Slide tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

20 303 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:19

TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCNỘI DUNG: TỔNG QUAN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCTHỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY NGUYÊN NHÂNTỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCNỘI DUNG: TỔNG QUAN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCTHỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY NGUYÊN NHÂN HÀNH CHÍNH HỌC ĐẠI CƯƠNG HỌC PHẦN TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NỘI DUNG: TỔNG QUAN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚCNƯỚC TA HIỆN NAY NGUYÊN NHÂN TỔNG QUAN TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1 Khái niệm Tổ chức máy hành nhà nước hệ thống quan hành nhà nước có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có mối quan hệ mật thiết với tạo thành thể thống nhằm thực thi quyền hành pháp Tổ chức hoạt động máy hành nhà nước tuân thủ theo nguyên tắc chung pháp luật quy định 1.2 Bộ máy hành nhà nước Sơ đồ: Tổ chức máy nhà nước trung ương Chính phủ Bộ Cơ quan ngang Cơ quan thuộc CP Tổ chức máy hành nhà nước địa phương UBND cấp Khối quan chuyên môn Khôi quan quan chức THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚCNƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 Những mặt làm  Cơ cấu tổ chức máy phủ quan hành cấp xếp tinh gọn trước; máy hành từ trung ương đến sở vận hành, phát huy tác dụng hiệu tốt hơn, điều chỉnh, làm rõ chức năng, nhiệm vụ quan hệ thống hành chính, khắc phục chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ  Từng bước đổi thể chế hành lĩnh vực, trước hết hành thể chế kinh tế phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN  Việc quản lý, sử dụng cấn bộ, công chức đổi bước theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008: từ khâu tuyển chọn, dánh giá, thi nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật đến đào tạo, bồi dưỡng Chế độ, sách tiền lương bước đầu cải cách theo hướng tiền tệ hóa  Bước đầu phân biệt hoạt động quan hành nhà nước với hoạt động đơn vị nghiệp, dịch vụ công  Chức hoạt động quan hệ thống hành nhà nước từ phủ, bộ, ngành trung ương đến UBND cấp có nhiều thay đổi, tiến bộ, tập trung nhiều vào quản lý nhà nước 2.2 Những hạn chế, tồn  Tổ chức hoạt động máy hành nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu việc quản lý kinh tế thị trường định hướng XHCN yêu cầu hội nhập quốc tế;  Tổ chức bên bộ, ngành trung ương có chiều hướng chia nhỏ lĩnh vực công tác để lập thêm tổ chức có xu hướng tìm lý để nâng cấp tổ chức không hợp lý;  Tổ chức máy cồng kềnh, nhiều thang nấc, thiếu tập trung, nhiều đầu mối;  Chức hoạt động quan hệ thống hành nhà nước từ phủ, bộ, ngành trung ương đến UBND cấp có nhiều thay đổi, tiến bộ, tập trung nhiều vào quản lý nhà nước  Sự phân công, phân cấp ngành cấp chưa thật rành mạch, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quyền địa phương cấp ôm đồm nhiều việc, chức tập trung quản lý vĩ mô không thực tốt;  Đội ngũ cán bộ, công chức nhiều yếu phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, lực chuyên môn, kỹ hành chính, phong cách làm việc chậm đổi mới, tệ quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân tiếp tục diễn nghiêm trọng phận cán bộ, công chức, bất cập nhiều phương diện miền núi với đô thị, lứa tuổi …;  Bộ máy hành địa phương sở chưa thực gắn với dân, không nắm chức vấn đề cộm địa bàn, lúng túng, bị động xử lý tình phức tạp Hiện đại hóa công sở, đổi phương thức phong cách làm việc chậm, hiệu quả;  Chưa có chế sách tài thích hợp với hoạt động quan hành chính, đơn vị nghiệp, tổ chức làm dịch vụ công 3 Nguyên nhân hạn chế - Những nhận thức cán bộ, công chức vai trò, chức quản lý, xây dựng máy hành nhà nước tình hình mới, điều kiện chưa thật rõ ràng chưa thống nhất, nhiều vấn đề lý luận thực tiễn chưa làm sáng tỏ, nhiều chủ trương , sách, quy định pháp luật đời chế tập trung, quan liêu bao cấp chưa kịp thời sửa đổi, thay thế; - Mặc dù chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trách nhiệm quan hành nhà nước điều chỉnh, nhìn chung chưa phù hợp với yêu cầu quản lý xã hội quản lý nhà nước kinh tế thị trường định hướng XHCN Nguyên nhân chủ yếu tư kinh tế hành chậm đổi mới; - Cải cách máy hành gặp phải trở ngại lớn đụng chạm đến lợi ích cục nhiều quan hành chính, nhiều cán công chức máy nhà nước trung ương địa phương; - Ảnh hưởng chế tập trung quan liêu, bao cấp đè nặng lên nếp nghĩ, cách làm không cán công chức; cải cách máy nhà nước có lúc, có nơi chưa chuẩn bị tốt mặt tư tưởng; - Các chế độ, sách tổ chức cán bộ, tiền lương nhiều điều chưa phù hợp, chưa tạo động lực thúc đẩy công cải cách máy hành chính; - Những thiếu xót công tác đạo Chính phủ, bộ, ngành trung ương UBND cấp tiến trình cải cách hành chính; đạo thực chủ trương đề thiếu cương chưa thống Liên hệ thực tế: - Bộ Chính trị vừa có Nghị 39-NQ/TW việc tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Trong năm năm thực Nghị định 132, số 67.389 người nghỉ thuộc diện “tinh giản biên chế” nước, có tới 61.018 người nghỉ hưu trước tuổi (chiếm 90,5%) - Ðến năm 2013, sau mười năm thực tinh giản, số lượng biên chế không giảm, mà tăng thêm 20%, làm cho máy ngày phình to - Ðiều cho thấy, sách tinh giản biên chế chưa thật giảm người cần giảm - người chưa đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm quan, tổ chức, đơn vị Vẫn tình trạng vừa thừa lại vừa thiếu biên chế quan, tổ chức - Nghị định 108/2014/NĐ-CP sách tinh giản biên chế (có hiệu lực từ ngày 10-1-2015) dự kiến sáu năm, từ 2014-2020, tinh giản khoảng 100.000 người (80% giải nghỉ hưu trước tuổi, 20% giải việc) với kinh phí dự kiến khoảng 8.000 tỉ đồng Tóm lại việc cải cách hành Việt Nam năm qua tương lai theo hướng làm cho máy hành hoàn bị hơn, hoạt động có hiệu hơn, phục vụ nhân dân ngày pháp luật, tốt tiết kiệm nhất, dần bước chuyển hành từ quan cai quản thành quan phục vụ dân, làm dịch vụ hành dân, công dân khách hàng hành chính, người đánh gía khách quan hoạt động máy nhà nước, máy hành KẾT LUẬN CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM [...]... quan hành chính nhà nước đã được điều chỉnh, nhưng nhìn chung vẫn chưa phù hợp với yêu cầu quản lý xã hội và quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Nguyên nhân chủ yếu là tư duy về kinh tế và hành chính chậm được đổi mới; - Cải cách bộ máy hành chính gặp phải trở ngại lớn do đụng chạm đến lợi ích cục bộ của nhiều cơ quan hành chính, nhiều cán bộ công chức trong bộ máy nhà nước. .. không ít cán bộ công chức; cuộc cải cách bộ máy nhà nước có lúc, có nơi chưa được chuẩn bị tốt về mặt tư tưởng; - Các chế độ, chính sách về tổ chức cán bộ, về tiền lương còn nhiều điều chưa phù hợp, chưa tạo ra động lực thúc đẩy công cuộc cải cách bộ máy hành chính; - Những thiếu xót trong công tác chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và UBND các cấp trong tiến trình cải cách hành chính; sự... việc cải cách hành chính ở Việt Nam trong những năm qua và trong tương lai đi theo hướng làm cho bộ máy hành chính hoàn bị hơn, hoạt động có hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân ngày một đúng pháp luật, tốt hơn và tiết kiệm nhất, dần từng bước chuyển nền hành chính từ cơ quan cai quản thành các cơ quan phục vụ dân, làm các dịch vụ hành chính đối với dân, công dân là khách hàng của nền hành chính, là người... Đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều yếu kém về phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính, phong cách làm việc chậm đổi mới, tệ quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân tiếp tục diễn ra nghiêm trọng trong một bộ phận cán bộ, công chức, bất cập nhiều về phương diện như giữa miền núi với đô thị, về lứa tuổi …;  Bộ máy hành chính ở các địa phương và cơ... bộ, công chức về vai trò, chức năng quản lý, về xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong tình hình mới, điều kiện mới chưa thật rõ ràng và chưa thống nhất, còn nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn chưa được làm sáng tỏ, còn nhiều chủ trương , chính sách, quy định của pháp luật ra đời trong cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp chưa được kịp thời sửa đổi, thay thế; - Mặc dù chức năng, nhiệm vụ, thẩm... nắm chức được những vấn đề nổi cộm trên địa bàn, lúng túng, bị động khi xử lý các tình huống phức tạp Hiện đại hóa công sở, đổi mới phương thức và phong cách làm việc còn chậm, kém hiệu quả;  Chưa có những cơ chế chính sách tài chính thích hợp với hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức làm dịch vụ công 3 Nguyên nhân những hạn chế trên - Những nhận thức của cán bộ, công chức. .. những không giảm, mà còn tăng thêm 20%, làm cho bộ máy ngày càng phình to - Ðiều đó cho thấy, chính sách tinh giản biên chế chưa thật sự giảm được những người cần giảm - những người chưa đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị Vẫn còn tình trạng vừa thừa lại vừa thiếu biên chế trong một cơ quan, tổ chức - Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế mới (có hiệu... cơ quan cai quản thành các cơ quan phục vụ dân, làm các dịch vụ hành chính đối với dân, công dân là khách hàng của nền hành chính, là người đánh gía khách quan nhất về mọi hoạt động của bộ máy nhà nước, bộ máy hành chính KẾT LUẬN CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM ... thực hiện các chủ trương đã đề ra thiếu cương quyết và chưa thống nhất Liên hệ thực tế: - Bộ Chính trị vừa có Nghị quyết 39-NQ/TW về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Trong năm năm thực hiện Nghị định 132, trong số 67.389 người nghỉ thuộc diện “tinh giản biên chế” trên cả nước, có tới 61.018 người nghỉ hưu trước tuổi (chiếm hơn 90,5%) - Ðến năm 2013, sau mười
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Slide tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Slide tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay