ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA MÔN TIN HỌC 12_ 2010

17 225 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:03

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA MÔN TIN HỌC 12_ 2010 ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA MÔN TIN HỌC 12_ 2010ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA MÔN TIN HỌC 12_ 2010ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA MÔN TIN HỌC 12_ 2010 ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA MÔN TIN HỌC 12_ 2010 V ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA MÔN TIN HỌC 12_ 2010 ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA MÔN TIN HỌC 12_ 2010 ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA MÔN TIN HỌC 12_ 2010 SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI LẬP ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT DỰ THI QUỐC GIA, NĂM HỌC 2010-2011 MÔN THI: TIN HỌC Thời gian làm thi: 180 phút Ngày thi: 07/12/2010 (Đề thi có trang) Bài 1: Những dế (6 điểm) Tên file chương trình ‘CRICKETS.PAS’ Dọc theo bờ đê tính từ trái qua phải có n+1 hang, hang thứ i có độ cao hi, có n dế sinh sống (được đánh số từ đến n), dế thứ i sống hang thứ i, hang thứ n+1 có độ cao lớn hang (giả sử ta cho có độ cao -1) Khi có tượng bất thường xảy với bờ đê đó, dế khỏi hang thực số bước nhảy, dế thứ i thực ji lần nhảy, lần nhảy dế nhảy qua nơi bên phải có độ cao tốt (lớn hơn) chỗ Như vậy, sau n dế thực hết số bước nhảy có nơi hay có vài dế sinh sống, trường hợp dế đến hang có độ cao hn+1 không thực nhảy tiếp Yêu cầu: Hãy xác định độ cao nơi dế Dữ liệu vào từ file „CRICKETS.INP‟:  Dòng thứ chứa số nguyên dương n (n≤106)  Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương h1, h2,… hn (hi≤106; i=1,2,…n)  Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương j1, j2,… jn (ji≤106; i=1,2,…n) Kết ghi vào file „CRICKETS.OUT‟: dòng chứa n số nguyên độ cao nơi dế Ví dụ CRICKETS.INP CRICKETS.OUT 5 -1 -1 8 -1 31456238 12134212 Ghi chú: Có 50% số test với n≤10000 Bài 2: Hệ thống tập (7 điểm) Tên file chương trình ‘HOMEWORK.PAS’ Thầy giáo tin học cho lớp n tập nhà (được đánh số từ đến n), có giải sau làm số khác An đủ thời gian làm bài, sau đọc đề tất tập đó, An ước lượng thời gian cho thấy làm n-1 n Cho số nguyên n, m ti Trong đó, n số lượng tập, m số cặp quan hệ dạng (x, y) cho biết y phải làm sau x, ti thời gian làm thứ i Yêu cầu: Hãy xác định thời gian tối thiểu cần thiết để An thực kế hoạch Dữ liệu vào từ file „HOMEWORK.INP‟:  Dòng thứ chứa số nguyên dương n m (n≤106; m≤106)  Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương t1, t2,… tn (ti≤106; i=1,2,…n)  Mỗi dòng m dòng sau chứa số nguyên dương x, y (x, y≤n; x≠y) Kết ghi vào file „HOMEWORK.OUT‟: số nguyên dương thời gian tối thiểu tìm Ví dụ HOMEWORK.INP HOMEWORK.OUT 55 11 12345 12 53 13 34 24 Ghi chú: Có 50% số test với n≤100 Bài 3: Con đường mòn (7 điểm) Tên file chương trình ‘TRAIL.PAS’ Một nông trại rộng có đường mòn dài, đường mát mẻ người chủ nông trại trồng n vừa để lấy bóng mát vừa để sinh lợi kinh tế, trồng dọc theo đường (có thể xem đường thẳng) Qua nhiều năm, lớn lên, người chủ nông trại muốn chặt số giữ lại số đảm bảo nguyên tắc ông đưa ra:  Giả sử đánh số thứ tự từ đến n (dọc theo đường mòn), thứ i có giá trị kinh tế  Trong số giữ lại phải đảm bảo có giá trị kinh tế tổng giá trị kinh tế khác  Số lượng giữ lại phải nhiều Yêu cầu: Hãy xác định số lượng giữ lại đảm bảo nguyên tắc Dữ liệu vào từ file „TRAIL.INP‟:  Dòng đầu số nguyên dương n (n≤5*105)  n dòng tiếp theo, dòng thứ i số nguyên dương (ai≤2*109; i=1,2…n) Kết ghi vào file „TRAIL.OUT‟ số lượng giữ lại thỏa điều kiện Ví dụ: TRAIL.INP TRAIL.OUT 5 Ghi chú: Có 50% số test với n≤100 - HẾT Họ tên thí sinh: Chữ ký giám thị số 1: Số báo danh: SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT, NĂM 2010 – 2011 MÔN THI: TIN HỌC Thời gian làm thi: 180 phút Ngày thi: – 11 – 2010 (Đề thi có trang) Bài (8 điểm) Mã bài: WELCGATE Để chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, UBND TP Hà Nội định giao cho Sở Qui hoạch kiến trúc xây dựng N cổng chào N đường TP Hà Nội nhằm tôn vinh v ẻ đẹp của Thủ Đô Các đường đánh số từ đến N, cổng chào được đánh số từ đến N Nếu cổng chào i xây dựng đường j thì điểm thẩm mỹ đạt a[i,j] (1max then max:=t[j]; t[i]:=max+a[i]; if t[i]>kq then kq:=t[i]; end; end; {chương trình chính} Begin Readfile; Dynamic; Writefile; End Trang 15/17 ================Hết================ SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU KỲ THI LẬP ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT DỰ THI QUỐC GIA, NĂM HỌC 2010-2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI: TIN HỌC (Hướng dẫn chấm có trang) Bài 1: Những dế (6 điểm) Chấm theo test, gồm 24 test (mỗi test 0.25 điểm) Test 01 02 03 04 05 06 07 08 09 … CRICKETS.INP CRICKETS.OUT Bài 2: Hệ thống tập (7 điểm) Chấm theo test, gồm 28 test (mỗi test 0.25 điểm) Test 01 02 03 04 05 06 07 08 09 … HOMEWORK.INP HOMEWORK.OUT Bài 3: Con đường mòn (7 điểm) Chấm theo test, gồm 28 test (mỗi test 0.25 điểm) Test 01 02 03 04 05 06 07 TRAIL.INP TRAIL.OUT Trang 16/17 08 09 … HẾT mamon LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 LTA13 made 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 dapan A C C A A D C B B A D C A B D C B A A D B D D C B Trang 17/17 [...]... chính} Begin Readfile; Dynamic; Writefile; End Trang 15/17 ================Hết================ SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU KỲ THI LẬP ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT DỰ THI QUỐC GIA, NĂM HỌC 2010- 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI: TIN HỌC (Hướng dẫn chấm có 1 trang) Bài 1: Những chú dế (6 điểm) Chấm theo test, bộ gồm 24 test (mỗi test 0.25 điểm) Test 01 02 03 04 05 06 07... (Đề 2: thay hàm VLOOKUP bằng HLOOKUP) - HẾT - SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT, NĂM 2010 – 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN THI: TIN HỌC (Hướng dẫn này gồm trang) Bài 1: (8 điểm) WELCGATE Demo WELCGATE Program WELCGATE; Const max=100; Var f:text;n,currentsum,currentmax:integer;... Demo NETWORK Program NETWORK; Const Max=100; Type Dothi=array[1 Max,1 Max] of 0 1; Var DT:Dothi; visit:array[1 Max] of boolean; truoc,dd:array[1 Max] of byte; N,u,v:Byte; fin,fout: Text; Trang 12/17 Procedure Init; var i,j: byte; Begin assign(fin,'Network.inp'); Reset(fin); {Khoi tao cac gia tri N,i,j} Readln(fin,N,u,v); {Khoi tao gia tri cho do thi DT} Fillchar(DT, sizeof(DT),0); While not EOF(fin)... EOF(fin) Do Begin readln(fin,i,j); DT[i,j]:=1; DT[j,i]:=1; end; Close(fin); {Khoi tao gia tri cho mang visit} Fillchar(visit, sizeof(visit),False); {Khoi tao mang truoc} Fillchar(truoc, sizeof(truoc),0); Fillchar(dd, sizeof(dd),0); {Mo file de ghi} assign(fout,'Network.out'); Rewrite(fout); End; {Thu tuc DFS duyet do thi theo chieu sau} Procedure DFS(u:Byte); var v: byte; Begin {Tham u} visit[u]:=true;
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA MÔN TIN HỌC 12_ 2010, ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA MÔN TIN HỌC 12_ 2010, ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA MÔN TIN HỌC 12_ 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay