bài 40 hạt trần cây thông

22 74 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:16

TRƯỜNG THCS TRIỆU ĐỘ CHÀO MỪNG Q THẦY CƠ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP! ĐẾN DỰ GIỜ MƠN SINH HỌC LỚP 6B Tr­êng­thcs­THơY­V¢N 1- Nêu đặc điểm quan sinh dưỡng dương xỉ ? - Có thân, rễ, thật có mạch dẫn 2- Đặc điểm sinh sản dương xỉ ? -Sinh sản bào tử Bào tử mọc thành nguyên tản mọc từ nguyên tản sau trình thụ tinh TIẾT 50 - BÀI 40 : TIẾT 50-BÀI 40 : HẠT TRẦN - CÂY THƠNG TIẾT 50-BÀI 40 : HẠT TRẦN - CÂY THƠNG I-Cơ quan sinh dưỡng thơng : Rễ *Gồm : Thân Cơ quan sinh dưỡng Lá thơng gồm phận - Rễ : to, ăn sâu , lan rộng? - Thân : thân gỗ, phân nhiều cành ; thân cành màu nâu,xù xì - Lá : nhỏ ,hình kim ,mọc cành ngắn -Cây thơng thuộc loại thân ? -Đặc điểm Rễ thơng cócủa đặclá -Nêu đặc điểm thân thơng điểm để(kích thích cành thơng thước,hình dạng, nghi với điều kiện ( màu sắc,độ nhẵn ) cách mọc )? sống? TIẾT 50-BÀI 40 : HẠT TRẦN - CÂY THƠNG I-Cơ quan sinh dưỡng thơng : II-Cơ quan sinh sản (nón) Nón Cụm nón đực TIẾT 50-BÀI 40 : HẠT TRẦN - CÂY THƠNG I-Cơ quan sinh dưỡng thơng : II-Cơ quan sinh sản (nón): Nón đực -Nhỏ ,màu vàng ,mọc thành cụm *Cấu tạo: -Trục nón -Vảy(nhị) mang túi phấn -Túi phấn chứa hạt phấn Nón NĨN ĐỰC -Lớn nón đực ,mọc riêng lẻ Vảy(nhị) mang túi phấn Trục nón NĨN CÁI Túi phấn (chứa hạt phấn) TIẾT 50-BÀI 40 : HẠT TRẦN - CÂY THƠNG I-Cơ quan sinh dưỡng thơng : II-Cơ quan sinh sản (nón): Nón đực -Nhỏ ,màu vàng ,mọc thành cụm *Cấu tạo: -Trục nón -Vảy(nhị) mang túi phấn -Túi phấn chứa hạt phấn Nón -Lớn nón đực ,mọc riêng lẻ NĨN CÁI Nỗn -Trục nón -Vảy(lá nỗn) -Nỗn Vảy (lá nỗn) Trục nón TIẾT 50-BÀI 40 : HẠT TRẦN - CÂY THƠNG I-Cơ quan sinh dưỡng thơng : II-Cơ quan sinh sản (nón): Nỗn -Câythơng thơngkhơng chưa có có Vảy hoa Cây Vì bầuTrục nhụy phát triển thành Vậythể có coi thể nón coi nón Khơng Khơngmột có hoa bầu nhụy mộtnhư hoa :thiếu phận thơng có khơng ? hoa,đặc biệt chưa khơng ? Vì sao? có nhị nhụy điển hình(chưa có bầu nhụy chứa nỗn bên ) Túi phấn Quan sát hồn thành bảng so sánh cấu tạo hoa nón: NhÞ §2 cÊu t¹o CQ Sinh s¶n Hoa Nãn L¸ ®µi + _ C¸nh hoa + _ ChØ nhÞ Nhơy Bao hay tói phÊn §Çu Vßi BÇu VÞ trÝ cđa no·n + + + + + Trong bầu _ + _ _ _ Trên nỗn hở TIẾT 50-BÀI 40 : HẠT TRẦN - CÂY THƠNG I-Cơ quan sinh dưỡng thơng : II-Cơ quan sinh sản (nón): - Thơng sinh sản hạt ,hạt có cánh Hạt nằm lộ nỗn hở ( Hạt trần ) HẠT Hạt nằm Hạt nằm lộ nỗn hở TIẾT 50-BÀI 40 : HẠT TRẦN - CÂY THƠNG I-Cơ quan sinh dưỡng thơng : II-Cơ quan sinh sản (nón): III-Gía trị Hạt trần: -Trồng làm cảnh V¹n t Thiªn t B¸ch t¸n TIẾT 50-BÀI 40 : HẠT TRẦN - CÂY THƠNG I-Cơ quan sinh dưỡng thơng : II-Cơ quan sinh sản (nón): III-Gía trị Hạt trần: -Cho gỗ ( tốt thơm) Th«ng sa m¹c Th«ng ba l¸ Hoµng ®µn Kim giao TIẾT 50-BÀI 40 : HẠT TRẦN - CÂY THƠNG NGHÀNH HẠT TRẦN THƠNG ĐỎ Gỗ thơng đỏ tốt Đồng bào dân tộc Mơng Đồng Văn dùng gỗ thơng đỏ đóng thùng ủ men ngơ nấu rượu.Ở Mường Lựm, gỗ thơng dùng làm nhà Thơng đỏ nghiên cứu để chiết xuất từ lá, thân rễ chất taxol chữa ung thư.(Theo TS LÊ TRẦN CHẤN – Trung tâm đa dạng sinh học) TIẾT 50-BÀI 40 : HẠT TRẦN - CÂY THƠNG NGHÀNH HẠT TRẦN Tương truyền thời vua chúa gỗ kim giao dùng để chuốt đũa, dùng để thử độc, gặp chất độc gỗ bị đen thâm CÂY KIM GIAO TIẾT 50-BÀI 40 : HẠT TRẦN - CÂY THƠNG NGHÀNH HẠT TRẦN CÂY BẠCH QUẢ Cây bạch thuộc thực vât hạt trần tiếng với tính chữa bệnh đặc biết sống lâu xem lồi cổ trái đất xuất cách 300 triệu năm thời kỳ mà lồi khủng long tồn TIẾT 50-BÀI 40 : HẠT TRẦN - CÂY THƠNG I-Cơ quan sinh dưỡng thơng : II-Cơ quan sinh sản (nón): III-Gía trị Hạt trần: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt mçi c©u sau ®©y: C©u 1: C©y th«ng cã ®Ỉc ®iĨm: A Th©n gç to cao, cã m¹ch dÉn B Th©n cµnh mµu n©u, xï x×, cµnh cã vÕt sĐo l¸ rơng C L¸ nhá, h×nh kim D C¶ A, B vµ C C©u 2: DÊu hiƯu ®Ỉc trng nhÊt chøng tá th«ng lµ c©y H¹t trÇn: A Cã m¹ch dÉn th©n B Chđ u lµ c©y th©n gç C C¬ quan sinh s¶n lµ nãn, cã h¹t n»m lé trªn c¸c l¸ no·n hë D C¶ A, B vµ C 1 ­C­­©­­y­t­­h­­«­­n­­g H ­­­M­¹­­c­­h­­d­­É­­n ¹ T T­­u­­Õ T M­ä­­c­­t­­h­­µ­­n­­h­­c­ơ­m T­­r­­ơ­­c­­n­­ã­­n R S­­Ç­­n­­s­­ï­­­i Ç N­­ã­n N §¸p ¸n Gồm 36:chữ ::C¬ quan sinh cđa th«ng? Gồm 7Gồm chữ Gồm 7Gồm Gồm chữ Gồm 11 : Mét 3cái 8chữ chữ chữ thµnh chữ Mét cái cáicái :cái :®Ỉc :C¸ch Läai phÇn Lo¹i Tõ ®iĨm c©y mäc c©y cđa ®ång ch¹t ®¹i ấ cđa nãn u nghÜa trÇn diƯn tạnãn th«ng os¶n cã dïng víi cho ®ùc cã tõh¹t ®Ĩ trªn xï c¶ th©n lµm trÇn x×? ëcµnh? nãn c¶nh? c©y®ùc th«ng vµ nãn c¸i? vµ d¬ng xØ mµ c©y rªu kh«ng cã? À H N Ề V N Ẫ HƯỚNG D v K G S i ỏ h u â c i - Trả lờ t ế i b ó c m e c ụ m c , c đọ ¹ l ¸ l , i ë b h n µ c : Þ b n - Ch m a c ả u q , i ỉ l¸ xoan, l¸ … ệ u h a o h , rễ hành [...]... Nưưóưn N Đáp án Gm 36:ch ::Cơ quan sinh của thông? Gm 7Gm ch Gm 7Gm cỏi Gm ch Gm 11 : Một 3cỏi 8ch ch ch thành ch Một cỏi cỏi cỏicỏi :cỏi :đặc :Cách Lọai phần Loại Từ điểm cây mọc cây của đồng chạt đại của nón u nghĩa trần diện tnón thông osản có dùng với cho đực trong có t hạt để trên xù cả thân làm trần xì? ởcành? nón cảnh? cây ực thông và nón cái? và dơng xỉ mà cây rêu không có? H N V N HNG D v K... NGHIM Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau đây: Câu 1: Cây thông có đặc điểm: A Thân gỗ to cao, có mạch dẫn B Thân cành màu nâu, xù xì, cành có vết sẹo khi lá rụng C Lá nhỏ, hình kim D Cả A, B và C Câu 2: Dấu hiệu đặc trng nhất chứng tỏ thông là cây Hạt trần: A Có mạch dẫn trong thân B Chủ yếu là cây thân gỗ C Cơ quan sinh sản là nón, có hạt nằm lộ trên các lá noãn hở D Cả A, B và C 1 2 3 4 5 6... ca cõy Ht trn: -Cho g ( tt v thm) Thông trong sa mạc Thông ba lá Hoàng đàn Kim giao TIT 50-BI 40 : HT TRN - CY THễNG NGHNH HT TRN THễNG G thụng rt tt ng bo dõn tc Mụng ng Vn dựng g thụng úng thựng men ngụ nu ru. Mng Lm, g thụng dựng lm nh Thụng c nghiờn cu chit xut t lỏ, thõn v r cht taxol cha ung th.(Theo TS Lấ TRN CHN Trung tõm a dng v sinh hc) TIT 50-BI 40 : HT TRN - CY THễNG NGHNH HT TRN... Trờn lỏ noón h TIT 50-BI 40 : HT TRN - CY THễNG I-C quan sinh dng ca cõy thụng : II-C quan sinh sn (nún): - Thụng sinh sn bng ht ,ht cú cỏnh Ht nm l trờn lỏ noón h ( Ht trn ) HT Ht nm trong qu Ht nm l trờn lỏ noón h TIT 50-BI 40 : HT TRN - CY THễNG I-C quan sinh dng ca cõy thụng : II-C quan sinh sn (nún): III-Gớa tr ca cõy Ht trn: -Trng lm cnh Vạn tuế Thiên tuế Bách tán TIT 50-BI 40 : HT TRN - CY THễNG... dựng chut a, vỡ cú th dựng th c, nu gp cht c g cõy s b en thõm i CY KIM GIAO TIT 50-BI 40 : HT TRN - CY THễNG NGHNH HT TRN CY BCH QU Cõy bch qu thuc thc võt ht trn ni ting vi nhng tớnh nng cha bnh v c bit sng rt lõu c xem l loi cõy c nht trỏi t xut hin cỏch õy 300 triu nm thi k m loi khng long cũn tn ti TIT 50-BI 40 : HT TRN - CY THễNG I-C quan sinh dng ca cõy thụng : II-C quan sinh sn (nún): III-Gớa...TIT 50-BI 40 : HT TRN - CY THễNG I-C quan sinh dng ca cõy thụng : II-C quan sinh sn (nún): Noón -Cõythụng thụngkhụng cha cú cú Vy hoa v qu Cõy qu Vỡ qu l do buTrc nhy phỏt trin thnh Vyth cú coi th nún coi nún Khụng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 40 hạt trần cây thông , bài 40 hạt trần cây thông , bài 40 hạt trần cây thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay