Văn 8 tiết 39 văn bản thông tin về ngày trái đất năm 2000

39 91 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:19

Phßng Gi¸o Dơc - ®µo t¹o ViƯt Tr× Tr­êng thcs thơy v©n Ng÷ v¨n Gi¸o viªn :Ngun ThÞ Mai Lª C©u 1: ThÕ nµo lµ v¨n b¶n nhËt dơng ? VB NhËt dơng kh«ng ph¶i lµ kh¸i niƯm chØ thĨ lo¹i mµ chØ kiĨu v¨n b¶n Cã néi dung gÇn gòi bøc thiÕt ®èi víi cc sèng tr­íc m¾t cđa ng­êi vµ céng ®ång x· héi hiƯn ®¹i nh­ tµi nguyªn, m«i tr­êng, d©n sè, qun trỴ em… C©u 2: KĨ tªn c¸c VB nhËt dơng ®· häc ë líp - líp ? * Líp 6: - CÇu Long Biªn - chøng nh©n lÞch sư - Bøc th­ cđa thđ lÜnh da ®á - §éng Phong Nha * Líp 7: - Cc chia tay cđa nh÷ng bóp bª - Mét thø quµ cđa lóa non: Cèm - Sµi Gßn t«i yªu (1) (3) (2) (4) ¤ nhiƠm m«i tr­êng TiÕt 39 : V¨n b¶n: Th«ng tin vỊ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000 (Theo tµi liƯu cđa Së Khoa häc- C«ng nghƯ Hµ Néi) TiÕt 39 : V¨n b¶n: Th«ng tin vỊ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000 I- TiÕp xóc v¨n b¶n: 1- §äc v¨n b¶n: 2-T×m hiĨu chó thÝch: *T¸c phÈm: V¨n b¶n “ Th«ng tin vỊ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000” : - Lo¹i v¨n b¶n: NhËt dơng - Ph­¬ng thóc biĨu ®¹t: Thut minh - VÊn ®Ị : B¶o VƯ m«i tr­êng * Tõ khã: ( Sgk – Tr 106 ): (2) Pla-xtic (chÊt dỴo):cßn gäi lµ chung lµ nhùa, lµ nh÷ng vËt liƯu tỉng hỵp gåm c¸c ph©n tư lín gäi lµ P«-li-me C¸c lo¹i tói ni l«ng còng nh­ c¸c lo¹i nhùa cã mét ®Ỉc tÝnh chung lµ kh«ng thĨ tù ph©n hủ, nÕu kh«ng bÞ thiªu hủ nã cã thĨ tån t¹i tõ 20 n¨m ®Õn trªn 5000 n¨m (3) Ca ®i mi: Mét s¶n phÈm phơ cđa qu¸ tr×nh s¶n xt kÏm, ch×, ®ång (4) §i-«-xin: ChÊt r¾n, kh«ng mµu, rÊt ®éc TiÕt 39 : V¨n b¶n: Th«ng tin vỊ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000 Bè cơc: phÇn Phần : Từ đầu -> “không sử dung bao bì ni lông” : Th«ng b¸o vỊ Ngµy tr¸i ®Êt Phần 2: Tiếp theo -> “nghiêm trọng môi trường”: Phân tích tác hại sử dụng bao bì ni lông nêu giải pháp Phần : đoạn lại : Lêi kiÕn nghÞ vỊ viƯc b¶o vƯ m«i tr­êng tr¸i ®Êt TiÕt 39 : V¨n b¶n: Th«ng tin vỊ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000 II-T×m hiĨu v¨n b¶n: 1- Th«ng b¸o vỊ Ngµy Tr¸i §Êt: - Ngµy 22-4: Ngµy Tr¸i §Êt -Mét tỉ chøc b¶o vƯ m«i tr­êng cđa Mü khëi x­íng tõ n¨m 1970 - 141 n­íc tham gia - Néi dung: B¶o vƯ m«i tr­êng - Chđ ®Ị h»ng n¨m: Nh÷ng vÊn ®Ị m«i tr­êng nãng báng nhÊt - N¨m 2000: ViƯt Nam tham gia Ngµy tr¸i ®Êt - Chđ ®Ị : Mét ngµy kh«ng dïng bao b× ni l«ng ->+Tr×nh bµy tõ kh¸i qu¸t -> thĨ + C¸c sè liƯu thĨ + Lêi th«ng b¸o trùc tiÕp, ng¾n gän, dƠ nhí => ThÕ giíi rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ị b¶o vƯ m«i tr­êng tr¸i ®Êt, ViƯt Nam hµnh ®éng cïng thÕ giíi víi chđ ®Ị: “ Mét ngµy kh«ng dïng bao b× ni l«ng ” “ Mợt ngày khơng dùng bao bì ni lơng” TiÕt 39 : V¨n b¶n: Th«ng tin vỊ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000 Mét em bÐ Ukraine vÏ h×nh tr¸i ®Êt mét ch­¬ng tr×nh c¶nh b¸o vỊ m«i tr­êng nh©n Ngày Tr¸i ®Êt t¹i thđ ®« Kiev h«m 22-4- ¶nh: AP Thèng ®èc bang California Arnold Schwarzenegger (ph¶i) cïng nhiỊu ng­êi d©n tham gia nhỈt r¸c làm s¹ch b·i biĨn ë San Pedro nh©n Ngày Tr¸i §Êt – ¶nh: AP - Tói ni l«ng vøt bõa b·i n¬i c«ng c«ng g©y mÊt mÜ quan -R¸c ®ùng tói ni l«ng bc kÝn sÏ khã ph©n hđy sinh chÊt ®éc, thèi, khai NH3, CH4, H2S -R¸c th¶i ni l«ng th­êng ®­ỵc ®ỉ chung vµo mét chç víi r¸c th¶i kh¸c Nã ®· kh«ng tù ph©n hđy ®­ỵc, l¹i cßn ng¨n c¶n qu¸ tr×nh hÊp thơ nhiƯt vµ trao ®ỉi ®é Èm c¸c b·i ch«n lÊp r¸c, hai ®iỊu kiƯn lµm ph¸t triĨn c¸c lo¹i vi sinh vËt cã t¸c dơng lµm cho c¸c lo¹i r¸c th¶i kh¸c ph©n hđy nhanh - Mçi n¨m cã 4000 tÊn p«- li - ª -ti- len ®­ỵc ch«n lÊp ë MÜ -Hµng n¨m cã 000000 chim, thó biĨn chÕt nt ph¶i DÞp TÕt (23/12) nhiỊu ng­êi vøt tói ni l«ng xng hå G­¬m th¶ c¸ chÐp TiÕt 39 : V¨n b¶n: Th«ng tin vỊ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000 b BiƯn ph¸p h¹n chÕ sư dơng bao b× ni l«ng: - Gi¶m thiĨu chÊt th¶i ni l«ng b»ng c¸ch giỈt kh« ®Ĩ dïng l¹i - Kh«ng sư dơng bao b× ni l«ng kh«ng cÇn thiÕt - Thay thÕ c¸c bao b× giÊy, l¸ ®Ĩ gãi thùc phÈm - Nãi cho mäi ng­êi thÊy t¸c h¹i cđa viƯc dïng bao b× ni l«ng ->-Quan hƯ tõ “ V× vËy” -chun ®o¹n,ý -LiƯt kª -§éng tõ ®øng ®Çu ®Ĩ nhÊn m¹nh biƯn ph¸p ⇒Nh÷ng biƯn ph¸p hỵp lÝ nh»m h¹n chÕ sư dơng bao b× ni l«ng vµ tuyªn trun vỊ t¸c h¹i cđa bao b× ni l«ng Chơn lấp: Khu vực xử lí rác thải Nam Sơn – Sóc Sơn hàng ngày tiếp nhận hàng nghìn rác thải, có khoảng 10-15 nhựa, ni lơng -> Việc chơn lấp gặp nhiều khó khăn, nhiều diện tích đất đai canh tác Đốt: Phương pháp chưa phổ biến Việt Nam, nhiên việc đốt ni lơng thải khí độc Đi- -xin gây bệnh nguy hiểm cho người, làm thủng tầng ơ-zơn Tái chế: Phương pháp gặp nhiều khó khăn giá thành tái chế đắt gấp 20 lần giá thành sản xuất bao bì ni lơng TiÕt 39 : V¨n b¶n: Th«ng tin vỊ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000 } 3- Lêi kªu gäi b¶o vƯ m«i tr­êng tr¸i ®Êt: - H·y cïng quan t©m ®Õn tr¸i ®Êt - H·y b¶o vƯ tr¸i ®Êt -H·y cïng hµnh ®éng: Mét ngµy kh«ng dïng bao b× ni l«ng C©u cÇu khiÕn,®iƯp tõ “ h·y” -> §i tõ nhiƯm vơ chung ®Õn nhiƯm vơ thĨ => §Ị nghÞ mäi ng­êi h¹n chÕ dïng bao b× ni l«ng ®Ĩ gãp phÇn gi÷ g×n sù s¹ch cđa m«i tr­êng tr¸i ®Êt.Lêi kªu gäi thèng thiÕt,xt ph¸t tõ tr¸ch nhiƯm víi toµn nh©n lo¹i vỊ viƯc b¶o vƯ m«I tr­êng,b¶o vƯ tr¸I ®Êt Lêi kªu gäi b¶o vª m«i tr­êng tr¸i ®Êt -Mọi người quan tâm tới Trái Đất nữa! -Hãy bảo vệ Trái Đất -Hãy hành động: “MỘT NGÀY KHƠNG DÙNG BAO BÌ NI LƠNG” TiÕt 39 : V¨n b¶n: Th«ng tin vỊ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000 Iii - tỉng kÕt-ghi nhí: 1- NghƯ tht: - Tr×nh bµy tõ kh¸i qu¸t ®Õn thĨ - Thut minh b»ng c¸c sè liƯu thĨ - LiƯt kª, kiĨu c©u cÇu khiÕn - LËp ln chỈt chÏ, râ rµng cã tÝnh thut phơc cao 2- Néi dung: - Nh÷ng t¸c h¹i cđa viƯc dïng bao b× ni l«ng vµ lỵi Ých cđa viƯc gi¶m bít sư dơng chóng - H¹n chÕ sư dơng bao b× ni l«ng lµ gãp phÇn tÝch cùc b¶o vƯ m«i tr­êng s¹ch cđa tr¸i ®Êt * Ghi nhí: (Sgk trang 107) THƠNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 VBND – TM mợt vấn đề KHTN Cản trở sinh trưởng thực vật Lẫn vào đất Ni lơng Vứt xuống cống Trơi biển Xói mòn Tắc đường nước Chết sinh vật Ngập lụt thị Muỗi phát sinh Lây truyền dịch bênh lơng màu đựng thực phẩm Nhiễm độc - Gây bệnh nguy hiểm Hãy cứu Trái Đất: Một ngày khơng sử dụng bao bì ni lơng TiÕt 39 : V¨n b¶n: Th«ng tin vỊ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000 TiÕt 39 : V¨n b¶n: Th«ng tin vỊ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000 IV-Lun tËp : Bµi tËp tr¾c nghiƯm: C©u 1: Trong v¨n b¶n “ Th«ng tin vỊ Ngµy Tr¸i §Êt n¨m 2000” t¸c gi¶ ®· chØ nguyªn nh©n chđ u nµo khiÕn cho viƯc dïng bao b× ni l«ng cã thĨ g©y nguy h¹i ®èi víi m«i tr­êng? a Trong ni l«ng mµu cã chøa nhiỊu chÊt ®éc h¹i b Khi ®èt, ni l«ng cã nhiỊu khÝ ®éc h¹i víi ng­êi c TÝnh kh«ng ph©n hủ cđa Pla-xtic d Ch­a xư lý ®­ỵc r¸c th¶i cđa ni l«ng C©u 2: V¨n b¶n “ Th«ng tin vỊ Ngµy Tr¸i §Êt n¨m 2000 ” ®· nªu nh÷ng t¸c h¹i nµo cđa viƯc sư dơng bao b× ni l«ng? a LÉn vµo ®Êt lµm c¶n trë qu¸ tr×nh sinh tr­ëng cđa c¸c loµi thùc vËt b Bao b× ni l«ng mµu lµm « nhiƠm thùc phÈm c Lµm t¾c, nghÏn hƯ thèng cèng r·nh, lµm cho mi ph¸t sinh, l©y trun dÞch bƯnh d C¶ a, b, c ch­a ®đ C©u 3: Mơc ®Ých t¸c gi¶ viÕt v¨n b¶n “ Th«ng tin vỊ Ngµy Tr¸i §Êt n¨m 2000 ” lµ g×? a §Ĩ mäi ng­êi thÊy t¸c h¹i cđa bao b× ni l«ng b §Ĩ gãp phÇn vµo viƯc tuyªn trun vµ b¶o vƯ m«i tr­êng tr¸i ®Êt c Kªu gäi thut phơc mäi ng­êi kh«ng sư dơng bao b× ni l«ng d C¶ a, b, c ®Ịu ®óng TiÕt 39 : V¨n b¶n: Th«ng tin vỊ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000 * Cđng cè: - Tr­íc vµ sau häc v¨n b¶n nµy em rót ®­ỵc bµi häc g× cho b¶n th©n m×nh viƯc sư dơng bao ni l«ng? - Sau hiĨu ®­ỵc nh÷ng t¸c h¹i cđa viƯc sư dơng bõa b·i bao b× ni l«ng em thÊy m×nh cã tr¸ch nhiƯm g×? TiÕt 39 : V¨n b¶n: Th«ng tin vỊ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000 * H­íng dÉn vỊ nhµ: Häc bµi BTVN: - Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n tr×nh bµy theo c¸ch diƠn dÞch vỊ c¸c u tè g©y « nhiƠm m«i tr­êng kh¸c -T×m hiĨu vỊ t×nh h×nh « nhiƠm m«i tr­êng ë ®Þa ph­¬ng em Chn bÞ bµi: Nãi gi¶m nãi tr¸nh Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« ®· ®Õn dù giê víi líp! KÝnh chóc c¸c thÇy c« m¹nh kh, h¹nh phóc,thµnh c«ng gi¶ng d¹y Chóc c¸c em häc sinh ngoan ngo·n, [...].. .Tiết 39 : Văn bản: Thông tin về ngày trái đất năm 2000 Tiết 39 : Văn bản: Thông tin về ngày trái đất năm 2000 2- tác hại của việc dùng bao bì ni lông và những BIệN pháp hạn chế sử dụng chúng: a Tác hại của việc dùng bao bì ni lông: Tiết 39 : Văn bản: Thông tin về ngày trái đất năm 2000 (2) (1) (4) (3) (5) Tiết 39 : Văn bản: Thông tin về ngày trái đất năm 2000 2- tác hại của việc... mi Tiết 39 : Văn bản: Thông tin về ngày trái đất năm 2000 } 3- Lời kêu gọi bảo vệ môi trường trái đất: - Hãy cùng nhau quan tâm đến trái đất - Hãy bảo vệ trái đất -Hãy cùng nhau hành động: Một ngày không dùng bao bì ni lông Câu cầu khiến,điệp từ hãy -> Đi từ nhiệm vụ chung đến nhiệm vụ cụ thể => Đề nghị mọi người hạn chế dùng bao bì ni lông để góp phần giữ gìn sự trong sạch của môi trường trái đất. Lời... Câu 2: Văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 đã nêu những tác hại nào của việc sử dụng bao bì ni lông? a Lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật b Bao bì ni lông màu làm ô nhiễm thực phẩm c Làm tắc, nghẽn hệ thống cống rãnh, làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh d Cả a, b, c chưa đủ Câu 3: Mục đích tác giả viết văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 ... của trái đất * Ghi nhớ: (Sgk trang 107) THễNG TIN V NGY TRI T NM 2000 VBND TM mụt võn ờ KHTN Cn tr sinh trng ca thc vt Ln vo t Ni lụng Vt xung cng Trụi ra bin Xúi mũn Tc ng thoỏt nc Cht sinh vt Ngp lt ụ th Mui phỏt sinh Lõy truyn dch bờnh lụng mu ng thc phm Nhim c - Gõy bnh nguy him Hóy cu Trỏi t: Mt ngy khụng s dng bao bỡ ni lụng Tiết 39 : Văn bản: Thông tin về ngày trái đất năm 2000 Tiết 39 : Văn bản: ... Gõy bnh nguy him Hóy cu Trỏi t: Mt ngy khụng s dng bao bỡ ni lụng Tiết 39 : Văn bản: Thông tin về ngày trái đất năm 2000 Tiết 39 : Văn bản: Thông tin về ngày trái đất năm 2000 IV-Luyện tập : Bài tập trắc nghiệm: Câu 1: Trong văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 tác giả đã chỉ ra nguyên nhân chủ yếu nào khiến cho việc dùng bao bì ni lông có thể gây nguy hại đối với môi trường? a Trong ni lông... trái đất. Lời kêu gọi thống thiết,xuất phát từ trách nhiệm với toàn nhân loại về việc bảo vệ môI trường,bảo vệ tráI đất 3 Lời kêu gọi bảo vê môi trường trái đất -Mi ngi hóy cựng nhau quan tõm ti Trỏi t hn na! -Hóy bo v Trỏi t -Hóy cựng nhau hnh ng: MT NGY KHễNG DNG BAO Bè NI LễNG Tiết 39 : Văn bản: Thông tin về ngày trái đất năm 2000 Iii - tổng kết-ghi nhớ: 1- Nghệ thuật: - Trình bày từ khái quát đến... loại vi sinh vật có tác dụng làm cho các loại rác thải khác phân hủy nhanh - Mỗi năm có 4000 tấn pô- li - ê -ti- len được chôn lấp ở Mĩ -Hàng năm có 1 000000 con chim, thú biển chết do nuốt phải Dịp Tết (23/12) nhiều người vứt túi ni lông xuống hồ Gươm khi thả cá chép Tiết 39 : Văn bản: Thông tin về ngày trái đất năm 2000 b Biện pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông: - Giảm thiểu chất thải ni lông bằng... nếu không bị thiêu huỷ nó có thể tồn tại từ 20 năm đến trên 5000 năm Vứt xuống cống, tắc đường dẫn nước thải, tăng khả năng ngập lụt, ruồi muỗi phát sinh lây truyền dịch bệnh - Trôi ra biển làm chết các sinh vật khi nuốt phải - Lm cn tr s sinh trng v phỏt trin ca thc vt gõy xúi mũn õt cỏc vựng i nỳi Tiết 39 : Văn bản: Thông tin về ngày trái đất năm 2000 2- tác hại của việc dùng bao bì ni lông và... ảnh hưởng đến tuyến nội tiết, giảm miễn dịch, ung thư, dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh Tiết 39 : Văn bản: Thông tin về ngày trái đất năm 2000 2- tác hại của việc dùng bao bì ni lông và những BIệN pháp hạn chế sử dụng chúng: a Tác hại của việc dùng bao bì ni lông: - Sử dụng bao bì ni lông -> gây nguy hại đối với môi trường vì tính chất không phân huỷ của Pla-xtic - Việt Nam: mỗi ngày thải ra hàng triệu... môi trường - Nguy hại với sức khỏe con người Tiết 39 : Văn bản: Thông tin về ngày trái đất năm 2000 2- tác hại của việc dùng bao bì ni lông và những BIệN pháp hạn chế sử dụng chúng: a Tác hại của việc dùng bao bì ni lông: *Nguy hại tới môi trường - Sử dụng bao bì ni lông -> gây nguy hại đối với môi trường vì tính chất không phân huỷ của Pla-xtic - Việt Nam: ngày gọi thảilàrachung hàng là triệu baolàbìnhững
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn 8 tiết 39 văn bản thông tin về ngày trái đất năm 2000 , Văn 8 tiết 39 văn bản thông tin về ngày trái đất năm 2000 , Văn 8 tiết 39 văn bản thông tin về ngày trái đất năm 2000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay