tiết 25 vị trí tương đối

33 114 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:07

KIM TRA BI C Cõu 1: Trong cỏc khng nh sau, khng nh no ỳng? Khng nh no sai? A Khong cỏch t im A n ng thng d l on vuụng gúc v t im A n ng thng d ( ) B Qua ba im ta v c mt v ch mt ng trũn ( S ) C Trong mt ng trũn, ng kớnh vuụng gúc vi mt dõy thỡ i qua trung im ca dõy y ( ) KIM TRA BI C Cõu 2:vNờu v trớ i ca im i vi Cú ba trớ cỏc tng itng ca im M i viMng trũn ng (O ; R):trũn (O ; R) ? 2) i vi mi v trớ tng i, hóy tỡm h thc gia khong cỏch t im M n tõm ca ng trũn (O ; R) vi bỏn kớnh ca ng trũn ? KIM TRA BI C Cỏc v trớ tng i H thc im M nm bờn ng trũn OM < R im M nm trờn ng trũn OM = R im M nm bờn ngoi ng trũn OM > R KIM TRA BI C Cõu 3: Cho hai ng thng a, b cựng nm mt mt phng Hóy cho bit cú bao nhiờu v trớ tng i ca hai ng thng ny? V ng vi mi v trớ hóy xỏc nh s im chung ca chỳng? KIM TRA BI C Hai ng thng a Hai ng thng song song b ct a Hai ng thng trựng a b b Khụng cú im chung Cú im chung Cú vụ s im chung O a H A A B B Ba v trớ tng i ca ng thng v ng trũn b) ng thng v ng trũn tip xỳc + S im chung: + ng thng a l tip tuyn ca ng trũn (O) hay ng thng a v ng trũn (O) tip xỳc + im C gi l tip im Ba v trớ tng i ca ng thng v ng trũn b) ng thng v ng trũn tip xỳc Gi s H khụng trựng C Ly D a cho H l trung im ca CD Khi ú C khụng trựng D Vỡ OH l ng trung trc ca CD nờn OC = OD m OC = R nờn OD = R Nh vy im D cng l im chung ca ng thng a v ng trũn (O) (mõu thun) Vy H phi trựng vi C Ba v trớ tng i ca ng thng v ng trũn b) ng thng v ng trũn tip xỳc + S im chung: + ng thng a l tip tuyn ca ng trũn (O) hay ng thng a v ng trũn (O) tip xỳc + im C gi l tip im +ưOC aưvàưOC =ưR Ba v trớ tng i ca ng thng v ng trũn b) ng thng v ng trũn tip xỳc nh lớ: a l tip tuyn ca (O) C l tip im a OC Ba v trớ tng i ca ng thng v ng trũn a) ng thng v ng trũn ct b) ng thng v ng trũn tip xỳc nhau c) ng thng v ng trũn khụng giao O + S im chung: + OH > R a H H thc gia khong cỏch t tõm ng trũn n ng thng v bỏn kớnh ca ng trũn t OH = d d R Bài tập1 : Điền nội dung thích hợp vào ô trống để hoàn thành bảng sau Số Vị trí tơng đối Hệ thức điểm d đờng thẳng đờng tròn chung R Đờng thẳng đờng tròn cắt dưR Đườngưthẳngưvàưđườngưtrònưkhôngưgiaoưnhau Vịưtríưtươngưđối Sốưđiểmưchung HệưthứcưgiữaưdưvàưR Mt s hỡnh nh v ba v trớ tng i ca ng thng v ng trũn thc t ng thng v ng trũn ct ng thng v ng trũn tip xỳc ng thng v ng trũn khụng giao 11 13 14 17-109(sgk) BiBitp 17(SGK Tr.109): in vo cỏc ch trng () bng sau (R l bỏn kớnh ca ng trũn, d l khong cỏch t tõm n ng thng) R d 5cm 3cm 6cm 4cm 6cm 7cm V trớ tng i ca ng thng v ng trũn Ct Tip xỳc Khụng giao Bi 2: Cho đờng thẳng a điểm O cách a 3cm Vẽ đờng tròn tâm O bán kính 5cm a) Đờng thẳng a có vị trí nh đờng tròn (O) ? Vì ? b) Gọi B C giao điểm đờng thẳng a đờng tròn (O) Tính độ dài BC Chng minh: a) Gọi OH khoảng cách từ O đến đờng thẳng a, ta có d =OH = 3cm, R = 5cm suy d < R, đờng thẳng đờng trũn cắt b) áp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông OHB ta có: O R BH2 = OB2 - OH2 = 52 -32 =16 BH = 4cm Vì HB = HC nên HC = 4cm, BC = 8cm a C H B Bi 19 -Sgk/109 Cho ng thng xy Tõm ca cỏc ng trũn cú bỏn kớnh 1cm v tip xỳc vi ng thng xy nm trờn ng no? Hng dn O d 1cm y x d 1cm O [...]... nhau d >R Bài tập1 : Điền nội dung thích hợp vào các ô còn trống để hoàn thành bảng sau Số Vị trí tơng đối Hệ thức điểm giữa d và của đờng thẳng và đờng tròn chung R Đờng thẳng và đờng tròn cắt nhau 2 dưR Đườngưthẳngưvàưđườngưtrònưkhôngưgiaoưnhau 0 Vị trí tương đối Sốưđiểmưchung HệưthứcưgiữaưdưvàưR Mt s hỡnh nh v ba v trớ tng i ca ng thng v ng trũn... Các vị trí của Mặt Trời so với đờng chân trời cho ta hỡnh ảnh về ba vị trí tơng đối của đờng thẳng và đờng tròn TIT 24: V TR TNG I CA NG THNG V NG TRềN 1 Ba v trớ tng i ca ng thng v ng trũn 1 Ba v trớ tng i ca ng thng v ng trũn a O A B a C a Vỡ... 3cm 6cm 4cm 6cm 7cm V trớ tng i ca ng thng v ng trũn Ct nhau Tip xỳc nhau Khụng giao nhau Bi 2: Cho đờng thẳng a và một điểm O cách a là 3cm Vẽ đờng tròn tâm O bán kính 5cm a) Đờng thẳng a có vị trí nh thế nào đối với đờng tròn (O) ? Vì sao ? b) Gọi B và C là các giao điểm của đờng thẳng a và đờng tròn (O) Tính độ dài BC Chng minh: a) Gọi OH là khoảng cách từ O đến đờng thẳng a, ta có d =OH = 3cm, R
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 25 vị trí tương đối , tiết 25 vị trí tương đối , tiết 25 vị trí tương đối

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay