Những yêu cầu khi soạn thảo văn bản

11 179 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:27

Kỹ thuật soạn thảo văn bản, những yêu cầu khi soạn thảoVB là tổng thể những quy tắc và phương pháp được sử dụng trong hoạt động xây dựng và ban hành văn bản. Những yêu cầu khi soạn thảo văn bản : Nội dung, Bố cục văn bản, Thẩm quyền ban hành; Ngôn ngữ, Thể thức, Quy trình soạn thảo Kỹ thuật soạn thảo văn bản, yêu cầu soạn thảo Ví dụ minh họa KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN VB tổng thể quy tắc phương pháp sử dụng hoạt động xây dựng ban hành văn Những yêu cầu soạn thảo văn Nội dung Bố cục văn Thẩm quyền ban hành Ngôn ngữ Thể thức Quy trình soạn thảo NỘI DUNG HỢP PHÁP HỢP HIẾN MỤC ĐÍCH KHOA HỌC PHỔ THÔNG KHẢ THI CÔNG QUYỀN MỞ BÀI BỐ CỤC THÂN BÀI KẾT BÀI THỂ THỨC Văn QPPL VBHC tổ chức công đoàn ban hành Văn hành VBHC tổ chức trị-xã hội bh VBHC quan Quốc phòng bh • Chính xác, rõ ràng • Phổ thông, đại chúng • Khách quan Ngôn ngữ • Trang trọng, lịch • Khuôn mẫu • Dùng câu, dấu câu hợp lý THẨM QUYỀN BAN HÀNH NỘI DUNG HÌNH THỨC QUY TRÌNH SOẠN THẢO VB • Chuẩn bị • Lập dàn đề cương • Viết thành văn • Duyệt ký văn • Hòan chỉnh, ban hành triển khai văn Văn QPPL Văn QLHCNN Thiết lập chương trình xây dựng VB Xđ mục tiêu, thu thập thông tin Thành lập Ban soạn thảo Tiến hành dự thảo VB Xđ mục đích, yêu cầu, nội dung, cách giải vấn đề, tên loại VB Duyệt văn Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Hoàn chỉnh dự thảo, đánh máy Trao đổi, hoàn thành dự thảo Nhân bản, phát hành lưu trữ Tổ chức việc thẩm định dự thảo văn Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành, công bố
- Xem thêm -

Xem thêm: Những yêu cầu khi soạn thảo văn bản, Những yêu cầu khi soạn thảo văn bản, Những yêu cầu khi soạn thảo văn bản, Kỹ thuật soạn thảo văn bản, những yêu cầu khi soạn thảo. Ví dụ minh họa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay