Bài tập OB đổi mới văn hóa tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

7 141 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:06

Quản trị Hành vi tổ chức MÔN HỌC QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC BÀI TẬP CÁ NHÂN CÂU HỎI Bạn phát triển dự án đổi mô hình quản lý cá nhân nhóm làm làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức bạn làm việc Hãy xác định doanh nghiệp/tổ chức bạn, có vấn đề hay hội liên quan đến chủ đề môn học hành vi tổ chức? Tại sao? Bạn có giải pháp mang tính thực tiễn dựa sở lý thuyết hành vi tổ chức? BÀI LÀM I Khái quát Tổ chức hành vi tổ chức: Tổ chức nhóm người làm việc phụ thuộc lẫn để đạt mục tiêu chung Đúng tổ chức bao gồm người có tác động lẫn để đạt loạt mục tiêu.Các tổ chức khác có mục tiêu khác Như biết, tổ chức đánh giá cuối ? Chính hiệu công việc tổ chức ? Có thể hiệu tài , xã hội, trị ? Tuy nhiên để tổ chức làm việc có hiệu việc áp dụng nguyên tắc hành vi tổ chức vô quan trọng Hành vi tổ chức (OB) nghiên cứu hành động bên liên quan tới tổ chức Hành vi tổ chức có nhiều xu hướng : - Toàn cầu hóa : Đòi hỏi người đưa định kinh doanh phải nhạy cảm với khác biệt văn hóa, dường điều có liên hệ với việc ngày thấy công việc bấp bênh, cang thẳng nơi làm việc nguyên nhân dẫn đến tình trạng căng thẳng liên quan đến công việc - Công nghệ thông tin : xóa mờ khoảng cách không gian thời gian cá nhân tổ chức nơi họ làm việc.Nó góp phần phát triển làm việc từ xamột cách làm việc thay tức nhân viên tập trung trụ sở mà đạt mạng lưới vệ tinh, hoạt động qua đạo hệ thống mạng nội bộ, internet… - Đa dạng hóa lực lượng lao động:Sự đa dạng hóa tổ chức tất yếu Sự đa dạng nâng cao khả tự quyết, làm việc theo nhóm dịch vụ khách hàng đồng thời bộc lộ thách thức - Các xu hướng quan hệ lao động :bao gồm khả không ngừng trau dồi Quản trị Hành vi tổ chức nghiệp vụ công việc mang tính thời vụ bối cảnh toàn cầu tổ chức phải chịu áp lực tuân theo giá trị đạo đức tiêu chuẩn cao trách nhiệm xã hội cá nhân tổ chức - Giá trị đạo đức xu hướng mà công ty ứng dụng bối cảnh Từ sở lý thuyết qua nghiên cứu môn học quản trị hành vi tổ chức việc tìm hiểu số chứng minh hành vi tổ chức liên hệ tới doanh nghiệp công tác- Sở giao dịch Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam(BIDV) nhìn nhận, tìm đáp án cho câu hỏi thực trạng tổ chức mình, xu hướng, hành vi tổ chức tất yếu giai đoạn, thành công hướng phát triển II Khái quát v Ngân hàng u t phát tri n Vi t Nam- S giao d ch -Thành l p 28/3/1991 theo Quy t n h s 76Q /TCCB c a T ng Giám c Ngân hàng u t phát tri n Vi t Nam - C c u t ch c : S giao d ch g m 21 phòng c chia thành 05 kh i: + Kh i quan h khách hàng : g m 05 phòng + Kh i qu n lý r i ro : g m 02 phòng + Kh i tác nghi p :g m 05 phòng + Kh i n i b :g m 05 phòng + Kh i tr c thu c : g m 04 phòng - T ng s cán b tính n 31/12/2010 300 ng i , ó trình i h c i h c chi m 98% t ng s cán b - Các ch tiêu kinh doanh tính n 31/12/2010 + T ng ngu n v n huy n g : 25.000 t n g + T ng d n cho vay :9.000 t n g + Thu d ch v : 150 t n g + L i nhu n tr c thu :580 t n g + L i nhu n sau thu : 450 t n g III Phát tri n t m nhìn m i : S giao d ch Ngân hàng u t phát tri n Vi t Nam S giao d ch c phép thành l p u tiên, s m nh t toàn h th ng ngân hàng th n g m i Vi t Nam Thành l p t ý t n g c a Ban lãnh o xây d ng S giao d ch n v làm nhi m v tr c ti p kinh doanh c a H i S t ng b c tr thành n v ch l c h th ng BIDV v quy mô doanh s ho t n g V i c i m ho t n g c a Ngân hàng u t phát tri n Vi t Nam l nh v c u t phát tri n, S giao d ch ã c i th c hiên nhi m v ban u y Th i gian u S giao d ch n i th nghi m s n ph m m i, tri n khai công ngh m i, th c hi n nhi m v ph c v khách hàng c bi t, môi tr n g t o cán b qu n lý, cán b nghi p v cho H i s Trong n m u tiên b c i ch p ch ng, S giao d ch ã hoàn thành xu t s c nhi m v qu n lý, c p phát v n ngân sách giám sát ki m tra s d ng v n ti t ki m úng m c ích, úng a ch cho d án n m ti p theo giai o n kh i n g , chuy n h n g m nh m sang ho t n g kinh doanh, h ch toán kinh t ch n g t trang tr i.B ng vi c m r ng m ng l i th c hi n t t c nghi p v ngân hàng th n g m i, m r ng khách hàng, S giao Quản trị Hành vi tổ chức d ch ã t c nh ng k t qu quan tr ng, xác l p c v th , hình nh h th ng ngân hàng a bàn Hà N i Là n v chuyên tài tr v n cho T ng công ty 90, 91, d án l n, tr ng i m c a nhà n c cung ng d ch v ngân hàng v i ch t l n g cao nh toán n c , toán qu c t , b o lãnh Trong n m ti p theo giai o n S giao d ch t p trung vào m c tiêu : c c u l i ho t n g v i vi c c c u l i t ch c, tr ng vào nghi p v bán l , cho vay doanh nghi p v a nh , ph c v khách hàng l n, t p oàn không phân bi t hình th c s h u, phát tri n d ch v ngân hàng hi n i V i xu th hi n n h h n g c a S giao d ch Ngân hàng u t phát tri n Vi t Nam y m n h ho t n g ngân hàng bán l â y n h h n g ã c ban lãnh o S giao d ch BIDV th ng nh t Khi mà ng i dân ã quen d n v i vi c s d ng d ch v ngân hàng áp ng cho nhu c u tài cá nhân nh vay v n, b o lãnh, toán, rút ti n…thì vi c y m nh ho t n g bán l c a ngân hàng m t xu h n g hoàn toàn úng n , phù h p th i i , m t t m nhìn m i c a lãnh o S giao d ch ó c ng m c tiêu mà a s ngân hàng TMCP c a Vi t Nam u nh m t i Trong n m g n ây nh t sau tri n khai d án hi n i hóa TA2, BIDV t p trung phát tri n ho t n g bán l c a b t u t c k t qu t n g i kh quan có c k t qu c trình i m i doanh nghi p xây d ng t ch c, n h h n g hành vi t ch c, qu n lý ch t l n g n g b t p trung hoàn thi n ho t n g c a ngân hàng â y s thay i v ch t không ph i thay i nhanh chóng mà trình liên t c theo dõi, ánh giá c c u t ch c ho t n g qu n lý th c t nh m t ng hi u qu ho t n g kinh doanh c a ngân hàng IV Nh n g gi i pháp tích c c c a hành vi t ch c t i n v n h h n g gi i pháp chi n l c S giao d ch ngân hàng u t phát tri n Vi t Nam xác n h c n t ng qui mô v n m b o n n t ng cho phát tri n d ch v ngân hàng bán l , a d ng hóa s n ph m d ch v theo h n g áp ng k p th i nhu c u c a khách hàng Ngoài vi c cung c p s n ph m thông qua m ng l i chi nhánh hi n hành, ngân hàng c n thi t l p h th ng phân ph i c s s d ng công ngh thông tin hi n i Ngoài t p trung ch y u vào v n nh hoàn thi n môi tr n g pháp lý, xây d ng h t ng k thu t, a d ng kênh phân ph i hi u qu , c i ti n ho t n g ti p th , phát tri n s n ph m d ch v , nâng cao ch t l n g ph c v khách hàng 2.Xây d ng hoàn thi n quy n h v qui trình nghi p v d ch v ngân hàng Các quy n h i u ch nh vi c cung c p d ch v ngân hàng bán l hi n nhi u c p ban hành, bao g m ngh n h c a Chính ph , quy t n h, thông t h n g d n c a NHNN quy n h, quy trình nghi p v c a NHTM Nh n th y c s pháp lu t v d ch v ngân hàng bán l thi u nhi u quy n h c n thi t, nhi u quy n h thi u c th không thích h p i u òi h i t ch c ph i s m i u ch nh, ti n t i hình thành môi tr n g pháp lý y , n g b th ng nh t gi a lo i hình d ch v , ban hành k p th i quy n h h n g d n… 3.C ng c h t ng k thu t công ngh cung c p d ch v ngân hàng bán l T ng c n g ng d ng công ngh k thu t tiên ti n phù h p v i trình phát Quản trị Hành vi tổ chức tri n c a h th ng ngân hàng Vi t Nam tuân th nguyên t c qu c t , phát tri n h th ng giao d ch tr c n t ng b c tri n khai r ng mô hình giao d ch m t c a Tiêu chu n hóa hi n i hóa nghi p v ngân hàng, m b o hòa nh p v i ngân hàng qu c t m i l nh v c T ng c n g k thu t x lý t n g quy trình ti p nh n yêu c u khách hàng, th m n h thông tin, x lý nghi p v , nâng cao ch t l n g d ch v , gi m thi u gi i pháp qu n lý hành chính, m b o tính an toàn b o m t kinh doanh Chú tr ng phát tri n m ng l i chi nhánh c p I c p II, m thêm phòng giao d ch v tinh v i mô hình g n nh nh m t ng nhanh ngu n v n, áp ng nhanh chóng hi u qu nhu c u s d ng d ch v ngân hàng c a ng i dân T ng c n g liên k t gi a ngân hàng th n g m i m r ng kh n ng s d ng th phát huy tính n ng tác d ng c a th ATM, ti t ki m chi phí t o thu n l i cho khách hàng S m a d ch v khách hàng có th s d ng nh t l nh, th c hi n toán, truy v n thông tin c s cam k t gi a ngân hàng khách hàng Vi c s d ng kênh phân ph i có nhi u l i th nh nhanh chóng, an toàn, ti t ki m th i gian chi phí cho c ngân hàng khách hàng M r ng kênh phân ph i qua i lý nh i lý chi tr ki u h i, i lý phát hành th ATM, t i a hóa ti n ích c a t ng kênh h th ng nh m áp ng nhu c u c a khách hàng a d ng hóa s n ph m d ch v a d ng hóa s n ph m c xác n h th m nh m i nh n phát tri n d ch v ngân hàng cá nhân, c n t p trung vào nh ng s n ph m có hàm l n g công ngh cao, có c i m n i tr i so v i s n ph m th tr n g nh m t o s khác bi t c nh tranh Kh n ng cung c p c nhi u s n ph m, nh t s n ph m m i thông qua s a d ng v s n ph m kênh phân ph i s giúp ngân hàng tranh th c h i phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i m t th tr n g m i nh Vi t Nam a d ng hóa nâng c p ch t l n g s n ph m d a n n t ng công ngh hi n i , a kênh phân ph i, m r ng m ng l i ti p c n, giao d ch, gi i thi u s n ph m, d áp ng nhu c u c a khách hàng Tri n khai r ng rãi d ch v toán i n t h th ng giao d ch i n t , t n g y m nh u t nghiên c u, ng d ng r ng rãi công c toán m i theo tiêu chu n qu c t , bao g m ti n i n t , th toán n i a , th toán qu c t , th a n ng, th thông minh séc T p trung y m nh d ch v tài kho n, tr c h t tài kho n cá nhân v i th t c thu n l i, an toàn ti n ích kèm theo, góp ph n phát tri n d ch v toán không dùng ti n m t T ng c n g ho t n g ti p th th c hi n t t sách khách hàng T ng c n g chuy n t i thông tin t i ông o qu n chúng nh m giúp khách hàng có c thông tin c p nh t, hi u bi t c b n v d ch v ngân hàng bán l , l i ích c a s n ph m cách th c s d ng Các ngân hàng c n phân khúc th tr n g xác n h c c u th tr n g h p lý khách hàng m c tiêu, phân nhóm nh ng khách hàng theo tiêu chí phù h p, t ó gi i thi u s n ph m d ch v phù h p v i t ng i t n g khách hàng Quản trị Hành vi tổ chức Xây d ng ngu n nhân l c cho ho t n g ngân hàng bán l Th c hi n t o nhân l c, chuyên môn hóa nâng cao ch t l n g i ng cán b ho t n g l nh v c ngân hàng bán l m c tiêu quan tâm hàng u mà ban lãnh o S giao d ch tr ng Chú tr ng ki n toàn t ch c, th c hi n i u n g , b nhi m cán b có n ng l c, n d ng cán b m i áp ng c nhu c u c a nhi m v m i phù h p v i mô hình ngân hàng bán l Xây d ng v n hóa doanh nghi p : Có th nói v n hóa kinh doanh ph n h n c a doanh nghi p b i nh h n g th m chí chi ph i ho t n g s n xu t, kinh doanh, m i quan h n i b quan h v i bên doanh nghi p Nó k t qu c a m t trình xây d ng nhi u n m v i s h n g ng, th c thi c a m i thành viên.Nh v y m t doanh nghi p s không th có m t s nghi p lâu dài, v ng b n n u m t n n t ng v n hóa c thù, c bi t doanh nghi p ang ho t n g l nh v c cung c p d ch v nh kh i Ngân hàng , t ch c tín d ng Do ó phát tri n v n hóa kinh doanh, góp ph n t o d ng môi tr n g kinh doanh thu n l i m c tiêu phát tri n b n v ng c a BIDV, m t nhi m v mà BIDV ang tâm th c hi n S giao d ch Ngân hàng u t phát tri n Vi t Nam ch tr n g a hình nh t i u nh m nâng cao uy tín cho ngân hàng qua nh ng tri t lý kinh doanh nh ph c v khách hàng hoàn h o, t o phong cách làm vi c n ng n g , chuyên nghi p riêng bi t, có nh ng hoat n g c ng n g , g n kinh doanh v i ho t n g an sinh xã h i nh tài tr cho cu c thi Hoa h u Vi t Nam n m 2008… «Chia s c h i , h p tác thành công » ã tr thành th n g hi u c a C th ban lãnh o ã a b quy t c o c ngh nghi p, b quy t c ng x r i n 10 nguyên t c giao d ch khách hàng, t ch c l p h c v k n ng m m cho cán b i u ã xây d ng nên m t nét v n hóa c tr ng, xây d ng nên th n g hi u BIDV- S giao d ch c nhi u ng i bi t n Có th k 10 nguyên t c giao d ch :(1) L i chào thân thi n ;(2)Trang ph c g n gàng ;(3)Phong cách nhanh nh n ;(4)Nghi p v tinh anh ;(5)S n sàng tài li u ;(6)Nghe r i nói ;(7)Bi t cách u tiên ;(8)H n g d n th n g xuyên ;(9)Cách th c c n chuyên ;(10)Làm nh cam k t Xây d ng v n hóa kinh doanh không ch n thu n s k t h p gi a kinh doanh v n hóa mà cao h n ph i s nh p thân c a v n hóa vào công tác kinh doanh i u ó có ngh a ch th - ng i làm kinh doanh, ng i có hành vi t ch c ph i nh ng doanh nhân có v n hóa Phong cách lãnh o Trong Sở giao dịch có người lãnh đạo cao mẫu mực, tài giỏi lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ngân hàng mà có đạo đức vô quý tập thể coi gương để học tập, đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cán nhân viên nhận ủng hộ tuyệt đối tổ chức Là người cứng rắn cương định kinh doanh nhiên sống lại thực người chia sẻ, cởi mở nồng nhiệt Tổ chức tổ Quản trị Hành vi tổ chức chức cởi mở, công thưởng phạt phân minh Tổ chức có quỹ khen thưởng, có hội đồng thi đua khen thưởng có nhiều hình thức khen thưởng như: tiền mặt, giấy khen, tăng lương, tăng chức… có kỷ luật, phê bình Cụ thể, chủ tịch hội đồng quản trị ký ban hành quy chế xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể số 272/QĐ-HĐQT theo xem xét xử phạt hành vi vi phạm, sai sót, cố ý làm trái quy định… từ phạt tiền, cảnh cáo đến hạ thi đua, trừ lương, buộc việc sa thải V Đánh giá kết luận : Từ nghiên cứu thực tế từ tổ chức mà cá nhân đưa số phân tích tổ chức, vấn đề hội có ứng dụng từ môn học quản trị hành vi tổ chức Có thể thấy việc chuyển 20 năm Sở giao dịch BIDV bước chuyển thành công việc bước thực nhiệm vụ ban lãnh đạo đề phù hợp với thời kỳ kinh doanh, phù hợp với xu toàn cầu hóa thực tiễn ngành ngân hàng Hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, Sở giao dịch xây dựng đội ngũ cán nghiệp vụ có tri thức, cập nhật kiến thức mới, có kỹ nghiệp vụ, thành thạo đặc biệt có tâm huyết với ngân hàng, với khách hàng Không phục vụ mà tư vấn cho khách hàng phương án sản xuất, phương án thu xếp tài tối ưu, coi quyền lợi khách hàng ngân hàng Chính đội ngũ nhân viên, cán với đặc trưng văn hóa tổ chức BIDV, lãnh đạo nhà tổ chức có tầm nhìn chiến lược mang phong cách đổi có định đắn việc dẫn dắt Sở giao dịch đến chặng đường thành công ngày hôm Kết phấn đấu không mệt mỏi tập thể cán công nhân viên Sở giao dịch tăng thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cờ thi đua Chính Phủ, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động nhiều năm liền Đó thành công lớn đáng tự hào tổ chức Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Tuy nhiên đường tiếp tục phấn đấu nghiệp ngành ngân hàng nói chung, đường hội nhập, nghiệp BIDV nói chung Sở giao dịch nói riêng, có ý kiến liên quan đến tổ chức mà thiết nghĩ vấn đề mà ban lãnh đạo cần phải đặc biệt xem xét Đó việc giữ người tài, thu hút thêm người giỏi Tổ chức nôi đào tạo cán bước trưởng thành, gắn bó với tổ chức Có thể thấy rõ tầm quan trọng việc giữ người tài luôn có « chiến giành tài » ngân hàng, đặc biệt ngân hàng đời sau, quy mô nhỏ.Có thể thấy rõ trạng xảy tổ chức lượng không cán tốt, có lực, có kinh nghiệm bị chào mời sang ngân hàng khác với chế độ đãi ngộ cao Mặc dù nói, có chế độ đãi ngộ Quản trị Hành vi tổ chức tốt mà vào cạnh tranh giành nhân tài ngân hàng khác có giá trị đưa tốt để so sánh Họ không chi phí đào tạo, họ muốn lấy người giỏi môi trường tốt nên họ làm giá Đó vấn đề Chúng phải xem xét lại hành vi tổ chức có chuyển biến cụ thể sau : - Xây dựng đươc hệ thống mô tả công việc khoa học, mang tính hệ thống hoá phục vụ cho việc phân công công việc(chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên kế toán, chuyên viên quản trị…), tuyển dụng , điều chuyển, thăng tiến, đề bạt…Điều làm - Xây dựng hệ thống số tiêu chuẩn cho vị trí chức danh Công ty, giúp cho việc lượng hoá kết công việc cá nhân, sở để thực nguyên tắc trả lương theo mức độ hoàn thành công việc (A,B,C).Điều thực vài năm gần qua bảng chấm điểm tiến hành bình bầu thi đua tháng lần - Xây dựng hệ thống thang bảng lương linh hoạt thể đầy đủ chuẩn mực đại đãi ngộ, giúp trì phát triển sức mạnh nguồn nhân lực Vấn đề xúc tiến - Có chế độ đặc biệt quan tâm đến nhu cầu thể hiện, khẳng đinh cán giỏi chuyến tặng thưởng cho gia đình du lịch nước ngoài, mua nhà với giá ưu đãi, mua cổ phần ưu đãi , học tập trường tốt mà BIDV đối tác chiến lược Có thể thấy quản trị tổ chức, quản trị hành vi tổ chức bạn đường đồng hành với tổ chức đường đổi mạnh mẽ hơn, liệt hơn, sáng tạo từ nhận thức đến hành động giải pháp thực hiện, chấp nhận khó khăn thử thách để vượt qua, bước lên tầm cao với chiến lược DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Quản trị hành vi tổ chức, Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế, 01/2010, Tài liệu tham khảo - lưu hành nội – Kỷ yếu Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam- Sở giao dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập OB đổi mới văn hóa tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam , Bài tập OB đổi mới văn hóa tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam , Bài tập OB đổi mới văn hóa tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay