chapter 7 metamorphic rocks

40 82 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:32

Metamorphism, Metamorphic Rocks Physical Geology, Chapter Tim Horner, CSUS Geology Department Text Art 7.1 Figure 7.5 New Minerals form New minerals are: Platy Elongate Figure 7.6 Figure 7.18 Effects of temperature and pressure Figure 7.3 Pressure Figure 7.4b Figure 7.4a Figure 7.1 Figure 7.15 Gneiss: Figure 7.8b Marble: Figure 7.16 Mineral pathways: Figure 7.21 Black smokers: Figure 7.22 Contact metamorphism: Box 7.1 Figure Pressure change shocked quartz: Box 7.2 Figure P-T regimes: Box 7.2 Figure P-T regimes: Figure 7.2b Figure 7.2a Box 7.4 Figure TABLES Table 7.1 Table 7.2 Table 7.3 [...]...Figure 7. 7a Figure 7. 7b Figure 7. 8a Marble Figure 7. 8a2 Marble in thin section Figure 7. 9 Quartzite Figure 7. 10a Slate Figure 7. 10b Slate Figure 7. 11 Phyllite Figure 7. 12 Garnet-mica schist Figure 7. 13 Gneiss Figure 7. 14 Contact metamorphism vs Regional metamorphism Figure 7. 23 Figure 7. 17 Isotherms: Figure 7. 19 Metamorphism at the mid-oceanic ridge: Figure 7. 20 Figure 7. 15 Gneiss: Figure 7. 8b Marble:... Metamorphism at the mid-oceanic ridge: Figure 7. 20 Figure 7. 15 Gneiss: Figure 7. 8b Marble: Figure 7. 16 Mineral pathways: Figure 7. 21 Black smokers: Figure 7. 22 Contact metamorphism: Box 7. 1 Figure 1 Pressure change shocked quartz: Box 7. 2 Figure 1 P-T regimes: Box 7. 2 Figure 2 P-T regimes: Figure 7. 2b Figure 7. 2a Box 7. 4 Figure 1
- Xem thêm -

Xem thêm: chapter 7 metamorphic rocks , chapter 7 metamorphic rocks , chapter 7 metamorphic rocks

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay