GDCD 7 (tiết 31) bộ máy nhà nước cấp cơ sở

15 69 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:17

Lớp Thiết kế: đào đại dũng Kiểm tra cũ Bôcấp máy nước vẽ sơ đồ phân bộnhà máy Nhà nước: theo cấp loại quan Loại cq CQ CQ CQ CQ quyền lực Hành xét sử Kiểm sát Trung Ương Quốc hội Chính phủ Táo án nd Tối cao Viện ksnd TôI cao tỉnh - TP Hđnd tỉnh (t phố) Ubnd tỉnh (tp) Táo án nd tỉnh (tp) Viện ksnd tỉnh (tp) Huyện Q-T.xã Hđnd Huyện (t xã) Ubnd Huyện (q,txã) Táo án nd Huyện (Q.t xã) Viện ksnd Huyện (q.t.xã) Xã (p.t trấn) Hđnd Xã (p.t trấn) Ubnd Xã (p.t.trấn) Táo án quân Viện ksnd Quân Cấp Tiết 31 18 Tình thông tin Khivà cần xin giấy khai đến Người xin cấp lại pháp Giấy sinh khai sinh cần Hỏi giải đáp luậtthi SGK/ tr60 có: Đơn xin cấp lại HĐnd xã (p,ttrấn) Sổ hộ Ubnd xã (p,ttrấn) Chứng minh thư nhân dân Giấy phép lại xe Giấy tờ chứng minh việc đánh GKS thật Thẻ bảo hiểm y tế Bô máy nhà nước Loại cq CQ CQ CQ CQ quyền lực Hành xét sử Kiểm sát Trung Ương Quốc hội Chính phủ Táo án nd Tối cao Viện ksnd TôI cao tỉnh - TP Hđnd tỉnh (t phố) Ubnd tỉnh (tp) Táo án nd tỉnh (tp) Viện ksnd tỉnh (tp) Huyện Q-T.xã Hđnd Huyện (t xã) Ubnd Huyện (q,txã) Táo án nd Huyện (Q.t xã) Viện ksnd Huyện (q.t.xã) Xã (p.t trấn) Hđnd Xã (p.t trấn) Ubnd Xã (p.t.trấn) Táo án quân Viện ksnd Quân Cấp Thảo luận nhóm Nhóm1: HĐND xã UBND xã xã bầu ra? Giống khác ntn? Nhóm 2: Nhóm 3: Nhóm Nhiệm vụ quyền hạn HĐND xã (phường, thị trấn) Nhiệm vụ quyền hạn UBND xã (Phường, thị trấn) Kể tên số quan đơn vị đóng địa phận xã, (phường, thị trấn) Nhóm 1: * Giống nhau: HĐND UBND xã (phường, thị trấn) quan quyền cấp sở * Khác nhau: + HĐND nhân dân trực tiếp bầu ra;UBND HĐND bầu + Nhiệm vụ quyền hạn Nhân dân xã Hđnd xã Ubnd xã (phường, thị trấn) (phường, thị trấn) (phường, thị trấn) Nội dung học ) HĐND UBND xã (phường, thị trấn) quan quyền nhà nước cấp sở ) HĐND nhân dân trực tiếp bầu ra; BND HĐND bầu Nhóm 2: HĐND * Nhiệm vụ: định chủ trương biện pháp để phát triển địa phương *Quyền hạn: +Giám sát hoạt động thư ờng trực HĐND UBND + Giám sát thực NQ HĐND Nội dung học c) HĐND xã (phường, thị trấn) chịu trách nhiệm trước ND phát triển kinh tế- xh, ổn định nâng cao đời sốngND, quốc phòng an ninh Nhóm 3: UBND Nhiệm vụ quyền hạn: + Thực quản lý nhà nước + Tuyên truyền, GDPL + Đảm bảo trật tự ATXH + Phòng chống thiên tai 2 Nội dung học d) UBND quan chấp hành nghị HĐND, quan hành địa phương Nhóm 4: Một số quan - đơn vị: đóng địa bàn xã Thụy Vân HĐND xã UBND xã Công an xã Trường THCS Thụy Vân Trường TH Thụy Vân Trường TH Thống Nhất Trạm Y tế xã Nội dung học e) HĐND UBND quan nhà nước dân, dân, dân Vì vậy: + Tôn trọng bảo vệ + làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ + chấp hành quy định pháp luật quyền địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 7 (tiết 31) bộ máy nhà nước cấp cơ sở , GDCD 7 (tiết 31) bộ máy nhà nước cấp cơ sở , GDCD 7 (tiết 31) bộ máy nhà nước cấp cơ sở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay