30 câu hỏi trắc nghiệm địa lý phần biểu đồ

14 794 3
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:22

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN BIỂU ĐỒ Câu 1: Địa điểm Hà Nội Huế Tp Hồ Chí Minh Bảng số liệu nhiệt độ, lượng mưa, cân ẩm địa phương: Lượng mưa Khả bốc Cân ẩm 1.676 mm 989 mm + 687 mm 2.868 mm 1.000 mm + 1.868 mm 1.931 mm 1.686 mm + 245 mm 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp so sánh Lượng mưa, Khả bốc hơi, Cân ẩm đia phương A Cột B Đường C.Miền D Kết hợp Nhận xét sai bảng số liệu A Huế có lượng mưa cân ẩm cao chắn địa hình tác động gió mùa Đông Bắc B TP.HCM có khả bốc cao ( 1686mm) vào Nam gần xích đạo, nhận lượng nhiệt cao C Hà Nội có lượng mưa thấp chủ yếu mưa vào mùa Đông D Lượng mưa, độ ẩm khả bốc địa điểm có chênh lệch không nhiều Câu 2: Cho bảng số liệu: Diện tích gieo trồng CN lâu năm năm nước ta từ 1995 – 2010 Đơn vị: nghìn Năm 1995 2000 2005 2010 Cây CN lâu năm 902,3 1451,3 1633,6 1821,0 Cây CN năm 716,7 778,1 861,5 846,0 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp thể cấu diện tích gieo trồng CN lâu năm năm A Cột B Đường C.Miền D Kết hợp Nhận xét sai bảng số liệu A Diện tích công nghiệp lâu năm hàng năm tăng giai đoạn B Diện tích công nghiệp lâu năm tăng nhanh công nghiệp hàng năm C Diện tích công nghiệp hàng năm tăng nhẹ qua năm : (gấp .1.2 lần) D Diện tích công nghiệp lâu năm tăng nhanh qua năm : (gấp .1.4 lần) Câu 3: Sản lượng lương thực nước, ĐBSCL ĐBSH Đơn vị: nghìn Năm Toàn quốc ĐBS Hồng ĐBS CLong 2000 300,8 244,2 516,5 2005 448,0 414,0 1012,3 2010 427,6 477,0 1092,0 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp so sánh sản lượng lương thực nước, ĐBSCL ĐBSH A Cột B Tròn C.Miền D Kết hợp Nhận xét, theo bảng số liệu A Sản lượng nước : tăng gấp .1.5 lần B Sản lượng ĐBSH: tăng gấp 1.9 lần C Sản lượng ĐBSCL : tăng gấp .2.2 .lần D Sản lượng lương thực nước, ĐBSCL ĐBSH tăng giai đoạn Câu Cho bảng số liệu: Diện tích gieo trồng cà phê tây nguyên nước giai đoạn 1990-2005 Đơn vị: nghìn Năm 1990 1995 2000 2005 Cả nước 119,3 186,4 561,9 497,4 Tây Nguyên 38,4 147,3 468,6 445,4 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp thể tình hình diện tích gieo trồng cà phê Tây Nguyên so với nước qua năm A Kết hợp B Cột C.Miền D Cột chồng Nhận xét, Sai so với bảng số liệu A Diện tích gieo trồng cà phê Tây Nguyên nước tăng giai đoạn (1990 - 2005) B Diện tích gieo trồng cà phê Tây Nguyên tăng nhanh gấp .11.6 lần C Diện tích gieo trồng cà phê nước tăng nhanh liên tục qua năm D Diện tích gieo trồng cà phê Tây Nguyên tăng nhanh nước Câu Diện tích gieo trồng cà phê tây nguyên nước giai đoạn 1990-2005 Đơn vị: % Năm 1990 1995 2000 2005 Cả nước 100 100 100 100 Tây Nguyên 32,2 79 83 89,5 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp thể cấu Diện tích gieo trồng cà phê tây nguyên so với nước A Xử lí số liệu vẽ cột chồng B Cột C.Xử lí số liệu vẽ hình miền D Cột chồng Nhận xét, so với bảng số liệu A Diện tích gieo trồng cà phê Tây Nguyên tăng nhanh nước B Cơ cấu diện tích gieo trồng cà phê Tây Nguyên nước tăng giai đoạn C Tốc độ gieo trồng cà phê Tây Nguyên tăng nhanh nước D Cơ cấu diện tích gieo trồng cà phê Tây Nguyên tăng nhanh qua năm Câu 6: Cho bảng số liệu sản lượng thủy sản nước Đồng Sông Cửu Long ( đơn vị: triệu tấn) Năm 1995 2000 2005 Cả nước 1.58 2.25 3.47 Đồng Sông Cửu Long 0.82 1.17 1.85 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp thể tình hình sản lượng thủy sản nước ĐBSCL qua năm A Kết hợp B Cột C.Đường D Cột chồng Nhận xét, sai so với bảng số liệu A Sản lượng thủy sản Đồng sông cửu long nước tăng giai đoạn (1995-2005) B Sản lượng thủy sản Đồng sông cửu long tăng nhanh ( tăng gấp 2.26 .lần) C Sản lượng thủy sản nước tăng nhanh gấp 2.2 .lần D Tốc độ sản lượng thủy sản ĐBSCL tăng nhanh so với nước Câu Sản lượng giá trị sản xuất Thủy sản nước ta Năm 2005 2007 2009 Sản lượng (1000 tấn) 3467 4200 4840 + Khai thác 1988 2075 2250 + Nuôi trồng 1479 2125 2590 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp thể cấu sản lượng thủy sản nước ta qua năm A Kết hợp B Cột C.Miền D Đường Nhận xét, sai so với bảng số liệu 2010 5120 2420 2700 Câu 8: Cho bảng số liệu: Về mật độ dân số vùng nước ta, năm 2006 ( đơn vị: người/km2) Vùng Mật độ dân số Đông Bắc 148 Tây Bắc 69 Đồng Sông Hồng 1225 Bắc Trung Bộ 207 Duyên hải Nam Trung Bộ 345 Tây Nguyên 89 Đông Nam Bộ 511 Đồng Sông Cửu Long 429 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp so sánh mật độ dân số vùng nước ta, năm 2006 A Kết hợp B Cột C.Tròn D Đường Nhận xét, sai so với bảng số liệu A Mật độ dân số vùng nước ta, năm 2006 có chênh lệch B Đồng Sông Hồng có mật độ dân số cao ,Tây Bắc vùng có mật độ dân số thấp C Tây Bắc Tây Nguyên vùng có MĐDS thấp D ĐBSH có mật độ dân số cao gấp 18 lần so với Tây Bắc Câu 9: Dựa vào bảng số liệu sau tình hình dân số nước ta thời kì 1921-2005 Năm 1960 1985 1989 1999 2005 Dân số (Triệu người) 30 60 64,4 76,3 83,0 Tỉ suất tăng dân số (%) 3,1 2,3 2,1 1,7 1,35 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp thể tình hình dân số nước ta thời kì 1960-2005 A Kết hợp B Cột C.Miền D Đường Nhận xét, sai so với bảng số liệu A Dân số tăng nhanh liên tục qua năm: ( gấp 2.77 lần) B Tỉ suất gia tăng dân số giảm nhanh : ( giảm 1,75% ) C Mặc dù tỉ suất gia tăng dân số giảm dân số nước ta vẫn tăng nhanh , nước ta nước đông dân D Dân số tốc độ gia tăng dân số tăng nhanh qua năm Câu 10 Dựa vào bảng số liệu sau tình hình hoạt động ngành lượng nước ta ( 2002 - 2010) Năm 2002 2005 2007 2010 Loại Than đá ( triệu tấn) 11,6 16,4 27,3 34,0 Dầu khí ( triệu tấn) 16,2 16,8 20,0 24,5 Điện ( tỉ Kwh) 26,6 35,8 46,2 53,3 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp thể tình hình hoạt động ngành lượng nước ta A Tròn B Cột C.kết hợp D Đường Nhận xét, sai so với bảng số liệu A Sản lượng than đá,dầu điện tăng qua năm B Sản lượng điện tăng nhanh nhất, sản lượng dầu tăng chậm C Sản lượng điện tăng nhanh gấp 2.0 lần D Sản lượng than đa dầu khí tăng ,sản lượng điện giảm Câu 11 Năm Cho bảng số liệu: Số lượt khách doanh thu từ du lịch nước ta, từ 2000 - 2010 2000 2003 2005 2010 Khách nội địa (triệu lượt khách) 9,6 11,2 16,0 19,1 Khách quốc tế (triệu lượt khách) 4,2 4,8 6,4 8,6 Doanh thu từ DL (nghìn tỉ đồng) 14 17 30 56,5 Nhận xét, sai so với bảng số liệu A Khách nội địa khách quốc tế tăng nhanh giai đoạn B Khách nội địa tăng nhanh: ( gấp 1.99 lần) C Khách quốc tế tăng nhanh: ( gấp 2.0 lần) D Doanh thu tăng nhanh ( gấp 4.2 lần) Câu 12 Cho bảng số liệu sau Năm 2002 2003 2005 2010 Tình hình phát triển dân số Việt Nam giai đoạn 2002 – 2010 Tổng số dân Số dân thành thị Tốc độ gia tăng dân số ( triệu người) (triệu người) ( %) 77.6 18.7 1.36 79.3 19.5 1.25 81.5 22.5 1.1 87.5 25.5 1.0 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp thể Tình hình phát triển dân số Việt Nam qua năm A Tròn B Cột C.kết hợp D Đường Nhận xét, sai so với bảng số liệu A Tổng số dân tăng nhanh: tăng gấp 1.1 lần B Số dân thành thị tăng nhanh: ( tăng gấp 1.36 lần) C Tỉ suất gia tăng dân số giảm: từ 1,36% còn 1,0% D Do tỉ suất gia tăng tự nhiên giảm nên dân số nước ta vẫn tăng nhanh Câu 13: Sản lượng giá trị sản xuất Thủy sản nước ta Năm 2005 2007 2009 Sản lượng (1000 tấn) 3467 4200 4840 + Khai thác 1988 2075 2250 + Nuôi trồng 1479 2125 2590 Giá trị sản xuất (tỉ đồng) 38 784 47 014 53 654 Nhận xét, sai so với bảng số liệu A Sản lượng khai thác tăng nhanh ( tăng gấp 1.3 lần ) B Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh từ: tăng gấp 1.83 lần) C Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh sản lượng khai thác D Giá trị sản xuất thủy sản củng tăng nhanh qua năm: ( tăng gấp 1.5 lần ) 2010 5120 2420 2700 56 966 Câu 14 : Cho bảng số liệu: Diện tích gieo trồng công nghiệp lâu năm hàng năm nước ta thời kỳ 1990-2005 ( đơn vị :nghìn ha) Năm Tổng số Cây công nghiệp hàng năm Cây công nghiệp lâu năm 550 650 1990 1200 750 950 1995 1700 800 1450 2000 2250 850 1650 2003 2500 900 1785 2005 2685 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp thể cấu diện tích gieo trồng công nghiệp lâu năm hàng năm nước ta A Tròn B Cột C.Miền D Đường Câu 15: Cho bảng số liệu tình hình dân số Việt Nam Năm 1999 2001 2003 Tổng số dân 100 100 100 Số dân thành thị 23.7 24.5 25.5 Số dân nông thôn 76.3 75.5 74.5 2005 100 27.1 2.9 (đơn vị: %) 2006 100 27.9 72.1 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp thể cấu số dân thành thị số dân nông thôn qua năm A Cột chồng B Cột C.Miền D Đường Nhận xét, so với bảng số liệu A Số dân thành thị có xu hướng tăng : ( tăng 4.2%) B Số dân nông thôn có xu hướng giảm : ( giảm 4.2%) C Xu hướng: tăng tỷ lệ dân thành thị, giảm tỷ lệ dân nông thôn D Dân số nông thôn có xu hướng chuyển lên thành thị Câu 16: Biểu đồ Miền thể cấu dân số thành thị nông thôn nước ta qua năm Tổng số dân (triệu người) Dân thành thị (triệu người) Năm 1990 66,15 12,9 1995 71,63 14,9 2000 77,68 18,8 2003 81,00 20,9 2005 84,13 22,8 Nhận xét, theo biểu đồ A Tốc độ gia tăng dân số thành thị tăng nhanh số dân tổng số dân B Tốc độ gia tăng dân số thành thị tăng nhanh số dân nông thôn C Cơ cấu số dân thành thị tăng ,số dân nông thôn giảm D Cơ cấu số dân thành thị số dân nông thôn tăng nhanh qua năm Câu 17: BIỂU ĐỒ MIỀN THỂ HIỆN GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NHÓM NGÀNH CỦA NƯỚC TA Năm 2006 2008 2010 2012 Tổng số 100 100 100 100 CN Khai thác 12.8 9.2 12.5 10.4 CN Chế Biến 68.7 72.5 61.3 67.3 Sản xuất phân phối Điện, nước 18.5 18.3 26.2 22.3 Nhận xét, sai theo biểu đồ A CN chế biến chiếm tỷ trọng cao có xu hướng giảm nhẹ B CN Khai thác chiếm tỷ trọng thấp có xu hướng giảm nhẹ C CN sản xuất phân phối Điện, nước: tăng nhẹ D Xu hướng chuyển dịch là: giảm tỷ trọng CN khai thác tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến sản xuất phân phối điện, nước Câu 18: Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2006- 2010 Đơn vị: Tỉ đồng Thành phần kinh tế Tổng số Nhà nước Ngoài nhà nước Khu vực có vốn đầu tư nước 2006 130546 52559 31737 46250 2010 208281 70558 60063 77660 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp thể cấu số dân thành thị số dân nông thôn qua năm A Cột chồng B Tròn C.Miền D Đường 2.Tìm câu trả lời Sai theo bảng số liệu A Bán kính hình tròn năm 2010 lớn năm 2006 gấp 1.26 lần B Qui mô thành phần kinh tế năm 2010 lớn năm 2006 gấp 1.6 lần C Qui mô thành phần kinh tế năm 2010 lớn năm 2006 D Cơ cấu kinh tế nhà nước chiếm 40.1 % Câu 19: Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2006- 2010 Đơn vị: % Thành phần kinh tế 2006 2010 Tổng số 100 100 Nhà nước 40.1 33.9 Ngoài nhà nước 24.3 28.8 Khu vực có vốn đầu tư nước 35.6 37.3 Nhận xét, sai theo biểu đồ A Khu vực nhà nước chiếm tỷ trọng cao có xu hướng giảm mạnh: từ ( giảm 6.2%) B Khu vực nhà nước chiếm tỷ trọng thấp có xu hướng tăng nhanh: từ ( tăng 4.0%) C Khu vực có vốn đầu tư nước tăng nhẹ ( tăng 1.7%) D Khu vực nhà nước giảm, khu vực nhà nước có vốn đầu tư nước tăng Câu 20: Cơ cấu Sản lượng giá trị sản xuất Thủy sản nước ta Năm 2005 2007 2009 2010 Sản lượng (1000 tấn) 3467 4200 4840 5120 + Khai thác 1988 2075 2250 2420 + Nuôi trồng 1479 2125 2590 2700 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp thể Sản lượng giá trị sản xuất Thủy sản nước ta qua năm A Cột chồng B Tròn C.Miền D Đường 2.Tìm câu trả lời Sai theo bảng số liệu trên: A Sản lượng khai thác nuôi trồng tăng giai đoạn B Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh sản lượng khai thác C Cơ cấu sản lượng nuôi trồng tăng , cấu sản lượng khai thác giảm tổng sản lượng D Sản lượng khai thác thủy sản tăng nhanh gấp 1.3 lần Câu 21: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (tỉ đồng) Năm Tổng số Nông - lâm- ngư nghiệp Công nghiệp - xây dựng Dịch vụ 93167 75757 73997 2006 242921 94479 143864 167246 2010 405589 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế A Cột chồng B Tròn C.Miền D Đường 2.Tìm câu trả lời sai theo bảng số liệu trên: A Qui mô kinh tế năm 2010 lớn năm 2006 gấp 1.29 lần B Qui mô kinh tế năm 2010 lớn năm 2006 gấp 1.67 lần C Cơ cấu lần lượt : Nông - lâm- ngư nghiệp chiếm 38.4 %, Công nghiệp - xây dựng 31.2%, Dịch vụ chiếm 30.4% D Co cấu Nông - lâm- ngư nghiệp giảm, Công nghiệp - xây dựng tăng , Dịch vụ tăng Câu 22 Số khách quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện vận tải Đơn vị: nghìn lượt khách Năm 2006 2010 Tỏng số 4250 5959 Đường hàng không 2335 4949 Đường thủy 1350 340 Đường 565 670 2.Tìm câu trả lời theo bảng số liệu trên: A Bán kính hình tròn năm 2010 lớn 2006 gấp 1.2 lần B Bán kính hình tròn năm 2010 lớn 2006 gấp 1.3 lần C Bán kính hình tròn năm 2010 lớn 2006 gấp 1.4 lần D Bán kính hình tròn năm 2010 lớn 2006 gấp 1.5 lần Câu 23: Số khách quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện vận tải Đơn vị: % Năm 2006 2010 Tỏng số 100 100 Đường hàng không 55 83.1 Đường thủy 32 5.7 Đường 13 11.2 2.Tìm câu trả lời sai theo bảng số liệu trên: - Vể cấu: A Đường hàng không: tăng nhanh từ 55% lên 83.1% B Đường thủy: giảm mạnh từ 32% còn 5.7% C Cơ cấu đường hàng không có nhiều thay đổi D Đường bộ: giảm nhẹ từ 13% còn 11.2% Câu 24: Diện tích lúa năm phân theo mùa vụ nước ta Đơn vị: nghìn Năm Tổng cộng Lúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa 2006 8043 3074 2216 2753 2010 9499 4086 2936 2477 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế A Cột chồng B Tròn C.Miền D Đường 2.Tìm câu trả lời theo bảng số liệu trên: A Về qui mô: Năm 2010 lớn năm 2006 gấp 1.6 lần B Về qui mô: Năm 2010 lớn năm 2006 gấp 1.8 lần C Về qui mô: Năm 2010 lớn năm 2006 gấp 1.18 lần D Tất sai Câu 25: Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản nước ta ( đơn vị: tỉ đồng) Năm 2006 2010 64500 91500 Nông nghiệp 7500 13500 Lâm nghiệp 12300 36500 Thủy sản 84300 141500 Tổng số 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế A Cột chồng B Tròn C.Miền D Đường 2.Tìm câu trả lời theo bảng số liệu trên: A Tình hình giá trị sản lượng nông nghiệp giảm, lâm nghiệp tăng, thủy sản tăng B Tốc độ giá trị sản lượng nông nghiệp giảm, lâm nghiệp tăng, thủy sản tăng C Cơ cấu giá trị sản lượng nông nghiệp giảm, lâm nghiệp tăng, thủy sản tăng D Qui mô giá trị sản lượng nông nghiệp giảm, lâm nghiệp tăng, thủy sản tăng Câu 26: Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu sử dụng đất Trung du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên, năm 2006 (Đơn vị: nghìn ha) Trung du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên TỔNG SỐ 101558 54660 Đất nông nghiệp 14783 15971 Đất lâm nghiệp 53246 30678 Đất thổ cư 3576 1661 Đất chưa sử dụng 29953 6350 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế A Cột chồng B Tròn C.Miền D Đường 2.Tìm câu trả lời sai theo bảng số liệu trên: A Về qui mô: Trung du miền núi Bắc Bộ có diện tích đất lớn Tây Nguyên gấp lần B Về cấu: Trung du miền núi Bắc Bộ: diện tích đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ cao , đất thổ cư chiếm tỷ lệ thấp C Tây Nguyên: diện tích đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ cao , đất thổ cư chiếm tỷ lệ thấp , đất chưa sử dụng D Tất sai Câu 27: Cho bảng số liệu sau: Tình hình xuất nhập nước ta, từ 1992 - 2010 Đơn vị: tỉ USD Năm 1992 1996 1998 2000 2005 2010 Xuất 2,6 7,3 9,4 14,5 32,4 48,6 Nhập 2,5 11,1 11,5 15,6 36,8 62,8 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp tốc độ giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế A Cột chồng B Tròn C.Miền D Đường 2.Tìm câu trả lời theo bảng số liệu trên: A Tình hình giá trị xuất nhập tăng giai đoạn B Tốc độ giá trị xuất nhập tăng giai đoạn C Cơ cấu giá trị xuất nhập tăng giai đoạn D Qui mô giá trị xuất nhập tăng giai đoạn Câu 28: Cho bảng số liệu: Tỉ suất sinh, Tỉ suất tử, dân số nước ta giai đoạn 1990-2006, Đơn vị: % Năm Tỉ suất sinh Tỉ suất tử 1990 31.3 8.4 1995 28.5 6.7 1999 23.6 7.3 2006 19.0 5.0 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp tốc độ giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế A Cột chồng B Tròn C.Miền D Đường 2.Tìm câu trả lời sai theo bảng số liệu trên: A Tỉ suất sinh giảm mạnh liên tục qua năm B Tỉ suất tử giảm mạnh y tế phát triển không qua năm C Tỉ suất sinh giảm mạnh ,giảm 12,3% D Tỉ lệ sinh tử không có thay đổi nhiều qua năm Câu 28: Cho bảng số liệu sau: Tình hình xuất nhập nước ta, từ 1992 - 2010 Đơn vị: tỉ USD Năm 1992 1996 1998 2000 2005 2010 Xuất 2,6 7,3 9,4 14,5 32,4 48,6 Nhập 2,5 11,1 11,5 15,6 36,8 62,8 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp tốc độ giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế A Cột chồng B Tròn C.Miền D Đường 2.Tìm câu trả lời sai theo bảng số liệu trên: A Giá trị xuất tăng nhanh liên tục qua năm: tăng gấp 18.7 lần B Giá trị nhập tăng nhanh liên tục qua năm: tăng gấp 18.7 lần C Giá trị nhập tăng nhanh giá trị xuất khẩu, đến 2010 nước ta vẫn nước nhập siêu với giá trị 14.2 tỉ USD D Giá trị xuất nhập tăng Câu 29: Cho bảng số liệu: Sản lượng than dầu thô nước ta giai đoạn 1994– 2006 ( đơn vị: %) Năm 1994 1996 1998 2000 2006 Dầu thô 100 127.6 181.2 236.1 249.3 Than 100 166.1 176.3 196.6 659.3 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp tốc độ giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế A Cột chồng B Tròn C.Miền D Đường 2.Tìm câu trả lời theo bảng số liệu trên: A Sản lượng than tăng nhanh từ 100% lên 659.3% (tăng 6,59 lần) B Sản lượng dầu thô tăng nhanh từ 100% lên 249.3% (tăng 2,49 lần) C Sản lượng than tăng nhanh sản lượng dầu D Tất Câu 30 Cho bảng số liệu:sản lượng số ngành công nghiệp nước ta thời kỳ 1995-2006 Năm Điện (tỉ kw/h) Than đá (triệu tấn) Phân hoá học (nghìn tấn) 26.7 11.6 1209 2000 41.1 16.4 1288 2002 46.2 27.3 1714 2004 59.1 38.9 2176 2006 1.Cho biết vẽ biểu đồ thích hợp tốc độ giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế A Cột chồng B Tròn C.Miền D Đường 2.Tìm câu trả lời sai theo bảng số liệu trên: A Tốc độ tăng trưởng than đá năm 2002 141.4% B Tốc độ tăng trưởng điện năm 2002 153.9% C Tốc độ tăng trưởng phân hóa học năm 2002 106% D Tốc độ tăng trưởng điện năm 2004 172% 10 MỘT SỐ BIỂU ĐỒ HÌNH ĐƯỜNG NÂNG CAO * Phải xử lí số liệu % Công thức = Năm sau /năm gốc x 100 = % Bài tập 3: Cho bảng số liệu: Sản lượng than dầu thô nước ta giai đoạn 1994– 2006 ( đơn vị: nghìn tấn) Năm 1994 1996 1998 2000 2006 Dầu thô 6900 8803 12500 16291 17200 Than 5900 9800 10400 11600 38900 a Vẽ biểu đồ thích hợp thể tốc độ gia tăng giá trị khai thác than dầu thô nước ta giai đoạn 1990 – 2006 b Nhận xét giải thích gia tăng đó *Giải thích: Do dân số tăng nên nhu cầu tiêu thụ lượng cho sản xuất sinh hoạt tăng, nhiều mỏ dầu phát hiện, công trình thủy điện nhiệt điện xây dựng đưa vào sử dụng, ngành khai thác than có bước phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nước xuất Ngoài còn đáp ứng cho trình CNH-HĐH 11 Bài 5: Sản lượng thủy sản nước ta qua năm Năm Khai thác thủy sản Nuôi trồng thủy sản 2000 1660 590 2003 1987 1478 2005 2136 2465 Đơn vị: nghìn 2010 2414 2728 a/Vẽ biểu đồ đường thể tốc độ tăng trưởng sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản nước ta b/nhận xét giải thích Bài Làm * Xử lí số liệu ta có: Sản lượng thủy sản nước ta qua năm Đơn vị: % Năm 2000 2003 2005 2010 100 119.7 128.7 145.4 Khai thác thủy sản 100 250.5 417.8 462.4 Nuôi trồng thủy sản * Biểu đồ thể Sản lượng thủy sản nước ta qua năm - Chọn số lớn 462.4 ( lấy tròn 500, chia trục tung thành khoảng, mỗi khoảng 100 = 10 ô tập) - Lấy năm đầu làm gốc, chia khoảng cách giữa năm - Vẽ thành đường biểu diễn, ghi đường khác *Nhận xét: - Sản lượng thủy sản khai thác sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng giai đoạn ( 2000-2010) - Sản lượng thủy sản khai thác tăng nhanh gấp 1,45 lần - Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh: gấp 4,62 lần * Giải thích: Do khai thác mức nên nguồn thủy sản biển có nguy cạn kiệt, ngành nuôi trồng thủy sản nước ta có bước phát triển mạnh những năm gần đây, giảm áp lực nguyên liệu cho ngành CN chế biến thủy sản Bài 6: Cho bảng số liệu: Diện tích gieo trồng CN lâu năm năm nước ta từ 1990 – 2010 Năm Cây CN lâu năm Cây CN năm 1990 657 542 1995 902 716 2000 1451 778 2005 1633 861 Đơn vị: nghìn 2010 1821 846 a Vẽ biểu đồ đường thể tốc độ gia tăng diện tích gieo trồng CN lâu năm năm nước ta b Nhận xét giải thích nguyên nhân Bài Làm * Xử lí số liệu ta có: Diện tích gieo trồng CN lâu năm năm nước ta từ 1990 – 2010 Đơn vị: % Năm 1990 1995 2000 2005 2010 Cây CN lâu năm 100 137.2 220.9 248.6 277.2 Cây CN năm 100 132.1 143.5 158.9 156.1 * Nhận xét: - Diện tích công nghiệp lâu năm năm nước ta tăng giai đoạn ( 1990 - 2010) - Diện tích công nghiệp lâu năm tăng nhanh: gấp 2,77 lần - Diện tích công nghiệp năm tăng nhanh không ổn định: gấp 1,56 lần * Giải thích: Do công nghiệp lâu năm mang lại giá trị kinh tế cao, thị trường rộng lớn ổn định, điều kiện tự nhiên nước ta thích hợp cho việc hình thành vùng chuyên canh công nghiệp lâu năm qui mô lớn ( chè, cà phê, cao su, hồ tiêu ) 12 MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TÍNH SỐ LIỆU VÀ NHẬN XÉT Bài 1: Cho bảng số liệu sau: Diện tích sản lượng lúa việt nam thời kỳ 1995-2005 Năm Diện tích (nghìn ha) Sản lượng (nghìn tấn) 1995 6765 24964 1999 7643 31392 2002 7504 34470 2005 7329 35832 a Tính suất lúa năm (tạ/ha) ( Công Thức = Sản lượng/Diện tích x 10) b Nhận xét tình hình sản xuất lúa nước ta thời gian Bài 2: Cho bảng số liệu sau: Dân số sản lượng lúa nước ta thời kỳ1981-2002 Năm 1981 1986 1990 1995 1999 2002 54.9 61.2 66.0 72.0 76.3 79.7 Dân số(triệu người) 12.4 16.0 19.2 25.0 29.1 34.4 Sản lượng (triệu tấn) a Tính sản lượng lúa bình quân theo đầu người qua năm (Kg/ người) - Công thức = Sản lượng/số dân x 1.000 b Nhận xét giải thích mối quan hệ giửa dân số sản lượng lúa nước ta Bài 3: Cho bảng số liệu: Diện tích sản lượng cà phê nhân nước ta thời kỳ 1980-2005 Năm 1980 1985 1990 1995 1997 1999 2002 2005 22.5 44.7 119.3 186.4 279.0 397.4 531.3 497.4 DT(1000 ha) 4,3 12.3 92.0 218.0 400.2 486.8 688.7 752.1 SL(1000 tấn) a/ Tính suất cà phê qua năm (tấn/ha) CT = Sản lượng/diện tích b/ Nhận xét giải thích phát triển sản xuất cà phê thời gian Bài 4: Cho bảng số liệu: Tình hình xuất gạo nước ta giai đoạn 1989-2005 Năm Sản lượng gạo xuất Kim ngạch xuất (nghìn tấn) (triệu USD) 3477 667349 2000 3241 725535 2002 4060 950000 2004 5202 1394000 2005 a Tính giá trị gạo xuất bình quân qua năm b Nhận xét giải thích tình hình xuất gạo nước ta giai đoạn Bài Cho bảng số liệu sau:Tình hình sản xuất lúa Đồng sông Hồng, từ 1985 – 2005 Năm 1985 1990 1995 2000 2005 Diện tích (nghìn ha) 1051,8 1057,6 1193,0 1212,6 1138,5 Năng suất (tạ/ha) 29,4 34,2 44,4 55,2 54,4 Sản lượng (nghìn tấn) 3091,9 3618,1 5090,4 6586,6 6199,0 Bình quân theo đầu người (kg/người) 233,0 260,0 321,0 387,0 344,0 a Hãy tính tốc độ tăng trưởng diện tích, suất, sản lượng lúa sản lượng lúa bình quân theo đầu người Đồng sông Hồng qua năm trên.( lấy năm 1985 = 100%) b Nhận xét giải thích Bài 6: Cho bảng số liệu: Số dân dân số thành thị nước ta Năm 1995 2000 2003 2005 Số dân thành thị (triệu người) 14.9 18.8 20.9 22.3 Tổng số dân (triệu người) 72 77,6 80,2 83,1 a.Tính tỉ lệ dân số thành thị nước ta giai đoạn 1995 – 2005? b.Nhận xét Bài 7: Cho bảng số liệu: Diện tích tự nhiên diện tích rừng nước ta thời kỳ 1943 – 2005 Năm 1943 1990 1999 2005 Diện tích rừng tự nhiên(triệu ha) 14.3 7.2 10.9 12.4 Tổng diện tích rừng (triệu ha) 33.1 33.1 33.1 33.1 a/ Tính độ che phủ rừng nước ta thời kỳ 1943 – 2005? b/ Nhận xét giải thích nguyên nhân 13 CÁCH GIẢI THÍCH CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG BIỂU ĐỒ: *Dạng 1: Đề liên quan đến ngành kinh tế ( Nông - Lâm - Ngư Nghiệp, Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ ) - Giải thích: Do tác động trình chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa - đại hóa, xu hướng mang tính tích cực, nhiên tốc độ vẫn còn chậm *Dạng 2: Đề liên quan đến giá trị xuất nhập khẩu, thành phần kinh tế (nhà nước,ngoài nhà nước, có vốn đầu tư nước ) - Giải thích: Do tác động sách kinh tế mở theo chế thị trường, đặc biệt sau Việt Nam gia nhập ASEAN WTO, thị trường mua bán mở rộng, từ đó thu hút vốn đầu tư nước *Dạng 3: Đề liên quan đến sản lượng số sản phẩm ( Lúa, cà phê ) - Giải thích: Do áp dụng tốt khoa học kĩ thuất vào sản xuất, cấu mùa vụ, giống có nhiều thay đổi theo hướng sản xuất hàng hóa,điều kiện tự nhiên thuận lợi , ngành công nghiệp chế biến có bước phát triển, thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn *Dạng 4: Đề liên quan đến cấu số dân thành thị, dân nông thôn - Giải thích: Do tác động trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, nhiên số dân thành thị nước ta vẫn còn thấp so với nước khác khu vực giới, điều đó chứng minh trình đô thị hóa nước ta diễn chậm, trình độ Đô thị hóa thấp *Dạng 5: Đề liên quan đến ngành công nghiệp lượng ( than, dầu, điện ), - Giải thích: Do dân số tăng nên nhu cầu tiêu thụ lượng cho sản xuất sinh hoạt tăng, nhiều mỏ dầu phát hiện, công trình thủy điện nhiệt điện xây dựng đưa vào sử dụng, ngành khai thác than có bước phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nước xuất Ngoài còn đáp ứng cho trình CNH-HĐH Dạng 6: Đề liên quan đến dân sô,tỉ suất sinh,tỉ suất tử - Giải thích: Do tác động sách phát triển dân số, y tế phát triển, ý thức người dân 14 [...]...MỘT SỐ BIỂU ĐỒ HÌNH ĐƯỜNG NÂNG CAO * Phải xử lí số liệu về % Công thức = Năm sau /năm gốc x 100 = % Bài tập 3: Cho bảng số liệu: Sản lượng than và dầu thô nước ta giai đoạn 1994– 2006 ( đơn vị: nghìn tấn) Năm 1994 1996 1998 2000 2006 Dầu thô 6900 8803 12500 16291 17200 Than 5900 9800 10400 11600 38900 a Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ gia tăng giá trị... 2465 Đơn vị: nghìn tấn 2010 2414 2728 a/Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của nước ta b/nhận xét và giải thích Bài Làm * Xử lí số liệu ta có: Sản lượng thủy sản của nước ta qua các năm Đơn vị: % Năm 2000 2003 2005 2010 100 119.7 128.7 145.4 Khai thác thủy sản 100 250.5 417.8 462.4 Nuôi trồng thủy sản * Biểu đồ thể hiện Sản lượng thủy sản của nước... Đồng bằng sông Hồng, từ 1985 – 2005 Năm 1985 1990 1995 2000 2005 Diện tích (nghìn ha) 1051,8 1057,6 1193,0 1212,6 1138,5 Năng suất (tạ/ha) 29,4 34,2 44,4 55,2 54,4 Sản lượng (nghìn tấn) 309 1,9 3618,1 5090,4 6586,6 6199,0 Bình quân theo đầu người (kg/người) 233,0 260,0 321,0 387,0 344,0 a Hãy tính tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng lúa và sản lượng lúa bình quân theo đầu người ở Đồng... Diện tích gieo trồng cây CN lâu năm và hằng năm của nước ta từ 1990 – 2010 Năm Cây CN lâu năm Cây CN hằng năm 1990 657 542 1995 902 716 2000 1451 778 2005 1633 861 Đơn vị: nghìn ha 2010 1821 846 a Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ gia tăng diện tích gieo trồng cây CN lâu năm và hằng năm của nước ta b Nhận xét và giải thích nguyên nhân Bài Làm * Xử lí số liệu ta có: Diện tích gieo trồng cây CN lâu năm... 7.2 10.9 12.4 Tổng diện tích rừng (triệu ha) 33.1 33.1 33.1 33.1 a/ Tính độ che phủ rừng của nước ta thời kỳ 1943 – 2005? b/ Nhận xét và giải thích nguyên nhân 13 CÁCH GIẢI THÍCH CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG BIỂU ĐỒ: *Dạng 1: Đề bài liên quan đến các ngành kinh tế ( Nông - Lâm - Ngư Nghiệp, Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ ) - Giải thích: Do tác động của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp... các năm - Chọn số lớn nhất là 462.4 ( lấy tròn là 500, chia trục tung thành 5 khoảng, mỗi khoảng là 100 = 10 ô tập) - Lấy năm đầu làm gốc, chia khoảng cách giữa các năm đều nhau - Vẽ thành 2 đường biểu diễn, ghi chú các đường khác nhau *Nhận xét: - Sản lượng thủy sản khai thác và sản lượng thủy sản nuôi trồng đều tăng trong giai đoạn trên ( 2000-2010) - Sản lượng thủy sản khai thác tăng nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 câu hỏi trắc nghiệm địa lý phần biểu đồ, 30 câu hỏi trắc nghiệm địa lý phần biểu đồ, 30 câu hỏi trắc nghiệm địa lý phần biểu đồ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay