TIẾT 21 NHẮC lại và bổ SUNG các KHÁI NIỆM về hàm số

21 105 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:18

Mụn toỏn CHNG II: HM S BC NHT lp chỳng ta ó c lm quen vi hm s, bit v th ca hm s y=ax (a 0) Trong chng trỡnh lp 9, chng II chỳng ta tip tc c nghiờn cu v hm s vi nhiu ni dung mi: + Hàm bậc + đồ thị hàm số y = ax+ b ( a ) + đờng thẳng song song đờng thẳng cắt + Hệ số góc đờng thẳng y = ax+ b ( a ) TIT 21: NHC LI V B SUNG CC KHI NIM V HM S Khỏi nim hm s -Nu i lng y ph thuc vo i lng thay i x cho vi mi no thỡ i lng y c gi l giỏ tr ca x, ta luụn xỏc nh Khi c ch mt giỏ tr tng ng ca y hm s ca i lng thay i x? thỡ y c gi l hm s ca x, v x c gi l bin s -Hm s cú th c cho bng bng hoc bng cụng thc TIT 21: NHC LI V B SUNG CC KHI NIM V HM S Khỏi nim hm s Vớ d 1: a) y l hm s ca x c cho bng bng sau: x y 2 b) y l hm s ca x c cho bng cụng thc: y = y = 2x ; y = 2x + ; x -Khi hm s c cho bng cụng thc y = f(x) bin s x ch ly nhng giỏ tr m ti ú f(x) xỏc nh Vớ d Hm s y = 2x v y = 2x + luụn xỏc nh vi mi giỏ tr ca x Hm s y = xỏc nh vi mi x x TIT 21: NHC LI V B SUNG CC KHI NIM V HM S Khỏi nim hm s Vớ d 1: a) y l hm s ca x c cho bng bng sau: x y 2 b) y l hm s ca x c cho bng cụng thc: y = y = 2x ; y = 2x + ; x -Khi hm s c cho bng cụng thc y = f(x) bin s x ch ly nhng giỏ tr m ti ú f(x) xỏc nh Vớ d Hm s y = 2x v y = 2x + luụn xỏc nh vi mi giỏ tr ca x Hm s y = xỏc nh vi mi x x TIT 21: NHC LI V B SUNG CC KHI NIM V HM S Khỏi nim hm s - Nu i lng y ph thuc vo i lng thay i x cho vi mi giỏ tr ca x, ta luụn xỏc nh c ch mt giỏ tr tng ng ca y thỡ y c gi l hm s ca x, v x c gi l bin s VD: cho bảng sau: x 3 y Bảng không cho hàm số vỡ ứng với giá trị x =Bảng có giácho trị ybởi hàm số không vỡ sao? TIT 21: NHC LI V B SUNG CC KHI NIM V HM S Khỏi nim hm s - Khi y l hm s ca x ta cú th vit y = f(x), y = g(x) Vớ d i vi hm s y = 2x + , ta cũn cú th vit y = f(x) = 2x + 3; ú, thay cho cõu x bng thỡ giỏ tr tng ng ca y bng ta vit f(3) = -Khi x thay i m y luụn nhn mt giỏ tr khụng i thỡ hm s y c gi l hm hng VD: y = ?1 Cho hm s y = f ( x ) = x + Tớnh: f(0); f(1); f(2); f(3); f(-2); f(-10) Ta cú f (0) = + = f (3) = + = 6,5 f (1) = + = 5,5 f (2) = (2) + = f (2) = + = f (10) = (10) + = TIT 21: NHC LI V B SUNG CC KHI NIM V HM S Khỏi nim hm s th hm s ?2 a) Biu din cỏc im sau trờn mt phng to 0xy : A( ;6) C (1; 2) B ( ; 4) 2 E (3; ) F (4; ) D (2;1) b) V th ca hm s y = 2x TIT 21: NHC LI V B SUNG CC KHI NIM V HM S Khỏi nim hm s th hm s ?2 a) Biu din cỏc im sau trờn mt phng to 0xy : A( ;6) C (1; 2) B ( ; 4) 2 E (3; ) F (4; ) D (2;1) b) V th ca hm s y = 2x TIT 21: NHC LI V B SUNG CC KHI NIM V HM S Khỏi nim hm s th hm s ?2 a) Biu din cỏc im sau trờn mt phng to 0xy : A( ;6) C (1; 2) B ( ; 4) 2 E (3; ) F (4; ) D (2;1) b) V th ca hm s y = 2x TIT 21: NHC LI V B SUNG CC KHI NIM V HM S Khỏi nim hm s th hm s ?2 a) Biu din cỏc im sau trờn mt phng to 0xy : A( ;6) C (1; 2) B ( ; 4) 2 E (3; ) F (4; ) D (2;1) y A B C D -3 -1 E F x TIT 21: NHC LI V B SUNG CC KHI NIM V HM S Khỏi nim hm s th hm s b) V th ca hm s y = 2x Ta cú th l ng thng i qua hai im: 0(0;0) y N N(1;2) -2 -1 y= 2x -1 -2 x TIT 21: NHC LI V B SUNG CC KHI NIM V HM S th hm s - Ta gi hp cỏc im A, B, C, D, E, F v c ý a ca ?2 l th ca hm s cho bng bng: x y 2 - Tp hp cỏc im ca ng thng v c ý b ca ? gi l th ca hm s y = 2x Tp hp tt c cỏc im biu din cỏc cp giỏ tr tng ng (x ; f(x)) trờn mt phng to c gi l th Vy th ca hm s y = f(x) l gỡ? ca hm s y = f(x) TIT 21: NHC LI V B SUNG CC KHI NIM V HM S Khỏi nim hm s - Nu i lng y ph thuc vo i lng thay i x cho vi mi giỏ tr ca x, ta luụn xỏc nh c ch mt giỏ tr ca y thỡ y c gi l hm s ca x - Hm s cú th c cho bng bng hoc bng cụng thc - Vớ d: y = 2x y = 2x + y= x y = x th ca hm s - th ca hm s y = f(x) l hp tt c cỏc im cú ta (x;y) tng ng (x;f(x)) trờn mt phng ta Hm s ng bin, nghch bin ?3 Tớnh giỏ tr tng ng ca cỏc hm s y = 2x + v y = - 2x + 1theo giỏ tr ó cho ca bin x ri in vo bảng sau: x y=2x+1 -2.5 -2 -4 y=-2x+1 -3 -1.5 -1 -2 -1 -0.5 0 -1 0.5 1.5 x tng y tng y gim -2 -3 -4 TIT 21: NHC LI V B SUNG CC KHI NIM V HM S Khỏi nim hm s - Nu i lng y ph thuc vo i lng thay i x cho vi mi giỏ tr ca x, ta luụn xỏc nh c ch mt giỏ tr ca y thỡ y c gi l hm s ca x - Hm s cú th c cho bng bng hoc bng cụng thc - Vớ d: y = 2x y = 2x + y= x y = x th ca hm s - th ca hm s y = f(x) l hp tt c cỏc im cú ta (x;y) tng ng (x;f(x)) trờn mt phng ta Hm s ng bin, nghch bin ?3 Tớnh giỏ tr tng ng ca cỏc hm s y = 2x + v y = - 2x + 1theo giỏ tr ó cho ca bin x ri in vo bảng sau: x y=2x+1 -2.5 -2 -4 y=-2x+1 -3 -1.5 -1 -2 -1 -0.5 0 -1 0.5 1.5 x tng y tng y gim -2 -3 -4 TIT 21: NHC LI V B SUNG CC KHI NIM V HM S Hm s ng bin, nghch bin Tng quỏt: Cho hm s y = f(x) xỏc nh vi mi giỏ tr ca x thuc R a) Nu giỏ tr ca bin x tng lờn m giỏ tr tng ng f(x) cng tng lờn thỡ hm s y = f(x) c gi l hm s ng bin trờn R ( gi tt l hm s ng bin) b) Nu giỏ tr ca bin x tng lờn m giỏ tr tng ng f(x) li gim i thỡ hm s y = f(x) c gi l hm s nghch bin trờn R ( gi tt l hm s nghch bin) Núi cỏch khỏc, vi x1 , x2 bt k thuc R: Nu x1 < x2 m f ( x1 ) < f ( x2 ) Thỡ hm s y = f(x) ng bin trờn R Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f(x2) thỡ hm s y = f(x) nghch bin trờn R TIT 21: NHC LI V B SUNG CC KHI NIM V HM S Bi tp- Cng c Bi 2: cho hm s y = x + a) Tớnh cỏc giỏ tr tng ng ca y theo x ri in vo bng sau: x -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0,5 y = x + 4,25 3,75 3,5 3,25 2,75 1,5 2,5 2,5 2,25 1,75 b)Hm ó cho l hm ng bin hay nghch bin? Vỡ sao? Hm ó cho l hm nghch bin trờn R vỡ x nhn cỏc giỏ tr tng lờn thỡ cỏc giỏ tr tng ng ca hm s li gim i TIT 21: NHC LI V B SUNG CC KHI NIM V HM S Khỏi nim hm s - Nu i lng y ph thuc vo i lng thay i x cho vi mi giỏ tr ca x, ta luụn xỏc nh c ch mt giỏ tr ca y thỡ y c gi l hm s ca x - Hm s cú th c cho bng bng hoc bng cụng thc th ca hm s - th ca hm s y = f(x) l hp tt c cỏc im cú ta (x;y) tng ng (x;f(x)) trờn mt phng ta Hm s ng bin, nghch bin Núi cỏch khỏc, vi x1 , x2 bt k thuc R: Nu x1 < x2 m f ( x1 ) < f ( x2 ) Thỡ hm s y = f(x) ng bin trờn R Nu x1 < x2 m f(x1) > f(x2) thỡ hm s y = f(x) nghch bin trờn R DN Dề - ễn li cỏc kin thc v hm s ó hc lp - Hc thuc cỏc khỏi nim v hm s, th hm s v khỏi nim hm s ng bin, hm s nghich bin - ễn li cỏch v th hm s ó hc - Lm cỏc bi 1; (SGK-44;45) - Chun b cỏc bi phn luyn DN Dề - ễn li cỏc kin thc v hm s ó hc lp - Hc thuc cỏc khỏi nim v hm s, th hm s v khỏi nim hm s ng bin, hm s nghich bin - ễn li cỏch v th hm s ó hc - Lm cỏc bi 1; (SGK-44;45) - Chun b cỏc bi phn luyn DN Dề - ễn li cỏc kin thc v hm s ó hc lp - Hc thuc cỏc khỏi nim v hm s, th hm s v khỏi nim hm s ng bin, hm s nghich bin - ễn li cỏch v th hm s ó hc - Lm cỏc bi 1; (SGK-44;45) - Chun b cỏc bi phn luyn [...]...TIẾT 21: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ 1 Khái niệm hàm số 2 Đồ thị hàm số ?2 a) Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng toạ độ 0xy : 1 A( ;6) 3 C (1; 2) 1 B ( ; 4) 2 2 E (3; ) 3 1 F (4; ) 2 D (2;1) y 6 A 4 B 2 C D 1 -3 0 -1 1 2 E F 3 4 x TIẾT 21: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ 1 Khái niệm hàm số 2 Đồ thị hàm số b) Vẽ đồ thị của hàm số y = 2x Ta có Đồ thị... số đã học - Làm các bài tập 1; 3 (SGK-44;45) - Chuẩn bị các bài tập phần luyện tập DẶN DÒ - Ôn lại các kiến thức về hàm số đã học ở lớp 7 - Học thuộc các khái niệm về hàm số, đồ thị hàm số và khái niệm hàm số đồng biến, hàm số nghich biến - Ôn lại cách vẽ đồ thị hàm số đã học - Làm các bài tập 1; 3 (SGK-44;45) - Chuẩn bị các bài tập phần luyện tập DẶN DÒ - Ôn lại các kiến thức về hàm số đã học ở lớp... 3 Hàm số đồng biến, nghịch biến Nói cách khác, với x1 , x2 bất kỳ thuộc R: Nếu x1 < x2 mà f ( x1 ) < f ( x2 ) Thì hàm số y = f(x) đồng biến trên R Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f(x2) thì hàm số y = f(x) nghịch biến trên R DẶN DÒ - Ôn lại các kiến thức về hàm số đã học ở lớp 7 - Học thuộc các khái niệm về hàm số, đồ thị hàm số và khái niệm hàm số đồng biến, hàm số nghich biến - Ôn lại cách vẽ đồ thị hàm số. .. thì các giá trị tương ứng của hàm số lại giảm đi TIẾT 21: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ 1 Khái niệm hàm số - Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị của y thì y được gọi là hàm số của x - Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức 2 Đồ thị của hàm số - Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các. .. thị của hàm số y = f(x) là gì? của hàm số y = f(x) TIẾT 21: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ 1 Khái niệm hàm số - Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị của y thì y được gọi là hàm số của x - Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức - Ví dụ: y = 2x y = 2x + 3 y= 4 x y = x −1 2 Đồ thị của hàm số - Đồ... phẳng tọa độ 3 Hàm số đồng biến, nghịch biến ?3 Tính giá trị tương ứng của các hàm số y = 2x + 1 và y = - 2x + 1theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào b¶ng sau: x y=2x+1 -2.5 -2 -4 y=-2x+1 4 -3 3 -1.5 -1 -2 2 -1 1 -0.5 0 0 1 -1 0 0.5 1 1.5 x tăng 2 y tăng y giảm -2 3 -3 4 -4 TIẾT 21: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ 3 Hàm số đồng biến, nghịch biến Tổng quát: Cho hàm số y = f(x) xác... N 1 N(1;2) -2 -1 0 y= 2x -1 -2 1 2 x TIẾT 21: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ 2 Đồ thị hàm số - Ta gọi tập hợp các điểm A, B, C, D, E, F vẽ được ở ý a của ?2 là đồ thị của hàm số cho bằng bẳng: x y 1 3 6 1 2 4 1 2 2 3 4 1 2 3 1 2 - Tập hợp các điểm của đường thẳng vẽ được ở ý b của ? 2 gọi là đồ thị của hàm số y = 2x Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x ; f(x))... biến trên R TIẾT 21: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ 4 Bài tập- Củng cố 1 Bài tập 2: cho hàm số y = − x + 3 2 a) Tính các giá trị tương ứng của y theo x rồi điền vào bẳng sau: x -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 y = − x + 3 4,25 2 4 3,75 3,5 3,25 3 2,75 1 1,5 2 2,5 2,5 2,25 2 1,75 b )Hàm đã cho là hàm đồng biến hay nghịch biến? Vì sao? Hàm đã cho là hàm nghịch biến trên R vì khi x nhận các giá trị... (SGK-44;45) - Chuẩn bị các bài tập phần luyện tập DẶN DÒ - Ôn lại các kiến thức về hàm số đã học ở lớp 7 - Học thuộc các khái niệm về hàm số, đồ thị hàm số và khái niệm hàm số đồng biến, hàm số nghich biến - Ôn lại cách vẽ đồ thị hàm số đã học - Làm các bài tập 1; 3 (SGK-44;45) - Chuẩn bị các bài tập phần luyện tập ... LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ 1 Khái niệm hàm số - Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị của y thì y được gọi là hàm số của x - Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức - Ví dụ: y = 2x y = 2x + 3 y= 4 x y = x −1 2 Đồ thị của hàm số - Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm có tọa độ
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾT 21 NHẮC lại và bổ SUNG các KHÁI NIỆM về hàm số , TIẾT 21 NHẮC lại và bổ SUNG các KHÁI NIỆM về hàm số , TIẾT 21 NHẮC lại và bổ SUNG các KHÁI NIỆM về hàm số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay