Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại tổng công ty may 10 CTCP

121 595 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 15:12

B GIO DC O TO TRNG I HC THNG LONG -o0o - KHểA LUN TT NGHIP TI: MT S GII PHP HON THIN CễNG TC TO NG LC LM VIC CHO CễNG NHN TI TNG CễNG TY MAY 10 - CTCP SINH VIấN THC HIN : NGUYN M HNH M SINH VIấN : A22173 CHUYấN NGNH : QUN TR KINH DOANH H NI - 2016 B GIO DC O TO TRNG I HC THNG LONG -o0o - KHểA LUN TT NGHIP TI: MT S GII PHP HON THIN CễNG TC TO NG LC LM VIC CHO CễNG NHN TI TNG CễNG TY MAY 10 - CTCP Giỏo viờn hng dn : Th.S Lờ Huyn Trang Sinh viờn thc hin : Nguyn M Hnh Mó sinh viờn : A22173 Chuyờn ngnh : Qun tr kinh doanh H NI - 2016 Thang Long University Library LI CM N cú th hon thnh tt bi Khúa lun ny, u tiờn em xin c gi li cm n chõn thnh nht ti cụ giỏo Lờ Huyn Trang l ngi ó hng dn em rt tn tỡnh, chu ỏo sut thi gian em lm Khúa lun ng thi, em cng xin chõn thnh cm n cỏc thy cụ giỏo khoa Kinh t - Qun lý cựng cỏc cỏn b, cụng nhõn Tng Cụng ty May 10 - CTCP ó to c hi cho em lm vic v hc hon thnh tt bi Khúa lun ny Em xin chõn thnh cm n! H Ni, ngy 05 thỏng 07 nm 2016 Sinh viờn Nguyn M Hnh LI CAM OAN Em xin cam oan Khúa lun tt nghip ny l t bn thõn thc hin cú s h tr t giỏo viờn hng dn v khụng chộp cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca ngi khỏc Cỏc d liu thụng tin th cp s dng Khúa lun l cú ngun gc v c trớch dn rừ rng Em xin chu hon ton trỏch nhim v li cam oan ny! H Ni, ngy 05 thỏng 07 nm 2016 Sinh viờn Nguyn M Hnh Thang Long University Library MC LC LI GII THIU CHNG C S Lí LUN CHUNG V TO NG LC LM VIC CHO NGI LAO NG .1 1.1 Khỏi nim v phõn loi ngi lao ng doanh nghip 1.1.1 Khỏi nim v ngi lao ng 1.1.2 Phõn loi ngi lao ng doanh nghip 1.1.2.1 Cn c vo vic qun lớ lao ng v tr lng .1 1.1.2.2 Cn c vo mc ớch tuyn dng v thi gian s dng 1.1.2.3 Cn c vo phm vi hot ng 1.1.2.4 Cn c vo chc nng ca ngi lao ng quỏ trỡnh sn xut 1.2 Khỏi nim v ng lc v to ng lc lm vic cho ngi lao ng 1.2.1 Khỏi nim v ng lc 1.2.2 Khỏi nim to ng lc lm vic cho ngi lao ng 1.3 Vai trũ ca to ng lc lm vic cho ngi lao ng 1.3.1 i vi bn thõn ngi lao ng .4 1.3.2 i vi doanh nghip 1.3.3 i vi xó hi 1.4 Cỏc hc thuyt v to ng lc lm vic cho ngi lao ng 1.4.1 Hc thuyt nhu cu (Abraham Maslow) 1.4.2 Hc thuyt h thng hai yu t (Frederick Herzberg) 1.4.3 Hc thuyt v s k vng (Victor Vroom) .7 1.4.4 Hc thuyt cụng bng (John Stacy Adams) 1.5 Cỏc yu t tỏc ng n ng lc lm vic ca ngi lao ng 1.5.1 Yu t thuc v cỏ nhõn ngi lao ng 1.5.1.1 Nhu cu ca ngi lao ng 1.5.1.2 Kh nng v kinh nghim lm vic ca ngi lao ng 1.5.1.3 Thỏi , quan im ca ngi lao ng 10 1.5.1.4 c im tớnh cỏch ca ngi lao ng 10 1.5.2 Yu t thuc v cụng vic 11 1.5.2.1 Tớnh hp dn ca cụng vic i vi ngi lao ng 11 1.5.2.2 Mc chuyờn mụn húa ca cụng vic 11 1.5.2.3 Kh nng thng tin cụng vic i vi ngi lao ng 11 1.5.3 Yu t thuc v doanh nghip 12 1.5.3.1 Chớnh sỏch nhõn s ca doanh nghip 12 1.5.3.2 Mụi trng lm vic ca ngi lao ng 12 1.5.3.3 Phong cỏch lónh o doanh nghip .13 1.5.4 Yu t bờn ngoi doanh nghip 13 1.5.4.1 Chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc 13 1.5.4.2 Chớnh sỏch nhõn s ca cỏc doanh nghip khỏc 14 1.6 Cỏc cụng c to ng lc lm vic cho ngi lao ng 14 1.6.1 To ng lc lm vic thụng qua cụng c ti chớnh 14 1.6.1.1 To ng lc lm vic thụng qua cụng c tin lng 14 1.6.1.2 To ng lc lm vic thụng qua cụng c ph cp lng 16 1.6.1.3 To ng lc lm vic thụng qua cụng c tin thng .16 1.6.1.4 To ng lc lm vic thụng qua cụng c phỳc li lao ng .17 1.6.2 To ng lc lm vic thụng qua cụng c phi ti chớnh 18 1.6.2.1 To ng lc lm vic thụng qua b trớ, s dng hp lý lao ng .18 1.6.2.2 To ng lc lm vic thụng qua o to ngi lao ng 19 1.6.2.3 To ng lc lm vic thụng qua to c hi thng tin cho ngi lao ng .20 1.6.2.4 To ng lc lm vic thụng qua mụi trng lm vic .20 1.6.2.5 To ng lc lm vic thụng qua ỏnh giỏ thc hin cụng vic chớnh xỏc 21 TểM TT CHNG 22 CHNG THC TRNG CễNG TC TO NG LC LM VIC CHO CễNG NHN TI TNG CễNG TY MAY 10 - CTCP 23 2.1 Gii thiu v Tng Cụng ty May 10 - CTCP 23 Thang Long University Library 2.1.1 Khỏi quỏt chung v Tng Cụng ty May 10 - CTCP 23 2.1.2 Quỏ trỡnh hỡnh thnh - phỏt trin ca Tng Cụng ty May 10 - CTCP .23 2.1.3 Nhim v ch yu ca Tng Cụng ty May 10 - CTCP 23 2.1.4 Cỏc sn phm ch yu ca Tng Cụng ty May 10 - CTCP 24 2.1.5 C cu t chc ca Tng Cụng ty May 10 - CTCP .24 2.1.6 Chc nng, nhim v ca cỏc b phn phũng ban ti Tng Cụng ty May 10 CTCP .26 2.1.7 Kt qu sn xut kinh doanh ca Tng Cụng ty May 10 - CTCP nhng nm gn õy .27 2.1.8 S lng v c im cụng nhõn ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP 28 2.1.8.1 S lng cụng nhõn ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP 28 2.1.8.2 c im cụng nhõn theo gii tớnh, trỡnh ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP 29 2.2 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP .31 2.2.1 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua cụng c ti chớnh 31 2.2.1.1 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua cụng c tin lng 31 2.2.1.2 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua cụng c ph cp lng 37 2.2.1.3 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua cụng c tin thng 38 2.2.1.4 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua phỳc li lao ng 42 2.2.2 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua cụng c phi ti chớnh 46 2.2.2.1 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua b trớ, s dng hp lớ lao ng 46 2.2.2.2 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua o to, nõng cao tay ngh cho cụng nhõn 48 2.2.2.3 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua to c hi thng tin cho cụng nhõn 52 2.2.2.4 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua mụi trng lm vic 53 2.2.2.5 Thc trng cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua ỏnh giỏ thc hin cụng vic chớnh xỏc .57 2.2.3 ỏnh giỏ cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP 62 2.2.3.1 u im .62 2.2.3.2 Hn ch .63 2.2.3.3 Nguyờn nhõn ca cỏc hn ch 64 TểM TT CHNG .65 CHNG MT S GII PHP HON THIN CễNG TC TO NG LC LM VIC CHO CễNG NHN TI TNG CễNG TY MAY 10 - CTCP 66 3.1 nh hng phỏt trin ca Tng Cụng ty May 10 - CTCP n nm 2020 66 3.1.1 nh hng phỏt trin kinh doanh 66 3.1.2 nh hng phỏt trin ngu n nhõn lc 66 3.2 nh hng cụng tỏc to ng lc lm vic i vi cụng nhõn ca Tng Cụng ty May 10 - CTCP 67 3.3 Mt s gii phỏp hon thin cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP 67 3.3.1 Xỏc nh h thng nhu cu ca cụng nhõn v mc u tiờn ca tng nhu cu 67 3.3.2 Hon thin cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn thụng qua cỏc cụng c ti chớnh .69 3.3.2.1 Hon thin cụng tỏc tr lng v ph cp cho cụng nhõn ti Tng Cụng ty 69 Thang Long University Library 3.3.2.2 Hon thin cụng tỏc tr thng cho cụng nhõn thụng qua xõy dng chớnh sỏch tin thng hp lý 71 3.3.2.3 Duy trỡ v a dng cỏc hot ng phỳc li lao ng cho cụng nhõn 72 3.3.3 Hon thin cụng tỏc to ng lc cho cụng nhõn thụng qua cỏc cụng c phi ti chớnh 74 3.3.3.1 Duy trỡ s hiu qu cụng tỏc b trớ, s dng hp lớ lao ng 74 3.3.3.2 Hon thin chớnh sỏch o to, nõng cao tay ngh cho cụng nhõn 75 3.3.3.3 To c hi thng tin v phỏt trin ngh nghip cho cụng nhõn .77 3.3.3.4 Ci thin iu kin lm vic cho cụng nhõn .79 3.3.3.5 Hon thin mi quan h gia cp trờn vi cụng nhõn Tng Cụng ty .82 3.3.3.6 Xõy dng cỏc phong tro thi ua, on th Tng Cụng ty ngy cng a dng, phong phỳ 84 3.3.3.7 Hon thin cụng tỏc kim tra, ỏnh giỏ thc hin cụng vic 85 3.3.4 Thng xuyờn theo dừi, ỏnh giỏ kt qu ca cụng tỏc to ng lc 88 TểM TT CHNG 89 KT LUN 90 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC VIT TT Ký hiu vit tt Tờn y CTCP Cụng ty c phn Thang Long University Library PH LC PH LC 01: Phiu kho sỏt cụng tỏc to ng lc lm vic cho cụng nhõn ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP PH LC 02: Kt qu kho sỏt bng bng hi PH LC 03: Tiờu chun thc hin cụng vic i vi mt s v trớ cụng nhõn ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP PH LC 01 PHIU KHO ST CễNG TC TO NG LC LM VIC CHO CễNG NHN TI TNG CễNG TY MAY 10 - CTCP ( B mu phiu dnh cho cụng nhõn ang lm vic ti Tng Cụng ty May 10 - CTCP) ỏnh giỏ cụng tỏc khuyn khớch cụng nhõn sn xut ti Tng Cụng ty May 10 nhm a nhng chớnh sỏch ng viờn tinh thn lm vic ca cụng nhõn cú hiu qu hn, xin Anh/Ch vui lũng cung cp mt s thụng tin theo nhng cõu hi di õy Nhng ý kin ca Anh/Ch ch c dựng cho mc ch nghiờn cu v bn tng hp khụng nờu danh t nh ngi tr li cỏc cõu hi Xin chõn thnh cm n s giỳp nhit tỡnh ca Anh/Ch I Thụng tin cỏ nhõn: V trớ cụng ty: a Cụng nhõn sn xut b Nhõn viờn phũng ban c Khỏc Trỡnh chuyờn mụn a i hc b Cao ng c Khỏc Gii tớnh a Nam b N tui a [...]... nhân tại Tổng Công ty May 10 - CTCP - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp - Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại Tổng Công ty May 10 - CTCP - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại Tổng Công ty May 10 - CTCP 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công. .. một số bất cập, điều này làm giảm động lực và nhiệt huyết làm việc của đội ngũ công nhân trong Tổng Công ty Để khắc phục những tồn tại đó, em chọn đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại Tổng Công ty May 10 - CTCP làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công. .. (ngƣời) May 30 Cắt 20 Là 18 Ráp áo 16 Tổng 84 4 Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm có 3 chương: CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG NHÂN TẠI TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG NHÂN TẠI TỔNG CÔNG... nghiên cứu: Công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại Tổng Công ty May 10 - CTCP - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Tại Tổng Công ty May 10 - CTCP + Thời gian: Căn cứ vào số liệu của các năm 2013, năm 2014, năm 2015 để nghiên cứu và đề ra một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho công nhân trong giai đoạn tới 3 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau... cấu tổ chức của Tổng Công ty May 10 - CTCP 25 Hình 2.2 Ngày hội Trăng rằm tại Tổng Công ty 44 Hình 2.3 Con em công nhân tổng công ty tại Trường Mầm non May 10 45 Hình 2.4 Ấn phẩm “Phong cách May 10 số mới nhất 45 Hình 2.5 Công nhân tại tổ May 2 tại Tổng Công ty 53 Hình 2.6 Công nhân thao tác với máy may 54 Hình 2.7 Hội thi cán bộ công đoàn tại Tổng Công ty 56 Thang... lao động trong doanh nghiệp, tác giả nhận định và lựa chọn đối tượng công nhân để nghiên cứu công tác tạo động lực làm việc tại Tổng Công ty May 10 - CTCP Đây là lực lượng lao động sản xuất chính của Tổng Công ty 1.2 Khái niệm về động lực tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động 1.2.1 Khái niệm về động lực Trong giai đoạn hiện nay nguồn nhân lực của tổ chức đóng vai trò hết sức quan trọng, đó là nhân. .. lao động cũng sẽ cố gắng học tập, trau dồi trong thời gian làm việc và sẽ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp Tổng Công ty May 10 - CTCP một trong những công ty về may mặc lớn nhất cả nước, là một công ty lực lượng lao động rất lớn, hầu hết là lao động sản xuất Trong những năm qua, Tổng Công ty May 10 - CTCP đã quan tâm đến việc tạo động lực làm việc cho công nhân, tuy nhiên việc thực hiện vẫn còn một. .. công nhân và các số liệu, dữ liệu được phòng Tổ chức - Hành chính của Tổng Công ty cung cấp + Phương pháp thu thập số liệu cấp Nghiên cứu về công tác tạo động lực làm việc chủ yếu thông qua điều tra phỏng vấn bằng bảng hỏi Bảng hỏi gồm 9 câu hỏi thu thập đánh giá của công nhân về công tác tạo động lực làm việc tại Tổng Công ty May 10 - CTCP; 1 câu hỏi thu thập đánh giá của công nhân về yếu tố quan... Phương pháp phân tích Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tạo động lực cho công nhân dựa trên cơ sở lý luận và số lượng, đặc điểm công nhân tại Tổng Công ty May 10 - CTCP - Phương pháp thu thập dữ liệu, điều tra, phỏng vấn + Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Thu thập dữ liệu thứ cấp từ các tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học, các khóa luận có liên quan đến tạo động lực làm việc cho công nhân. .. 2.6 Quỹ tiền thưởng cho công nhân của Tổng Công ty May 10 - CTCP giai đoạn 2013-2015 39 Bảng 2.7 Mức thưởng cho các sáng kiến cải tiến quý 4 của công nhân năm 2015 41 Bảng 2.8 Mức thưởng hiện tại của Tổng Công ty là hợp lý 42 Bảng 2.9 Các chế độ phúc lợi và dịch vụ tại Tổng Công ty rất tốt 46 Bảng 2 .10 Tỉ lệ số công nhân tuyển mới, làm trái ngành tại Tổng Công ty năm 20142015
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại tổng công ty may 10 CTCP , Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại tổng công ty may 10 CTCP , Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại tổng công ty may 10 CTCP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay