Kiểm soát việc thực hiện pháp luật về thẩm quyền trong quản lý đất đai của chính quyền địa phương ở việt nam hiện nay (TT)

27 150 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI VŨ NGỌC HÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THẨM QUYỀN TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Lý luận lịch sử Nhà nước pháp luật Mã số: 62 38 01 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2016 Công trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Thế Liên PGS.TS Lê Vương Long Phản biện 1: PGS.TS Phạm Hữu Nghị Phản biện 2: GS.TS Phan Trung Lý Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường, họp Trường Đại học Luật Hà Nội, vào hồi Có thể tìm hiểu luận án tại: 1) Thư viện Quốc gia; 2) Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội h/ / 201 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá quốc gia Vấn đề quản lý, sử dụng đất đai cách hợp lý có hiệu quốc gia quan tâm Ở Việt Nam, để quản lý sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt quyền lợi ích chủ thể xã hội, Nhà nước thực chủ trương phân cấp mạnh mẽ cho quyền địa phương quản lý đất đai, đồng thời quy định trách nhiệm quyền địa phương việc tuân thủ nguyên tắc quản lý nhà nước pháp luật Thực tiễn năm qua cho thấy, cấp quyền địa phương thực thẩm quyền quản lý đất đai sở quy định pháp luật Tuy nhiên, thực tiễn rằng, quyền địa phương chưa thực cách nghiêm chỉnh có hiệu pháp luật đất đai Những vi phạm pháp luật xẩy hầu hết hoạt động thuộc thẩm quyền quyền địa phương Tình trạng lợi dụng chức quyền, vi phạm pháp luật cách phổ biến, có hệ thống, gây thất thoát lãng phí tài nguyên quốc gia, tham nhũng quản lý đất đai xảy thường xuyên khiến người dân xúc Con số gần 70% (dường không đổi nhiều năm gần đây) tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo phạm vi nước thuộc lĩnh vực đất đai gây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự, an toàn xã hội Thực trạng nêu xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nguyên nhân chưa có chế kiểm soát chặt chẽ hữu hiệu việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Cơ sở lý luận cho vấn đề kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam chưa nghiên cứu, phân tích, lý giải rõ ràng, thiếu công trình nghiên cứu chuyên sâu khía cạnh Thực tiễn kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương bộc lộ không hạn chế chủ thể quan nhà nước, tổ chức xã hội nhân dân Điều đòi hỏi phải có nghiên cứu chuyên sâu vấn đề kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam Tuy nhiên,các công trình khoa học có liên quan đến kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam không nhiều nghiên cứu vấn đề chung kiểm soát quyền lực nhà nước dừng việc bàn luận vài khía cạnh hoạt động kiểm soát việc thực pháp luật đất đai quyền địa phương Các nghiên cứu chuyên sâu vấn đề kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu khảo cứu chuyên sâu, có hệ thống vấn đề kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam, đặc biệt công trình nghiên cứu cấp độ luận án tiến sĩ Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam nay” cần thiết Mục đích việc nghiên cứu đề tài nhằm góp phần làm sâu sắc sở lý luận thực tiễn, sở đó, tìm giải pháp cụ thể, có tính khả thi để nâng cao hiệu kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quản lý đất đai thời gian tới Đề tài thực dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát quyền lực nhà nước kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương.Để đạt mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, việc nghiên cứu đề tài tiến hành sở phương pháp vật biện chứng vật lịch sử, đồng thời sử dụng kết hợp phương pháp tổng hợp, phân tích so sánh, phương pháp khảo cứu tài liệu Những đóng góp khoa học Luận án gồm: Một, sở quan niệm kiểm soát quyền lực nhà nước nói chung, Luận án phân tích, làm rõ điểm đặc thù kiểm soát thực thi quyền hành pháp lĩnh vực chuyên ngành quản lý đất đai thực quyền cấp địa phương Đây nghiên cứu mới, chưa có công trình nghiên cứu đề cập chuyên sâu Hai, Luận án đưa tranh tổng thể kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam, đánh giá ưu điểm, điểm hạn chế kiểm soát quan nhà nước nhân dân hình thức đặc thù chủ thể, đồng thời nguyên nhân thực trạng kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam với số liệu phong phú, sống động tổng hợp từ nhiều kết nghiên cứu chủ thể kiểm soát, tổ chức nghiên cứu độc lập nước giới Ba, Luận án hệ thống quan điểm đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam thời gian tới Những quan điểm dựa tổng kết thực tiễn Đảng Nhà nước, khẳng định Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng năm 2016, Hiến pháp 2013 – Hiến pháp Việt Nam Các giải pháp mà Luận án đề xuất gắn chặt với lĩnh vực chuyên ngành đất đai, dựa điều kiện trị, pháp lý, văn hoá, xã hội thời điểm Việt Nam, đồng thời dựa dự báo xu hướng phát triển đến năm 2035 Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung Luận án kết cấu thành Chương Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Chương 2:Lý luận kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam Chương 3: Thực trạng kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam Chương 4: Định hướng giải pháp nâng cao hiệu kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THẨM QUYỀN TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Từ việc tổng hợp công trình nghiên cứu, Luận án tổng quan tình hình nghiên cứu từ số lượng công trình nghiên cứu đến chủng loại, nội dung chủ yếu mà công trình nghiên cứu Đặc biệt, Luận án luận điểm, kiến nghị đặc sắc có giá trị tham khảo cho việc thực Đề tài luận án 1.1 Những công trình khoa học nghiên cứu việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Sau phân tích công trình nghiên cứu với hai nhóm nhỏ: Công trình nghiên cứu nước công trình nghiên cứu Việt Nam, Luận án đưa đánh giá chung sau: - Có hàng trăm công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam Mỗi công trình nghiên cứu góc nhìn khác nhau, khía cạnh khác quản lý sử dụng đất đai - Những công trình nghiên cứu bản, tập trung vào việc đánh giá thực trạng thực thi quy định pháp luật đất đai quản lý địa phương Có công trình sâu nghiên cứu việc thực pháp luật thẩm quyền quyền địa phương thu hồi đất, tái định cư hay cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Các công trình nghiên cứu khẳng định, thực nghiêm chỉnh pháp luật đất đai hoạt động quyền địa phương nguyên tắc quan trọng tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khác nhau, việc vi phạm pháp luật đất đai trình quản lý quyền địa phương diễn phức tạp, dẫn đến giảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời làm giảm niềm tin người dân Đảng Nhà nước - Tất công trình nghiên cứu có chung nhận định, nguyên nhân hạn chế thực pháp luật đất đai quyền địa phương thiếu chế hữu hiệu việc kiểm soát quyền địa phương lĩnh vực Vì vậy, công trình nghiên cứu đưa kiến nghị cần tăng cường kiểm soát việc thực pháp luật đất đai quyền địa phương 1.2 Những công trình khoa học nghiên cứu kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Những công trình nghiên cứu nước có giá trị tham khảo mức độ khác sở tri thức quan trọng cho việc nghiên cứu đề tài kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam Nhiều nội dung đề cập công trình có giá trị, cụ thể: -Tất công trình nghiên cứu cho rằng, kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương yêu cầu tất yếu quản lý nhà nước nói chung quản lý nhà nước địa phương nói riêng - Với góc độ nghiên cứu khác nhau, cấp độ công trình khác nhau, công trình nghiên cứu nhà khoa học nước kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương bước đầu đề cập đến vấn đề lý luận thực tiễn kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Từ đó, góp phần phát triển hệ thống lý luận, thực tiễn kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam - Ở phạm vi định, theo mục tiêu nghiên cứu trực tiếp,một số công trình đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Tuy nhiên, chưa có công trình đưa hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện - Mức độ nghiên cứu kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương sơ lược, khía cạnh nghiên cứu với chủ thể, với kết khiêm tốn, chưa có công trình trực tiếp đặt nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống vấn đề kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam - Một số công trình thực từ lâu nên đánh giá không tính thời sự, chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn 1.3 Những nội dung kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu Một là: Khẳng định tính tất yếu, xác định rõ khái niệm, đặc điểm, mục đích, yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương điều kiện nhà nước đơn nhất, thống quyền lực với hệ thống trị đảng cầm quyền nước ta Hai là: Trên sở khung lý thuyết hình thành, nghiên cứu, đánh giá thực trạng kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam thời kỳ đổi mới, tập trung vào giai đoạn 2003 đến nay; làm rõ mặt làm được, khiếm khuyết nêu lên vấn đề đặt trình thực nước ta Ba là:Chỉ quan điểm Đảng, Nhànước ta, vận dụng kinh nghiệm nước giới để xây dựng hệ thống giải pháp nâng cao hiệu kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam thời gian tới, đáp ứng yêu cầu công đổi với mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Chương LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THẨM QUYỀN TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM 2.1 Chính quyền địa phương nhiệm vụ, quyền hạn thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai Từ việc quan điểm khác quyền địa phương, Luận án đưa khái niệmchính quyền địa phương theo quan niệm Việt Nam, quy định thức Hiến pháp năm 2013 Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 Theo đó, quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành - kinh tế đặc biệt luật định 11 chủ thể kiểm soát nhằm đảm bảo giới hạn hành vi mà Quốc hội đặt tuân thủ nghiêm chỉnh thực tế Chính phủ, chủ thể kiểm soát nhằm đảm bảo thống hoạt động quản lý, đảm bảo quyền địa phương thực thi quyền lực Chính phủ phân cấp, uỷ quyền giới hạn cho phép Các hoạt động kiểm soát Chính phủ việc thực pháp luật thẩm quyền quản lýđất đai quyền địa phương thực thông qua hoạt động Bộ Tài nguyên Môi trường Tổ chức xã hội Là tổ chức nhân dân, đại diện nhân dân kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Cá nhân công dân nhân danh người chủ quyền lực chủ sở hữu đất đai, kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý quyền, lợi ích cá nhân, quan, tổ chức bị xâm hại, thực kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương thông qua chức xét xử Chính quyền địa phương tự kiểm soát việc thi hành quy định pháp luật đất đai qúa trình thực thẩm quyền 2.3.2 Nội dung kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Phù hợp với thẩm quyền quyền địa phương quản lý đất đai, nội dung kiểm soát bao gồm: kiểm soát việc ban hành hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất; kiểm soát thực pháp luật xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm soát thực pháp luật giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; kiểm soát thực pháp luật 12 thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất; kiểm soát thực pháp luật đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm soát thực pháp luật tài liên quan đến đất đai; kiểm soát thực pháp luật quản lý hệ thống hồ sơ địa chính, hệ thống cung cấp thông tin đất đai, hệ thống dịch vụ đất đai 2.3.3 Hình thức kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Hình thức kiểm soát cách thức để chủ thể có thẩm quyền xem xét, theo dõi, đánh giá việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Kiểm soát thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai thực thông qua nhiều hình thức khác kể đến hình thức sau: - Kiểm soát thông qua hoạt động giám sát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quan quyền lực nhà nước, tổ chức xã hội, nhân dân - Kiểm soát thông qua hoạt động kiểm tra, tra việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai - Kiểm soát thông qua hoạt động giải tranh chấp việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai bao gồm giải khiếu nại, tố cáo hoạt động xét xử 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương - Mức độ hoàn thiện pháp luật, kể pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương pháp luật kiểm soát việc thực - Phương thức tổ chức, hoạt động quyền địa phương 13 thể tính chất quan hệ mức độ ảnh hưởng chủ thể khác với quyền địa phương, từ quy định phương thức kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương - Năng lực chủ thể kiểm soát thể quyền hạn, trách nhiệm mà chủ thể có trình thực kiểm soát, lực nguồn lực ngườivà điều kiện vật chất Đây yếu tố có ý nghĩa định hiệu lực, hiệu hoạt động kiểm soát Chương THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬTVỀ THẨM QUYỀN TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM 3.1 Cơ sở pháp lý cho kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương 3.1.1 Cơ sở pháp lý cho kiểm soát quan nhà nước việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Hiến pháp năm 2013 thức ghi nhận nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà nước có kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Trên sở Hiến pháp, hàng loạt văn pháp luật liên quan đến kiểm soát việc thực pháp luật đất đai, đặc biệt Luật đất đai năm 2013 xây dựng ngày hoàn thiện Đây bổ sung quan trọng, có ý nghĩa định thẩm quyền, nội dung, hình thức hiệu lực, hiệu kiểm soát quan nhà nước việc thực pháp luật đất đai quyền địa phương Việt Nam 14 3.1.2 Cơ sở pháp lý cho kiểm soát nhân dân việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Cơ sở pháp lý cho kiểm soát nhân dân việc thực thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương bổ sung, hoàn thiện đáng kể Hiến pháp năm 2013 quy định đầy đủ hình thức thực quyền lực nhà nước nhân dân dân chủ đại diện thông qua quan Nhà nước, tổ chức xã hội hình thức dân chủ trực tiếp Trên sở đó, Luật Đất đai năm 2013 quy định rõ ràng nguyên tắc, nội dung, hình thức giám sát nhân dân việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương cách trực tiếp thông qua tổ chức đại diện thực quyền giám sát phản ánh sai phạm quản lý sử dụng đất đai 3.2 Thực trạng chủ thể, hình thức, nội dung kiểm soátviệc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương 3.2.1 Thực trạng chủ thể kiểm soát 3.2.1.1 Ưu điểm - Kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương thực nhiều chủ thể bao gồm quan nhà nước xã hội - Các chủ thể kiểm soát việc thực pháp luậtvề thẩm quyền quản lý đất đai ngày củng cố địa vị, quyền hạn, lực hướng tới đảm bảo độc lập, khách quan hiệu qủa kiểm soát 15 -Trách nhiệm phối hợp thực thi nhiệm vụ chủ thể kiểm soát đề cao 3.2.1.2 Hạn chế - Còn có chồng chéo, đùn đẩy, ỷ lại, thiếu trách nhiệm cấp, chủ thể hoạt động kiểm soát, làm cản trở đến hoạt động bình thường quyền địa phương - Giữa chủ thể kiểm soát quan hành nhà nước với quyền địa phương tồn mối quan hệ phụ thuộc, cấp kiểm soát hoạt động cấp cấp với cấp cấp thực công việc cấp phân cấp phải chịu trách nhiệm nên xét cho hoạt động tự kiểm tra Do dẫn đến tình trạng thiếu khách quan đánh giá, sai sót kiến nghị biện pháp xử lý - Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, kiêm nhiệm khối hành chính, dẫn đến tình trạng tải công việc có xung đột lợi ích “vừa đá bóng vừa thổi còi”, hoạt động kiểm soát mang tính hình thức, thay đánh giá, nhận xét quan quyền lực dễ đồng thuận với mà họ thực với vai trò công chức quan hành - Toà án nhân dân chưa có thẩm quyền phán tính hợp pháp văn quy phạm pháp luật quyền địa phương Cách thiết kế án làm ảnh hưởng đến tính độc lập Toà án xét xử - Mối quan hệ chủ thể kiểm soát nhân dân với quyền địa phương quan hệ người bị quản lý người quản lý Với bất cân xứng quyền lực, điều kiện, cộng thêm với trình độ dân trí phận nhân dân thấp, phần nói nên tính hiệu kiểm soát nhân dân việc thực pháp luật đất 16 đai thẩm quyền quản lýcủa quyền địa phương Sự phụ thuộc tổ chức xã hội vào đối tượng kiểm soát thách thức cho chủ thể kiểm soát Hầu hết phương tiện thông tin đại chúng thuộc sở hữu nhà nước, phản ánh thông tin liên quan đến quyền nhà nước, hạn chế tính độc lập, khách quan xác 3.2.2 Thực trạng hình thức kiểm soát 3.2.2.1 Ưu điểm - Các hình thức kiểm soát đa dạng phong phú phù hợp với chức năng, thẩm quyền chủ thể kiểm soát, tạo linh hoạt áp dụng vào trường hợp cụ thể, điều kiện định đảm bảo bổ khuyết hình thức kiểm soát - Hình thức kiểm soát đổi theo hướng đảm bảo quyền chủ động chủ thể kiểm soát - Có phối hợp thực hình thức kiểm soát - Trong trình kiểm soát, chủ thể coi trọng việc điều tra xã hội quản lý, sử dụng đất đai mức độ hài lòng công dân định hành quản lý nhà nước đất đai 3.2.2.2 Hạn chế - Hầu hết hình thức kiểm soát, thực mục tiêu xem xét, đánh giá đúng, sai mà chưa thực đảm bảo mục tiêu xử lý để khắc phục sai phạm điều khiển cho đối tượng chịu kiểm soát phải thực pháp luật cách đắn - Một số hình thức kiểm soát quy định chưa thực thực tế thực cách hình thức - Mối quan hệ kiểm soát nhân dân với kiểm soát nhà nước chưa chặt chẽ, thiếu hiệu qủa 17 3.2.3 Thực trạng nội dung kiểm soát 3.2.3.1 Ưu điểm - Pháp luật quy định rõ ràng nội dung kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương - Hầu hết nội dung pháp luật thẩm quyền quản lýđất đai quyền địa phương quan tâm kiểm soát - Nội dung kiểm soát giai đoạn cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, giải nội dung thực pháp luật đất đai quyền địa phương cộm, gây nhiều xúc xã hội 3.2.3.2 Hạn chế - Các quy định pháp luật quyền hạn, trách nhiệm chủ thể kiểm soát quy định chung chung cho lĩnh vực, quy định cụ thể trực tiếp việc kiểm soát nội dung thực pháp luật đất đai quyền địa phương có chưa thể hết nội dung thuộc thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương, thiếu tính toàn diện - Đa số chủ thể chưa thực kiểm soát tất nội dung thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương, trừ quan chuyên ngành Bộ Tài nguyên môi trường - Kiểm soát văn chủ yếu tập trung vào tiến độ ban hành, số lượng văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết mà chưa sâu vào nội dung cụ thể văn -Kiểm soát việc giải khiếu nại, tố cáo công dân phần lớn chưa quan tâm mức 18 3.3 Thực trạng kết hoạt động kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương 3.3.1 Ưu điểm Thông qua kiểm soát phát kịp thời ngăn chặn tượng lạm quyền, thiếu trách nhiệm việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương; kiến nghị thu hồi số lượng lớn tiền đất, góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí quản lý, sử dụng đất đai, tăng thu ngân sách nhà nước; góp phần làm máy nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu hoạt động quản lý đất đai địa phương; góp phần khắc phục bất cập pháp luật đất đai việc tổ chức thực pháp luật đất đai 3.3.2 Hạn chế - Kiểm soát quan trung ương thiếu tính chủ động, chủ yếu dựa xem xét báo cáo quyền địa phương mà chưa chủ động tìm kiếm thông tin độc lập tham gia chuyên gia có tình trạng báo cáo chuẩn bị sơ sài, gửi không thời hạn nên thông tin nhận chưa thật khách quan, đầy đủ, kịp thời - Hoạt động tự kiểm soát quyền địa phương hiệu - Những phán chưa thực xác án xét xử hành chiếm tỉ lệ cao - Kiểm soát nhân dân mang tính hình thức - Hiệu lực thực tế kết luận, kiến nghị chủ thể kiểm soát thấp - Những trường hợp tham nhũng lĩnh vực đất đai 19 phát từ kiểm soát việc thực pháp luật đất đai quyền địa phương hạn chế 3.4 Nguyên nhân dẫn đến thực trạng kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương 3.4.1 Nguyên nhân ưu điểm Cơ sở pháp lý cho kiểm soát ngày hoàn thiện hơn;thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương pháp luật quy định ngày rõ ràng phù hợp với điều kiện thực tế; hoạt động quản lý đất đai quyền địa phương ngày dân chủ, công khai, minh bạch; kinh tế, xã hội ngày phát triển đảm bảo cho khả hiệu kiểm soát; hội nhập ngày sâu rộng Việt Nam trường quốc tế, tạo điều kiện cho chủ thể, đối tượng kiểm soát học hỏi kinh nghiệm kiểm soát quyền lực nhà nước giới 3.4.2 Nguyên nhân hạn chế Hạn chế xuất phát từ nguyên nhân sau: Các chủ thể xã hội chưa nhận thức đầy đủ vai trò kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương;cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai nhiều bất cập; mối quan hệ phân công, phối hợp thực quyền lực quan nhà nước trung ương với quyền địa phương chưa rành mạch; hoạt động quản lý đất đai quyền địa phương chưa thực công khai, minh bạch; đảm bảo người tài cho hoạt động kiểm soát hạn chế 20 Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THẨM QUYỀN TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Hiệu kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương thể kết đạt so với mục đích đặt đầu tư Nhà nước, toàn xã hội kiểm soát Để nâng cao hiệu kiểm soát, cần thực đồng giải pháp, theo định hướng sau: 4.1 Định hướng kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Một là, kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương đảm bảo nguyên tắc quyền lực công phải phục vụ lợi ích công phục vụ nhân dân Hai là, kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương đảm bảo quyền sở hữu toàn dân đất đai Ba là, kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương phải dựa sở quy định pháp luật Bốn là, kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương phải gắn với xây dựng môi trường dân chủ, công khai, minh bạch Năm là, kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương đảm bảo phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế 21 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương 4.2.1 Nâng cao nhận thức kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương 4.2.2 Đổi phân cấp, phân quyền quản lý đất đai nhằm đảm bảo tính minh bạch thẩm quyền quyền địa phương 4.2.3 Tăng cường công khai, minh bạch xây dựng, thực kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai 4.2.4 Đảm bảo tính độc lập chủ thể kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương 4.2.5 Tăng cường đổi hình thức kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương 4.2.6 Đảm bảo nguồn lực người vật chất cho hoạt động kiểm soát 4.2.7 Nâng cao hiệu lực thực tế định, kết luận, kiến nghị chủ thể kiểm soát 4.2.8 Tăng cường lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương 22 KẾT LUẬN Luận án nghiên cứu kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam nhằm làm sáng tỏ lý luận kiểm soát phận quyền lực nhà nước - quyền hành pháp lĩnh vực đất đai quy định Hiến pháp năm 2013 quyền địa phương thực Luận án đạt số kết sau: - Luận án nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương nước Từ đó, sâu vào nghiên cứu đề tài kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam góc độ khoa học pháp lý, đặc điểm, điều kiện Việt Nam - Về sở lý luận, Luận án yêu cầu khách quan kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam nay; phân tích khái niệm, đặc điểm, mục đích kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương; chủ thể, nội dung hình thức kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Luận án chủ thể kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lýđất đai quyền địa phương bao gồm quan nhà nước, tổ chức xã hội nhân dân với tư cách chủ thể quyền lực nhà nước, chủ sở hữu đất đai Tính đa dạng phong phú chủ thể quy định đa dạng hình thức Các hình thức kiểm soát Luận án bao gồm giám sát quan 23 quyền lực nhà nước, tổ chức xã hội nhân dân; tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo quan hành nhà nước hoạt động xét xử án Luận án phân tích nội dung kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương từ kiểm soát ban hành văn quy phạm pháp luật đến kiểm soát hoạt động cụ thể xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, định giao đất, cho thuê đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, định giá đất, thu hồi, bồi thường, tái định cư đến xây dựng sở liệu đất đai Bên cạnh đó, Luận án yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương bao gồm pháp luật, mối quan hệ trung ương, địa phương điều kiện người, vật chất - Về thực trạng kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam nay, Luận án tổng hợp, phân tích sở pháp lý kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương, đánh giá thực trạng kiểm soát chủ thể đặt mối liên hệ với nội dung, hình thức kiểm soát; mặt tích cực, điểm hạn chế kiểm soát việc thực pháp luật đất đai quyền địa phương Luận án khẳng định nguyên nhân dẫn đến thực trạng kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương giai đoạn vừa qua hạn chế nhận thức chủ thể xã hội, bất cập luật pháp, thiếu công khai, minh bạch quản lý đất đai thiếu đảm bảo người, vật chất Điều đặt vấn đề cần phải tiếp tục 24 nâng cao hiệu kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam - Trên sở quan điểm, định hướng Đảng Cộng sản Việt Nam Nghị XII, tinh thần nội dung Hiến pháp năm 2013 xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, Luận án phân tích quan điểm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương Việt Nam bao gồm nâng cao nhận thức kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương; đổi phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ thẩm quyền trung ương, địa phương; đảm bảo độc lập chủ thể kiểm soát; tăng cường công khai, minh bạch thực pháp luật đất đai; tăng cường đổi hình thức kiểm soát; đảm bảo điều kiện người, vật chất cho kiểm soát, đồng thời đảm bảo hiệu lực kết luận, kiến nghị sau kiểm soát tăng cường lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát việc thực pháp luật thẩm quyền quản lý đất đai quyền địa phương CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CỦA NGHIÊN CỨU SINH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.Vũ Ngọc Hà(2016), "Giám sát nhân dân việc thực quyền đại diện chủ sở hữu đất đai quyền địa phương"Tạp chí Luật học số (6/2016), trang 13 – 32 Vũ Ngọc Hà (2016), “Bảo đảm tính độc lập kiểm soát việc thực pháp luật đất đai quyền địa phương”, Tạp chí Quản lý nhà nước số 245(6/2016), trang 56 – 60 3.Vũ Ngọc Hà(2016), " Kiểm soát việc thực pháp luật đất đai quyền địa phương Việt Nam"Tạp chí Dân chủ pháp luật số 292 (tháng 7/2016), trang - Vũ Ngọc Hà(2016), “Công khai, minh bạch nhằm kiểm soát việc thực pháp luật đất đai quyền địa phương”Tạp chí giáo dục lý luận số 249 (tháng 8/2016, trang 64 - 67 Vũ Ngọc Hà (2014) “Luật Đất đai 2013 – Những đổi nhằm bảo đảm quyền người sử dụng đất” – Tạp chí Thanh tra số 6/2014, trang28 -31 Vũ Ngọc Hà (2012), "Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Việt Nam - bất cập luật pháp"Tạp chí Tòa án số 9/2012, trang 27 – 31 Vũ Ngọc Hà(2012), "Một số bất cập Luật đất đai 2003"Tạp chí Thanh tra số 9/2012, trang 15 - 17 Vũ Ngọc Hà (2012), "Những vấn đề đặt từ thực trạng thực pháp luật đất đai Việt Nam",Tạp chí giáo dục lý luận số 7/2012, trang 34 - 38
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát việc thực hiện pháp luật về thẩm quyền trong quản lý đất đai của chính quyền địa phương ở việt nam hiện nay (TT) , Kiểm soát việc thực hiện pháp luật về thẩm quyền trong quản lý đất đai của chính quyền địa phương ở việt nam hiện nay (TT) , Kiểm soát việc thực hiện pháp luật về thẩm quyền trong quản lý đất đai của chính quyền địa phương ở việt nam hiện nay (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay