ẩn dụ

21 54 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:05

KIM TRA BI C Nhõn húa l gỡ? K tờn cỏc kiu nhõn húa? - Hóy ch v nờu tỏc dng ca phộp nhõn húa vớ d sau: Tre, anh hựng lao ng! Tre, anh hựng chin u! Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D Ng liu v phõn tớch ng liu Ng liu Anh i viờn nhỡn Bỏc Cng nhỡn li cng thng Ngi cha mỏi túc bc t la cho anh nm (ờm Bỏc khụng ng-Minh Hu) -Cm t ngi cha ch Bỏc H - Vỡ Bỏc v ngi cha cú nhng phm cht ging (Tui tỏc, tỡnh yờu thng, s chm súc chu ỏo vi con) I Hỡnh thnh kin thc mi n d l gỡ? Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D Ng liu v phõn tớch ng liu Ng liu Hot ng nhúm - i chiu cp cõu th sau, cho bit chỳng cú gỡ ging v khỏc cỏch din t? 1- Bỏc H nh ngi cha t la cho anh nm 2- Ngi cha mỏi túc bc t la cho anh nm Ging: -u vớ Bỏc nh ngi cha trờn c s nột tng ng - To cho s din t cú tớnh gi hỡnh, gi cm hn cỏch núi bỡnh thng I Hỡnh thnh kin thc mi n d l gỡ? Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D Ng liu v phõn tớch ng liu Ng liu Ging: -u vớ Bỏc nh ngi cha trờn c s cú nột tng ng - To cho s din t cú tớnh gi hỡnh, gi cm hn cỏch núi bỡnh thng Khỏc: 1- Cú v A(Bỏc H), t so sỏnh (nh) V B (ngi cha)=> phộp so sỏnh 2- Ch cú v B (ngi cha), n i v A(Bỏc H) khụng cú t so sỏnh => cú tớnh hm sỳc, liờn tng sõu sc hn=> so sỏnh ngm => n d I Hỡnh thnh kin thc mi n d l gỡ? - n d l gi tờn s vt hin tng ny bng tờn s vt hin tng khỏc cú nột tng ng vi nú nhm tng sc gi hỡnh gi cm cho s din t Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D THO LUN Cho nhng cõu th sau: a Ngy ngy mt tri i qua trờn lng Thy mt mt tri lng rt (Vin Phng) b Kỡa mt tri Nga bng chúi phng ụng Cõy cay ng ó qu ngt (Ch lan Viờn) c Mt tri ca bp thỡ nm trờn i Mt tri ca m em nm trờn lng (Nguyn Khoa im) Nhng t Mt tri cõu th trờn, trng hp no dựng vi ngha en? Trng hp no dựng vi ngha búng? Trng hp no dựng vi phộp n d? ch gỡ ? Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D Ng liu v phõn tớch ng liu I Hỡnh thnh kin thc mi Ng liu n d l gỡ? a V thm nh Bỏc lng Sen Cỏc kiu n d Cú hng rõm bt thp lờn la hng thp -> ch: n hoa -> cỏch thc thc hin =>n d cỏch thc la hng -> ch mu ca hoa rõm bt =>n d hỡnh thc Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D Ng liu v phõn tớch ng liu Ng liu I Hỡnh thnh kin thc mi n d l gỡ? b Chao ụi, trụng sụng, vui nh thy nng giũn tan sau k ma dm, vui nh thy chiờm bao t Cỏc kiu n d quóng Cú kiu n d thng gp Nng: Cm nhn ca th giỏc - n d hỡnh thc Giũn tan: cm nhn ca v giỏc - n d cỏch thc =>n d chuyn i cm giỏc - n d phm cht c Ngi cha mỏi túc bc - n d chuyn i cm giỏc t la cho anh nm Ghi nh : (SGK) Ngi cha -> ch Bỏc H -> s tng ng v Lu ý: Mun phõn tớch c tỏc phm cht =>n d phm cht dng ca phộp n d cn: VD: Ngy ngy mt tri i qua trờn lng - T t (B)vgiỏ tỡm -Nờu c giỏng tr n gid hỡnh Thy mt mt tri lng rt (A)cm tr gi (Vin Phng) n Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D Ng liu v phõn tớch ng liu Ng liu I Hỡnh thnh kin thc mi n d l gỡ? b Chao ụi, trụng sụng, vui nh thy nng giũn tan sau k ma dm, vui nh thy chiờm bao t Cỏc kiu n d quóng Cú kiu n d thng gp Nng: Cm nhn ca th giỏc - n d hỡnh thc Giũn tan: cm nhn ca v giỏc - n d cỏch thc =>n d chuyn i cm giỏc - n d phm cht c Ngi cha mỏi túc bc - n d chuyn i cm giỏc t la cho anh nm Ghi nh : (SGK) Ngi cha -> ch Bỏc H -> s tng ng v Lu ý: Mun phõn tớch c tỏc phm cht =>n d phm cht dng ca phộp n d cn: VD: Ngy ngy mt tri i qua trờn lng - T t (B)vgiỏ tỡm -Nờu c giỏng tr n gid hỡnh Thy mt mt tri lng rt (A)cm tr gi (Vin Phng) n Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D II Luyn Bài tập 1: Cõu 1: Hỡnh nh mt tri cõu th no di õy c dựng theo li n d? A Mt tri mc ng ụng B Thy anh nh thy mt tri Chúi chang khú ngú, trao li khú trao C C T y tụi bng nng h Mt tri chõn lớ chúi qua tim D Bỏc H nh ỏnh mt tri xua tan mn ờm giỏ lnh Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D II Luyn Bài tập 1: Cõu 1: Hỡnh nh mt tri cõu th no di õy c dựng theo li n d? A Mt tri mc ng ụng B Thy anh nh thy mt tri Chúi chang khú ngú, trao li khú trao C C T y tụi bng nng h Mt tri chõn lớ chúi qua tim D Bỏc H nh ỏnh mt tri xua tan mn ờm giỏ lnh Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D II Luyn Bài tập 1: Cõu 2: Cõu th sau thuc kiu n d no? Mt ting chim kờu sỏng c rng A n d hỡnh thc B n d cỏch thc C n d phm cht D n d chuyn i cm giỏc D Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D II Luyn Bài tập 2: - Cách 1: Cách diễn đạt bình thường ( nhằm mục đích thông báo) - Cách 2: Có sử dụng so sánh - Cách 3: Có sử dụng ẩn dụ có tính hình tượng, biểu cảm so với cách nói bình thường -> ẩn dụ làm cho câu nói có tính hàm súc cao Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D II Luyn a ăn quả, kẻ trồng cây: Bài tập 3: - ăn : người thừa hưởng thành -> Có nét tương đồng cách thức với hưởng thụ thành lao động -> ẩn dụ cách thức - kẻ trồng : người lao động, người làm thành -> Có nét tương đồng phẩm chất với người lao động, ngư ời gây dựng - tạo thành -> ẩn dụ phẩm chất b mực, đen; đèn, sáng: - mực, đen: có nét tương đồng phẩm chất với xấu - đèn, sáng: có nét tương đồng phẩm chất với tốt, hay, tiến -> ẩn dụ phẩm chất Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D II Luyn Bài tập 3: c thuyền, bến: - thuyền: người xa - bến: người lại -> Có nét tương đồng phẩm chất => n d phm cht d mặt trời -Mặt trời lăng : ẩn dụ, Bác Hồ có nét tương đồng phẩm chất Ngi nh mt tri soi sỏng dn ng ch li cho dõn tc ta thoỏt cuc sng nụ l ti tm, i ti t hnh phỳc => n d phm cht Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D II Luyn Bài tập 3: c thuyền, bến: - thuyền: người xa - bến: người lại -> Có nét tương đồng phẩm chất => n d phm cht d mặt trời -Mặt trời lăng : ẩn dụ, Bác Hồ có nét tương đồng phẩm chất Ngi nh mt tri soi sỏng dn ng ch li cho dõn tc ta thoỏt cuc sng nụ l ti tm, i ti t hnh phỳc => n d phm cht Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D II Luyn Bài tập 4: Em hóy phõn bit phộp so sỏnh v n d? *Ging: - u l phộp tu t da trờn mi quan h tng ng tng sc gi hỡnh gi cm cho s din t *Khỏc: - So sỏnh: xut hin c hai v A v B, cú t so sỏnh v phng din so sỏnh - n d: ch xut hin v B, v A c n i Cú tớnh hm sỳc v gi s liờn tng sõu sc hn Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D HNG DN V NH - Hc bi c - Lm bi SGK - Lm BT thờm: tỡm ớt nht trng hp tc ng hoc ca dao cú dựng n d - Chun b bi hoỏn d Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D HNG DN V NH - Hc bi c - Lm bi SGK - Lm BT thờm: tỡm ớt nht trng hp tc ng hoc ca dao cú dựng n d - Chun b bi hoỏn d Cm n quý thy cụ v cỏc em [...]... thông báo) - Cách 2: Có sử dụng so sánh - Cách 3: Có sử dụng ẩn dụ có tính hình tượng, biểu cảm hơn so với cách nói bình thường -> ẩn dụ làm cho câu nói có tính hàm súc cao hơn Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D II Luyn tp a ăn quả, kẻ trồng cây: Bài tập 3: - ăn quả : những người thừa hưởng thành quả -> Có nét tương đồng về cách thức với sự hưởng thụ thành quả lao động -> ẩn dụ cách thức - kẻ trồng cây... quả -> ẩn dụ phẩm chất b mực, đen; đèn, sáng: - mực, đen: có nét tương đồng về phẩm chất với cái xấu - đèn, sáng: có nét tương đồng về phẩm chất với cái tốt, cái hay, cái tiến bộ -> ẩn dụ phẩm chất Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D II Luyn tp Bài tập 3: c thuyền, bến: - thuyền: chỉ người đi xa - bến: chỉ người ở lại -> Có nét tương đồng về phẩm chất => n d phm cht d mặt trời -Mặt trời trong lăng : ẩn dụ, ... Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D II Luyn tp Bài tập 3: c thuyền, bến: - thuyền: chỉ người đi xa - bến: chỉ người ở lại -> Có nét tương đồng về phẩm chất => n d phm cht d mặt trời -Mặt trời trong lăng : ẩn dụ, chỉ Bác Hồ vì có nét tương đồng về phẩm chất Ngi nh mt tri soi sỏng dn ng ch li cho dõn tc ta thoỏt khi cuc sng nụ l ti tm, i ti t do hnh phỳc => n d phm cht Tit 99-Ch bin phỏp tu t N D II Luyn
- Xem thêm -

Xem thêm: ẩn dụ , ẩn dụ , ẩn dụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay