng tập hợp, kết nối, giao lƣu, học hỏi hỗ trợ lẫn thông qua mô hình hoạt động Hội, CLB Tài trẻ Song mô hình tổ chức hoạt động Hội, CLB tài trẻ thiếu kết nối với cách có hệ thống chƣa có định hƣớng từ trung ƣơng tới địa phƣơng Kết xác nhận giả thuyết nghiên cứu mà tác giả đƣa Về máy chuyên trách công tác tài trẻ: Kết nghiên cứu xác nhận giả thuyết đơn vị chuyên trách tài trẻ chủ yếu dừng lại phạm vi tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chƣa có mô hình máy chuyên trách tài trẻ với tƣ cách đơn vị có chức chịu trách nhiệm công tác tài trẻ quốc gia cấp có hệ thống từ trung ƣơng tới địa phƣơng Về cấp ủy, quyền cấp cán đoàn phụ trách công tác tài trẻ: Sự quan tâm cấp ủy, quyền cấp công tác tài trẻ mức 23 độ, chƣa xứng tầm với yêu cầu công tác tài trẻ nhƣ phát huy nguồn nhân lực trẻ tài cho nghiệp phát triển đất nƣớc Công tác cán phụ trách công tác tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp bất cập hạn chế Từ kết nghiên cứu luận án khẳng định rằng: Nói đến tài nói đến kho báu xã hội, tập thể, tổ chức bất kỳ, nên cần phải thu hút nhân tài dù nơi đâu miễn đóng góp cho phát triển quốc gia, dân tộc Vì vậy, việc thu hút, tập hợp nguồn nhân lực trẻ tài thực trở thành vấn đề cấp bách, mang tầm chiến lƣợc quốc sách quốc gia Sức hút cạnh tranh nguồn nhân lực trẻ tài không dừng lại phạm vi quốc gia, phạm vi khu vực mà trở thành vấn đề có tính chất toàn cầu Do đó, công tác tài trẻ phải đƣợc xem nhiệm vụ chiến lƣợc quốc gia, phải có vào hệ thống trị không dừng lại giới hạn công việc tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mô hình tổ chức máy chuyên trách công tác tài trẻ Việt Nam CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH TÀI NĂNG TRẺ CẤP TRUNG ƢƠNG (Trung ương Đoàn làm thường trực) CƠ QUAN THƢỜNG TRỰC Chủ tịch Các Phó Chủ tịch Tổng thƣ ký CÁC BAN CHỨC NĂNG (Phát hiện, tôn vinh, đào tạo, hợp tác quốc tế ) VĂN PHÒNG Chánh văn phòng Các Phó Chánh Văn phòng Các uỷ viên CÁC TỔ CHỨC VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH TÀI NĂNG TRẺ CẤP TỈNH, THÀNH (Đoàn Thanh niên tỉnh, thành làm thường trực) CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH TÀI NĂNG TRẺ CẤP QUẬN, HUYỆN (Đoàn Thanh niên quận, huyện làm thường trực Hội, CLB Tài trẻ Hội, CLB Tài trẻ 24 Hội, CLB Tài trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: luận án phương thức tập hợp tài năng trẻ của đoàn TNCS hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay (TT) , luận án phương thức tập hợp tài năng trẻ của đoàn TNCS hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay (TT) , luận án phương thức tập hợp tài năng trẻ của đoàn TNCS hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay