Duc tinh gian di cua bac ho

18 87 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:06

Kiểm tra cũ Câu Trong câu sau đây, câu nêu lên vấn đề nghị luận văn bản: Sự giâu đẹp Tiếng Việt A Tiếng Việt cấu tạo nó, thật có đặc sắc thứ tiếng đẹp B Tiếng Việt gồm có hệ thống nguyên âm phụ âm phong phú C Về phương diện này, Tiếng Việt có khả dồi phần cấu tạo từ ngữ hình thức diễn đạt D Tiếng Việt có đặc sắc thứ tiếng đẹp, thứ tiếng hay Câu Để chứng minh cho giầu có khả phong phú Tiếng Việt, văn Đặng Thai Mai sử dụng kiểu lập luận A Chứng minh C Kết hợp phân tích chứng minh vấn đề B Giải thích D Cả A, B sai Câu Hãy điền từ vào chỗ trống Rồi Bác dém chăn Bác thương đoàn dân công Từng người người Đêm ngủ rừng SợBác cháu giật thột Rải làm chiếu Tiết 93: Văn bản: đức tính giản dị bác hồ (Phạm Văn Đồng) Tiếp xúc văn 1.Đọc: 2.Chú thích: * Tác giả: - 1906 2000, quê: Quảng Ngãi - Là nhà văn hoá lớn, nhà cách mạng tiếng - Là học trò xuất sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh cộng đắc lực Người * Tác phẩm: Văn trích diễn văn: Chủ tịch Hồ Chí Minh , tinh hoa khí phách dân tộc, lương tâm thời đại(19/5/1970) * Từ khó( sgk 54) : quán Bố cục: - Nghị luận chứng minh - TT lập luận: từ khái quát đến vấn đề cụ thể - Bố cục: + P1: Từ đầu tuyệt đẹp Nhận định chung đức tính giản dị Người + P2: Còn lại: Những biểu cụ thể (1906 2000) Tiết 93: Văn bản: đức tính giản dị bác hồ Phạm Văn Đồng II Tìm hiểu văn Nhận định chung đức tính giản dị Bác: Điều quan trọng cần phải làm bật quán đời hoạt động trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô giản dị khiêm tốn Hồ chủ tịch * Nêu vấn đề: Trực tiếp - NT: Đối lập Nhấn mạnh tính giản dị sức mạnh -> Thái độ: Tin tưởng vào Khám nhận định -> -Rất lạ lùng, kì diệu - Tình cảm: ngợi ca phá > *-điều quan trọng Tại Thị Pa-ri,Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố tâm dân tộc Việt Nam việc định không chịu làm nô lệ Bác Hồ số đại biểu dự Quốc tế cộng sản Mát- xcơ- va năm 1924 Bác Hồ số chiến sĩ cách mạng Châu Phi thời gian hoạt động Liên Xô, năm 1924 Chủ tịch Hồ Chí Minh Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ngày tháng 11 năm 1946 2 Những biểu cụ thể lối sống giản dị Vấn đề nghị luận (Đức tính giản dị Bác Hồ) Cách ăn -Vài ba đơn giản, lúc ăn không để rơi vãi ăn xong bát đũa sx tươm tất Bình luận, nhận xét ý nghĩa sâu xa: Bác quý trọng thành lđsx, kính trọng người phục vụ Cách -Nhà có vài ba phòng lộng gió phảng phất hương thơm hoa vườn Câu cảm Thán: Một sống bạch biết bao! Tao nhã, giản dị, tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên Lòng yêu nước, thư Tác giả thể tình cảm ngưỡng mộ, ơng dân Bác thán phục Bác Lối sống Nói viết Những biểu cụ thể lối sống giản dị Vấn đề nghị luận ( Đức tính giản dị Bác Hồ) Cách ăn -Vài ba đơn giản, lúc ăn không để rơi vãi ăn xong bát đũa sx tươm tất Bình luận, nhận xét ý nghĩa sâu xa: Bác quý trọng thành lđsx, kính trọng người phục vụ Lối sống -Nhà có vài ba phòng lộng gió phảng phất hương thơm hoa vườn Câu cảm Thán: Một sống bạch biết bao! Tao nhã, giản dị, tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên Lòng yêu nước, thư Tác giả thể tình cảm ngưỡng mộ, ơng dân Bác thán phục Bác Lối sống -Làm từ việc lớn: cứu nước, cứu dân đến việc nhỏ, trồng vườn, viết thư cho đồng chí đặt tên cho số đồng chí Bác người cần mẫn, chu đáo, tận tâm Nói viết Những biểu cụ thể lối sống giản dị Vấn đề nghị luận Vấn đề nghị luận ( Đức tính giản dị Bác Hồ) Cách ăn -Vài ba đơn giản, lúc ăn không để rơi vãi ăn xong bát đũa sx tươm tất Bình luận, nhận xét ý nghĩa sâu xa: Bác quý trọng thành lđsx, kính trọng người phục vụ Lòng yêu nước, thư ơng dân Bác Cách Lối sống -Nhà có vài ba phòng lộng gió phảng phất hư ơng thơm hoa vườn -Làm từ việc lớn: cứu nước, cứu dân đến việc nhỏ, trồng vườn, viết thư cho Câu cảm Thán: đồng chí đặt Một sống tên cho số đồng chí bạch biết bao! Tao nhã, giản dị, tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên Tác giả thể tình cảm ngưỡng mộ, thán phục Bác Bác cần mẫn, chu đáo, tận tâm ( Đức tính giản dị Bác Hồ) Tác phong sinh hoạt ( Cách ăn, cách ở) Trong lối sống Mối quan hệ gắn bó, phong phú đời sống vật chất đời sống tinh thần với đấu tranh gian khổ ác liệt quần chúng nhân dân Đời sống văn minh ( Cuộc sống không màng đến hưởng thu, danh lợi không riêng mình) 2 Những biểu cụ thể lối sống giản dị Vấn đề nghị luận ( Đức tính giản dị Bác Hồ) Cách ăn -Vài ba đơn giản, lúc ăn không để rơi vãi ăn xong bát đũa sx tươm tất Bình luận, nhận xét ý nghĩa sâu xa: Bác quý trọng thành lđsx, kính trọng người phục vụ Lối sống Lối sống -Nhà có vài ba - Làm từ phòng lộng việc lớn: cứu gió phảng phất nước, cứu dân hương thơm hoa đến việc vườn nhỏ, trồng Câu cảm Thán: vườn, Một sống bạch biết viết thư cho đồng chí đặt bao! Tao nhã, giản dị, tràn tên cho số ngập cảnh sắc thiên đồng chí nhiên Lòng yêu nước, thư Tác giả thể tình Bác cần mẫn, cảm ngưỡng mộ, ơng dân Bác chu đáo, tận tâm thán phục Bác Nói viết - Muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, làm đư ợc Bác viết giản dị: tự do, Nước Việt Nam không thay đổi Sử dụng lí lẽ: bình luận Đề cao sức mạnh phi thường lối nói, viết giản dị Bác 2 Những biểu cụ thể lối sống giản dị Vấn đề nghị luận -> dẫn chứng chân thực, toàn ( Đức tính giản dị Bác Hồ) diện, phong phú, đảm bảo mối quan hệ gần Cách ăn Lối sống Lối sống Nói viết -Nhà có vài -Làm từ Vài ba - Muốn cho gũi, lâu dài, gắn bó tác giả -đơn giản, lúc ba phòng việc quàn chúng ăn không để lộng gió lớn: cứu nhân dân vối Bác rơi vãi ăn phảng phất nước, cứu hiểu được, ->Lí lẽ chặt chẽ, thuyết phục xong bát đũa hương thơm dân đến làm hoa vườn việc Bác viết đựoc đan cài tình cảm bao nhỏ, giản dị: sx tươm tất trồng cảm xúc tác giả Câu cảm Thán: Bình luận, nhận xét ý nghĩa sâu xa: Bác quý trọng thành lđsx, kính trọng người phục vụ Lòng yêu nư ớc, thương dân Bác Một sống bạch biết bao! Tao nhã, giản dị, tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên Tác giả thể tình cảm ngưỡng mộ, thán phục Bác vườn, viết thư cho đồng chí đặt tên cho số đồng chí Bác cần mẫn, chu đáo, tận tâm tự , Nước Việt Nam không thay đổi Lí lẽ: bình luận Đề cao sức mạnh phi thư ờng lối nói, viết giản dị Bác I Tiếp xúc văn Đọc Chú thích Bố cục II Tìm hiểu văn Nhận định chung đức tính giản dị Bác Hồ Những biểu cụ thể đức tình giản dị Bác Hồ III Tổng kết, ghi nhớ 1.Nghệ thuật - Phương thức nghị luận chứng minh kết hợp với bình luận, giải thích đe làm rõ vấn đề -Hệ thống lập luận chặt chẽ, sắc sảo, giầu sức thuyết phục Nội dung Qua văn bản, tác giả ngợi ca đức tính giản dị Bác đời sống hàng ngày Đồng thời, thể tình cảm chân thành tác giả Bác IV Luyện tập - Đọc, kể câu chuyện, thơ thể đựơc đức tính giản dị Bác Nắm nội dung nghệ thuật văn Tiếp tục sưu tầm thơ, câu chuyện viết đời sống giản dị Bác Làm BT- 2( Sgk-56) 4.Soạn bài: ý nghĩa văn chương [...]... của hoa vườn -Làm từ những việc rất lớn: cứu nước, cứu dân đến những việc rất nhỏ, trồng cây trong vườn, viết thư cho một Câu cảm Thán: đồng chí đặt Một cuộc sống tên cho một số như vậy thanh đồng chí bạch biết bao! Tao nhã, giản dị, tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên Tác giả thể hiện tình cảm ngưỡng mộ, thán phục Bác Bác rất cần mẫn, chu đáo, tận tâm ( Đức tính giản dị của Bác Hồ) Tác phong sinh ho t... cứu dân hương thơm của hoa đến những việc vườn rất nhỏ, trồng Câu cảm Thán: cây trong vườn, Một cuộc sống như vậy thanh bạch biết viết thư cho một đồng chí đặt bao! Tao nhã, giản dị, tràn tên cho một số ngập cảnh sắc thiên đồng chí nhiên Lòng yêu nước, thư Tác giả thể hiện tình Bác rất cần mẫn, cảm ngưỡng mộ, ơng dân của Bác chu đáo, tận tâm thán phục Bác Nói và viết - Muốn cho quần chúng nhân dân... ngưỡng mộ, thán phục Bác Bác rất cần mẫn, chu đáo, tận tâm ( Đức tính giản dị của Bác Hồ) Tác phong sinh ho t ( Cách ăn, cách ở) Trong lối sống Mối quan hệ gắn bó, phong phú giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần với cuộc đấu tranh gian khổ ác liệt của quần chúng nhân dân Đời sống văn minh ( Cuộc sống không màng đến hưởng thu, danh lợi và không vì riêng mình) 2 Những biểu hiện cụ thể của lối... dị của Bác 2 Những biểu hiện cụ thể của lối sống giản dị Vấn đề nghị luận -> dẫn chứng chân thực, toàn ( Đức tính giản dị của Bác Hồ) di n, phong phú, được đảm bảo bằng mối quan hệ gần Cách ăn Lối sống Lối sống Nói và viết -Nhà chỉ có vài -Làm từ Vài ba món - Muốn cho gũi, lâu dài, gắn bó của tác giả -đơn giản, lúc ba phòng những việc quàn chúng ăn không để luôn lộng gió rất lớn: cứu nhân dân vối... thương dân của Bác Một cuộc sống như vậy thanh bạch biết bao! Tao nhã, giản dị, tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên Tác giả thể hiện tình cảm ngưỡng mộ, thán phục Bác trong vườn, viết thư cho một đồng chí đặt tên cho một số đồng chí Bác rất cần mẫn, chu đáo, tận tâm gì tự do , Nước Việt Nam là một không bao giờ thay đổi Lí lẽ: bình luận Đề cao sức mạnh phi thư ờng trong lối nói, viết giản dị của... việc quàn chúng ăn không để luôn lộng gió rất lớn: cứu nhân dân vối Bác rơi vãi ăn và phảng phất nước, cứu hiểu được, ->Lí lẽ chặt chẽ, thuyết phục xong bát đũa hương thơm dân đến làm được giờ cũng của hoa vườn những việc Bác viết rất đựoc đan cài giữa tình cảm và bao sạch và được rất nhỏ, giản dị: sx tươm tất trồng cây không có cảm xúc của tác giả Câu cảm Thán: Bình luận, nhận xét về ý nghĩa sâu xa:
- Xem thêm -

Xem thêm: Duc tinh gian di cua bac ho , Duc tinh gian di cua bac ho , Duc tinh gian di cua bac ho

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay