tiết 24 đường tròn

22 76 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:07

PHÒNG GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ViỆT TRÌ TRƯỜNG THCS Văn Lang HÌNH HỌC Tiết 24 : ĐƯỜNG TRÒN Toán –6 Trường: THCS Văn Lang Mặt trống đồng Đồng tiền xu Tiết 24: ĐƯỜNG TRÒN M 1.ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒN B cm 2 cm Ví dụ: Vẽ đường tròn tâm O bán kính OM=2cm C cm cm O A Tiết 24: ĐƯỜNG TRÒN 1.ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒN O R M Đường tròn tâm O bán kính R hình gồm điểm cách O khoảng R Kí hiệu: (O;R) Hãy diễn đạt kí hiệu sau lời? (A; 4cm)(B; 7cm) (O; OB) Đường tròn tâm A, bán kính 4cm Đường tròn tâm B, bán kính 7cm Đường tròn tâm O, bán kính OB M P N R O * Nhận xét: - Điểm M nằm đường tròn => OM = R - Điểm N nằm đường tròn => ON < R - Điểm P nằm đường tròn => OP > R O Đường tròn M Hình tròn Hình tròn hình gồm điểm nằm đường tròn điểm nằm bên đường tròn Đường tròn O O R R M Đường tròn tâm O bán kính R hình gồm điểm cách O khoảng R Hình tròn hình gồm điểm nằm đường tròn M điểm nằm bên đường tròn Hình tròn Bài tập Trong khẳng định sau, khẳng C định đúng? a) Điểm A nằm đường tròn tâm O bán kính R b) Điểm A B nằm đường tròn tâm O bán kính R c) Điểm B C không nằm đường tròn tâm O bán kính R d) Điểm B nằm đường tròn tâm O bán kính R A B O R Bài tập 2Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? a) Điểm A thuộc hình tròn C b) Điểm C thuộc hình tròn D c) Điểm C B thuộc hình tròn d) Điểm A D thuộc hình tròn B A O Cung dây cung : Cung A B Dây cung O Cung Cung tròn phần đường tròn Đoạn thẳng nối hai đầu mút cung tròn gọi dây cung AB = 8cm Cung A AO = 4cm B Một nửa đường tròn O Một nửa đường tròn Cung Dây qua tâm đường kính Đường kính dây cung lớn Đường kính dài gấp đôi bán kính MỘT CÔNG DỤNG KHÁC CỦA COM PA: Ví dụ : Cho hai đoạn thẳng AB MN Dùng compa để so sánh hai đoạn thẳng mà không đo độ dài đoạn thẳng Cách làm: A B M Ta có : AB < MN N Ví dụ : Cho hai đoạn thẳng AB CD Làm để biết tổng độ dài hai đoạn thẳng mà không cần đo riêng đoạn thẳng ? Cách làm: A O B M D C N ON = 9cm x Ta có : AB = OM ; CD = MN⇒ AB + CD = OM + MN = ON = 9cm Ví dụ : Cho hai đoạn thẳng AB CD Làm để biết tổng độ dài hai đoạn thẳng mà không cần đo riêng đoạn thẳng ? Cách làm: A O B M D C N ON = 9cm x Ta có : AB = OM ; CD = MN⇒ AB + CD = OM + MN = ON = 9cm Em vẽ hai đoạn thẳng BC MN có độ dài tùy ý Không đo riêng đoạn, em xác định tổng độ dài chúng? Em vẽ hai đoạn thẳng BC MN có độ dài tùy ý Không đo riêng đoạn, em xác định tổng độ dài chúng? Bài tập 3Cho đường tròn (O;R) hình vẽ Khẳng định sau đúng? a)Điểm O cách điểm đường tròn khoảng R b) Điểm O cách điểm hình tròn khoảng R c) Điểm O nằm đường tròn d) Chỉ có câu c) O R HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Học theo SGK, nắm vững khái niệm đường tròn, hình tròn, cung tròn, dây cung - Bài tập 40, 41, 42 ( SGK / Tr 92, 93) - Bài tập 35, 36, 37, 38 ( SBT / Tr 59, 60) [...]... a) Điểm A nằm trên đường tròn tâm O bán kính R b) Điểm A và B nằm trong đường tròn tâm O bán kính R c) Điểm B và C không nằm trên đường tròn tâm O bán kính R d) Điểm B nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R A B O R Bài tập 2Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng? a) Điểm A thuộc hình tròn C b) Điểm C thuộc hình tròn D c) Điểm C và B thuộc hình tròn d) Điểm A và D thuộc hình tròn B A O 2 Cung... d) Điểm A và D thuộc hình tròn B A O 2 Cung và dây cung : Cung A B Dây cung O Cung Cung tròn là một phần của đường tròn Đoạn thẳng nối hai đầu mút của cung tròn được gọi là dây cung AB = 8cm Cung A AO = 4cm B Một nửa đường tròn O Một nửa đường tròn Cung Dây đi qua tâm là đường kính Đường kính là dây cung lớn nhất Đường kính dài gấp đôi bán kính 3 MỘT CÔNG DỤNG KHÁC CỦA COM PA: Ví dụ 1 : Cho hai đoạn... hãy xác định tổng độ dài của chúng? Bài tập 3Cho đường tròn (O;R) như hình vẽ Khẳng định nào sau đây là đúng? a)Điểm O cách mọi điểm trên đường tròn một khoảng R b) Điểm O cách mọi điểm trên hình tròn một khoảng R c) Điểm O nằm trên đường tròn d) Chỉ có câu c) đúng O R 4 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Học bài theo SGK, nắm vững khái niệm đường tròn, hình tròn, cung tròn, dây cung - Bài tập 40, 41, 42 ( SGK / Tr
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 24 đường tròn , tiết 24 đường tròn , tiết 24 đường tròn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay