Hoc bài hát hanh khuc toi truong

32 78 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:18

Thiết kế: Đào Đại Dũng Kiểm tra cũ Th no l nhp 2/4 TIT 10 HC HT BI: HNH KHC TI TRNG Nhc: Phỏp Li Vit: Phan Trn Bng Lờ Minh Chõu Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: FRANCE Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Thỏp Eiffel Khithờ Hon Nhà ứcMụn bà Paris Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: Gii thiu tỏc gi: Phan Trn Bng * Nhc s Phan Trn Bng sinh ngy 01/09/1933, c Phong, c Th, H Tnh - Chuyờn viờn nghiờn cu s phm õm nhc thuc Vin Khoa hc Giỏo dc, ó ngh hu * Nhc s Lờ Minh Chõu sinh ngy 20 thỏng 08 nm 1944, quờ Yờn Ngha, Hoi c, H tõy - ễng cụng tỏc Vin Khoa hc Giỏo dc Nm 1980, Tt nghip i hc sỏng tỏc Nhc vin H Ni Lờ Minh Chõu Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: Gii thiu tỏc gi: Tỏc phm: HNH KHC TI TRNG Nhc Phỏp Li Vit: Phan Trn Bng Lờ Minh Chõu Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: Gii thiu tỏc gi: Tỏc phm: - Nhp 2/4 - Cú du quay li - Cú cỏc hỡnh nt : Trng en n chm dụi Múc kộp HNH KHC TI TRNG Nhc Phỏp Li Vit: Phan Trn Bng Lờ Minh Chõu Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: Gii thiu tỏc gi: Tỏc phm: * Chia câu *Bài hát chia làm câu? Chia làm câu: Câu 1: Mặt trời trời xa Câu 2: Rộn ràngtiếng ca Câu3: Non sông.quê hương Câu 4: Vui mái trường Câu 5: La la la la Câu 6: La la.la la *Trong có câu nhạc giống nhau? Câu câu Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: Gii thiu tỏc gi: Tỏc phm: Hc hỏt: Ni dung: Bi hỏt miờu t cnh mt tri lờn, tng hc sinh vui v n trng vi nim t ho v quờ hng t nc HNH KHC TI TRNG Nhc Phỏp Li Vit: Phan Trn Bng Lờ Minh Chõu Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: Gii thiu tỏc gi: Tỏc phm: Hc hỏt: Tp hỏt tng cõu: Câu & Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: Gii thiu tỏc gi: Tỏc phm: Hc hỏt: Hỏt c bi theo nhp: HNH KHC TI TRNG Nhc Phỏp Li Vit : Phan Trn Bng Lờ Minh Chõu Phan Trn Bng HNH KHC TI TRNG Nhc: Phỏp Li Vit: Phan Trn Bng - Lờ Minh Chõu Lờ Minh Chõu Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: Gii thiu tỏc gi: Tỏc phm: Hc hỏt: Hỏt ng theo nhc Mặt trời lấp ló đằng chân Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: Gii thiu tỏc gi: Tỏc phm: Hc hỏt: Hỏt ng theo nhc Rộn ràng chân bước theo tiếng ca Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: Non Gii thiu tỏc gi: Tỏc phm: Hc hỏt: Hỏt ng theo nhc sông ta bao la mến yêu đất quê hươn Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: Gii thiu tỏc gi: Tỏc phm: Hc hỏt: Hỏt ng theo nhc Vui chim reo ca tiếng hát em mái trườ Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: Gii thiu tỏc gi: Tỏc phm: Hc hỏt: Hỏt ng theo nhc Mặt trời lấp ló đằng chân trời x Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: Gii thiu tỏc gi: Tỏc phm: Hc hỏt: Hỏt ng theo nhc Rộn ràng chân bước theo tiếng ca Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: Non Gii thiu tỏc gi: Tỏc phm: Hc hỏt: Hỏt ng theo nhc sông ta bao la mến yêu đất quê hươn Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: Gii thiu tỏc gi: Tỏc phm: Hc hỏt: Hỏt ng theo nhc Vui chim reo ca tiếng hát em mái trườ Tiết 10: HC HT: BI - HNH KHC TI TRNG Gii thiu xut x: Gii thiu tỏc gi: Tỏc phm: Hc hỏt: Hỏt ng theo nhc La la la la la la la la la La la la la la la la la la Qua bi hỏt ó hc chỳng ta hiu thờm iu gỡ? Biết thêm nước pháp Khái niệm thể loại hành khúc - V nh tip tc ụn bi hỏt Hnh khỳc ti trng v ng theo nhp - Tr li cõu hi SGK tr 24 - Xem trc bi tit 11 SGK tr 25 [...]... HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới thiệu xuất xứ: 2 Giới thiệu tác giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Luyện thanh: TiÕt 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới thiệu xuất xứ: 2 Giới thiệu tác giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Tập hát từng câu: C©u 1 TiÕt 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới thiệu xuất xứ: 2 Giới thiệu tác giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Tập hát từng câu: C©u 2 TiÕt 10: HỌC HÁT:... 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới thiệu xuất xứ: 2 Giới thiệu tác giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Tập hát từng câu: C©u 3 & 4 TiÕt 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới thiệu xuất xứ: 2 Giới thiệu tác giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Tập hát từng câu: C©u 5 & 6 TiÕt 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới thiệu xuất xứ: 2 Giới thiệu tác giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Hát cả bài theo... 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới thiệu xuất xứ: 2 Giới thiệu tác giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Tập hát từng câu: C©u 1 & 2 TiÕt 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới thiệu xuất xứ: 2 Giới thiệu tác giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Tập hát từng câu: C©u 3 TiÕt 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới thiệu xuất xứ: 2 Giới thiệu tác giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Tập hát từng câu:... Châu Lê Minh Châu TiÕt 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới thiệu xuất xứ: 2 Giới thiệu tác giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Hát vận động theo nhạc MÆt trêi lÊp lã ®»ng ch©n TiÕt 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới thiệu xuất xứ: 2 Giới thiệu tác giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Hát vận động theo nhạc Rén rµng ch©n b­íc ®Òu theo tiÕng ca TiÕt 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới... giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Hát vận động theo nhạc s«ng ta bao la mÕn yªu sao ®Êt quª h­¬n TiÕt 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới thiệu xuất xứ: 2 Giới thiệu tác giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Hát vận động theo nhạc Vui nh­ chim reo ca tiÕng h¸t em d­íi m¸i tr­ê TiÕt 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới thiệu xuất xứ: 2 Giới thiệu tác giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Hát vận động theo nhạc... ch©n trêi x TiÕt 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới thiệu xuất xứ: 2 Giới thiệu tác giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Hát vận động theo nhạc Rén rµng ch©n b­íc ®Òu theo tiÕng ca TiÕt 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới thiệu xuất xứ: Non 2 Giới thiệu tác giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Hát vận động theo nhạc s«ng ta bao la mÕn yªu sao ®Êt quª h­¬n TiÕt 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG... Học hát: Hát vận động theo nhạc Vui nh­ chim reo ca tiÕng h¸t em d­íi m¸i tr­ê TiÕt 10: HỌC HÁT: BÀI - HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG 1 Giới thiệu xuất xứ: 2 Giới thiệu tác giả: 3 Tác phẩm: 4 Học hát: Hát vận động theo nhạc La la la la la la la la la La la la la la la la la la Qua bài hát đã học chúng ta hiểu thêm điều gì? BiÕt thªm vÒ n­íc ph¸p Kh¸i niÖm vÒ thÓ lo¹i hµnh khóc - Về nhà tiếp tục ôn bài hát “Hành... học chúng ta hiểu thêm điều gì? BiÕt thªm vÒ n­íc ph¸p Kh¸i niÖm vÒ thÓ lo¹i hµnh khóc - Về nhà tiếp tục ôn bài hát “Hành khúc tới trường” và vận động theo nhịp - Trả lời câu hỏi SGK tr 24 - Xem trước bài tiết 11 SGK tr 25
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoc bài hát hanh khuc toi truong , Hoc bài hát hanh khuc toi truong , Hoc bài hát hanh khuc toi truong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay