Luận án Phương thức tập hợp tài năng trẻ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

200 319 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:16

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - TỐNG MẠNH HÙNG PHƢƠNG THỨC TẬP HỢP TÀI NĂNG TRẺ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI – 2016 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - TỐNG MẠNH HÙNG PHƢƠNG THỨC TẬP HỢP TÀI NĂNG TRẺ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC Mã số: 62.31.03.01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS Nguyễn Hữu Minh HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu ngày riêng tôi, xuất phát từ ý tƣởng nhận định tôi, không chép từ công trình nghiên cứu khác Nguồn số liệu sử dụng nghiên cứu trung thực, xác, ngƣời trực tiếp xây dựng bảng hỏi thực vấn sâu Các trích dẫn rõ nguồn tài liệu tác giả LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS TS Nguyễn Hữu Minh hƣớng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ, bảo, góp ý cho luận án đƣợc hoàn thành Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội, Khoa Xã hội học, Phòng Quản lý Đào tạo làm việc đầy trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập hoàn thành luận án Tôi trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ Tài trẻ Trung ƣơng Đoàn - nơi công tác tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu Tôi xin đƣợc cảm ơn Thầy, cô giáo, nhà khoa học tham gia Hội đồng chấm chuyên đề trình học tập; chuyên gia xã hội học Viện Xã hội học có chia sẻ, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm định hƣớng cho để công trình nghiên cứu đƣợc hoàn thiện Cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè quan tâm, động viên, chia sẻ suốt thời gian học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 Tác giả Tống Mạnh Hùng DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT CLB Câu lạc DNT Doanh nhân trẻ ĐTN Đoàn Thanh niên HĐND Hội đồng nhân dân KHCN Khoa học công nghệ LHTN Liên hiệp Thanh niên NXB Nhà xuất TNCS Thanh niên Cộng sản TNT Tài trẻ TNTP Thiếu niên Tiền phong UBND Ủy ban Nhân dân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU HỘP THÔNG TIN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án Đối tƣợng, khách thể phạm vi nghiên cứu luận án Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận án Đóng góp khoa học luận án 10 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 11 Cơ cấu Luận án 11 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM 12 1.1 Các quan niệm tài trẻ 12 1.2 Những phƣơng thức tập hợp tài trẻ 17 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu phƣơng thức tập hợp tài trẻ 20 1.4 Chính sách tài trẻ số quốc gia giới 22 Tiểu kết Chƣơng 1: 36 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Cơ sở lý luận nghiên cứu luận án 38 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng luận án 56 Tiểu kết Chƣơng 2: 59 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHƢƠNG THỨC TẬP HỢP TÀI NĂNG TRẺ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 61 3.1 Thực trạng phƣơng thức tập hợp tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 62 3.2 Các yếu tố tác động đến hiệu phƣơng thức tập hợp tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 99 Tiểu kết Chƣơng 3: 123 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP TẬP HỢP TÀI NĂNG TRẺ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI KỲ TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 126 4.1 Đối với hoạt động tài trẻ 127 4.2 Đối với mô hình hoạt động hội, CLB tài trẻ lĩnh vực 135 4.3 Mô hình tổ chức chuyên trách công tác tài trẻ cấp 142 Tiểu kết Chƣơng 4: 146 KẾT LUẬN 147 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ 151 CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 157 TÀI LIỆU THAM KHẢO 158 PHỤ LỤC CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU 169 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Tỷ lệ ý kiến nêu hoạt động phát tài trẻ địa phƣơng 73 Bảng 3.2: Các hoạt động phát tài trẻ theo địa bàn khảo sát .74 Bảng 3.3: Các hoạt động tôn vinh tài trẻ Việt Nam quy mô quốc gia .76 Bảng 3.4: Các hoạt động tôn vinh tài trẻ địa phƣơng 78 Bảng 3.5: Sự quan tâm chủ thể xã hội công tác đào tạo, bồi dƣỡng tài trẻ 80 Bảng 3.6: Các hoạt động hỗ trợ tài trẻ phổ biến 83 Bảng 3.7: Các hoạt động hỗ trợ tài trẻ hiệu 83 Bảng 3.8: Các hoạt động hỗ trợ tài trẻ hiệu theo địa bàn 84 Bảng 3.9 Ý kiến tài trẻ tầm quan trọng hoạt động phát triển tài trẻ Việt Nam 85 Bảng 3.10 Ý kiến cán đoàn tầm quan trọng hoạt động phát triển tài trẻ Việt Nam 86 Bảng 3.11: Các tài trẻ tham gia Hội, CLB Tài trẻ phổ biến .92 Bảng 3.12: Các Hội, CLB Tài trẻ hoạt động hiệu 93 Bảng 3.13: Cơ quan chuyên trách làm công tác tài trẻ cấp 98 Bảng 3.14: Mức độ quan trọng chủ trƣơng Đảng, Nhà nƣớc công tác tài trẻ theo địa bàn khảo sát 104 Bảng 3.15: Sự quan tâm cấp ủy, quyền công tác tài trẻ 108 Bảng 3.16: Sự quan tâm cấp ủy, quyền theo địa bàn khảo sát .109 Bảng 3.17: Kinh phí hoạt động công tác tài trẻ địa phƣơng .109 Bảng 3.18: Cán Đoàn chuyển công tác nửa đầu nhiệm kỳ (2012-2017) 112 Bảng 3.19: Cán Đoàn luân chuyển nửa đầu nhiệm kỳ (2012-2017) 114 Bảng 4.1 Các lĩnh vực tài trẻ cần tập trung ƣu tiên 128 Bảng 4.2: Các Hội, CLB tài trẻ hiệu 137 Bảng 4.3: Hình thức sinh hoạt Hội, CLB tài trẻ 140 Bảng 4.4: Hình thức sinh hoạt Hội, CLB tài trẻ hiệu phù hợp với địa phƣơng 140 Bảng 4.5: Cơ quan thành lập định hƣớng tổ chức hoạt động Hội, CLB Tài trẻ .144 DANH MỤC BIỂU Biểu 3.1: Các ban, đơn vị phụ trách, chuyên trách công tác tài trẻ tỉnh, thành đoàn đoàn trực thuộc 97 Biểu 3.2: Mức độ quan trọng chủ trƣơng Đảng, Nhà nƣớc công tác tài trẻ .103 Biểu 3.3: Đánh giá theo giới tính mức độ quan trọng chủ trƣơng Đảng, Nhà nƣớc công tác tài trẻ 105 Biểu 3.4: Mức độ quan trọng việc Nhà nƣớc quản lý tạo điều kiện để tài trẻ phát triển 106 Biểu 3.5: Đánh giá theo giới tính mức độ quan trọng việc Nhà nƣớc quản lý tạo điều kiện để tài trẻ phát triển 107 Biểu 3.6: Cán Đoàn chuyển công tác nửa đầu nhiệm kỳ (2012-2017) 113 Biểu 3.7: Cán Đoàn luân chuyển nửa đầu nhiệm kỳ (2012-2017) .114 HỘP THÔNG TIN Hộp 3.1: Các hoạt động tài trẻ tác động tích cực đến phát triển tài trẻ Việt Nam .87 Hộp 3.2: Cơ quan chuyên trách công tác tài trẻ .98 Hộp 4.1: Các lĩnh vực tài trẻ cần tập trung ƣu tiên 129 Hộp 4.2: Đa dạng hóa hoạt động tài trẻ 130 Hộp 4.3 Đa dạng hóa hoạt động phát tài trẻ 131 Hộp 4.4: Đa dạng hóa hoạt động tôn vinh tài trẻ .131 Hộp 4.5: Đa dạng hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng tài trẻ Việt Nam 132 Hộp 4.6: Đa dạng hoạt động tập hợp, kết nối tài trẻ 133 Hộp 4.7: Đa dạng hóa hoạt động hỗ trợ tài trẻ 134 Hộp 4.8: Nhu cầu đƣợc kết nối tài trẻ với .138 Hộp 4.9: Để Hội, CLB Tài trẻ hoạt động thực có hiệu .138 Hộp 4.10: Các hình thức sinh hoạt Hội, CLB tài trẻ 139 Hộp 4.11: Vai trò hình thức sinh hoạt trực tiếp tài trẻ 141 Hộp 4.12: Xây dựng hệ thống chuyên trách công tác tài trẻ .143 Hộp 4.13: Các quan, tổ chức thành lập, định hƣớng tổ chức hoạt động Hội, CLB Tài trẻ 145 176 Phát hiện, tìm kiếm tài trẻ thông qua tổ chức giải thƣởng Phát hiện, tìm kiếm tài trẻ từ phong trào thiếu nhi Phát hiện, tìm kiếm tài trẻ thông qua hoạt động Trung tâm, Cung, Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi.v.v… Phát hiện, tìm kiếm tài trẻ thông qua hoạt động tuyên dƣơng, liên hoan, festival… Các hình thức khác (ghi rõ):…………………………………………………, …………………………………………………………………………………… B12 Các hoạt động tìm kiếm, phát tài trẻ địa phƣơng/đơn vị anh/chị thƣờng đƣợc tổ chức định kỳ? (khoanh tròn phương án lựa chọn) Tổ chức hàng năm Tổ chức hai năm lần Tổ chức ba năm lần Tổ chức năm năm lần Ý kiến khác (ghi rõ):……………………………………… …………… …… B13 Theo anh/chị công tác tài trẻ đƣợc làm tốt đâu? (khoanh tròn phương án lựa chọn) Trong nhà trƣờng (PTTH, PTCS, Tiểu học) Các trƣờng Đại học, Cao đẳng, học viện Cơ quan nhà nƣớc (các ban, ngành, đoàn thể ) Các Trung tâm, Cung, Nhà Văn hoá thiếu nhi cấp Các chƣơng trình, dự án tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế Ý kiến khác (ghi rõ):…………………………………………………… …… 177 …………………………………………………………………………………… B14 Theo anh/chị biết địa phƣơng/đơn vị anh/chị có hình thức để hỗ trợ tài trẻ? (khoanh tròn phương án lựa chọn) Các quỹ hỗ trợ tài trẻ Các học bổng, phần thƣởng dành cho tài trẻ Các chƣơng trình, đề án, dự án bảo trợ tài trẻ Hình thức khác (ghi rõ):………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………… B15 Ở địa phƣơng/đơn vị anh/chị hình thức hỗ trợ tài trẻ có hiệu nhất? (chỉ khoanh tròn 01 phương án lựa chọn) Các quỹ hỗ trợ tài trẻ Các học bổng, phần thƣởng dành cho tài trẻ Các chƣơng trình, đề án, dự án bảo trợ tài trẻ Các hình thức khác B16 Ở địa phƣơng/đơn vị anh/chị có quan/tổ chức/bộ phận chuyên trách làm công tác tài trẻ cấp không? Có Không Chuyển sang câu B18 B17 Cơ quan/tổ chức/bộ phận chuyên trách làm công tác tài trẻ cấp thành lập? (khoanh tròn phương án lựa chọn) Chính quyền địa phƣơng Cơ quan (ban, ngành, đoàn thể) Các Trung tâm, viện nghiên cứu, học viện, Trƣờng học Các tài trẻ tự thành lập 178 Ý kiến khác (ghi rõ):………………………………………………… ……… B18 Theo anh/chị biết kinh phí để tổ chức triển khai thực hoạt động công tác tài trẻ địa phƣơng/đơn vị anh/chị từ nguồn nào? (khoanh tròn phương án lựa chọn) Ngân sách nhà nƣớc (từ nguồn kinh phí năm quyền địa phương/đơn vị) Từ nguồn xã hội hóa (huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ tài trợ) Từ nguồn kinh phí chƣơng trình, dự án hỗ trợ phát triển tài trẻ Các tài trẻ tự đóng góp, vận động để tổ chức hoạt động Nguồn khác B19 Anh/chị đánh giá quan tâm lãnh đạo quyền địa phƣơng/đơn vị công tác tài trẻ nay? (chỉ khoanh tròn 01 phương án lựa chọn) Rất quan tâm Quan tâm Bình thƣờng Ít quan tâm B20 Anh/chị đánh giá hiệu công tác tài trẻ địa phƣơng/đơn vị thời gian qua? (chỉ khoanh tròn 01 phương án lựa chọn) Rất tốt Tốt Bình thƣờng Kém B21 Anh/chị liệt kê chủ trƣơng, sách tiêu biểu công tác tài trẻ địa phƣơng/đơn vị mà anh/chị biết? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 179 B22 Anh/chị có đề xuất với Đảng, nhà nƣớc/chính quyền địa phƣơng/đơn vị/tổ chức Đoàn Thanh niên để nâng cao hiệu công tác tài trẻ cấp nay? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… B23 Nếu để định nghĩa ngắn gọn câu “Tài trẻ”, theo anh/chị tài trẻ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn anh/chị! 180 Phiếu khảo sát dành cho cán Đoàn phụ trách công tác tài trẻ TRUNG ƢƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHCN VÀ TÀI NĂNG TRẺ - PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Phiếu dành cho cán Đoàn phụ trách công tác tài trẻ) - Nhằm đánh giá thực trạng công tác tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp thời gian qua, đề xuất giải pháp tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đoàn đẩy mạnh công tác tài trẻ giai đoạn toàn cầu hóa hội nhập quốc tế Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ Tài trẻ triển khai khảo sát lấy ý kiến đánh giá thực trạng công tác tài trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vì nghiệp xây dựng phát triển đội ngũ tài trẻ cho đất nước, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ Tài trẻ mong quan tâm, hợp tác đồng chí Thông tin đồng chí cung cấp đảm bảo tính riêng tư sử dụng cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận hợp tác đồng chí Hà Nội, tháng 12/2012 181 MỤC A: THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: .Nam, nữ: Năm sinh: Đảng viên/Đoàn viên: Dân tộc: Tôn giáo: Nơi sinh sống (xã/phường, quận/huyện, tỉnh/tp): Cán Đoàn chuyên trách cấp (Trung ương/Tỉnh/huyện/xã): Nơi công tác: Trình độ học vấn (THCS/THPT/CĐ,ĐH/Thạcsĩ/Tiến sĩ): Học hàm (Giáo sư/Phó Giáo sư): 10 Lĩnh vực chuyên môn quan tâm nghiên cứu: 11 Khả ngoại ngữ + Nếu có (Ghi rõ: Tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung ) Giao tiếp thông thƣờng □ Thành thạo □ + Không biết ngoại ngữ □ 12 Quan điểm, lý tƣởng triết lý sống cá nhân: 13 Mục tiêu ƣớc mơ đạt đƣợc sống/sự nghiệp: 14 Năng khiếu, sở thích cá nhân: (Nêu sở thích, khiếu, tài lẻ văn hóa, văn nghệ, thể thao ,) 15 Tình trạng hôn nhân: chƣa có gia đình □, có □, có 182 MỤC B: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÀI NĂNG TRẺ B1 Theo đồng chí yếu tố dƣới góp phần tác động tích cực việc hình thành phát triển đội ngũ tài trẻ Việt Nam nay? Mức độ TT Các điều kiện Có quan điểm, chủ trƣơng cụ thể Đảng, Nhà nƣớc xây dựng phát triển đội ngũ tài trẻ Có chủ trƣơng, quan điểm Đoàn Thanh niên công tác tài trẻ Các tài trẻ đƣợc Nhà nƣớc quản lý tạo điều kiện tốt để phát triển tài (điều kiện học tập/công tác, nhà ở….) Có sách đãi ngộ thoả đáng đội ngũ giáo viên ngƣời bồi dƣỡng, đào tạo tài trẻ Có sách học bổng xứng đáng dành cho học sinh, sinh viên có khiếu, học giỏi Có sách ƣu đãi thiếu nhi giỏi có ý tƣởng, sáng kiến có giá trị cho xã hội, khát khao sáng tạo cống hiến Có môi trƣờng, điều kiện học tập làm việc tốt Sự quan tâm, động viên tạo điều kiện gia đình (Đánh dấu X vào phương án lựa chọn) Rất Quan Bình Không quan trọng trọng thường quan trọng 183 Có quan tâm, động viên kịp thời đơn vị - nơi học tập/công tác Xây dựng Quỹ hỗ trợ ý tƣởng 10 sáng tạo để hỗ trợ tài trẻ thực ý tƣởng , sang kiến Tổ chức giải thƣởng, Hội thi để 11 tìm kiếm biểu dƣơng, tôn vinh tài trẻ Có hệ thống liệu quốc gia quản 12 lý, thống kê theo dõi tài trẻ Việt Nam nƣớc B2 Theo đồng chí yếu tố có tính chất quan trọng ảnh hƣởng đến phát triển tài trẻ? (Chỉ khoanh tròn 01 phương án lựa chọn) Có chế, sách cụ thể Đảng, Nhà nƣớc tài trẻ Có chủ trƣơng, chiến lƣợc cụ thể Đoàn Thanh niên tài trẻ Sự quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện gia đình Sự đam mê, nỗ lực, khát khao khẳng định thân tài trẻ Có bạn bè chung ý chí để thực niềm đam mê B3 Theo đồng chí chiến lƣợc tài trẻ cần tập trung ƣu tiên vào lĩnh vực dƣới đây? (chỉ khoanh tròn 03 phương án ưu tiên lựa chọn) Tài trẻ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế Tài trẻ lĩnh vực khoa học, kỹ thuật công nghệ Tài trẻ lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật Tài trẻ lĩnh vực lãnh đạo, quản lý Tài trẻ lĩnh vực thể thao Tài trẻ lĩnh vực y dƣợc Tài trẻ lực lƣợng vũ trang (công an, quân đội) 184 Ý kiến khác (ghi rõ):………….……………………………………………… …………………………………………………………………………………… B4 Theo đồng chí hình thức tập hợp, kết nối tài trẻ phổ biến gì? (khoanh tròn phương án lựa chọn) Các Hội, CLB Tài trẻ theo lĩnh vực chuyên môn sâu (các tài trẻ có lĩnh vực chuyên môn học tập/nghiên cứu) Các Hội, Câu lạc Tài trẻ theo ngành nghề/địa bàn (các tài trẻ có lĩnh vực ngành nghề/nơi công tác sinh sống) Các Hội, CLB Tài trẻ theo nơi học tập/nghiên cứu (các tài trẻ trường/học viện, trung tâm….) Các Hội, CLB Tài trẻ theo sở thích (các tài trẻ có sở thích, đam mê đó) Các hình thức khác (ghi rõ):……………… ………………………………… …………………………………………………………………………………… B5 Theo đồng chí hình thức tập hợp, kết nối tài trẻ hiệu nay? (chỉ khoanh tròn 02 phương án lựa chọn) Các Hội, CLB Tài trẻ theo lĩnh vực chuyên môn sâu (các tài trẻ có lĩnh vực chuyên môn học tập/nghiên cứu) Các Hội, Câu lạc Tài trẻ theo ngành nghề/địa bàn (các tài trẻ có lĩnh vực ngành nghề/nơi công tác sinh sống) Các Hội, CLB Tài trẻ theo nơi học tập/nghiên cứu (các tài trẻ trường/học viện, trung tâm….) Các Hội, CLB Tài trẻ theo sở thích (các tài trẻ có sở thích, đam mê đó) Các hình thức khác 185 B6 Theo đồng chí biết Hội, CLB Tài trẻ đƣợc thành lập, định hƣớng tổ chức hoạt động quan, tổ chức nào? (khoanh tròn phương án lựa chọn) Chính quyền địa phƣơng Cơ quan (các ban, ngành, đoàn thể) Tổ chức Đoàn Thanh niên Các học viện/viện/trung tâm nghiên cứu/nhà trƣờng (THCS, THPT, Đại học, Cao đẳng) Các tài trẻ tự thành lập theo nhu cầu, sở thích Ý kiến khác (ghi rõ):………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… B7 Để hoạt động thực có hiệu theo đồng chí, Hội, CLB Tài trẻ nên đƣợc thành lập, định hƣớng tổ chức hoạt động quan, tổ chức nào? (khoanh tròn 01 phương án lựa chọn) Chính quyền địa phƣơng Cơ quan (các ban, ngành, đoàn thể) Tổ chức Đoàn Thanh niên Các học viện/viện/trung tâm nghiên cứu/nhà trƣờng (THCS, THPT, Đại học, Cao đẳng) Các tài trẻ tự thành lập theo nhu cầu, sở thích B8 Theo đồng chí phƣơng thức tập hợp, kết nối tài trẻ địa phƣơng/đơn vị phổ biến gì? (khoanh tròn phương án lựa chọn) Tập hợp, kết nối tài trẻ thông qua hình thức sinh hoạt định kỳ Hội, CLB Tài trẻ Tập hợp, kết nối tài trẻ thông qua hình thức sinh hoạt trực tuyến (mạng xã hội, diễn đàn, blog, website… ) Các hình thức khác (ghi rõ):………………………………………………… 186 B9 Theo đồng chí phƣơng thức tập hợp, kết nối tài trẻ hiệu phù hợp với địa phƣơng, sở nay? (chỉ khoanh tròn 01 phương án lựa chọn) Tập hợp, kết nối Tài trẻ thông qua hình thức sinh hoạt định kỳ Hội, CLB Tài trẻ Tập hợp, kết nối Tài trẻ thông qua hình thức sinh hoạt trực tuyến (mạng xã hội, diễn đàn, blog, website… ) Các hình thức khác B10 Theo đồng chí biết hoạt động tập hợp, kết nối tài trẻ đƣợc tổ chức phổ biến địa phƣơng/đơn vị thông qua hình thức dƣới đấy? (khoanh tròn phương án lựa chọn) Tổ chức thi tìm kiếm tài trẻ Tổ chức giải thƣởng tìm kiếm tài trẻ Liên hoan, festival, ngày hội tài trẻ, đại hội tài trẻ Tuyên dƣơng, tôn vinh tài trẻ Các hình thức khác (ghi rõ):……………………………………………… B11 Các hoạt động tìm kiếm, phát tài trẻ đƣợc tổ chức phổ biến địa phƣơng/đơn vị đồng chí? (khoanh tròn phương án lựa chọn) Phát hiện, tìm kiếm tài trẻ thông qua thi Phát hiện, tìm kiếm tài trẻ thông qua tổ chức giải thƣởng Phát hiện, tìm kiếm tài trẻ từ phong trào thiếu nhi Phát hiện, tìm kiếm tài trẻ thông qua hoạt động Nhà văn hoá, Cung văn hóa Thanh thiếu nhi.v.v… Phát hiện, tìm kiếm tài trẻ thông qua hoạt động tuyên dƣơng, liên hoan, festival… 187 Các hình thức khác (ghi rõ):…………………………………………………, …………………………………………………………………………………… B12 Các hoạt động tìm kiếm, phát tài trẻ địa phƣơng/đơn vị đồng chí thƣờng đƣợc tổ chức định kỳ? (khoanh tròn phương án lựa chọn) Tổ chức hàng năm Tổ chức hai năm lần Tổ chức ba năm lần Tổ chức năm năm lần Ý kiến khác (ghi rõ):……………………………………… …………… …… B13 Theo đồng chí công tác tài trẻ đƣợc làm tốt đâu? (khoanh tròn phương án lựa chọn) Trong nhà trƣờng (PTTH, PTCS, Tiểu học) Các trƣờng Đại học, Cao đẳng, học viện… Các quan (các ban, ngành, đoàn thể ) Các Trung tâm, Cung, Nhà Văn hoá thiếu nhi cấp Các chƣơng trình, dự án tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế Ý kiến khác (ghi rõ):…………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………… B14 Theo đồng chí biết địa phƣơng/đơn vị đồng chí có hình thức để hỗ trợ tài trẻ? (khoanh tròn phương án lựa chọn) Các quỹ hỗ trợ tài trẻ Các học bổng, phần thƣởng dành cho tài trẻ 188 Các chƣơng trình, đề án, dự án bảo trợ tài trẻ Hình thức khác (ghi rõ):………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………… B15 Ở địa phƣơng/đơn vị đồng chí hình thức hỗ trợ tài trẻ có hiệu nhất? (chỉ khoanh tròn 01 phương án lựa chọn) Các quỹ hỗ trợ tài trẻ Các học bổng, phần thƣởng dành cho tài trẻ Các chƣơng trình, đề án, dự án bảo trợ tài trẻ Các hình thức khác B16 Ở địa phƣơng/đơn vị đồng chí có quan/tổ chức/bộ phận chuyên trách làm công tác tài trẻ cấp không? Có Không Chuyển sang câu B18 B17 Cơ quan/tổ chức/bộ phận chuyên trách làm công tác tài trẻ cấp thành lập? (khoanh tròn phương án lựa chọn) Chính quyền địa phƣơng Cơ quan (ban, ngành, đoàn thể) Các Trung tâm, viện nghiên cứu, học viện, Trƣờng học Các tài trẻ tự thành lập Ý kiến khác (ghi rõ):………………………………………………… ……… B18 Theo đồng chí biết kinh phí để tổ chức triển khai thực hoạt động công tác tài trẻ địa phƣơng/đơn vị đồng chí từ nguồn nào? (khoanh tròn phương án lựa chọn) Ngân sách nhà nƣớc (từ nguồn kinh phí năm quyền địa phương/đơn vị) 189 Từ nguồn xã hội hóa (huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ tài trợ) Từ nguồn kinh phí chƣơng trình, dự án hỗ trợ phát triển tài trẻ Các tài trẻ tự đóng góp, vận động để tổ chức hoạt động Nguồn khác B19 Đồng chí đánh giá quan tâm lãnh đạo quyền địa phƣơng/đơn vị công tác tài trẻ nay? (chỉ khoanh tròn 01 phương án lựa chọn) Rất quan tâm Quan tâm Bình thƣờng Ít quan tâm B20 Đồng chí đánh giá hiệu công tác tài trẻ địa phƣơng/đơn vị thời gian qua? (chỉ khoanh tròn 01 phương án lựa chọn) Rất tốt Tốt Bình thƣờng Kém B21 Đồng chí liệt kê chủ trƣơng, sách tiêu biểu công tác tài trẻ địa phƣơng/đơn vị mà đồng chí biết? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… B22 Đồng chí có đề xuất với Đảng, nhà nƣớc/chính quyền địa phƣơng/đơn vị/tổ chức Đoàn Thanh niên để nâng cao hiệu công tác tài trẻ cấp nay? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 190 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… B23 Nếu để định nghĩa ngắn gọn câu “Tài trẻ”, theo đồng chí tài trẻ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn đồng chí!
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Phương thức tập hợp tài năng trẻ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Luận án Phương thức tập hợp tài năng trẻ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Luận án Phương thức tập hợp tài năng trẻ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay