Nghiên cứu thành ngữ chỉ quan hệ xã hội trong tiếng việt và tiếng anh từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận (TT)

27 223 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:52

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ KIM ANH NGHI N CỨU TH NH NG CH QUAN H TRONG TI NG VI T V TI NG ANH TỪ G C Đ NG N NG HỌC TRI NH N Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam Mã số: 62 22 01 02 TÓM TẮT LU N ÁN TI N SĨ NG NGH AN - 2016 VĂN H I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Quan hệ hội (QHXH) vấn đề nhận quan tâm nhiều nhà nghiên cứu giá trị nhân văn giá trị khoa học chứa đựng Tình bạn, tình yêu, hôn nhân coi mối quan hệ nhất, sâu rộng nhất, có tính chi phối cao đời sống hội người [134, tr.5] Nghiên cứu vấn đề QHXH biểu qua ngôn ngữ hy vọng đóng góp vào việc hiểu lý giải sâu sắc mối QHXH người 1.2 Thành ngữ kiểu loại đơn vị từ vựng ngôn ngữ Được xem phương tiện giúp người thể nhận thức, hành vi trình biến đổi tâm - sinh lý - hội cách hình ảnh, hàm ẩn, cô đọng, thành ngữ “một kho báu lưu giữ trầm tích văn hóa đặc sắc phong phú dân tộc” [12, tr.142] Thành ngữ giúp thực hóa tranh văn hóa dân tộc người ngữ thể qua trình ý niệm mối QHXH Sự phong phú ngữ nghĩa thành ngữ QHXH lý khiến lựa chọn nghiên cứu đơn vị cho luận án 1.3 Là phận Khoa học tri nhận, Ngôn ngữ học tri nhận (NNH tri nhận) tập trung nghiên cứu ngôn ngữ tự nhiên người phương tiện tổ chức, xử lý chuyển tải thông tin Cho đến nay, có số nghiên cứu tập trung xem xét thành ngữ theo hướng tiếp cận tri nhận luận, thực tế, việc khảo sát ngữ nghĩa đặc trưng văn hóa thành ngữ mối QHXH chưa nhiều người quan tâm Đặc biệt, chưa có tác giả sâu nghiên cứu thành ngữ QHXH tiếng Việt tiếng Anh từ góc độ NNH Tri nhận Đó lý khiến lựa chọn đề tài nghiên cứu luận án 1.4 Một nhiều ứng dụng NNH tri nhận ẩn dụ nghiên cứu thành ngữ Hầu thành ngữ sản phẩm hệ thống ý niệm chúng không đơn giản vấn đề ngôn ngữ [111, tr 231] Thành ngữ lựa chọn nghiên cứu xem lĩnh vực thực gây khó khăn trình dạy học ngoại ngữ Do nghĩa thành ngữ suy đoán từ nghĩa thành phần, thành ngữ lại có nguồn gốc từ văn hóa lâu đời dân tộc, nên việc sử dụng thành ngữ cho ngữ cảnh gây trở ngại định cho người học Nghiên cứu hy vọng góp phần cho thấy tính thực tiễn ứng dụng lý thuyết ẩn dụ Từ đó, giảng viên, học viên, nhà nghiên cứu có thêm liệu phục vụ cho việc biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo Việt Nam 1.5 Thông qua việc tìm hiểu tập hợp có chọn lọc kết nghiên cứu lý luận NNH tri nhận nói chung, thành ngữ ẩn dụ nói riêng, đặc biệt quan điểm ngữ nghĩa học tri nhận ngữ nghĩa số vấn đề lý thuyết liên quan đến ý niệm người, luận án góp phần làm phong phú thêm hệ thống lý luận, đóng góp mới, đẩy mạnh hướng nghiên cứu ngôn ngữ từ bình diện NNH tri nhận Nhận thấy vấn đề có nhiều ý nghĩa lý luận thực tiễn, lựa chọn vấn đề Nghiên cứu thành ngữ quan hệ hội tiếng Việt tiếng Anh từ góc độ Ngôn ngữ học tri nhận làm đề tài luận án Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án làm sáng tỏ đặc điểm ngữ nghĩa, sở tri nhận đặc trưng văn hóa; đồng thời nét tương đồng dị biệt ẩn dụ ý niệm (ÂDYN) QHXH thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh từ góc độ NNH Tri nhận 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu (i) Tìm hiểu hệ thống hóa, phân tích tổng hợp sở lý luận liên quan đến luận án (ii) Khảo sát phân tích đặc điểm ngữ nghĩa ÂDYN QHXH thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh (iii) Phân tích, tổng hợp lý giải đặc điểm tương đồng dị biệt trình ý niệm hóa ba mối QHXH Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu xuyên suốt luận án phương pháp miêu tả phương pháp đối chiếu Cụ thể, sử dụng phương pháp thống kê ngôn ngữ học, phương pháp phân tích thành tố nghĩa, phương pháp phân tích diễn ngôn, phương pháp miêu tả kết hợp với giải thích, phương pháp so sánh đối chiếu Ngoài áp dụng số phương pháp thủ pháp liên ngành khác Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án đặc điểm ngữ nghĩa, sở tri nhận đặc trưng văn hóa ÂDYN QHXH qua hệ thống thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh 4.2 Phạm vi liệu (i) Các công trình nghiên cứu (sách, giáo trình, báo, luận án, luận văn, ) liên quan đến đề tài luận án (ii) Hai nguồn khối liệu: BNC COCA (iii) Các từ điển thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh (iv) Các trang thông tin điện tử đăng tải Internet Đóng góp luận án Thứ nhất, thông qua việc phân tích đặc điểm ngữ nghĩa, sở tri nhận đặc trưng văn hóa thành ngữ biểu thị ÂDYN QHXH tiếng Việt tiếng Anh từ góc độ NNH tri nhận, tranh ý niệm giới hai cộng đồng người ngữ miêu tả cách logic hơn, hợp lý rõ nét Thứ hai, thông qua việc so sánh ngôn ngữ văn hóa hai cộng đồng người ngữ cách hệ thống, luận án nét tương đồng khác biệt việc ý niệm hóa QHXH tiếng Việt tiếng Anh thể qua thành ngữ Thứ ba, luận án góp phần làm sáng tỏ vấn đề liên quan đến nghiên cứu thành ngữ từ góc độ NNH tri nhận Cấu trúc luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, nội dung luận án trình bày theo chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý thuyết luận án Chương 2: Đặc điểm ẩn dụ ý niệm quan hệ hội thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh Chương 3: Cơ sở tri nhận đặc trưng văn hóa ẩn dụ ý niệm quan hệ hội thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHI N CỨU V CƠ SỞ LÝ THUY T CỦA LU N ÁN 1.1 Dẫn nhập 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2.1 Lịch sử nghiên cứu thành ngữ tiếng Anh Cách tiếp cận thành ngữ tiếng Anh chia thành năm phạm trù phản ánh cách khác ngôn ngữ học thời điểm khác (i) Cấu trúc đa dạng cấu trúc thành ngữ (những năm 1960 đến đầu năm 1970) Mặc dù ý đến nghĩa kết hợp thành ngữ, trọng tâm nghiên cứu Uriel Weinreich [154], Makkai [121] Newmeyer [124], Fernando [79, tr.36] dạng thức thành ngữ (ii) Quá trình xử lý lưu giữ thành ngữ (cuối năm 1970-1980) Nippold Martin [125], Nippold Rudzinski [126], Bobrow Bell [65], Ortony [127], Swinney Cutler [148], Gibbs [83] cho thành ngữ xử lý nhanh chuỗi từ riêng lẻ Điều góp phần cho thấy thành ngữ xem tổ hợp từ, xử lý từ độc lập nghĩa bóng nghĩa chủ đạo thành ngữ (iii) Tính ẩn dụ thành ngữ (1985 đến nay) Gibbs [83, tr.471] người tiên phong nghiên cứu thành ngữ tính ẩn dụ chúng từ quan điểm khác nay, tính hình tượng thành ngữ chấp nhận rộng rãi xem đặc trưng thành ngữ (iv) Dạy - học thành ngữ (cuối năm 1980 đến nay) Đa số nghiên cứu thành ngữ đặt mối liên hệ với việc dạy học ngôn ngữ ngoại ngữ Các quan điểm xoay quanh việc có nên dạy thành ngữ hay không, dạy, dạy thành ngữ Một số nhà nghiên cứu xem thành ngữ yếu tố lĩnh hội thông qua giảng dạy, thành ngữ thiếu quy tắc chung [142] (v) Thành ngữ theo quan niệm rộng chức thành ngữ (những năm 1990) Các nghiên cứu Strässler [146], Fernando [79] cho thấy, thành ngữ thông dụng, sử dụng nhiều mục đích khác phổ biến ngôn ngữ hàng ngày Trong công trình khảo sát khối liệu ngữ cố định tiếng Anh, Rosamund Moon [123] đưa định nghĩa rộng thành ngữ Việc tiếp cận nghiên cứu thành ngữ tiếng Anh có thay đổi nhà nghiên cứu đưa định nghĩa khác thành ngữ tương ứng với cách tiếp cận 1.2.2 Lịch sử nghiên cứu thành ngữ tiếng Việt Là phận quan trọng vốn từ ngôn ngữ, thành ngữ tiếng Việt nghiên cứu cách có hệ thống Hoàng Văn Hành [12] thừa nhận vai trò đơn vị ngôn ngữ - văn hóa hệ thống vốn từ tiếng Việt, xem thành ngữ “các tổ hợp từ cố định có đặc điểm bền vững hình thái cấu trúc hoàn chỉnh, bóng bẩy nghĩa” “thành ngữ tiêu chí hàng đầu để nhận diện dân tộc” [12] Các từ điển thành ngữ [55], [26], [25] biên soạn công phu, dựa vào liệu phong phú, xem sở để nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên khai thác dẫn chứng, ví dụ, minh họa liên quan đến thành ngữ Nghiên cứu Nguyễn Công Đức [8], Trần Thị Hồng Hạnh [13], [14] bàn khía cạnh cấu trúc hình thái - ngữ nghĩa thành ngữ mối liên hệ sâu sắc thành ngữ ẩn dụ Tuy nhiên, nghiên cứu dừng lại cấu trúc thành ngữViệt Nam, nghiên cứu so sánh đối chiếu thành ngữ chiếm số lượng đáng kể Luận án Phan Văn Quế [36] Ngô Minh Thủy [40], Đặng Nguyên Giang [9] đề cập đến tương đồng khác biệt thành ngữ tiếng Việt với ngôn ngữ khác tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật Các nghiên cứu gần tập trung vào thành ngữ từ góc nhìn NNH Tri nhận, đặc biệt nhấn mạnh đến mối liên hệ ẩn dụ thành ngữ Hữu Đạt [7] lựa chọn nghiên cứu tri nhận không gian, thời gian thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt; Phan Thế Hưng [18], Trần Thị Phương Lý [27] hướng đến ÂDYN, vấn đề quan trọng ngữ nghĩa học tri nhận Kết hợp nghiên cứu so sánh đối chiếu thành ngữ ngôn ngữ khác từ bình diện NNH tri nhận phải kể đến nghiên cứu Nguyễn Ngọc Vũ [54], Trịnh Thị Thanh Huệ [17], Huỳnh Ngọc Mai Kha [19], Ly Lan [22], Trần Bá Tiến [47], Vi Trường Phúc [35] Những đề tài mà luận án lựa chọn góp phần làm sáng tỏ đặc điểm ngữ nghĩa, đặc trưng văn hóa sở tri nhận đơn vị ngôn ngữ Cho đến chưa có công trình nghiên cứu có tính chuyên sâu hệ thống thành ngữ biểu thị QHXH tiếng Việt tiếng Anh từ quan điểm NNH tri nhận 1.3 Cơ sở lý thuyết liên quan đến luận án 1.3.1 Lý luận chung Ngôn ngữ học tri nhận Các công trình số học Lakoff & Johnson [113], Lakoff [114, 116], Kövecses [109, 110, 111] gợi nhiều hướng nghiên cứu NNH tri nhận Lý Toàn Thắng [37] Trần Văn Cơ [5, 6] xem hai số tác giả tiên phong việc giới thiệu NNH tri nhận Việt Nam 1.3.1.1 Kinh nghiệm kinh nghiệm nghiệm thân Theo Lakoff & Johnson [113], tri thức giới mà người có tương tác thể với thực khách quan, kiểm chứng qua hoạt động thực tiễn 1.3.1.2 Ý niệm ý niệm hóa Vấn đề xem trung tâm NNH tri nhận ý niệm Theo Trần Văn Cơ, ý niệm chứa đựng ba thành tố, bao gồm khái niệm, cảm xúc - hình tượng văn hóa [6, tr.93] Lý Toàn Thắng [38] cho rằng, việc ý niệm hóa giới cho ta “bức tranh giới” khác Mỗi ngôn ngữ tự nhiên phản ánh phương thức định nhằm ý niệm hóa giới dân tộc Điều khiến cho tranh ngôn ngữ giới mang đậm dấu ấn dân tộc 1.3.1.3 Phạm trù phạm trù hóa Theo Trần Văn Cơ [5], phạm trù hóa kết hợp đơn vị giống đồng mặt lại với thành lớp lớn 1.3.1.4 Điển dạng Theo Rosch [137], phạm trù hóa vật thông qua điển dạng Điển dạng xem biểu tượng tinh thần tương đối trừu tượng, tập hợp đặc điểm hay đặc tính tiêu biểu phạm trù 1.3.1.5 Mô hình tri nhận Mô hình tri nhận cấu trúc tri thức phi ngôn ngữ ý niệm Mỗi mô hình tri nhận khái quát hóa toàn kinh nghiệm tái lập Do lý tưởng hóa, nên mô hình tri nhận không hoàn toàn tương ứng với giới khách quan mà tùy thuộc vào cách lý giải người Các mô hình tri nhận tảng tri thức gắn liền với hiểu biết ý niệm cụ thể, bao gồm ý niệm quan hệ ý niệm với [77, tr.13] 1.3.2 Nguyên lý lý thuyết Ngữ nghĩa học tri nhận 1.3.2.1 Nguyên lý chủ đạo Ngữ nghĩa học tri nhận Evans, V et al [77] tổng kết lại bốn nguyên lý chủ đạo: (a) Cấu trúc ý niệm nghiệm thân; (b) Cấu trúc ngữ nghĩa cấu trúc ý niệm; (c) Biểu đạt nghĩa có tính chất bách khoa; (d) Kết cấu nghĩa ý niệm hóa 1.3.2.2 Một số lý thuyết Ngữ nghĩa học tri nhận (a) Lý thuyết sơ đồ hình ảnh Johnson [102] cho rằng, cách để kinh nghiệm nghiệm thân thể cấp độ tri nhận vào lý thuyết sơ đồ hình ảnh (b) Mô hình tri nhận lý tưởng Lakoff [116] cho phạm trù hóa liên quan đến mô hình tri nhận lý tưởng (ICMs) Đây biểu đạt tinh thần tương đối ổn định thể lý thuyết giới (c) Lý thuyết ẩn dụ tri nhận Lakoff & Johnson [113] cho thân có tính ẩn dụ Cấu trúc ý niệm tổ chức thông qua ánh xạ miền biểu đạt tương ứng (d) Hoán dụ tri nhận Theo Lakoff & Turner [115], chế hoán dụ cho phép thực thể đại diện cho thực thể khác, hai ý niệm tồn chung miền 1.3.3 Ẩn dụ 1.3.3.1 Ẩn dụ quan niệm truyền thống Ẩn dụ coi phép chuyển đổi tên gọi dựa so sánh ngầm hai vật có tương đồng Kövecses [98] tổng kết đặc điểm ẩn dụ quan niệm truyền thống: Thứ nhất, ẩn dụ lời nói hoa mỹ mang tính tô điểm Thứ hai, ẩn dụ tượng ngôn ngữ, tượng tri nhận Thứ ba, sở ẩn dụ dựa tương đồng 1.3.3.2 Ẩn dụ theo cách nhìn Ngôn ngữ học tri nhận Bản chất ẩn dụ không nằm ngôn ngữ mà cách người ý niệm hóa miền tinh thần sở miền khác Ẩn dụ định nghĩa việc “hiểu miền ý niệm dựa miền ý niệm khác” [111] Hai miền tham gia vào ÂDYN gọi miền nguồn (source domain) miền đích (target domain) Miền nguồn thường mang tính cụ thể, vật chất (cuộc hành trình, chiến tranh, nhà) đó, miền đích thường có tính khái quát trừu tượng (tình bạn, tình yêu, hôn nhân) Theo Lakoff & Johnson [113], cần phân biệt ẩn dụ với biểu đạt ẩn dụ Ẩn dụ nghĩa chế ánh xạ qua miền hệ thống ý niệm Thuật ngữ “biểu đạt ẩn dụ” nhằm để biểu đạt ngôn ngữ bề mặt (từ, ngữ, câu) ánh xạ qua miền 1.3.4 Thành ngữ quan hệ hội 1.3.4.1 Thành ngữ Mặc dù tranh cãi cách xác định thành ngữ, thống lựa chọn ba đặc điểm nhiều học giả đồng thuận làm cho nghiên cứu luận án: (1) mặt cấu tạo, thành ngữ tổ hợp từ, (2) mặt cấu trúc, thành ngữ thường cố định; (3) mặt ngữ nghĩa, thành ngữ thường mang nghĩa bóng/ nghĩa hình tượng, khó suy đoán từ nghĩa thành phần 1.3.4.2 Quan hệ hội Mặc dù mối quan hệ phức tạp, quy hai loại quan hệ chính: quan hệ quyền quan hệ kết liên [21, tr.199] Một mối QHXH mã hóa ngôn ngữ mối quan hệ quyền lực (Power) mức độ thân mật (Solidarity) [66], tự nguyện mức độ thân mật [151, tr.95] Bên cạnh mối quan hệ huyết thống tình bạn, tình yêu, hôn nhân mối quan hệ nhất, có tính chi phối cao đời sống người Theo chúng tôi, mối QHXH phạm vi nghiên cứu luận án (tình bạn, tình yêu, hôn nhân) dựa quan hệ kết liên, chủ yếu dựa sở tự nguyện mức độ thân mật Bên cạnh đó, mối quan hệ liên nhân có liên hệ chặt chẽ, biện chứng với nhau: tình bạn xem sở cho tình yêu nam nữ, tình yêu đôi lứa đóng vai trò tảng hôn nhân 1.3.4.3 Thành ngữ quan hệ hội Trong số 872 thành ngữ tiếng Việt Tiếng Anh biểu thị ÂDYN mối QHXH, số lượng thành ngữ biểu thị ÂDYN tình bạn chiếm tỷ lệ tương đối thấp (136/ 872 thành ngữ (chiếm 15,6%) Tuy nhiên, số lượng thành ngữ biểu thị ý niệm ẩn dụ tình yêu tiếng Việt tiếng Anh lại tương đối lớn (419 thành ngữ, chiếm 48.05%) Trong 317 thành ngữ liên quan đến ÂDYN hôn nhân (chiếm 36.35%), số lượng thành ngữ tiếng Việt (223 thành ngữ) vượt trội hẳn so với tiếng Anh (94 thành ngữ) 1.4 Tiểu kết chƣơng Lịch sử nghiên cứu thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, tập trung vào khía cạnh khác thành ngữ Cùng với phát triển NNH tri nhận, nghiên cứu nhấn mạnh đến mối quan hệ thành ngữ ÂDYN thành ngữ nơi biểu rõ sở tri nhận, đời sống duy, văn hóa, hội người ngữ Tuy nhiên, nay, chưa có nghiên cứu thành ngữ biểu thị ÂDYN QHXH tiếng Việt tiếng Anh Mặc dù tồn nhiều quan niệm hướng tiếp cận khác liên quan đến thành ngữ, luận án này, thống xem thành ngữ tổ hợp từ cố định; nghĩa thành ngữ không suy từ nghĩa thành phần; nghĩa bóng (nghĩa hình tượng) đặc trưng thành ngữ Nghiên cứu mối QHXH góp phần làm sáng tỏ sắc riêng cách nhìn, cách nghĩ giới vai trò văn hóa dân tộc Đề tài luận án lấy sở lý thuyết Ngữ nghĩa học tri nhận, từ đó, phân tích tương đồng dị biệt thành ngữ QHXH tiếng Việt tiếng Anh 12 bền vững (sợi dây ràng buộc) có tương tác lợi ích qua lại với (giao dịch kinh tế) Bên cạnh đó, tình bạn thừa kế phần đặc điểm ẩn dụ cấu trúc kiện Trong nhóm ẩn dụ hệ thống phức hợp, tình bạn đặc trưng loạt ánh xạ cấp độ khái quát Các ẩn dụ thuộc nhóm dựa kết cấu chung đặc trưng vật thể phức hợp 2.3 Ẩn dụ ý niệm tình yêu Tình yêu dường tượng mang tính phổ quát, xuất tất văn hóa [151] Có 419 thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh biểu thị ÂDYN tình yêu, chiếm tỷ lệ 48.05% 2.3.1 Nhóm ẩn dụ giao tiếp Trong 65 thành ngữ thuộc nhóm (chiếm 15.5% ẩn dụ tình yêu), số lượng tiếng Anh vượt trội so với tiếng Việt Các thành ngữ biểu thị ẩn dụ TÌNH YÊU LÀ V T CHỨA chiếm tỷ lệ cao (51 thành ngữ, chiếm tỷ lệ 78.46%) Bản chất tình yêu bao gồm niềm tin, thái độ, mong ước, cảm xúc tri nhận (chiếm hữu người yêu), hành vi (quan hệ tình dục), tác động vật lý (tăng nhịp tim), v.v Vật chứa với hình dạng, kích thước, dung tích, v.v xem sở cho ánh xạ từ miền nguồn- vật chứa đến miền đích - tình yêu Tất yếu tố diễn vật chứa cụ thể ví dụ [A-248] [A-248] "love will find a way" whirling about in her poor love-starved heart 2.3.2 Nhóm ẩn dụ tình cảm, cảm xúc Trong 94 thành ngữ thuộc nhóm này, ẩn dụ liên quan đến lực chiếm tỷ lệ cao (52/94 thành ngữ, chiếm 55.31%) Các ẩn dụ liên quan đến khía cạnh cường độ tình yêu: tình yêu lửa đốt cháy thứ (TÌNH YÊU LÀ LỬA); tình yêu lực trôi thứ (TÌNH YÊU LÀ LỰC); tình yêu điều kỳ diệu khiến người ta bị mê (TÌNH YÊU LÀ SỰ MÊ HOẶC) [V-336] Bao nhiêu ý nghĩ ngổn ngang bay hết nhường chỗ cho thật người đàn bà xương thịt cháy thiêu đốt 2.3.3 Nhóm ẩn dụ trạng thái Trong số 62 thành ngữ thuộc nhóm này, có 29 thành ngữ tiếng Việt 33 tiếng Anh Trong ẩn dụ hợp nhất, người yêu xem họ hợp hai phần để tạo kết hợp hoàn hảo (như hình với bóng, heart and soul, v.v ) [V-319] Trở thằng Junkim bám Hường hình với bóng 13 2.3.4 Nhóm ẩn dụ cấu trúc kiện Trong nhóm ẩn dụ cấu trúc kiện, ý niệm nguồn hành trình, chiến, trò chơi sử dụng ánh xạ sang miền đích- tình yêu Nổi bật ẩn dụ TÌNH YÊU LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH (58 thành ngữ, chiếm tỷ lệ 65.9%) Trong tình yêu, hai người có quan hệ đặc biệt, theo đuổi mục tiêu sống chung [A-215] We have come a long way and you know, like I say, I have a lot of successful women in my life 2.3.5 Nhóm ẩn dụ phức hợp Trong nhóm này, chiếm số lượng nhiều thành ngữ biểu thị ẩn dụ TÌNH YÊU LÀ THỨC ĂN (41 thành ngữ, chiếm 52.56%) Tiếp theo ẩn dụ TÌNH YÊU LÀ SINH V T S NG (33 thành ngữ, chiếm 42.3%) [V-447] Của đáng tội có cô săn lùng chàng, sùng sục lên, cô xôi hỏng bỏng không 2.3.6 Nhóm ẩn dụ đánh giá tích cực tiêu cực Số lượng thành ngữ biểu thị ẩn dụ đánh giá tích cực/ tiêu cực chiếm tỷ lệ nhỏ (32/ 419 thành ngữ, chiếm 7.64%) cho thấy việc ý niệm hóa tình yêu dựa miền nguồn hàng hóa có giá trị người yêu người trao đổi hàng hóa với [A-234] I want you all to know that my relationship with you is one that I hold very dear 2.3.7 Khái quát đặc điểm ẩn dụ ý niệm tình yêu Mô hình tri nhận tình yêu khảo sát luận án lý tưởng, bao gồm niềm tin, thái độ (nhóm ẩn dụ giao tiếp), tình yêu thương, gần gũi (nhóm ẩn dụ tình cảm, cảm xúc), mong ước, khát khao (nhóm ẩn dụ đánh giá tích cực phức hợp) Trong nhóm ẩn dụ giao tiếp, tình yêu xem trải nghiệm riêng diễn bên thể người Tình yêu ẩn dụ hóa vật chứa tình cảm sâu kín nhất, gắn liền với nhu cầu gần gũi mặt thể xác với người yêu Khía cạnh cường độ xem yếu tố trung tâm nhóm tình cảm, cảm xúc: tình yêu ý niệm hóa dựa yếu tố lửa, lực, mê Tình yêu ý niệm hóa thành hành trình, chiến hay trò chơi Đối với nhóm ẩn dụ trạng thái, dường miền đích - tình yêu lựa chọn miền nguồn tương ứng (vật sở hữu, hợp nhất, sợi dây ràng buộc) dựa đặc 14 trưng trạng thái sinh học định mối quan hệ tình dục (sự hợp nhất) hay tình mẫu tử (sợi dây ràng buộc) Các đặc điểm ngữ nghĩa liên quan đến ổn định, vững miền nguồn ánh xạ lên miền đích cho biểu đạt ngôn ngữ tương ứng 2.4 Ẩn dụ ý niệm hôn nhân 2.4.1 Nhóm ẩn dụ giao tiếp Chiếm số lượng lớn thành ngữ biểu thị ÂDYN liên quan đến vật chứa (20/39 thành ngữ, chiếm 51,28%) chia sẻ (11/39 thành ngữ, chiếm 28.21%) Sự chia sẻ hôn nhân xem cam kết, theo đó, vợ chồng chia sẻ loại nhu cầu: nhu cầu bên (về mặt tình cảm), nhu cầu bên (vấn đề tài chính, vật chất), nhu cầu sinh lý (quan hệ tình dục), nhu cầu hình thức (tình trạng pháp lý) [V-46] Chị định ly hôn sau tháng ngày dài dày vò trăn trở, buông tay người chồng đồng cam cộng khổ Bên cạnh đó, có ẩn dụ H N NHÂN LÀ V T CHỨA với đặc điểm giới hạn không gian trước sau (có thủy có chung), dưới, (trong ấm êm), [V-432] Tôi không thích kiểu “ông chằng bà chuộc” Nên gia đình thuận hòa ấm êm 2.4.2 Nhóm ẩn dụ tình cảm, cảm xúc Trong 20/317 thành ngữ thuộc nhóm này, ẩn dụ liên quan đến gần gũi chiếm tỷ lệ cao (15/20 thành ngữ, đạt 75%) Các yếu tố lửa/ nhiệt, lực hay mê không thấy xuất nhiều Sự gần gũi thể qua khoảng cách (ăn cận nằm kề), qua tiếp xúc thể xác (đầu ấp tay gối, đụng vào chạm) [V-152] Vợ chồng người ta đồng tịch đồng sàng, đồng sinh đồng tử, cưu mang đồng lần 2.4.3 Nhóm ẩn dụ trạng thái Trong nhóm này, thành ngữ liên quan đến hợp chiếm tỷ lệ cao (47/127 thành ngữ, chiếm 37%), sợi dây ràng buộc (38/127 thành ngữ) yếu tố tiền định (18/127 thành ngữ) Sự hợp phi vật chất nảy sinh từ cấu trúc miền nguồn liên quan đến hợp vật chất [111, tr.222] Sự hợp phi vật chất đặc điểm cốt lõi ý niệm hôn nhân 15 [V-234] Bởi chàng không kết tóc trăm năm với Cẩm Vân chẳng trông mong mà học Ý niệm duyên/ kiếp xuất số thành ngữ tiếng Việt: duyên thiên định, duyên kiếp, ông tơ bà nguyệt Đặc biệt, thành ngữ biểu thị ÂDYN tiếng Anh [V- 45] Tại duyên số Ông ta năm mươi Còn Huyền bước sang tuổi hai mươi ba 2.4.4 Nhóm ẩn dụ cấu trúc kiện Trong nhóm này, ẩn dụ liên quan đến hành trình chiếm tỷ lệ cao (45 thành ngữ, chiếm 84.9%) Các đặc điểm hành trình ánh xạ lên miền đích - hôn nhân [A-28] She shared in a battle that had begun when she was at one of many crossroads in her marriage Bên cạnh đó, ý niệm nguồn liên quan đến chiến áp dụng cho miền đích hôn nhân 2.4.5 Nhóm ẩn dụ phức hợp Thành ngữ biểu thị ÂDYN hôn nhân liên quan đến miền nguồn thức ăn (25/58 thành ngữ), sinh vật sống (17/58 thành ngữ), nhà (15/58 thành ngữ) Ẩn dụ nhà liên quan đến kết cấu vật thể ổn định mối quan hệ [A-408] Now they are back under the same roof Ẩn dụ liên quan đến thức ăn thể qua thành ngữ ví dụ [V-435] [V-435] Tuần trăng mật trôi nhanh, cô Tùng lại hối bước vào sống mưu sinh 2.4.6 Nhóm ẩn dụ đánh giá tích cực tiêu cực Trong nhóm ẩn dụ đánh giá tích cực/ tiêu cực, hôn nhân ý niệm thành hàng hóa: giữ giá làm cao, bắt vàng, [V- 317] Lấy Liên, Quân bắt vàng 2.4.7 Khái quát đặc điểm ẩn dụ ý niệm hôn nhân Không xoay quanh ý niệm nguồn hành trình, ÂDYN hôn nhân liên quan đến nhiều yếu tố khác gần gũi, hợp nhất, ràng buộc, v.v Bản chất hôn nhân gắn kết hai cá thể lại với nên yếu tố gần gũi hôn nhân mang tính điển hình, thể qua khoảng cách hai vợ chồng 16 qua tiếp xúc thể xác Hôn nhân định nghĩa ràng buộc mặt pháp lý, tình cảm Ẩn dụ liên quan đến sợi dây ràng buộc thể khía cạnh liên kết, ràng buộc hôn nhân Trong hệ thống ẩn dụ cấu trúc kiện, hôn nhân ý niệm hóa thành hành trình dài Bên cạnh đó, sở tri nhận mối quan hệ hôn nhân xác định có nguồn gốc từ vật thể phức hợp; đó, đáng kể ý niệm liên quan đến nhà, sinh vật sống hay thức ăn 2.5 Tiểu kết chƣơng Thứ nhất, ÂDYN QHXH chia sẻ chung sở trải nghiệm: xuất phát từ vật thể, kiện gần gũi đời sống hàng ngày để ý niệm mối QHXH trừu tượng, phức tạp Thứ hai, thành ngữ biểu thị ÂDYN QHXH chia sẻ chung số đặc điểm ngữ nghĩa gần gũi, thân mật, chia sẻ, ràng buộc, v.v Mặc dù biểu đạt ngôn ngữ lựa chọn để biểu đạt ÂDYN QHXH khác hai ngôn ngữ, tình bạn, tình yêu, hôn nhân mối quan hệ liên nhân mang tính phổ quát đời sống người Thứ ba, số lượng đặc điểm ngữ nghĩa thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh biểu thị ÂDYN QHXH có điểm khác biệt Điều phản ánh thực tế rằng, có liên hệ mật thiết ngôn ngữ, trình ý niệm hóa trải nghiệm Chỉ việc nghiên cứu ngôn ngữ, có nhìn đầy đủ toàn diện trình ý niệm hóa trải nghiệm người 17 Chƣơng CƠ SỞ TRI NH N V ĐẶC TRƢNG VĂN H A CỦA ẨN DỤ Ý NI M QUAN H H I TRONG TH NH NG TI NG VI T V TI NG ANH 3.1 Dẫn nhập Trong chương 3, tập trung nghiên cứu yếu tố tác động đến ẩn dụ tri nhận (kinh nghiệm, văn hóa, hội, v.v ), nét tương đồng dị biệt ÂDYN QHXH thành ngữ tiếng Anh tiếng Việt 3.2 Mối quan hệ văn hóa ngôn ngữ 3.2.1 Khái niệm văn hóa Khi văn hóa xem hiểu biết chung đặc trưng cho nhóm người, mối liên hệ ẩn dụ văn hóa trở nên rõ ràng [110] 3.2.2 Các đặc điểm văn hóa Trần Ngọc Thêm [39] khái quát bốn đặc trưng nhất: tính nhân sinh, tính giá trị, tính hệ thống tính lịch sử Đây đặc trưng cần đủ cho phép phân biệt văn hóa với khái niệm có liên quan 3.2.3 Mối quan hệ văn hóa ngôn ngữ Xét chất, ngôn ngữ văn hoá có mối quan hệ hữu biện chứng với [41] Ngôn ngữ yếu tố hàng đầu mang sắc thái văn hóa dân tộc rõ Thông qua lựa chọn ngôn ngữ mà người sử dụng, thấy tồn mối quan hệ 3.3 Các mô hình tri nhận liên quan đến ẩn dụ ý niệm QHXH Có số quan điểm khác liên quan đến mô hình tri nhận ẩn dụ ý niệm QHXH Chúng đồng ý với quan điểm cho tảng kinh nghiệm lựa chọn ÂDYN tương ứng ÂDYN góp phần tạo mô hình văn hóa Các phân tích nhận định luận án dựa vào mô hình kết hợp với mô hình ba cấp độ ẩn dụ Kövecses [111] đề xuất 3.4 Sự tƣơng đồng ẩn dụ ý niệm QHXH thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh 3.4.1 Sự tương đồng loại miền nguồn Các miền nguồn phần lớn liên quan đến nhu cầu người Đây khảo sát hoàn chỉnh miền nguồn liên quan đến ÂDYN Tuy nhiên, cho rằng, miền nguồn giới đơn giản hóa hết mức, chất giới cho phép người sử dụng để tạo ý niệm trừu tượng mối QHXH 18 3.4.2 Sự tương đồng nét nghĩa ẩn dụ ý niệm Thứ nhất, sở tri nhận ba mối QHXH hai cộng đồng ngữ tương đồng: ẩn dụ giao tiếp xem điển dạng tình bạn; ẩn dụ tình cảm, cảm xúc đặc điểm trội tình yêu; ràng buộc hay cam kết yếu tố cốt lõi hôn nhân Thứ hai, số lượng lớn ÂDYN có tảng liên quan đến kinh nghiệm nghiệm thân Những biểu tương ứng việc đạt mục đích đến đích, khao khát tình cảm tăng nhiệt,… tồn thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh Tuy nhiên, tảng nghiệm thân mà người dựa vào trình tri nhận ý niệm trừu tượng mang tính tự nhiên cộng đồng sử dụng ngôn ngữ chấp thuận 3.5 Sự khác biệt văn hóa sở tri nhận ẩn dụ ý niệm QHXH thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh 3.5.1 Sự khác biệt giao văn hóa 3.5.1.1 Khác biệt loại ẩn dụ ý niệm Trong tiếng Việt, hôn nhân xem ý niệm phổ biến, đậm nét (223 thành ngữ) Ngược lại, số lượng thành ngữ biểu thị ÂDYN tình yêu tiếng Anh chiếm gần nửa (226/419 thành ngữ) Sự khác biệt thể loại ÂDYN mà ngôn ngữ văn hóa sử dụng để ý niệm hóa nguồn đích QHXH (a) Thành ngữ biểu thị ÂDYN tình bạn chiếm tỷ lệ thấp hai ngôn ngữ, đó, số lượng thành ngữ tiếng Anh thuộc nhóm ẩn dụ giao tiếp cao gấp lần so với tiếng Việt (b) Tình yêu phạm trù ý niệm hóa cao hai ngôn ngữ Thứ nhất, số lượng thành ngữ tiếng Anh biểu thị ẩn dụ liên quan đến vật sở hữu, giao dịch kinh tế cao so với tiếng Việt Thứ hai, số lượng thành ngữ biểu thị ÂDYN có liên quan đến ý niệm nguồn hành trình, chiến trò chơi có chênh lệch (tiếng Anh: 57; tiếng Việt: 31) Thứ ba, tiếng Việt chiếm 2/3 số lượng thành ngữ (27) liên quan đến trạng thái mê (c) Hôn nhân phạm trù có ý nghĩa quan trọng đời sống người Việt, thể qua nhóm ẩn dụ trạng thái Trong đó, số lượng thành ngữ tiếng Việt cao nhiều so với tiếng Anh: sợi dây ràng buộc (26 12); hợp (45 2); yếu tố tiền định (18 0) Yếu tố ràng buộc trở thành ý niệm sở đời sống người Việt: kết tóc trăm năm, chồng chắp vợ nối, rổ rá cạp lại,v.v Đối với văn hóa trọng tình Việt Nam, hòa hợp trở thành yếu tố quan trọng Trong mối quan hệ phải trì hòa hợp lẫn nhau, 19 sở lấy tình nghĩa làm đầu: chồng hòa vợ thuận, chồng khôn vợ ngoan, Ngoài ra, ý niệm duyên phức tạp đa chiều, chủ yếu liên quan đến định mệnh: duyên thiên định, duyên kiếp, phải duyên phải kiếp,v.v Quan điểm xuất phát từ niềm tin Phật giáo vào nghiệp chướng học thuyết Thập nhị nhân duyên kiếp luân hồi Thứ hai, nhóm ẩn dụ phức hợp, số lượng thành ngữ tiếng Việt gấp lần tiếng Anh (49 9), thể qua ẩn dụ liên quan đến nhà (13 2), sinh vật sống (15 2) hay thức ăn (21 4) Hôn nhân ý niệm hóa dựa khía cạnh bền vững ổn định mối quan hệ Văn hóa Việt Nam với tinh thần người nông nghiệp định cư coi trọng nhà hoàn toàn quán rõ nét [39] Bên cạnh đó, khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều phương Đông điều kiện tốt cho loại cối phát triển Nhóm từ thực vật thực vật đặc thù (cây lúa, tre, trúc, đào, v.v ) chiếm vị trí quan trọng thành ngữ tiếng Việt Các thành ngữ liên quan đến miền nguồn thức ăn xuất nhiều tiếng Việt cơm lành canh ngọt, ăn cơm trước kẻng, v.v Theo chúng tôi, điều cho thấy người Việt, hôn nhân ý niệm hóa dựa nhu cầu vật chất thiết thân sống hàng ngày 3.5.1.2 Khác biệt nét nghĩa ẩn dụ ý niệm Trong số trường hợp khác, hai ngôn ngữ có ÂDYN ẩn dụ có nét nghĩa riêng hai ngôn ngữ Trong tiếng Anh, trái tim xem nơi chứa đựng tình cảm, cảm xúc yêu đương; from the bottom of my heart, break one’s heart Tuy nhiên, tiếng Việt thấy có loạt ý niệm khác xây dựng quanh ý niệm lòng, dạ, bụng, ruột đau lòng xót ruột, lòng dạ, v.v 3.5.1.3 Nguyên nhân khác biệt giao văn hóa Có hai loại nguyên nhân dẫn đến khác biệt giao văn hóa: (i) môi trường vật chất tự nhiên mà văn hóa định vị; (ii) ngữ cảnh văn hóa rộng (bối cảnh hội), tức nguyên tắc, ý niệm văn hóa (i) Môi trường vật chất tự nhiên Môi trường vật chất tự nhiên (điều kiện địa lý, quang cảnh, môi trường sống, v.v ) hình thành nên ngôn ngữ, chủ yếu vốn từ Trên sở đó, góp phần hình thành nên ẩn dụ Môi trường khí hậu nóng, ẩm, mưa nhiều Việt Nam góp phần tạo nên sông lớn, địa hình đa dạng, phức tạp Vì môi trường sống người Việt gắn liền với sông nước, nên ÂDYN QHXH dựa miền nguồn hành trình, yếu tố từ vựng liên quan đến sông nước nhiều đứng mũi chịu sào, lỡ bước 20 sang ngang, ngăn sông cấm chợ hay yếu tố phản ánh đặc điểm địa trèo đèo lội suối, vượt suối băng rừng, v.v Trong đó, với địa hình rộng lớn, phẳng, cư dân phương Tây chủ yếu di chuyển ngựa, xe ô tô, tàu hỏa, Trên sở trải nghiệm đó, người Anh ý niệm hóa mối QHXH thể qua thành ngữ có yếu tố từ vựng liên quan đến cách thức di chuyển off the road, burn the boat, at the crossroads, v.v Bên cạnh đó, đặc điểm nông nghiệp Việt Nam nhỏ lẻ, manh mún nên khó giới hóa Chính vậy, nhóm từ cách thức vận chuyển sức người (mang, vác, gánh, khiêng…) xuất phổ biến thành ngữ tiếng Việt đường đứt gánh, đa mang đèo bòng, gánh tương tư, v.v Trong đó, tiếng Anh lại có biểu đạt ngôn ngữ liên quan đến miền nguồn cỗ máy oil the wheels Đặc điểm tự nhiên khiến cho đời sống cư dân phụ thuộc nhiều vào yếu tố thiên nhiên Hình ảnh lực tự nhiên gió, bão, mây, mưa, v.v xuất nhiều thành ngữ tiếng Việt mây mưa chăn gối, tình mây mưa, nhớ mây thương gió,v.v (ii) Ngữ cảnh văn hóa rộng (bối cảnh hội) Ngữ cảnh văn hóa rộng bối cảnh hội, dân tộc, văn hóa người sử dụng ngôn ngữ [21] Nền kinh tế hàng hóa phát triển gắn liền với giao dịch kinh tế phần quan trọng đời sống cư dân phương Tây Điều tác động đến việc ý niệm hóa mối QHXH tiếng Anh thể qua 39 thành ngữ liên quan đến ý niệm on good terms of, big deals, v.v Trong đó, ý niệm liên quan đến miền nguồn tiếng Việt rõ nét tiếng Anh 3.5.2 Sự khác biệt nội văn hóa 3.5.2.1 Khác biệt loại ẩn dụ ý niệm Trong thân văn hóa, có ẩn dụ có nét khác biệt định Hai ẩn dụ dựa sở ánh xạ từ miền nguồn hợp giao dịch kinh tế sang miền đích tình yêu đóng vai trò quan trọng việc hình thành nên hai mô hình văn hóa: tình yêu lý tưởng tình yêu điển hình Nếu tình yêu truyền thống mang nặng tính hợp lý tưởng, tình yêu đại gắn liền với mặt lợi ích mối quan hệ liên nhân 3.5.2.2 Khác biệt nét nghĩa ẩn dụ ý niệm Nghĩa từ friend tiếng Anh thay đổi theo thời gian phản ánh thay đổi ẩn chứa bên mối quan hệ người Trong diễn ngôn nay, cụm từ close friend (bạn thân) kết hợp tương đối phổ biến Có thể thấy 21 nghĩa từ friend (bạn, bạn bè) bị làm mờ đi, yếu để tạo điều tương tự lực, buộc phải dùng đến cụm từ close friend 3.6 Tiểu kết chƣơng Khi xét ẩn dụ mối quan hệ ngôn ngữ, văn hóa duy, thấy ẩn dụ có liên quan đến văn hóa Các phân tích tiếng Việt tiếng Anh có chung sở tri nhận mối QHXH Một số miền nguồn sử dụng với tần suất tương đối cao tiếng Anh tiếng Việt hành trình, vật chứa, thức ăn, chia sẻ, v.v Trong đó, sở tri nhận chung hai văn hóa tảng kinh nghiệm mà người có từ đời sống Bên cạnh đó, thấy có khác biệt sở tri nhận đặc trưng văn hóa ÂDYN biểu thị QHXH Thứ nhất, hôn nhân ý niệm phổ quát nhất, rõ nét thành ngữ tiếng Việt (223/453 thành ngữ); tình yêu lại phản ánh nhiều thành ngữ tiếng Anh (226/419 thành ngữ) Thứ hai, số lượng thành ngữ tiếng Việt có yếu tố liên quan đến nhu cầu người ăn, ở, ngủ, lại chiếm tỷ lệ cao so với tiếng Anh, người ngữ ý niệm hóa mối QHXH dựa miền nguồn cụ thể, thiết thân đời sống Thứ ba, khác biệt điều kiện địa lý dẫn đến khác biệt văn hóa Văn hóa nông nghiệp lúa nước sống phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên coi trọng ổn định, hòa hợp Các miền nguồn sợi dây ràng buộc, hợp hai vật thể, nhà, thức ăn, v.v… sử dụng nhiều thành ngữ tiếng Việt Ngược lại, văn hóa du mục trọng động, thích di chuyển, tôn trọng chủ nghĩa cá nhân Do đó, số lượng thành ngữ biểu thị ÂDYN QHXH liên quan đến miền nguồn hành trình, chiến, giao tiếp, lực, vật sở hữu vượt trội so với tiếng Việt Thứ tư, đặc điểm kinh tế, hội dẫn đến khác biệt ÂDYN Nền kinh tế nhỏ lẻ, chưa giới hóa, yếu tố liên quan đến thực vật, vật nuôi, di chuyển thô sơ sử dụng nhiều thành ngữ tiếng Việt Nền văn minh phương Tây công nghiệp phát triển, ÂDYN liên quan đến máy móc, lưu thông hàng hải xuất nhiều thành ngữ Tiếng Anh Tóm lại, thông qua thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh, tranh tri nhận mối QHXH đời sống người ngữ tái cách sinh động hơn, cụ thể hơn, đầy đủ Chính khác biệt văn hóa tri nhận ÂDYN QHXH thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh góp phần làm sáng tỏ thêm chế tri nhận mà người sử dụng để ý niệm hóa giới 22 K T LU N Với cấu trúc chương, đề tài luận án khảo sát thành ngữ biểu thị ÂDYN QHXH tiếng Việt tiếng Anh từ quan điểm NNH tri nhận Dưới số kết luận dựa việc phân tích tổng hợp đặc điểm ngữ nghĩa, sở tri nhận, đặc trưng văn hóa ÂDYN biểu thị QHXH thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh Quan hệ hội phạm trù gần gũi đời sống hàng ngày người Khái niệm QHXH rộng bao hàm nhiều mối quan hệ liên nhân Tuy nhiên, tình bạn, tình yêu, hôn nhân mối quan hệ người Các mối quan hệ chủ yếu dựa sở tự nguyện mức độ thân mật Bên cạnh đó, mối quan hệ có mối quan hệ biện chứng với nhau: tình bạn xem sở cho tình yêu nam nữ, tình yêu tảng hôn nhân Luận án lựa chọn thành ngữ để khảo sát xem đối tượng thể mối liên hệ ngôn ngữ, ý niệm hóa kinh nghiệm Thông qua nghiên cứu ngôn ngữ, cụ thể thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh biểu thị QHXH, kết luận án giúp thấy rõ nét trình ý niệm hóa kinh nghiệm hai văn hóa khác Luận án tiếp cận nghiên cứu thành ngữ từ góc độ NNH tri nhận Về phương diện ngữ nghĩa, ngôn ngữ không quy chiếu trực tiếp đến thực tế khách quan, mà thông qua ý niệm biểu đạt ngôn ngữ Chúng trọng đến mối quan hệ tương tác yếu tố: miền nguồn, miền đích, ánh xạ, sở trải nghiệm, biểu đạt ngôn ngữ, mô hình văn hóa Cụ thể, ÂDYN có miền nguồn miền đích sở Nền tảng kinh nghiệm góp phần lựa chọn cặp nguồn đích cụ thể Thông qua ánh xạ ý niệm miền nguồn - miền đích, ÂDYN lựa chọn biểu đạt ngôn ngữ tương ứng Các ÂDYN quy tụ lại tạo nên mô hình văn hóa Các mô hình thể tính đặc thù riêng văn hóa tri nhận dân tộc ngôn ngữ Luận án tiến hành khảo sát, phân tích cách toàn diện, đa chiều kỹ lưỡng ba mối QHXH (tình bạn, tình yêu, hôn nhân) dựa đặc điểm ngữ nghĩa, sở tri nhận đặc trưng văn hóa ÂDYN thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh Việc khảo sát đặc điểm ÂDYN dựa nhóm khác cho thấy, phần lớn hiểu biết mối QHXH người biểu thành 23 ngữ Bên cạnh đặc điểm tương đồng, thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh có nét khác biệt phản ánh sở tri nhận đặc trưng văn hóa riêng Luận án cho thấy nguồn gốc tương đồng khác biệt ÂDYN QHXH bao gồm tính nghiệm thân (nền tảng thể người), kinh nghiệm văn hóa hội (ngữ cảnh) trình tri nhận (phong cách lựa chọn) Trong luận án có số ẩn dụ thống ba yếu tố đó, có ẩn dụ có hai không tồn ẩn dụ thống với ba yếu tố Luận án phân tích cho thấy cách dùng thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh biểu thị QHXH có mối liên hệ chặt chẽ với trải nghiệm người Một số lượng lớn ÂDYN dựa vào mối liên hệtừ trải nghiệm Trong đó, trình ý niệm hóa ẩn dụ dựa vào trải nghiệm vật chất phổ biến thành ngữ tiếng Việt với yếu tố liên quan đến nhu cầu người ăn, ở, ngủ, lại Bên cạnh đó, yếu tố văn hóa tác động đến trình ý niệm hóa mối QHXH Chúng cho rằng, nét tương đồng tương ứng ÂDYN biểu thị QHXH thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh nét tương đồng người trải nghiệm mà có Luận án phân tích đối chiếu phương diện văn hóa tri nhận thành ngữ biểu thị QHXH thông qua ánh xạ ý niệm thường người ngữ nói tiếng Việt tiếng Anh sử dụng Bên cạnh điểm giống ÂDYN ba mối QHXH tiếng Việt tiếng Anh, luận án đặc điểm khác biệt Thứ nhất, hôn nhân ý niệm sâu sắc nhất, rõ nét đời sống người Việt, tình yêu xem quan trọng người ngữ sử dụng tiếng Anh Thứ hai, biểu đạt ngôn ngữ sử dụng phản ánh cách thức khác người ngữ Các yếu tố liên quan đến miền nguồn sợi dây ràng buộc, hợp nhất, nhà, thức ăn, v.v xuất nhiều thành ngữ tiếng Việt Trong đó, thành ngữ tiếng Anh có sở tri nhận liên quan đến hành trình, chiến, giao tiếp, vật sở hữu, v.v phổ biến Điều cho thấy người Việt nhấn mạnh đến khía cạnh bền vững, ổn định mối quan hệ, đó, người ngữ nói tiếng Anh có xu hướng tập trung vào tính động phát triển mối quan hệ 24 Cơ chế hình thành nghĩa thành ngữ biểu thị QHXH đặt tương tác với văn hóa môi trường Điều khiến cho ngôn ngữ có nét tương đồng dị biệt Việc giảng dạy ngoại ngữ nói chung, thành ngữ nói riêng cần linh hoạt; đó, ý khai thác đặc điểm mang tính phổ quát ngôn ngữ, đồng thời, nhấn mạnh đến đặc trưng văn hóa riêng có ngôn ngữ, nhằm mang lại hiệu tốt cho công tác nghiên cứu, giảng dạy học tập Với kết đạt trên, hy vọng luận án góp phần bổ sung làm sáng tỏ nội dung ngữ nghĩa có tính đặc thù tri nhận mối QHXH hai cộng đồng người ngữ Các kết nghiên cứu nguồn tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy học tập ngôn ngữ nói chung, giảng dạy tiếng Anh cho người Việt nói riêng Các nghiên cứu tương lai theo hướng tiếp cận NNH Tri nhận tập trung vào vấn đề sau: - Nghiên cứu ẩn dụ tình yêu sống tiếng Việt tiếng Ạnh từ góc độ NNH tri nhận - Nghiên cứu ẩn dụ giá trị người thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh từ góc độ NNH tri nhận - Nghiên cứu ẩn dụ thời gian thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh từ góc độ NNH tri nhận 25 DANH MỤC CÁC C NG TRÌNH Đ C NG BỐ LI N QUAN Đ N ĐỀ T I LU N ÁN Nguyễn Thị Kim Anh (2013), “ẨN DỤ Ý NIỆM H N NHÂN LÀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH (MARRIAGE IS A JOURNEY) kho tàng thành ngữ, tục ngữ (dựa liệu tiếng Anh tiếng Việt”, Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia, ĐHSP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Anh (2014), “A preliminary study on conceptual metaphor FRIENDSHIP IS A PLANT in English and Vietnamese”, The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 (ICSS2014), Thái Lan Nguyễn Thị Kim Anh (2015), “Cultural variation in Conceptual metaphors of love in English and Vietnamese”, The 1st International Conference on Humanities and Social sciences (ICHS 2015), Thái Lan Nguyễn Thị Kim Anh (2016), “A study on conceptual metaphors of love in system of event metaphors (in English and Vietnamese idiom)”, Tạp chí Đại học Vinh, Số 1B Ngô Đình Phương, Nguyễn Thị Kim Anh (2016), “Cultural variations in conceptual metaphors of love in English and Vietnamese idioms”, Tạp chí Khoa học, Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài, số 2, tập 32, ĐHQG Hà Nội 26 Công trình đƣợc hoàn thành Trƣờng Đại học Vinh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Đình Phƣơng PGS.TS Hoàng Trọng Canh Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại: Trường Đại học Vinh Vào hồi …… …… ngày …… tháng …… năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Trung tâm liệu - Thư viện Nguyễn Thúc Hào, Trường Đại học Vinh [...]... người Việt nói riêng Các nghiên cứu trong tương lai theo hướng tiếp cận NNH Tri nhận có thể tập trung vào những vấn đề sau: - Nghiên cứu ẩn dụ về tình yêu cuộc sống trong tiếng Việt tiếng Ạnh từ góc độ NNH tri nhận - Nghiên cứu ẩn dụ về giá trị con người trong thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh từ góc độ NNH tri nhận - Nghiên cứu ẩn dụ về thời gian trong thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh từ góc độ NNH... được mục đích đi đến đích, khao khát tình cảm tăng nhiệt,… tồn tại trong các thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh Tuy nhiên, nền tảng nghiệm thân mà con người dựa vào trong quá trình tri nhận các ý niệm trừu tượng mang tính tự nhiên được cộng đồng sử dụng ngôn ngữ chấp thuận 3.5 Sự khác biệt văn hóa cơ sở tri nhận của ẩn dụ ý niệm về QHXH trong thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh 3.5.1 Sự khác... nhiều trong các thành ngữ tiếng Việt Trong khi đó, thành ngữ tiếng Anh có cơ sở tri nhận liên quan đến cuộc hành trình, cuộc chiến, giao tiếp, vật sở hữu, v.v phổ biến hơn Điều này cho thấy người Việt nhấn mạnh đến khía cạnh bền vững, ổn định của mối quan hệ, trong khi đó, người bản ngữ nói tiếng Anh có xu hướng tập trung vào tính động phát tri n của các mối quan hệ này 24 8 Cơ chế hình thành nghĩa... về văn hóa tri nhận trong các ÂDYN QHXH trong thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh đã góp phần làm sáng tỏ thêm cơ chế tri nhận mà con người sử dụng để ý niệm hóa về thế giới 22 K T LU N Với cấu trúc 3 chương, đề tài luận án đã khảo sát thành ngữ biểu thị ÂDYN QHXH trong tiếng Việt tiếng Anh từ quan điểm của NNH tri nhận Dưới đây là một số kết luận của chúng tôi dựa trên việc phân tích tổng hợp... chuyển thô sơ được sử dụng nhiều trong các thành ngữ tiếng Việt Nền văn minh phương Tây công nghiệp phát tri n, các ÂDYN liên quan đến máy móc, lưu thông bằng hàng hải xuất hiện nhiều hơn trong các thành ngữ Tiếng Anh Tóm lại, thông qua thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh, bức tranh tri nhận về các mối QHXH trong đời sống của người bản ngữ được tái hiện một cách sinh động hơn, cụ thể hơn, đầy đủ hơn... sở tri nhận đặc trưng văn hóa trong các ÂDYN biểu thị QHXH Thứ nhất, hôn nhân là ý niệm phổ quát nhất, rõ nét nhất trong thành ngữ tiếng Việt (223/453 thành ngữ) ; còn tình yêu lại được phản ánh nhiều hơn trong thành ngữ tiếng Anh (226/419 thành ngữ) Thứ hai, số lượng thành ngữ tiếng Việt có yếu tố liên quan đến nhu cầu cơ bản của con người như ăn, ở, ngủ, đi lại chiếm tỷ lệ cao hơn so với tiếng Anh, ... ngữ nghĩa, cơ sở tri nhận, đặc trưng văn hóa của ÂDYN biểu thị QHXH trong thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh 1 Quan hệ hội một phạm trù hết sức gần gũi trong đời sống hàng ngày của mỗi người Khái niệm về QHXH rất rộng bao hàm nhiều mối quan hệ liên nhân Tuy nhiên, tình bạn, tình yêu, hôn nhân là các mối quan hệ cơ bản nhất của con người Các mối quan hệ này chủ yếu dựa trên cơ sở tự nguyện và. .. kỹ lưỡng ba mối QHXH (tình bạn, tình yêu, hôn nhân) dựa trên đặc điểm ngữ nghĩa, cơ sở tri nhận đặc trưng văn hóa của các ÂDYN trong thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh Việc khảo sát đặc điểm các ÂDYN dựa trên 6 nhóm khác nhau cho thấy, phần lớn những hiểu biết về mối QHXH của con người đều được biểu hiện trong các thành 23 ngữ Bên cạnh những đặc điểm tương đồng, thành ngữ tiếng Việt tiếng Anh. .. niệm Trong tiếng Việt, hôn nhân được xem là ý niệm phổ biến, đậm nét nhất (223 thành ngữ) Ngược lại, số lượng thành ngữ biểu thị ÂDYN tình yêu trong tiếng Anh chiếm gần một nửa (226/419 thành ngữ) Sự khác biệt được thể hiện trong các loại ÂDYN mà mỗi ngôn ngữ nền văn hóa sử dụng để ý niệm hóa nguồn đích QHXH (a) Thành ngữ biểu thị ÂDYN tình bạn chiếm tỷ lệ thấp nhất trong cả hai ngôn ngữ, trong. .. lệch (tiếng Anh: 57; tiếng Việt: 31) Thứ ba, tiếng Việt chiếm 2/3 số lượng thành ngữ (27) liên quan đến trạng thái mê hoặc (c) Hôn nhân là một phạm trù có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống cũng như duy của người Việt, thể hiện qua nhóm ẩn dụ trạng thái Trong đó, số lượng các thành ngữ tiếng Việt đều cao hơn nhiều so với tiếng Anh: sợi dây ràng buộc (26 12); sự hợp nhất (45 2); yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thành ngữ chỉ quan hệ xã hội trong tiếng việt và tiếng anh từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận (TT) , Nghiên cứu thành ngữ chỉ quan hệ xã hội trong tiếng việt và tiếng anh từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận (TT) , Nghiên cứu thành ngữ chỉ quan hệ xã hội trong tiếng việt và tiếng anh từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay