Giáo án dự thi GVG thanh phố năm học 2011 2012 sinh 9 tiết 48

20 59 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:17

Chào mừng thầy cô giáo em học sinh Có loại môi trờng sống thực vật? Đó môi trờng nào? Có loại môi trờng chủ yếu: + Môi trờng nớc + Môi trờng đất + Môi trờng mặt đất- không khí( Môi tr ờng cạn) + Môi trờng sinh vật Ngy 22/2/2012 Tiết 48: Bài 45, 46: Thực hành: Tìm hiểu môI trờng ảnh hởng số nhân tố sinh tháI lên đời sống sinh vật (Tiếp theo) I.Tìm hiểu môi trờng sống sinh vật II Nghiên cứu hình thái phân tích ảnh hởng ánh sáng tới hình thái III Tìm hiểu môi trờng sống động vật Ngy 22/2/2012 Tiết 48: 48:Bài hành: Bài 45,46: 45, 46:Thực Thực hành: Tìm Tìm hiểu hiểu môI môI tr trờng ờng và ảnh ảnh h hởng ởng của số nhân nhân tố tố sinh sinh tháI lên lên đời đời sống sống sinh sinh vật vật(Tiếp tháI (Tiếp theo) theo) III Tìm hiểu môi trờng sống động vật STT Tên động vật Môi trờng sống Mô tả đặc điểm động vật thích nghi với môi trờng sống Cỏ rụ ng Trong nc Bi bng võy, hụ hp bng mang Giun t Trong t C th di, phõn t, hụ hp bng da Ba Ba Chim b cõu Trong nc, trờn cn Cú mai, chõn cú mng,hụ hp bng phi l chớnh Trờn cn Thõn hỡnh thoi, da khụ ph lụng v, ngún chõn cú vut.s c sờn Sinh vt, trờn cn ch Trong nc,trờn cn Chõn cú mng; Hụ hp bng da, phi Trai sụng Trong nc Cú v ỏ vụi, thõn mm Cú v ỏ vụi, hụ hp qua ming v qua mang Ngy 22/2/2012 Tiết 48: Bài 45, 46: Thực hành: Tìm hiểu môI trờng ảnh hởng số nhân tố sinh tháI lên đời sống sinh vật (Tiếp theo) III Tìm hiểu môi trờng sống động vật Cú bn loi mụi trng ch yu: + Mụi trng nc + Mụi trng t + Mụi trng trờn mt t khụng khớ ( mụi trng trờn cn) + Mụi trng sinh vt MễI TRNG TRNG SNG SNG CA CASINH SINH VT VT MễI MễITRNG TRNGNC NC MễI Cỏ rụ phi Cỏ ngnh Cỏ chộp Cỏ Basa MễI TRNG TRNG SNG SNG CA CASINH SINH VT VT II MễI MễITRNG TRNGNC NC MễI Rong Sen Sỳ Bốo hoa dõu c Lc bỡnh MễI TRNG TRNG SNG SNG CA CASINH SINH VT VT MễI MễITRNG TRNGSINH SINHVT VT MễI ký sinh Mi ong ký sinh trờn nhng ong B chột Sỏn lỏ gan Vũng i sỏn lỏ gan MễI TRNG TRNG SNG SNG CA CASINH SINH VT VT MễI MễITRNG TRNGSINH SINHVT VT MễI Cõy tm gi sng ký sinh trờn nhiu cõy khỏc Cõy t hng ang tin n v ký sinh trờn thõn cõy c chua MễI TRNG TRNG SNG SNG CA CASINH SINH VT VT MễI MễITRNG TRNGTRấN TRấNMT MTT T KHễNG KHễNGKH KH MễI G Ln Trõu Vt Bũ Mốo MễI TRNG TRNG SNG SNG CA CASINH SINH VT VT MễI MễITRNG TRNGTRấN TRấNMT MTT T KHễNG KHễNGKH KH MễI Chun chun Cũ Bm Chim Ong MễI TRNG TRNG SNG SNG CA CASINH SINH VT VT MễI MễITRNG TRNGTRONG TRONGLềNG LềNGT T MễI Kin Giun t Rt Chut chi Nhõn t vụ sinh: nh sỏng: Cõy lỏ lt Trng ngoi sỏng Trng búng rõm NHN T Vễ SINH NHIT - M G gụ mỏi v g gụ trng vo hố Mựa ụng n, lụng g trng v g mỏi u hon ton trng, tr phn lụng uụi mu en V hố, phn trờn ca b lụng g mỏi cú mu nõu, ca g trng cú mu xỏm; cỏnh v bng chỳng u cú mu trng Mựa sinh sn ca hu trung vo cỏc thỏng 3, 4, khớ hu m ỏp, c lỏ bt u sinh sụi v ú hu c nuụi tt, t l nuụi sng cao hn Ngy 22/2/2012 Tiết 48: Bài 45, 46: Thực hành: Tìm hiểu môI trờng ảnh hởng số nhân tố sinh tháI lên đời sống sinh vật (Tiếp theo) IV: thu hoạch * Có1:4 loại môi trờng sống chủ yếu sinh vật là: Nhóm - Môi trờng: nớc, đất, mặt đất- không khí( cạn), sinh vật Có loại môi trờng sống sinh vật? Đó môi trờng nào? * Những nhân tố sinh thái ảnh hởng tới đời sống sinh vật là: Hãy kể nhân tốtố sinh tháisinh ảnh gồm hởng nhân tới đời tố sống -2.Nhân tố tên vô sinh, Nhân hữu consinh ngvật? ời nhân tố sinh vật khác Nhóm * Các2:loài động vật mà em quan sát đợc thuộc nhóm động vật: - Nhóm động vật sống nớc: Cá Các loại động vật mà em quan sát đợc thuộc nhóm động vật sống nớc, a ẩm hay - Nhóm động vật a ẩm: Giun đất, ếch, ba ba a khô? Nhóm * Lá3:cây nhận a bóng xét có chung đặc điểm emhình thái: môi Phiến trờng nhỏ,quan dày, cứng sát: có màu xanh nhạt, tầng cutin dày, mô giậu phát triển, có nhiều gân Mụi trng ú cú c bo v tt cho ng vt v thc vt sinh sng hay khụng? * Lá câytng a bóng đặcthc điểmhnh? hình thái: Phiến lớn, mỏng, có màu Cm cacóem sau bui xanh thẫm, mô giậu phát triển, gân Chọn phơng án nhất: ? Đâu môi trờng sống giun đất dế chũi? a) Môi trờng đất đất; b) Môi trờng nớc c) Môi trờng sinh vật d) Môi trờng mặt đất không khí Ban Ban đã làm làm sai sai rồi!! rồi! 0: 05 08 09 10 06 04 00 01 02 07 03 Chọn phơng án nhất: ? Môi trờng sống tầm gửi gạo là? a) Môi trờng đất b) Cây gạo c) Môi trờng sinh vật d)Môi trờng mặt đất không khí Ban Ban đã làm làm sai sai rồi!! rồi! 0: 05 08 09 10 06 04 00 01 02 07 03 Chọn phơng án nhất: ? Lá a bóng có đặc điểm hình thái? a) Phiến nhỏ, dày, cứng b) Phiến lớn, có màu xanh nhạt, gân c) Phiến lớn, mỏng, có màu xanh thẫm, gân d) Phiến nhỏ, mỏng, tầng cutin dày Ban Ban đã làm làm sai sai rồi!! rồi! 0: 05 08 09 10 06 04 00 01 02 07 03 Hớng dẫn nhà Tiếp tục tìm hiểu môi trờng ảnh hởng số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật Đọc trớc 47: quần thể sinh vật trả lời câu hỏi sau: -Thế quần thể sinh vật? - Những đặc trng quần thể? - Những ảnh hởng môi trờng tới quần thể sinh vật? Bi dy n õy l kt thỳc THY Cễ GIO MNH KHE, CC EM HC SINH CHM NGOAN, HC GII ! [...]... Môi trờng: nớc, trong đất, trên mặt đất- không khí( trên cạn), sinh vật 1 Có mấy loại môi trờng sống của sinh vật? Đó là những môi trờng nào? * Những nhân tố sinh thái ảnh hởng tới đời sống sinh vật là: Hãy kể nhân tốtố sinh tháisinh ảnh gồm hởng nhân tới đời tố sống -2.Nhân tố tên vô những sinh, Nhân hữu consinh ngvật? ời và nhân tố các sinh vật khác Nhóm * Các2:loài động vật mà em quan sát đợc thuộc... mu xỏm; cỏnh v bng chỳng u cú mu trng Mựa sinh sn ca hu tp trung vo cỏc thỏng 3, 4, 5 do khớ hu m ỏp, c lỏ bt u sinh sụi v do ú hu con c nuụi tt, t l nuụi sng cao hn Ngy 22/2 /2012 Tiết 48: Bài 45, 46: Thực hành: Tìm hiểu môI trờng và ảnh hởng của một số nhân tố sinh tháI lên đời sống sinh vật (Tiếp theo) IV: thu hoạch * Có1:4 loại môi trờng sống chủ yếu của sinh vật là: Nhóm - Môi trờng: nớc, trong... rồi! 0: 05 08 09 10 06 04 00 01 02 07 03 Hớng dẫn về nhà Tiếp tục tìm hiểu môi trờng và ảnh hởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật Đọc trớc bài 47: quần thể sinh vật và trả lời các câu hỏi sau: -Thế nào là một quần thể sinh vật? - Những đặc trng cơ bản của quần thể? - Những ảnh hởng của môi trờng tới quần thể sinh vật? Bi dy n õy l kt thỳc các THY Cễ GIO MNH KHE, CC EM HC SINH CHM NGOAN,...MễI TRNG TRNG SNG SNG CA CASINH SINH VT VT MễI MễITRNG TRNGTRấN TRấNMT MTT T KHễNG KHễNGKH KH MễI Chun chun Cũ Bm Chim Ong MễI TRNG TRNG SNG SNG CA CASINH SINH VT VT MễI MễITRNG TRNGTRONG TRONGLềNG LềNGT T MễI Kin Giun t Rt Chut chi Nhõn t vụ sinh: nh sỏng: Cõy lỏ lt Trng ngoi sỏng Trng trong búng rõm NHN T Vễ SINH NHIT - M G gụ mỏi v g gụ trng vo mựa hố Mựa ụng n, lụng... Ban Ban đã đã làm làm sai sai rồi!! rồi! 0: 05 08 09 10 06 04 00 01 02 07 03 Chọn phơng án đúng nhất: ? Môi trờng sống của tầm gửi cây gạo là? a) Môi trờng trong đất b) Cây gạo c) Môi trờng sinh vật d)Môi trờng mặt đất không khí Ban Ban đã đã làm làm sai sai rồi!! rồi! 0: 05 08 09 10 06 04 00 01 02 07 03 Chọn phơng án đúng nhất: ? Lá cây a bóng có những đặc điểm hình thái? a) Phiến lá nhỏ, dày, cứng... thc vt sinh sng hay khụng? * Lá câytng a bóng những đặcthc điểmhnh? hình thái: Phiến lá lớn, mỏng, có màu Cm cacóem sau bui xanh thẫm, mô giậu kém phát triển, gân ít Chọn phơng án đúng nhất: ? Đâu là môi trờng sống của giun đất và dế chũi? a) Môi trờng trong đất đất; b) Môi trờng trong nớc c) Môi trờng sinh vật d) Môi trờng mặt đất không khí Ban Ban đã đã làm làm sai sai rồi!! rồi! 0: 05 08 09 10 06
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dự thi GVG thanh phố năm học 2011 2012 sinh 9 tiết 48 , Giáo án dự thi GVG thanh phố năm học 2011 2012 sinh 9 tiết 48 , Giáo án dự thi GVG thanh phố năm học 2011 2012 sinh 9 tiết 48

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay